DE. Ï1DING, NT& 3DEL BINNENLAND. Vrijdag 17 Jani IN- 3561 1887. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. 1VEN DSEN, rroenendaal. ippelen IKEL, itschappij ÜG/ GING. aanvangendli t naar Leiden vertrekken in t Gouda naar .10. ÏIRECTIE. CHË Nederland leen, d, op Hui zo betalen in ten, en biedt an Gelden en eener WANT, in i - V ORTELEN, jEN, Blik inhoud KLEIWEG. 3rd. 1,90. ;baar in het LAVEREN, lam. OE. In de gisteren gehouden openbare vergadering van den Raad van State, afdeeling voor de geschillen van bestuur, ia behandeld het beroep van H. Straver te Gouda, van een besluit van Burgemeester en Wet houders dier gemeente, waarbij J. de Jong alhier vergunning is verleend tot het oprichten van een stoomwerktuig in zijtje kistemnakerij. Rapporteur de staatsraad Des Amorie van der Hoeven. ’s Konings beslissing in deze zaken volgt later. te bekomen RTLANQ te goudsche courant. I kleurmiddel niddelen tot dienste van is. rteekend) FE DL ILE, Haar- m. Franco f 2.25 aan ambours. GOUDA. 16 Juni 1887. Tot officier van gezondheid 2e klasse bij het leger in O. I is benoemd de heer W. C. Kers bergen te Reewijk. De Commissie vqm Toezicht op het Lager Onder lijs alhier heeft de acte van bekwaamheid voor Bei^arschoolhouderes uitgereikt aan Mej. J. B. Klaren en E. Rietveld. Gisterenmorgen is voor het kantongerecht alhier behandeld de zaak c. a. Johannes van der Kleij, van beroep visscher, wonende alhier, aangeklaagd op den 23sten Mei 11., na afloop der exercitie van de schutterij, den sergeant-tamboer Boekamp, bij het naar huis gaan te hebben bemoeielijkt, door opdringen enz. Eisch 3 boete of 3 dagen hechtenis. Te beginnen met Zondag a. s. en verder op de Zondagen gedurende de maanden Juni, Juli, Augustus en September zal de Rijnspoorweg speciale retour- biljetten le, 2e en 3e klasse van Gouda naar den Haag uitgeven, geldig voor heen en terug op den dag van afgifte, tegen 1.60 voor de le, /1.30 voor de 2e en f 0.80 voor de 3e klasse, zijnde de enkele reisvracht. R. J. graaf Schimmelpenninck (katholiek candidaat) Te Schoonhoven zijn dezer dagen, naar aanlei ding van eene oproeping van de Kamer van koop handel, een zestigtal belangstellenden bijeen gekomen, ten einde een uitvoerig rapport aan te hooren om trent de middelen tot bevordering van handel en verkeer. Vooral werd op den voorgrond gesteld, om ter bevordering van het marktbezoek de middelen van verkeer te verbeteren. Om dit plan te verwezenlijken, werd een voorstel gedaan om uit de ingezetenen eene vereeniging in het leven te roepen. Dit voorstel werd aangeno men en de vereeniging gesticht. Dit voorstel vond algemeen bijval; van de 60 aanwezigen zijn 53 als lid toegetreden voor eene jaarlijksche contributie van f 2 tot f 10, terwyl voor hen, die niet in de gelegenheid geweest waren de vergadering bij te wonen, en die niettemin hunne belangstelling in deze zaak willen toonen, eene inteekenlijst zal rondgaan. De rechtbank te Rotterdam deed Dinsdag in de zaak van F. E. Hamecher, masseur en pedicure, wonende te Schiedam, die de vorige week terechtstond in hooger beroep van een vonnis van het kanton gerecht te Schiedam. De rechtbank nam bij haar vonnis als bewezen aan de feiten, appellant bij dagvaarding in eersten aanleg ten laste gelegd, nl. gewreven, gebogen en gerekt. Wat aangaat' de der I vraa£’ ,°f deze handelingen geacht kunnen worden uitoefening der geneeskunst te zijn, overwoog zij, dat art. 1 der wet van 1 Juni 1865 no. 60 onder uitoefening van geneeskunst verstaat het verleenen van geneeskundigen raad of bijstand als bedrijf, zon der dai omschreven wordt waarin de raad of bijstand bestaat; dat alzoo onder het verleenen van genees kundigen bijstand vallen alle zoodanige handelingen, die de strekking hebben om eene genezende uitwer king uit te oefenen op eenig ziekelijk lichaamsdeel, en alzoo ook het wrijven, buigen en rekken der boenen van personen die aan ongesteldheid aan de boenen lijdende zijn, al wordt hieraan door appel lant ook de naam van verdikking van bloed gege ven. Dat appellant de geneeskunst als bedrijf uitoefent, bleek uit de als bewezen aangenomen feiten, in verband met de door hem verspreide circulaire, waarin hij uitdrukkelijk aan het publiek te kennen geeft, dat hij zich bezig houdt met, en te consulteeren is vooor personen, lijdende aan jicht, rheumatiek, verstuikingen enz. Op deze gronden bevestigde de rechtbank het vonnis, door den kantonrechter te Schiedam gewezen. Door de politie te Arnhem is Zaterdag jl. aange houden C. J. F. N. Sloet, welke persoon zich kor telings uit Nijmegen te Arnhem metterwoon had gevestigd. Onder de firma Sloet Co. adverteerde hij in verschillende, vooral kleine couranten, dat hij hoofdagent was van het huis Carlini te Venetië, eh dat hij, tegeh toezending van een postwissel groot 8, 4 flesschen Italiaanschen wijn, 4 dito cognac en 4 dito Madeira toezond. Ook leverde hij tegen toezending van postwissel rookvlgesch, en had hij verschillende prospectussen toegezonden van een door hem opgericht advertentieblad, waarin men tegen vooruitbetaling van een abonnement a 4 per jaar gratis kon adverteeren. Verschillende personen uit alle oorden des lands zijn weer de dupe van deze schoonklinkende aanbiedingen geworden. Zij zonden een postwissel hetzij voor wijn, hetzij voor rook- vleesch, doch ontvingen noch het een noch het ander, terwijl het bedoelde advertentieblad niet be stond. Bij zijn verhoor door den inspecteur van politie gaf hij te kennen, dat hij niet wist, of er wel een huis Carlini te Venitië bestond, terwijl de wijn, die hij van plan was te leveren, zou bestaan uit een door hem uit verschillende dranken te ver vaardigen mengsel. In zijne woning aan (je Vossen- straat werden dan ook twaalfflesschen van dit door hem toebereide mengsel gevonden en in beslag genomen. Hij is voorloopig ter beschikking van de justitie naar het huis van arrest overgebracht. Het publiek, dat nog steeds door zijn lichtge- loovigheid dergelijke praktijken in de hand werkt, strekke het vorenstaande dus weder ter waarschu wing- (Amh. Ct.) Iemand uit Eindhoven, die pas teruggekeerd is van eene handelsreis in Zuid-Amerika, deelt mede, dat de gebroeders Tobias van Amsterdam thans verblijf houden te Cordova, inde Argentijnsche republiek, onder den naam van Roose. Na zijn ont slag uit de gevangenis (zoo verzekert de berichtgever mede), is de öude Tobias aldaar aangekomen, in het bezit eener som van 1000 pond sterling in goud. Aanvankelijk werd op die som beslag gelegd, doch wegens gemis aan tractaten moest dat beslag weder worden opgeheven. Staten-Generaal. Tweede Kamer. Zittingen van Dinsdag 14 en Woensdag 15 Juni. Zitting van Dinsdag. De beraadslaging is voortgezet over het Kiesrecht- artikel en het amendement- Van der Feltz. De heer Rutgers van Rozenburg bleef zyne beden kingen volhouden en zou ten slotte aan aline c van het amendement de voorkeur geven boven dat der Regeering. De heeren Hartogh, W. Van Dedem en Van Houten repliceerden eveneens. De heer Farncombe Sanders was in hoofdzaak vóór het regeeringsartikel, en ofschoon hij wel, evenals het amendement, 25000 kiezers meer in groote ste den wenschte, meende hij daarvoor niet het geheelo voorloopige kiesreglement te mogen opofferen. Gisteren is te Amsterdam de Tentoonstelling van Voedingsmiddelen plechtig geopend. Het Oud-Hollandsche Marktplein maakt een aardigen indruk met zijn vele antieke geveltjes. Allerlei winkels zijn daar vertegenwoordigd, er is een raadhuis, een waag, een visch huisje enz. enz. on natuurlijk een aantal gelegenheden tot ver sterking van den inwendigen mensoh. Het perso neel dat in de winkels en café’s bedient is voor een groot gedeelte in oud-Hollandsch of nationaal costuum. Onder de inzenders op deze tentoonstelling komen voor Gebr. Kamphuizen, alhier, die een keurig nette étalage oprichtten van Goudsche sprits, Goudsche suikerballen enz. enz. Te midden van al die lek kernijen ziet men het ^stadhuis van Gouda," van suiker vervaardigd en tot in de détails toe zeer aardig nagemaakt. Bij al de oude geveltjes op het Marktplein zal dan ook het zoo karakteristieke geveltje van ons raadhuis, zij *t dan ook in het klein, de be- zoekers dor Tentoonstelling niet ontgaan. In de zitting der Rotterd. Arr. Rechtbank van Dinsdagmorgen werden de volgende personen ver- oordeeld G. H. H., oud 19 jaar, machinist wonende te Gouda, beklaagd van mishandeling van A. van Boon op 7 Mei tot 5 dagen gev. P. v. d. B., oud 38 jaar, werkman, wonende te Krimpen a/d IJsel, bekl. van wederspannigheid jegens bedienende beambten op 30 April 1. 1. tot 8 dagen gev. Vervolgens stond terecht: H. R., oud 61 jaar, landbouwer te Gouda bekl. van den landbouwer Boere op 24 Mei met een stok geslagen te hebben. Eisch 50 boete subsidiair 10 dagen hechtenis. Uitspraak Dinsdag a. s.> Bij de verkiezing van een lid der Tweede Kamer in het hoofdkiesdistrict Deventer zijn uitgebraeht 2273 geldige stemmen. Gekozen is mr. H. J. o o— Dij ckm eest er (liberaal) met 1466 stemmen. Op mr. ’dat hij eenige personen de beónen met olie had waren 608, op mr, W. G. baron Brantsen van Zijp (antirevolutionair) 196 stemmen uitgebracht. Gisteren werd de nieuwe sluis aan den Leid- schendam, door de provincie Zuid-Holland gebouwd, in gebruik gesteld. De nieuwe sluis is gesticht in een deel der ruime oude schutkolk, naast de bestaande duikers, zoodat de scheepvaart geen enkel oogenblik gestremd behoefde te worden. De oude opening zal thans, na de opruiming der oude duikers, worden gedempt. De oude sluis met hare groote kolk, die slechts een beperkt aantal schuttingen gedoogde, en met eene doorvaartwijdte van niet meer dan 3.80 M., is een merkwaardig overblijfsel van den strijd, die vroeger in Holland over de vaarten gevoerd werd. De ste den Gouda, Dordrecht en Haarlem hebben zich tot aan het einde der vorige eeuw tegen elke verbete ring van de Vliet gekant, die daarentegen door Leiden en vooral Delft vurig gewenscht werd. In 1492 werd het eerste verlaat, dat toen in den dam gebouwd was, op bevel van den magistraat van Gouda door Goudsche burgers vernield. In het be gin van den tachtigjarigen oorlog waren er aan den Leidschendam staatsche krijgsknechten geposteerd ter voorkoming van feitelijkheden tusschen Delft en Gouda. En toen er in het belang van de reizigers, door de trekschuiten vervoerd, eihdelijk in 1648 een verlaat tot stand kwam, moesten daaraan de tegenwoordige afmetingen worden gegeven, om slechts kleine vaartuigen door te laten. De provincie is thans opgetredeïf wh de prins, die na honderdjarigen slaap de slaapster zal wekken. De nieuwe sluis is nl. een deel der verbetering van de vaartgemeenschap tusschen Binten Schie, waarvoor bij de wet van 16 April jL onteigening werd toe gestaan. Zij biedt eene doorvaartwijdte aan van 7 M. en eene schutlengte van 79 M. Zij is echter in twee afdeelingen verdeeld, de eene met eene lengte van 42, de andere met eene lengte van 37 M., zoo dat kleinere vaartuigen geschut kunnen worden zonder waterverplaatsing van eenig belang. Eerst wanneer de vaartverbetering verder gevor derd is, wanneer de verbinding tot stand is gebracht tusschen de Vliet en het Galgenwater, zal van de rui mere afmetingen der sluis kunnen worden partij getrokken. De draaibrug in den Rijnspoorweg bij Voorburg met een doorvaartwijdte van 5.38 M., en de hoogte der vaste brug in den spoorweg Leiden Woerden zullen dan de ongunstigste afmetingen aan bieden. De vaart tusschen Den Haag en de Schie verkrijgt ruimere afmetineendit vaarwater zal geschikt wor den gemaakt voor alle vaartuigen die de Delftsha- vensche sluis kunnen binnenkomen. (N. R. Ct.)

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1887 | | pagina 1