TER, gaarne GE- één of meer 1512 aan 18 tkkers ion naar be ing. EBIJ BINNENLAND. erkooping Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken, >eek. EX sgrond, in de directe ter grootte 1887, 1887. Vrijdag 10 .Icnl. N° 355^ 166, nde dat hjj >g^n blyven n gernimen E1D. UN, botterdam. W»d- de directe belas- zyn geachte 'nette Cou- den door den Gouda. de nalaten- •ONS Az., ia 1 f 220.per ax VLAAR- 1 April 1892. 1887/ in Waddinxreen, I van af 13 ran genoem- ract en veil en ter inzage rk gebouwd s een perceel goüdsche courant id> te Gouda, Tot president der algemeene vergadering der Remonstrantsche Broederschap in 1888 is benoemd ds. H. P. Schim van dor Loeff alhier. GOUDA, 9 Juni 1887. De heer H. Pol, leeraar aan de Rijks-Hoogere Burgerschool en het Pro-gymnasium alhier is be noemd tot Lid van de Commissie, belast met het afnemen van examen, in 1887, in de Duitseho taal, waarvan het programma is vastgesteld bij Kon. be sluit' van 14 October 1884 (Stbl. no. 216.) Voor Predikant bij de Ned. Herv. Gemeente al hier is het volgende drietal, in alphabetische orde, opgemaaktD. Beeckman te Breda, Dr. M. P. van Lennep te Hoenderlo en A. D. Ter Haar Romenij, te Dedemsvaart. De heer Mr. D. N. Brouwer alhier is benoemd tot penningmeester van den Oostpolder, in de plaats van den heer van Dort Kroon, te Wad- dinxveen, die als zoodanig zijn ontslag nam. Op de kiestabel, behoorende tot het Voorloopig Kiesreglement zyn verschillende amendementen voor gesteld. De heer Goekoop stelt o. a. voor. In de tabel bij het hoofdkiesdistrict „Gouda": in do tweede kolom «gemeenten van het hoofd kiesdistrict" a. te doen vervallen de namdn der gemeenten: «Boskoop, Moerkapelle, Waddingsveen, Moordrecht en Nienwarkqtk a/d. IJasel.»; l. tn te voegen achter den naam «Gouda*, de namen der gemeenten: «Haastrecht, Vliet, Schoon hoven, Bergambacht, Ammerstol, Stolwijk en Ber- kenwoude". In de tabel bij het hoofdkiesdistrict «Bodegra- in de tweede kolom «gemeenten van het hoofd kiesdistrict". te doen vervallen de namen der gemeenten: «Hazerswoude, Haastrecht, Vlist, Schoonhoven, Berg ambacht, Ammerstol, Stolwijk en Berkenwoude". i. na «Aarlanderveen" in te voegen den naam der gemeente «Oudshoort"; na «Hekendorp" in- te voegen de namen der gemeenten: «Boskoop, Wad dingsveen, Moerkapelle, Bleiswyk, Zevenhuizen, Nieu- werk a/d. IJsel en Moordrecht". Gisteren is door de politie alhier aangehouden J. Vermaas, die zich te ’s Graven hage aan ver duistering van zes-en-tachtig gulden had schuldig gemaakt. In de Dinsdag gehouden zitting der Rotterdam- sehe Arr.-Redhtbank stond terecht G. H. H., oud 19 jaar, machinist wonende te Gouda, beklaagd van mishandeling van A. van Roon op 7 Mei. Eisch 7 dagen gev. P. v. d. B., oud 88 jaar, werkman, wonende te Krimpen a/d IJsel, bekl. van wederspannigheid jegens bedienende beambten op 30 April 1.1. Eisch 4 weken gev. Nadat wij reeds in een vorig nr. gemeld hebben, dat B. en W. dezer Gemeente zich tot de Directie der Ned. Rynspoorweg-Mü. hadden ge wend in zake den middagtrein van 3 uur uit Amsterdam, laten wij thans dep brief van B. on W. en het daarop ingekomen antwoord volgen: De brief van B. en W. luidt aldus: Gouda 28 Mei 1887. Volgens de dienstregeling, welke aanstaanden Woensdag op de, lijnen Uwer Maatschappij in wer king treedt, zal de sneltrein, die des namiddags te 3 uur van Amsterdam naar Rotterdam en den gen worden, om, indien hum» werkzaamheden niet belangen der Maatschappij zouden daardoor volstrekt vóór 1 uur geëindigd zijn «f onnoodig tot 4.40’ niet worden benadeeld en hoe het algemeen belang te' Amsterdam te wachten of op hunne terugreis daardoor schade zou lijden, wat de Directie toch zich 44 minuten te Woerden op te houden. beweert, is zeker voor ieder een raadsel. Het is, dunkt ons, overbodig U te zeggen, dat een dergelijk tijdverlies voor hen, die vele en dringende bezigheden hebben, een groot nadeel is. Met vertrouwen wenden wij ons daarom tot U om Uwe welwillende aandacht op bovenbedoeld bezwaar te vestigen, terwijl wij de vrijheid nemen U beleefd te verzoeken ^enigszins rekening te wil len houden met de belangen onzer Gemeente, die, naar wij meenen, jaarlijks een zeer aanzienlijk aan deel in het getal reizigers op de lijnen Uwer Maatschappij levert, door alsnog te bepalen, dat de sneltrein van 3 uur namiddags uit Amster dam voortaan ook te Gouda zal ophouden. Burg, en Weth. van Gouda. Daarop is het volgende antwoord ingekomen Utrecht, den 3n Juni 1887. Naar aanleiding van Uw geëerd schrijven van 28 Mei No. 233 B, meenen wij U in de eerste plaats te mogen wijzen op di groote moeielijkheden welke bij het opmaken van eene dienstregeling door ons moeten worden overwonnen uithoofde van de velerlei belangen, welke wij te behartigen en zoo veel mogelijk overeen te brengen hebben. Wat het onderhavige geval betreft, erkennen wij gaarne dat door het niet stoppen te Gouda van den bewusten trein, ten 3 uur uit Amsterdam vertrek kende, door reizigers naar dat station, eenig ongerief wordt ondervonden, maar tevens dient erkend dat, waar ten 1.10 en 4.40 uit Amsterdam gelegenheid wordt gegeven naar Gouda te vertrekken en ’bovendien, zij het ook met een tttsscheiKxpbnihoud te Woerden, ten 3 ure, geen sprake kan zijn van veronachtzaming der belangen van genoemd station. Ter wille van een snel vervoer tusschen Amsterdam en Rotterdam getroosten wij ons de kosten meerbe- doelden trein no. 17/118 van af Woerden dubbel te rijden in stede van dezen tot Goüda gecombineerd te doen loopen .en laten wij het Haagsche deel glip pen ten einde van Amsterdam eene reisgelegenheid te geven naar de tusschenstations der Leidsche lijn aan hen, die anders niet eerder dan ten 8 ure ’s avonds daarheen zouden kunnen vertrekken een tweede op onthoud vah dit Haagsche treindeel te Gouda zou het streven naar snel vervoer, dat met de geheele inrichting wordt bedoeld, ten eenenmale verijdelen. Wij vertrouwen dat kennisname van het boven staande U tot de overtuiging zal leiden, dat hoe gaarne wij aan uwe wenschen te gemoet zouden komen, wij dit niet kunnen doen zolder al te zeer in onze en algemeene belangen in te grijpen. De Directie der Ned. Rhijnspoorweg-Maats chap pij. Aan Burg, en Weth. van Gouda. Naar aanleiding van bovenstaande briefwisseling veroorloven wij ons de vrijheid het zeer te be twijfelen of B. en W. werkelijk door £e aangevoerde argumenten overtuigd zullen zijn dat de» Directie der Rijnspoorweg-Maatschappij gaarne aan den geuiten wensch te gemoet zou willen komen en evenmin dat het gedurende een paar minuten oponthoud aan ons station zoozeer in de belangen der Maatschappij en de algemeene belangen zou ingrijpen. Op ons althans en wij meenèn ieder onpartijdig lezer aan onze zijde te hebben hebben de aangevoerde redenen weinig indruk4 gemaakt. Wij geven toe, dat de concurrentie met de Hollandsche Spoorweg-Mb er toe dwingt om de Rotterdamsche reizigers in den kortst mogelijken tijd naar hun woonplaats te brengen, maar niets zou-beletten, dunkt ons, om het treindeel, dat naar ’s-Hage doorgaat, hier een paar minuten te laten ophouden. Met het oog op den concur reerenden *Trein van 3.05 liit Amsterdam, die 4.15 te Rotterdam is, eischt het belang der Rijnspoor- beweert, is zeker voor ieder een raadsel. Het spijt ons te moeten constateeren dat de Di rectie der Rijnspoorweg-Mij., die een vroeger uit Gouda gedaan verzoek, om in de Rotterdamsche treinen een kleine wijziging te brengen in het be lang der Goüdsche inwoners, eveneens kortaf van de hand wees, opnieuw heeft getoond geen rekening te willen houden met de Goüdsche belangen. Dat het opmaken van eene dienstregeling moeielijk is, willen wij gaarne gelooven, maar door eenvoudig een trein te laten doorloopen aan een station, dat als „hoofd- station" alle aanspraak had dat hij daar stil hield, ,is eene wijze, om de moeielijkheden te boven te komen, die minder aanbeveling verdient. Naar wij vernemen, zal de Rotterdamsche Wiel rijders-vereeniging De Zwaluw, in den loop dezer maand, eene ouderlingen wedstrijd houden van het Cajé -den Burg te Kralingen naar Gouda en terug. Staten-Generaal. Tweede Kamer. Zittingen van Dinsdag 7 en Woensdag 8 Juni. Zitting van Dinsdag. Het debat is aangevangen over de Additioneele l artikelen. Er werd geert'* algemeen debat gevoerd Het door de heeren De Ruiter Zijlker c. s. voor gesteld amendt. op art. II om de accijnzen op ver schillende eerste levensbehoeften, met ingang van 1891 af te schaffep, werd door de voorstellers ingetrokken. Over de motie van den heer ?E Mackaij, om te bepalen dat het wenschelijk is, dat in de Add. artikelen der Grondwet bepaald worde, dsvua de afkondiging van de wetten, houdende verandering in de Grondwet, de leden der nieuwe Eerste Ka mer door nieuwe Provinciale Staten gekozen wor den, werd uitvoerig gediscussieerd en deze motie ten slotte dbor den heer De Geer van Jutphaas namens den voorsteller ingetrokken. Daarna kwam in behandeling art. 1, waarbij het’ Kiesrecht wordt toegekend lo. aan hen die in. de persoheele belasting zijn aangeslagen voor de volle huurwaarde; 2o. die minstens 10 grondlasten betalen; 3o, die perceelsgedeelten bewonen van huizen, in de huurwaarde gelijkstaande met sub. lo. ge noemd. Hierop zijn voorgesteld A. Een amendement van de heeren Van der Feltz c. s. om het kiesrecht toe te kennen lo. aan de aangeslagenen in de personeele belasting voor eene huurwaarde, afwisselend tusschen ƒ24 in kleine gemeenten tot 67in de groot ste, en die de belasting ten volle hebben betaald. 2 o. aan de bewoners van perceelgedeelten als sub 3o. door de Regeering voorgesteld? 3o. aan alle aangeslagenen in de directe belas tingen voor 10 en 4o. aan hen die voldaan hebben aan eenig bij Wet of besluit vjyngesteld examen en aan bedie naren van> den Godsdienst; B. een amendt. van den heer Van der Kaay om het kiesrecht voor de gemeenteraden in afwachting eener nadere wettelijke regeling voorloopig onver anderd te laten. Het amendt.-Van der KaayTterd verworpen met 44 tegen 32 stemmen. De heer van Houten, het amendt.-Van der Feite c. s. toelichtende, betoogdp dat het doel er van hoofdzakelijk *is, de onevenredigheid weg te nemen in de toekenning van het kiesrecht aan de gezeten werklieden in de steden en ten platte lande. Zitting van Woensdag. De discussie werd voortgezet over dê Kiesrecht- bepalingen in de Add. artikelen en bet. daarop voorgestelde amendement van de heeftm Van. der toe te laten.' Door den heer Rutgers van Rozenburg werd het Feltz er. s. Door den heer Rooseboom was als sub-amende- weg-My. om den trein van 3 uur reeds 4.10 te Rotterdam te doen aankomen, maar daar die concur- reerende trein in het geheel niet te ’s-Hage op houdt, zou dat enkele minuten oponthoud aan ons station van geen invloed zijn op het aantal reizigers, dat de Rijnspoor naar de residentie vervoert. De Dit is voor onze Gemeente oen groot ongerief, daar toch vele ingezetenen, die in den voormiddag voor zaken Amsterdam moeten bezoeken, gedwon-

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1887 | | pagina 1