ESN ren. M. BINNENLAND. khf; ouda. Zondag 19 Juni. 1887. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. ING. JULI ONS K, mendaal. 3562. ES [oest en ats. t.M's HMA fc Zn. êrH! »O2V ie ide par- r binnen iwijnen. en zacht lent per Alleen goudsche courant ECTIE. Bij deze Courant behoort een Bijvoegsel. te kunnen kennnis maken. De be- Souda. TERP- zgn te SWAAR- ;en primo n n u 11 32.80 40.36 30.17 27.98 n ir II ll H II II H n h H n u H n n n ii tl ii n n u u n TING, iretareue. nvangende »r Leiden trekken in 'ouda naar HOLM, d. TEEPE Hen geeft ting. In dat het i aanvaag ogen wen- its hebben ÜINCK 00. irmede in KWEKKEND SV^R DRIJVEND EDE TE ZWAKTE 'eene kin- cassatie ge- x 3s zouden in de Wetgeving, Justitie ontkende de juistheid Door Gedeputeerde Staten van ZuüJ-Holland is bepaald, dat de afzonderlijke jachten op waterwild voor dit jaar zullen worden geopend op Maandag den 25sten Juli aanstaande. Het vroeger tegen Zondag 26 Juni e.k. aange- kondigd concert in de sociëteit ffOns Genoegen" kan niet worden gegeven zooals op de programma’s van het laatste concert reeds is medegedeeld. Daar het zeer moeilijk is zqo plotseling een ander goed muziekcorps te engageeren, was er alle vrees dat het Goudsche publiek op dien avond geen muzikaal genot zou t tie der Sociëteit gelukt fin de ontstane leemte te voor zien en dat wel op uitstekende wijze. Op genoem den avond zal nu optreden het zeer gunstig bekende corps van het 3e Heg. Infanterie uit Bergen op Zoom (Kapelmeester de heer Bouwman) hetwelk zich in zeer goede reputatie mag verheugen. Kenners be weren dat het tegenwoordig een der beste militaire corpsen is en het zal daarom onze ingezetenen genoe gen doen daarmede eens te kunnen kennnis maken. De onderlinge wedstrijd van de vélocipède-club de Zwaluw zal plaats hebben Zondag 26 dezer des 1 morgens 10 ure, van het café ffden Burg" af langs den weg van Rotterdam naar Gouda via Nieuwer- kerk en terug. De maximum rijtijd, waarin de weg mag worden afgereden, is 1 uur 45 minuten. Uitgeloofd worden eene verguld zilveren, eene zilveren en eene bronzen medaille. De Nederlandsche pelgrims, welke ter viering van ’s Pausen jubilé de bedevaart naar Rome zullen ondernemen, zullen’ door Z. H. in plechtige audiëntie worden ontyangen tusschen 21 en 30 April 1888. Door het hoofdcomité is nu een bijzonder comité benoemd, dat gevormd wordt door twee vertegen woordigers van elk bisdom, een geestelijke en een leek, en zich belasten zal met de leiding der bede vaart. In dit bulp-comité, dat nu voltallig is, hebben zitting de l lieerendr. H. A. M. Schaepman, te Rijzenburg en mr. Ant. Vos de Wael, te Zwolle; M. J. A. Lans, te Schiedam en mr. F. J. M. A. Reekers, te Amsterdam; J. Th. Wouters, te Raven- stein en jhr. Jos. de la Court, te ’s-Hertogenbosch J. A. van Rooij, te St. Willibrord en W. Laane, te Rozendaal; Mathieu Bauduin, te Roermond en mr. Robert Regout, te Maastricht; en eindelijk de oud- officieren van het Pauselijk leger, de hh. Adriaan Looijmans te Oosterhout en Henri Robbers, te Ariihem. De katholieken, welke voornemens zijn aan deupel- grims tocht deel te nemen, worden verzocht de oproe pingen van dit comité af te wachten. Het Episco paat van Nederland zal ter nationale audiëntie bij Z. H. door een of meer leden vertegenwoordigd zijn. De Nederl. Kath. Kring te Rome heeft zich op verzoek van het hoofd-comité tot een Nederl. feest comité geconstitueerd. Staten-Generaal. Tweede Kamer. Zittingen van Donderdag 16 en Vrijdag 17 Juni. Zitting van Donderdag. Ingekomen waren de geloofsbrieven van het nieuw gekozen lid der Kamer, den heer Dijckmeester. Tot diens toelating werd besloten. Do beraadslagingen zijn voortgezet over de Addi- tioneele artikelen en wel over de kiestabel en het voorstelSchaepman, tot splitsing der groote ge meenten. Door de heeren Van Baar en Farncombe Sanders werd het voorstel-Schaepmau verdedigd, terwyl de I heer Viruly-Verbrugge het heftig bestreed en de heer Van Kerkwijk zich met die bestrijding veree- nigde. De Minister van Binuenlandsche Zaken verdedigde het voorstel der Regeering en handhaafde dit, hoe- 1881: 593 1882: 762 1883: 564 1884: 527 1885: 624 32.56 GOUDA, 18 Juni 1887. Heden is in druk verschenen het Verslag van den toestand der Gemeente Gouda over 1886, waaraan is toegevoegd het Verslag van de handelingen der Open bare Gezondheids-Commissie. Daaruit blijkt dat de algemeene gezondheidstoe stand der Gemeente in 1886 nog ongunstiger was dan het vorige jaar; ofschoon er geene bepaalde epidemieën heerschten, deden zich toch het geheele jaar door sporadische gevallen voor van besmettelijko ziekten als: mazelen, roodvonk, diphtheritis en typhus. Het aantal overledenen bedroeg, na aftrek van 30 levenloos aangegevenen, 742 of 38,55 per duizend. Onder dit getal overledenen zijn begrepen 371 kinderen beneden den leeftijd van 2 jaren, dus 50 pCt. van de totale sterfte. De sterfte in de Gemeente bedroeg in: 1880: 599 of 33.06 p. duiz., 50 pCt. kind, onder 2 j. n u u n n Omtrent de Waterleiding wordt o. a. het volgende Op een verzoek, gedaan 'door den len luit, adj, van het 4e reg. inf. G. P. Chériex, om gedurende dezen zomer de schietoefeningen der art. in de le gerplaats bij Oldebroek te mogen bijwonen, heeft de Minister van oorlog in dien zin beslist, dat ge noemde officier tot het beoogde doel van 1 Augustus tot 3 September a. s. die oefeningen, zoowel van de vesting- als van de bereden art., zal bijwonen. Door Gedeputeerde Staten In den tuin van den heer H \vOtto, bloemist wel hij het amendt.-Schaepmnn niet onaannemelijk in de Korte Akkeren alhietf is Donderdag jl. een - doode postduif gevonden. Op de veeren leest men de volgende merken: K 2668, Ramolos 7346 T, Jouwa 1709 G. 50.7 48.1 53 50 MA. noemde. De heer Van der Feltz verklaarde zich groot voor stander van groote districten en achtte het onjuist, dat de Minister uit de niet indiening van amende- menten afleidt, dat de meerderheid der Kamer voor enkelvoudige districten zou zijn. I Zitting van Zaterdag. I Bij de door den heer Hartogh gehouden inter pellatie over de gratieverleening aan de deelnemers i aan het Palingoproer, zette de interpellant breed voerig uiteen, dat de overige 6 personen die in - hetzelfde geval verkeeren als de 4 in cra- smaken, doch gelukkig is het der Direc- komenen en vrijgesprokenen, de dupes worden van de veranderingen i_ indien hun geen gratie werd verleend. De Minister van t .2. 2_ van de door den heer Hartogh aangeroerde juri- dieke gronden, wees er op dat Bredius in een exceptioneel geval verkeerde, maar verklaarde ten slotte, dat het den Koning behaagd heeft aan de drie personen die gratie gevraagd hebben (Maria Potters, Schöneville en Van den Broek) deze te verleenen. Door den heer Lohman werden mede eenige juri dische punten besproken, terwijl de heer Van Baar nogmaals de bevoegdheid tot interpellatie in dezen bestreed. Aangenomen werd een wetsontwerp tot ruiling van gronden met de gemeente Amersfoort en tot verhooging van het VlIIe Hoofdstuk der Staats- begrooting, dienstjaar 1887. Bij het voortgezet debat over de Kiestabel en het voorstel-Schaepman werd, na uitvoerige ver dediging door den medevoorsteller, den heer Van der Biesen, het amendt.-Schaepman, tot splitsing der groote gemeenten in enkelvoudige kiesdistricten, verworpen met 43 tegen 30 stemmen. De overige artikelen werden daarna goedgekeurd. De voorgestelde amendementen op de kiestabel werden door de voorstellers ingetrokken. De geheele Kiestabel werd aangenomen met 45 te gen 31 stemmen. Hot geheele hoofdstuk der Add. artikelen werd daarna aangenomen met 55 tegen 19 st. De regeering betuigde der Kamer dank voor hare medewerking bij hot gewichtige werk der Grond wetsherziening, terwijl de voorzitter den dank der Kamer aan de Regeering overbracht, 'inzonderheid aan den Minister van. Binn. Zaken. Maandag l1/,: kleine ontwerpen, daarna Tjiomas-zaak. Voor de boter-commissie uit het Engelsche par lement werd o. a. nog als getuige gehoord de heer Barclay uit Manchester. Hij vertegenwoordigt in den butterinehandel de firma Verschuur te Rotter dam. Getuige verklaart, dat de firma Verschuur ab sedert twaalf jaren, d. w. z. sedert den aanvang van haar bedrijf, de kunstboter heeft verpakt en ver zonden in bijzondere, speciaal met ^butterine" inge brande verpakking, welke getuige, bij het debiet aan zijne kalanten behoudt. Voor zoover hij weet, is er, althans in Noord-Engeland, van bedrog geen sprake. Getuige verklaart zich alsmede sterk tegen verandering van den naam butterine*, die geijkt is door een zoo langdurig gebruik. Het zou hoogst onbillijk wezen, den werkman te dwingen namen uit te spreken als oleomargarine". Hij zou het niet kunnen. Getuige is tegen een bedriegelijkeu ver koop, maar ook tegen een verdere beperkende wet geving, die den kleinhandelaar treffen zou. De be staande wetgeving acht hij voldoende. Goede but- terine (de butterine van Vèrschuur te Rotterdam heeft getuige door dr. Hassal en Henner laten an- nalyseeren, die haar puik verklaren) is een deugde lijk en nuttig voedsel voor het volk, en de wetge ver moet het niet trachten dood te maken door verbod- en strafbepalingen. Vooral de laatsten viel getuige aan, wat gevangenisstraf betreft, en zoo ook de bepaling betreffende verklikkers. De handel met Nederland in butterine is volgens den heer B. hoogst belangrijk. Van de totale hoe veelheid wordt ’s jaars ongeveer de helft, naar Huil, Goole enz. vervoerd. Zonder dezen invoer zou de bevolking van Yorkshire en Lancashire gedurende de wintermaanden in het geheel geen boter kunnen Als groote zeldzaamheid kan worden gemeld dat een duif van den heer K. te Zevenhuizen onlangs 4 eitjes to gelijk heeft gelegd en na 21 dagen uitge broed. medegedeeld De hoedanigheid van het water, dat wekelijks door de Openbare Gezondheids-Commissie volgens de bij de Concessie-voorwaarden voorgeschreven methode Kubel onderzocht werd, was van medio Februari tot in November over het algemeen goed; in de maanden Mei, Juni, Juli, Augustus, September en October kon zij zelfs uitmuntend heeten. In de maanden Januari en December beantwoordde het water echter niet aan de eischen van het Conces- sie-contract. Om dit bezwaar te overwinnen be sloot de Directie over te gaan tot de toepassing van het systeem Easton en Anderson, waarmede zij in 1885 niet zonder succes proeven op kleine schaal had genomen. Bij Raadsbesluit van 2 April verkreeg zij overeenkomstig de Concessie-voorwaar den toestemming tot het aangaan eener geldleening groot 12000.om daaruit te bestrijden de kosten van aanschaffing en plaatsing van een zui- veringstoestel volgens dat systeem. In December kwam zij hiermede gereed en het vermoeden be staat, dat zij in hot vervolg aan hare veiplichtingen jegens de Gemeente, wat de hoedanigheid van het water aangaat, zal kunnen voldoen. Van de gelegenheid voor behoeftigen geopend om aan een vijftal op verschillende punten der stad aangebrachte standpijpen kosteloos drinkwater uit do Waterleiding te verkrijgen, werd iets meer gebruik gemaakt dan in 1885, Door het Burgerlijk Armbestuur werden 569 kaarten afgegeven, namelijk 119 kaarten voor 1 emmer en 450 kaarten voor 2 emmers daags. In het jaar te voren bedroeg het aantal afge geven kaarten 544. Het getal standpypen onderging vermeerdering, doordien eene op het laatst van het jaar in de Zak by de Hoefsteeg werd aangebracht. Gelijk vorige jaren zullen wij achtereenvolgens in ons blad het een en ander uit het Verslag mede- deelen.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1887 | | pagina 1