OM, >ING. TTEN. TEN. PEN. IEREN deren. HEB. ML w Woensdag 13 Juni. N? 3500 I 11 ping I BINNENL Woensdag 15 Joni. 1887. Nieuw*- en 4 HEN, I 4 >EL. NI, ie Cou- doorden ouda. der L fdvertentieblad voor Gouda en Omstreken. ff 1 '3v bben, s» wi|f de E.73». ,EVEB, - I 5 AAT I5 L Zn. I' “oopl kOXrdJ ÏÏJwf hetl merking Ikomth n* I gekondigde 4 Sen jj^cl •V< Jl ijk I irei m door dit ongeval wel niet kon en gratis. eene Gouda. Iers, (fop vocij ‘BB f a te zien, ie Notaris >uda. i letten) Arm BeuroumKep .SqheHuinmi dé orertfcht mat, eeij 'Zooplsll i VAST en hunne en waar T. P. a/h. 1H &VAM n afgele- van vijf, Ned. om immer en enstaand gedepo- l gaarne iets I druk bezis den otjtwi t rentibripchem. of nabij Haastred neratql, Schoon bori een van van ge le T LZ. uda. is men 1 i pogcht, medegedongt in ,'zou gaarne iets meer willen weten van de wijze, waaroj deze kas werkt, deelen wij in dit nr de vetschilk artikelen van het Reglemettt mede, (die de lezer vindt pp blz. 2 en 3 defer lend door de Directie der 1 Bijl het gis i»dto«rdeWeel jen j j (Het detachei dlfj puntel #al «lelijk sprak, het blijkt ring, welk een heilzame 1883 werd in het leven geroepen. Op dat ieder beambte en werkman ten allen tijde zich r» de werking der kas en de verschil lende bepalinjren zou kunnen overtuigen, krijgt ieder hunner met zijn boekje een reglement, waarin uit drukkelijk wordt te kennen gegeven, «lat het doel der stichting van de Fmrmrydmt is geweest aan de brave en verdienstelijke beambten en werklieden het uitzicht te openen op een genisten ouden dag. Daar het tms meermalen gebleken is dat ook buiten den kring der direct belanghebbenden velen kunnjrf^'heqjo - f familie van ld 9 j ongeluk mét a Door spoedig In de middeleeuwen was de schoollucht, zoowel en dorpscholen als in de I wereldlijke scholen, die gewoonlijk ook door gees telijken bestuurd werden, zeer streng. Stok en roede speelden er eene geduchte rol; elk gering vergrijp, elke ongehoorzaamheid, elke onopmerkzaamheid bij het leeren werd daarmede gestraft. Want de spreuk van Salomo: „Wie zijn zoon lief heeft spaart de I roede niet,* was het grondbeginsel van de opvoeding I en het onderwas. Met het oog daarop gaf de bis- i schop Ratherius van Verona in de tiende eeuw aan de door hem geschreven Latijnsche Spraakkunst den titel van „Ruggespaarder*, omdat de knaap, die zich de regels daarvan behoorlijk eigen maakte, daardoor rijn rugslagen kon besparen. Tot op hun vijftiende of zestiende jaar was gewoonlijk de leeftijd dat de jongens met de roede of den stok gestraft werden, maar dikwijls moesten toch ook volwasssen jongelieden, zelfs studenten aan universiteiten, licha melijke tuchtigmgen ondergaan. Evenmin werd in dit opzicht aanzien des persoons in aanmerking genomen, want zoowel de zonen der rijken en voor namen als de kinderen der armen kregen er van langs. Men zegt zelfs dat Keizer Maximiliaan als knaap dikwijls door zijn leermeester duchtig afge rost is. Het aantal slagen, dat de meester het recht had te geven, was op twaalf gesteld, maar aan dit voorschrift hield men zich zoo nauw niet, en als de vertoornde paedagoog de straffende hand had opgeheven, sloeg hij maar naar hartelust op den ongelnkkigen knaap, die het bij hem verbruid had, los. Een slechten naam had in dit opzicht, onder de studeerende jeugd van St. Gallen, een zekere Dr. Notker, wegens zijne strengheid „'Piperu jra»n,* peperkorrel bijgenaamd. Met gebeurde dan ook niet zelden dat knapen uit vrees voor lichamelijke tuch tiging hun leermeesters ontliepen, of op eene andere ÜEVÏR, des mor- K No. 255 GOUDA. 14 Juni 1887. In de Krimpener- en de Albluwrw:i»n ig met het opmeten en nitbakara 'órpen buurtspoorweg Gouda—Be u Stations en halten zijn’aa il, Stolwijk, BenüJj n, Groot-Ammere.Xip n. Nabij Schooijbio) «toomppnt geselen Zooal.,1 velêij ionz^Jf'Jezera helend <ïUl werd 'injïljet JjuaH IdMOtoen de] Stearin ,Qpud^" Mftfer haar 25 J-L, idoof .del aaBtuatfhoiulera, fop rod fopr&htii iet BeserMTónds* u h Ik loon en'dier Lrgajkje^ qks wofbl OM door deDirectie bijgebonden, het aandéel in tie winst van het afgeloopen jaar iugevuld, de redte over het vroegere bedrag en het aandeel in de vervallen posten (ala gevolg van ontslag aan werk lieden verleend) bijgeechreven. Zaterdag 11 Juni jl. had voor dit jaar de uit reiking der boekjes plaats na bijschrijving over 1886. Een der Directeuren, de heer Dr. H. Ussel de Schepper, liet die uitreiking voorafgaan door eene mededeeling omtrent den stand der kas. waarom trent het volgende hier een plaats moge rinden. De Voobxoboskjls werd opgericht Op 30 April 1883 met 50.000. Genoemd bedrag nam door winstaandeel over de jaren 188386 (het jaar 1884 leverde ten gevolge van den brand en de daarop gevolgd stagnatie geen winst op), verder door rente en aandeel in de ver vallen posten, toe tot eene som van 1» Mei 1887 101148.71 Over het jaar 1886 bedroeg het winstaandeelf 27775.52 zijnde 31.26 pCt. over het genoten weekloon, waar bij nog als aandeel in de vervallen poelen komt eene percentage van 0.78 pCt, makende te zamen per (ruide» loo» mor iedere» wtrhum ruim 32 Cent. De rente over de ingeschreven sommen bedraagt f 2826.46. Sedert de oprichting werd tot heden uitbetaald: 1*. aan weduwen of erven van overleilen werk lieden 2963.44. 2*. aan wegens ouderdom ontslagen werklieden 923.55. 3*. aan diverse werklieden tijdens stoornissen in den regelmatigen arbeid of bij langdurige ziekten 7615.01, als aanvulling van weekloon. Na bovenstaand overzicht gegeven te hebben sprak genoemde Directeur een bartelijk woord tot afscheid aan de tegen 1 Juli e. k. wegens hoogen leeftijd ontslagen werklieden: A. Straver, Joh. van Loon, S. Bierman en E. Noordeman, die van af genoemden datum uit de bedragen hunner boekjes een weke- lijksch pensioen zullen genieten, de eerste van 7, de overige drie van 5. Mochten wij vdór 4 jaren bij de oprichting der i Voorzoryehu met grooten lof gewagen van den edelen zin en de uitstekende zorg van hh. Direc teuren en Aandeelhouders voor hunne beambten en ziji werklieden, welke uit de nieuwe instelling zoo dui- «lelijk sprak, het blijkt meer en meer door de erva- en nuttige instelling in Dezer dagen had te Meppel een niet onaardige vergissing plaats. T wee predikanten, een van de gouüsche courant. trein daar aan. Op het perron, waar het druk was, bevonden zich diakenen van beide gemeen ten, om hun predikant af te halen. Die van de doleerenden, hun man niet kennende, spraken een heer aan en op diens verzekering dat hij predi- kant was, gaf men elkander de hand en toog men stadwaarts. De diaken van de Dobjisgezinden, zÜn Predikant wel kennende, maar hem niet vin dende^ vernam weldra dat de ^broeders* met den waren weggeloopen. Nog tijdig werd de o vergissing hersteld, anders had het I kunnen gebeuren dat de doopsgezinde predikant in de doleerende kerk had gepreekt en omgekeerd! Het' leger des heils van de maarschalkin Booth heeft eene inrichting te Lyon, waar de nieuw aan geworpen reeputen, als boete voor haar verleden, in eèn ioort van klooster, onder streng toezicht op gesloten worden. ïn deze inrichting nu heerscht een hard régime. Drie meisjes, die dat régime te drukkend vonden, vluchtten onlangs uit de inrichting. Twee werden door officieren van het leger des heils gevonden en teruggebrachtde derde echter, een meisje van 16 jaar, Margueri te Sergent geheeten, vond een onderkomen bjj een vrouw in den omtrek. Marguerite droeg op haar gelaat de sporen van lijden en deed een aan klacht bij de politie, waaruit bleek dat het leven in die inrichting allerellendigst is. Aan de meis jes werd o. a. voor naaiwerk eene dagtaak opgelegd, die, als zij niet werd volbracht, gevolgd werd door een dracht geduchte stokslagen. Dit had ten gevolge dat een kapitein van het leger des heils de vnmweo, bebat net het toezicht in de in richting, voor zich liet komen. „Marguerite Sergent,» aldus sprak hij haar toe, „beklaagt zich over de mishandelingen, die gij haar hebt doen ondergaan. Haar lichaam draagt er de sporen van.* „Halle lujah’* was het antwoord. „Antwoordt dan toch op hetgeen ik u vraag,* sprak de kapitein weer. „Hallelujah!* Meer kon de kapitein niet uit den mond der beklaagden krijgen. „Past op,* zeide hij, „ik zal u opsluiten. *Nu luidde het antwoord eenigzins anders, namelijk „Amen’* 3 Directie, f'ïj XOBOSKASj iarop Doopsgezinden, de ander van de doleerende partij, lende I zouden daar preeken en kwamen met denzelfden r courant), daartoe wel wil ier Fabriek ink staat gesteld. eren gehouden concours te 's Hage (jaarheids-verentriging „Burgerplicht* aet het salvn-vwur op 150 meter, ent, dat hieraan deelnam, bestond uit In Wijngaarden, J. J. van Bemmel, sdrecht ,en J. van Oijes en werd ge- oor den heer G. H. p. de Lange, rinteh-aantal voor geen prijs in aan mag .toch vermeld dat in 25 treffers g^hoten. tl tuMeben Oitiewaler en (inschoten JaatJliBt een treurigen afloop had Ö»1 heer A.’i van Aehu met zijne r rJarM Woertfen rijdende, had het Larfl/ eh rijtuisj 'te water te geraken. jgbAagde jnflp zijn echtBr allen ge- lukkig gered. |Hvt toontje? tan den heer van Aelst is, door nog ü/tijdj van 4en bok te springen, van een nat pak verschoond gAfeven. Gnfet inconve nient vooral voor een der passagiers, den heer Ds. Hagen van Leiden, die ’s voormiddag! in de afdee- ling „Oudewate^* van den Protestantenbond gesproken had en 's namiddags te twee uur weer in Leidefenoest optreden, wat nu door dit ongeval wel niet kon plaats hebben. Staten-Generaftl Twin» Kameb. Zitting van Maandag 13 Juni. De discussie is voortgeaet «w het Kiesrecht- artikel van de Additioneels artikelen der Grondwet. De regeering bracht een paar redactiewijzigingen aan. De heer Godin de Beaufort bleef het amende mentVan der Feltz c. s. bestrijden, dat krachtig werd verdedigd door den heer Goeman Borgesius en den heer De Vos van Steen wijk, die uiteen zetten, dat zij volstrekt niet het kiesrecht aan proletariërs wenschen te geven, doch alleen aan personen die er recht op hebben, al wonen zij in huizen, die niet naar de volle huurwaarde zijn aangeslagen. In verband met zijn voorgesteld amendement op in de geestelijke klooster- art. 72 der kieswet gewijzigd in de Add. artikelen, heeft de heer Farncombe Sanders voorgesteld onder- I artikel 7 van art. 7 te lezen als volgt De lijsten worden opgemaakt naar aanleiding der jaarlijks vóór den laden Februari aan den voorzit ter van den gemeenteraad door de ontvangers der directe belastingen in te zenden, door hen te waar merken opgaven, waarin elke mannelijke belasting schuldige, op hunne tot den laatst verloopen dienst beboorende kohieren voorkomende, en het bedrag waarvoor hij in elke belasting aftonderlijk is aange slagen, wordt aangewezen. Ten aanzien van degenen, die in de personeele belasting zijn aangeslagen, naar eene huurwaarde welke volgens art. Ia op kiesrecht aanspraak geeft, wordt daarbij tevens het bedrag dier huurwaarde aangeteekend, en vermeld of zij hunnen aanslag in deze belasting ten volle hebben voldaan. Zaterdag was voor de gemeente Lekkerkerk een feestdag. De nieuw benoemde burgemeester, de heer G. W. de Gruijter Jz. deed als zoodanig jne intrede. Aan de grens der gemeente werd hij door eene talrijke eerewacht ontvangen en door den voorzitter der commissie, den heer A. J. de Mooij, verwelkomd. Van alle huizen waaide de driekleur. Voor de openbare school stonden de leerlingen geschaard, die hem een „welkom* toezongen. In de openbare raadsvergadering, die tegen ’s middags was uitgeschreven, werd hij door den oudsten wethouder, den heer C. Kers bergen, in hartelijke woorden geluk gewenscht met het vertrouwen, dat Z. M. de Koning in hem ge steld had. senfabrie» herdacht, door.der pesloten tot k Vfe» ieAoere 1 reriZiei/es, waaraan bil 50.000 iverd ges^hott plaats in verhouding v bedrag werd iini del V( en deze uitgereikt. Jk winst van het afgeloopen jaar ingevuld, de

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1887 | | pagina 1