IE INs! Woensdag 22 Juni. JN° 3563 J887. E, Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken, «wï BINNENLAND, j GOUDA, 21 Juni 1887. e in IEK «J, ±en lagd. ”e r toad*. - 4 1 rage, eerde IS. r II H 73.25 n geven, bedragen de et. H mooi». ILDl. a 68.47 62.70 61.50 66.50 61.97 58.07’/» 1376.48 282.21 23.78 51.92 door >1, en idend 47’/, 50>/, vaarden at, aan- i-Depot Utrecht. leech /i IT1M. keuken. «D. GOUDSCHECOURANT C8TEL Cazerne ideweg. vstraat. Zn. RINKEL. OOT. B. d. tak, n Heer 52’/. langevangen over het be- ieril van N. I. betrek- van bet verblijf in de Afdee- E. P. C. Sol en jbr. A. L. Per HL franco fabriek. - 64.25 - 61.50 dit terrein ten dienste de Ge ding plaats ’van «’/1M 4«'/. A. J. lerruhie, notternam' 47*/, H. C. Mauritz, Duisburg! 45 H. E. Oring Jr., Rotterdam Ned. Steenk.-Handelsv. von Thenen HagedoornJr.fcCo. te Amsterdam C. Berghuis te Amsterdam August Kampf Julius Hollender te Ruhrort A. Zellekens te Delft A. J. Terkuhle, Rotterdam jr n ir— F. J. Mijnlieff, Krimpen a/d Lek B. Hagedooru Zn., Am sterdam F. Krijgsman, Gouda Van Nieveld 8t Co., Rot terdam D. van Stavel, Gouda 8. D. Boon, Gouda van het u» t>-• ^et kwam daarvoor in aaiimerking de Raadzaal, 66.10 72.50 64.— na het paarden- in de gemeenten Waddinxveen, Zevenhuizen, ƒ12209.41» ƒ5705.80» De hiervoor opgegeven aannemingssommen der aanbestede werken zyn onder deze bedragen be grepen. b. Straten, pleinen, riolen en waterleidingen. Evenals in vorigo jaren werd ook nu het onder houd der straten publiek aanbesteed met eene mi nimum- en maximum oppervlakte van het te makerf straatwerk. Aannemer werd H. Lamers te Eltra 1495.82» ti 638.81 47.36 tr oude marmeren schoorsteen, welker schilderij, voor stellende de Goudsche Stedemaagd, werd verdoekt en gerestaureerd. Het houtwerk van de ramen heeft een oud-eikenhoutskledf gekregen, terwijl de oude gele gordijnen vervangen zijn door gordijnen in harmonie met den antieken stijl der zaal. De zaal werd verder voorzien van een parketvloer af komstig uit de nalatenschap van wijlen Mej. H. H. Hoffman, terwijl eindelijk de antieke zetels, die eertijds in deze zaal werden gebruikt, na gerepa reerd en opnieuw bekleed te zijn, wederom daarin zullen worden geplaatst. Het vertrek, waarin de Secretarie is gevestigd, werd met het kleine vertrekje daarnaast geverfd de daarin aanwezige meubelen ondergingen de noo- dige vernieuwingen en herstellingen. Ook werd de Boterbal, meer bekend onder den naam van het Boterhuis, onder de Raadzaal, ge verfd. Het leiendak en de lood bedekkingen der over dekte Korenbeurs op de Gouwe werden vernieuwd. Het werk geschiedde bij openbare aanbesteding door J. Huisman Jz. te Rotterdam, voor 222. terwijl de noodige herstellingen aan de timmer werken en het verfwerk in eigen beheer plaats i hadden. Uitwendig werden geverfd het nieuwe gebouw I van het Vereemgd Wees- en Aelemoeseniershuis en het Bestedelingenhuis, na openbare aanbesteding aangenomen door J. Rost alhier voor 249. Voorts werden de buiten verf werken van de le Burgerschool voor meisjes met de onderwijzers- woning, de lokalen der Tusschenschool en de on derwijzers woning bij de le Kostelooze school pu bliek aanbesteed en eveneens door J. Rost alhier uitgevoerd voor de aannemingssom van 449. Op bet terrein der Bad- en Zweminrichting zijn twaalf nieuwe kleedkamertjes gemaakt, terwjjl het gebouwtje, dat vroeger in het bassin stond en tot bergplaats, kleed- en badkamer moest dienen, werd afgebroken. Dit werk in het openbaar aan besteed werd aangenomen door C. P. W. Dessing alhier voor 698. De stukadoorwerken in de verschillende ge bouwen zijn, gelijk in het vorige Verslag gemeld is, voor drie jaren publiek aanbesteed. In wde Manege" werd de tweede Ziekenbarak, in 1884 aangekocht, opgeslagen en ingericht. Nog zij hier vermeld, dat het besluit werd ge nomen om het achtergedeelte van het gebouw genaamd Arti-Legi", waarin van lieverlede scheu ren waren ontstaan, die aan minder doelmatigen aanleg der grondslagen moesten worden toegeschrevep, van het water der Zeugstraat tot aan de binnen plaats te doen afbreken en weder opbouwen. Dit werk werd in het openbaar aanbesteed en door H. J. Ned erhorst alhier aangenomen voor/6443. Tevens werd bepaald, dat bij den wederopbouw eenige wijziging zou worden gebracht in de inrich ting der bovenverdieping. Bij het einde van het jaar was men echter met de uitvoering van het bouwplan nog niet geheel gereed. De uitgaven voor de gebouwen, scholen enz. hebben, voor zoover zij thans kunnen worden opge- Nu duidelijk bleek, dat niet te rekenen valt op Rykszorg voor een x._l o L 1 hebben Gedep. Staten van Zuid-Holland een plan ontworpen voor verbetering van die vaart op hun territoir. Zij stellen voor, indion zekerheid mag worden 'verkregen op verhooging van de Rijnspoor brug over de Gouwe tot minstens 3.50 M. A. P., over te gaan tot verbetering van de Gouwe van de Mallegatsluis tot in den Rijn, van den Rijn van de Gouwesluis tot ’s Molenaarsbrug, de Heimans- wetering, ringvaart der Haarlemmermeer, met een bodembreedte van 20 M. en een diepte van 3.60 A. P., en met het gemeentebestuur van Gouda in ondwhandeling te treden over het door die ge meente tot 1894 jaarlijks uit te keeren bedrag in ruil voor den onderhoudsplicht. Deelden wij onlangs mode, dat zich ook in deze gemeente eene plaatselijke commissie had ge constitueerd voor de in 1888 te ’s Hage te hou den Tentoonstelling van oude en nieuwe Kunstnijver heid, thans vestigen wij de aandacht onzer lezers op het in dit nr. voorkomende ingezonden stuk, waarbij de commissie een beroep doet op de medewerking der Goudsche ingezetenen. Wij hopen dat dit be roep niet te vergeefs zal zijn en dat op ondub belzinnige wijze zal blijken dat ook in Gouda be langstelling bestaat in het doel, dat men met deze tentoonstelling voor beeft. Tot predikant bij de Ned. Herv. Gemeente alhier is beroepen Ds. D. Beekman te Broda. Van de door den Ned. Rhijnspoorwog aangeboden gelegenheid om des Zondags tegen verminderd tarief naar den Haag te kunnen gaan, maakten Zondag 263 personen gebruik. Zaterdag had ten Raad huize alhier de aanbeste ding plaats "van 25,000 H.L. steenkolen ten be hoeve van de Gemeente Gasfabriek. Ingeschreven werd door lp. 10 000 Kilo franco station. I 62.47 «*/IOs a 49 57»/, N De vereeniging tot veredeling van ras i o Bleiswijk en Moercapelle, gevestigd te Zevenhuizen, heeft besloten dezer dagen te Moercapelle weder een keuring te doen plaats hebben van de veulens afkomstig van merrien gedekt door de hengsten der vereeniging; terwijl het Bestuur van het Paarden Stamboek daarbij tegenwoordig zal zijn ten einde die veulens mede te onderwerpen aan een keuring voor de inschrijving in bovengenoemd stamboek, voor zoover de eigenaren daartoe hun verlangen te kén nen geven. Sedert Vrijdag is te Amsterdam in het Amstel- hotel de gravin de Pierrefonds aangekomen met gevolg om zich onder behandeling te stellen van Dr. Mezger, den bekenden wrijf- en knijpdokter. Met haar gevolg en bedienden heeft zij een achttal I vertrekken op de eerste verdieping in gebruik. De gravin de Pierrefonds heeft zilverwit haar, is geheel I in het zwart gekleed, neemt den grootsten eenvoud in acht, heeft een vrij gezette gestalte, doch maakt ïek flat niet ie rexenen va,. op toch een statigen indruk. Vergezeld van eene dame, waterweg Amsterdam-Rotterdam, I mad. Lebreton, haar voorlezeres, maakte zij Zater- -1 dagavond, licht steunende op een wandelstokje eene wandeling door de voornaamste straten van Amster dam. Zondagmorgen woonde zjj de godsdienstoefening bij in de DuiQeekerk. Wie is die gravin de Pierre fonds? Niemand anders dan de ex-Keizerin Eugénie van Frankrijk. Staten-Oeneraal. Twgm Kamer, zitting van Maandag 20 Juni. In deze zitting werden venehillende kleine wets ontwerpen aangenomen o. m. een houdende maat regelen ter invoering der internationale overeen komst tot bescherming van oaderzeesche telegraaf kabels. De discussie is daarna asn( sluit van den Gouvern.-Gent.. keljjk de ontzegging ling Buitenzorg aan De Stnrler. De beer Kielstra nam den landheer in bescher ming tegenover den adsistent-reeident Lautier en wees er op dat het rapport van den Offic. van Justitie te Batavia een doorloopende beschuldiging behelst tegen Lautier. Vooral stable tij in het licht dat de I uitzetting is geschied op een waardeloos rapport van Czernicky. Zijne conclune was, dat da Tjiomas-zaak en alles wat daarmede in verbaad staat, voor zoover de Re- geering betreft, strijdt met de waarheid en waardig heid en de Conclusie-van Gennep, verklarende dat art. 48 Ind. Regeeringsregleprent niet behoorlijk is toegepast, dient te worden aangenomen. Aan het Verslag van den toestand der gemeente Gouda over 1886 ontleenen wij nog het vol gende GEMEENTE-EIGENDOMMEN, WERKEN EN INRICHTINGEN. A. Eigendommen, niet beelemd mor den publieke, dienet. Deze eigendommen verkeeren over het algemeen in goeden staat, zoodat ook in het afgeloopen jaar daaraan geene belangrijke herstellingen of ver nieuwingen behoefden te geschieden. De kosten voor het gewone onderhoud bedroegen 446.84 aan materialen en 285.32 aan arbeids- loonen. De Gemeente trok aan inkomsten uit de be doelde eigendommen eene som van 6339.77. B. Eigendommen, bettemd mar den publieke, dienet en openbare gemeente-werken. Aan de Schietbaan hadden belangrijke werk zaamheden plaats. De veiligheidsmaatregelen, in het vorige Verslag genoemd, werden in overleg met en onder medewerking van het Militair Be stuur uitgevoerd. De drie van den kogelvanger meest verwijderde traversen werden opgeruimd, waardoor het Exercitie- terrein ruimer en doelmatiger is geworden. De grond, van de bedoelde traversen afkomstig, diende tot bekleeding van den kogelvanger, die aanmerkelijk opgehoogd, aan de zijden aangeruid en van horden voorzien werd. De uitgaven, ten behoeve van het Exercitie- en Schietterrein gedaan, beliepen met inbegrip van de arbeidsloonen 1490.28». Voor het gebruik van van het Garnizoen betaalt het Rijk aan meente jaarlijks eene som van 100. a. Openbare Gemeente-gebouwen. Met de restauratie van het inwendige Stadhuis werd in 1886 een begin gemaakt, eerst 1--,- die zooveel mogelijk in haren oorspronkelijker! toestand werd hersteld. Het plafond werd van de dikke kalklaag, waarmede het bedekt was, ont daan, waardoor de schoono eikenhouten zoldering weder te voorschijn is gekomen. Het behangsel, bestaande uit te Gouda in do 17e eeuw vervaar digde Gobelins, werd schoongemaakt evenzoo de Aan mate* Aan arbeids* riakn. loonen. Het Raadhuis953.56s 793.20 De meubelen van het Raadhuis w 1158.68 95.88 De verschillende gebouwen K 7672.42s 3082.33s De lagere scholen w 1495.82s w De meubelen der scholen n 638.81 De bewaarscholen 47.36 De Burgeravondschool 242.75

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1887 | | pagina 1