INAS, HG. K* re. ËBÏ s Vrijdag 24 Juni. N° 3504. 1887. TRG, Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. P.G. E.73*. AG, n. BINNENLAND. razijn, f leek. n •i K IJ, 1 -- goudsche courant .UNI1837, fenieur H. of 23 59 93 70 121 67 97 56 i 1 0.60 per Gemeente- b te CON- indziekten. «taanden winlerdienst op hunne belangen in deze te willen letton. 'oornoemd, emeeiter, TOOP. I i 1887, zpn gemeente STEDEN: wing der tg in het jaar oud, een klein Sr zal meer hoog loon oge of natte ILEIDING. R No. 208. n de Boek- t, te Gouda. i VRÜCH- senaSOct >n a 15 ct. eeg 329. 300 kilo R gevraagd, kt. Adres er Courant 8 22 -41 2— Cts. Ziekenhui». Het aantal verpleegden in het Ziekenhuis St. Catharina-Gasthuis wordt in de volgende tabel opgegeven 24 4 32 693 kosteloos3 Op de Begraafplaats der Israëlieten werden 6 lijken begraven. Gisterenavond half acht ure is het zoontje van H. Lafeber in het water van den Kattensingel ge vallen. Zijne moeder dit ziende sprong er bij, doch kon geen voldoende hulp verleenen. Drie personen, Boot, van Gog en Schoonderwoerd begaven zich daarop mede te water en brachten moeder en kind op den wal. In de zitting der Rotterdamsche Arr. Rechtbank van Dinsdagmorgen werden veroordeeld-. D. de oud 61 jaar, «beider te Nieuwerk a/d Usel bekl. van mishandeling van P. Ixiendersloot aldaar, tot 1 boete, subsidiair 1 dag hechtenis. H. R., oud 61 jaar, landbouwer te Gouda, bekl. van den landbouwer Boere op 24 Mei met een stok geslagen te hebben, tot f 25 boete, subsidiair 5 dagen hechtenis. Vervolgens stond terecht: T. Ch. P. Ph. v. K, oud 44 jaar varensgezel, geboren te Doornik, laatstelijk wonende te Delft, bekl. van bedelarij te Gouda. Eisch 3 dagen hech tenis en opzending naar een rijkswerkinrichting voor den tijd van twee jaar. Uitspraak Dindag e. k. Men deelt ons mede dat onlangs te Madrid is ge teek end het Handel- en Scheepvaartverdrag tusschen Spanje en Nederland, waarbij producten van Neder- landschen bodem bij deu invoer in Spanje worden geluk gesteld met die van de meest bevoorrechte natie. Dit bericht is voor onzen handel van groot belang, wijl daardoor de Nederlandsche handel op Spanje weder belangrijk kan worden uitgebreid. Tegen een lid der jury voor de bakkerij-ten- toonstelling te Amsterdam, is Dinsdag prooee-ver- baal opgemaakt, wegens ontvreemding van een mes van het rijk. Het jurylid moest voor de uitoefe ning zijner functie kunnen snijden, en nam arge loos een der messen uit de uitstalling van het ministerie van oorlog, waarbij een rechercheur hem betrapte op heeterdaad! Voor het op te richten pensioen- en woduwenfonds voor ambtenaren en beambten van politie in Neder land, is bij het hoofdbestuur van den algemeenen Nederl. Politiebond, onder vele andere giften-ont vangen 100 van den Minister van justitie, 25 van den Minister van binnenlandsohe zaken en 20 van ieder dor overige ministers. Nadat op het door Burgemeester en Wethouders van Zevenhuizen ingediend verzoek aan de Directie van de Rhijnspoorweg-Maatschnppij om des Donder dags een markttrein te willen laten loopen van Zevenhuizen op Gouda, een afwijzend antwoord is ingekomen, zal nu door verachillende ingezetenen der gemecenten Bleiswijk, Moercapelle en Zevenhui zen een request worden ingediend bjj den heer Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid in houdende het verzoek bij de regeling van den aan- Beide Mannen. Vronweo. Geslachten. Op 1 Jan. 1886 waren in behandeling12 Gedurende het jaar wer den ter verpleging opge- nomen 39 Zoodat aan het einde van het jaar in behandeling bleven10 14 24 Van de 121 patiënten werden 71 geneeskundig en 50 heelkundig behandeld. Het aantal verpleegden bedroeg dus 6 minder dan in 1885. Het aantal verpleegdagen beliep 7691, waarvan 6323 ten laste van hot gesticht en 1368 voor rekening van particulieren. In het vorige jaar i was het totaal der verpleegden 7984. \oor het Onder de patiënten waren 12 typhuslydors, na- 2909,43, I molijk 4 mannen en 8 vrouwen, die in de beide Te Amsterdam is dezer dagen de eerste zwemin- richting voor dames geopend. Zij maakt een onder deel uit van de bekende bsd- en zweminrichting des heeren Th. van Heemstede Obelt aan de De Ruyterkade. Natuurlijk zyn bij de omheining der daroos-inrichting de grootst mogelijke voorzorgsmaat regelen toegepast. Het bassin, 1600 M*. groot en met eene diepte van 0.70 M. tot 3 M., is ge heel afgescheiden van dat der mannen, en bovendien van eene dubbele schutting omgeven. Ook is er een toren, voor volleerde zwemster». Het hoogste ka mertje in dien toren geeft gelegenheid tot eenen sprong van ca. 5 M. boven de waterlijn. Bij de opening der inrichting waren ongeveer 200 dames aanwezig, allen versierd met een bloem- ruikertje, haar door den directeur vereerd. Er werden toespraken gehouden, namens commis sarissen, door de directie en door de stichtster der Hollandsche Dames-zwemclub, mej. E. M. Kerlen. Toen de heeren vertrokken waren, wijdden de dames eerst recht de inrichting in, door alle 200 te water te gaan. Aan het Verslag van dén toestand der gemeente Gouda over 1886 ontleenen wij nog het vol gende MEDISCHE EN GEMEENTE-POLITIE. a. Meduche Politie. TOESTANDEN, WELKE INVLOED KENNEN UITOEFENEN OP DB VOLKSGEZONDHEID. Voor het reinbouden en ververschen van het water in de grachten wordt zooveel mogelijk zorg gedragen. De pachter van bet ophalen der vuilnis in de Gemeente, die tevens belast is, met het uitbaggeren der vaarten, zijlen en slooten, vereerde in het afge- looper. jaar in Ananciëele moeielijkheden, welke niet zonder invloed bleven op de nakoming zijner verplichingen. De verminderde aftrek van straat- en riool vuil als mestspecie was hiervan vermoedelijk de hoofdoorzaak. Bij Raadsbesluit van 19 October 11. werd den pachter ontheffing verleend van de be taling der door hem over 1886 verschuldigde pachtpenningen, bedragende 112.terwijl hom bovendien eene toelage van 500.als tegemoet koming werd toegekend. Dit geschiedde met het doel om hem in staat te stellen zijne taak naar behooren te vervullen. De particuliere sloot tusschen de Tweede en de Derde Kade bij de Boomgaardstraat, omtrent welker rioleering, volgens het vorig Verslag, nog geene beslissing was genomen, werd door de eigenaren in beteren staat gebracht, zoodat wij geen gebruik behoefden te maken van de ons krachtens de Verordening van den 19 Augustus 1884 toeko mende bevoegdheid om de overkluizing of rioleering voor hunne rekening te gelasten. In de Robaarsteeg werden drie woningen, welke naar het oordeel van de Openbare Gezondheids commissie met het oog op den openbaren gezond heidstoestand voor gebruik of bewoning ongeschikt waren, op onzen last, krachtens Art. 32 der Bouw verordening uitgevaardigd, ontruimd. Voor twee bouwmanswoningen in de Oude Gouwe en de Willens stonden wjj op advies van de Gezondbeids-Commissie eenige uitzonderingen toe van de bij de Bouwverordening voorgeschreven afmetingen der vertrekken. In de Zak en de Hoefsteeg kwamen eenige ge vallen van typhus voor, die aan eene lokale epidemie deden denken. Ten einde den verderen voortgang dor ziekte te stuiten werd het noodig geacht in die buurt eene standpijp op de Water leiding te doen aanbrengen. De besmette woningen werden met de belendende buizen van Gemeente wege schoongemaakt en gedesinfecteerd en de ver vuilde erfjes daarachter afgegraven en gereinigd. De goederen, die met de lijders in aanraking waren ge weest, werden na voorafgaande onteigening verbrand. De haard- on kolenasoh wordt van Gemeentewege I opgehaald. De hoeveelheid bedroeg 8340 hectoliter I haard- en 29864 hectoliter kolenasoh. ophalen werd uitgegeven eene som van waaronder begrepen zijn de kosten van aankoop en onderhoud der benoodigde gereedschappen en van 1 hot onderhoud der aschschuren. Van den voorraad werd voor eene waarde van 641,92 verkocht, terwijl door de Gemeente voor öphoogiugen en aanplempingen werd gebruikt 23915 hectoliter kolenascb, waarvan de waarde kan geschat worden op 870,08. Heertellende ziekten. Gedurende het jaar 1886 was de gezondheids toestand der Gemeente minder gunstig dan in het jaar te voren. Het sterftecijfer was dan ook aan merkelijk hooger. Volgens de mededeelingen, ons door den oudsten Stads-Geneeshoer verstrekt, waren er in de zomer maanden weinig zieken. In ao eerste en laatste maanden van het jaar vertoonden zich catarrhale en rheumatische ziekten, zij hadden echter een goedhartig karakter en waren niet van invloed op het hoogere sterftecijfer. Dit moest voornamelijk worden toegeschreven aan de sporadische gevallen van roodvonk, mazelen, diphtheritic, croup en kink hoest, die het geheele jaar door in de Gemeente voorkwamen. In het laatste kwartaal werden eenige gevallen van typhus waargenomen. Ter Secretarie werden 18 lijders aangegeven, van welke 2 overleden en de overigen hersteld zijn. Gevallen van cholera nostras kwamen evenals in 1885 b|jna niet voor. Onder de 742 overledenen bevonden zieh '371 kinderen beneden den leeftijd van twee jaren. Begraafplaatten. In de Gemeente vindt men twee begraafplaatsen de Algemeens Burgerlijke Begraafplaats in de Korte Akkeren, gesplitst in twee afdeelingen voor Pro testanten en voor Katholieken, en de Begraafplaats der Israëlieten aan de Boelekade. Op de Algemeene Begraafplaats werden’ 756 lijken ter aarde besteld, namelijk 510 in de af- deeling voor Protestanten en 246 in die voor Katholieken, en wel in eigen graven huurgravon le klasse n 2e v 3e Totaal der verpleegden 51 Beide Ge- Maon. Vrouw, «lachten. Ontslagen werden Als hersteld. .30 37 Alsongeneeslijk Op eigen ver langen 5 3 Overleden zyn. 6 16 GOUDA, 23 Juni 1887. Naar het 17. D. verneemt, is aan den heer J. N. Bastert, ond-lid der Tweede Kamer, de portefeuille van waterstaat aangeboden. Door de Scherpschuttersvereeniging «Burgerplicht" alhier is den heer J. W. Boers, die vele jaren achtereen penningmeester was dier vereeniging, ter herinnering aangeboden een presidentshamer met zilveren plaat waarop de volgende inscriptie staat «Aangeboden 1887 door de Vereeniging «Burger plicht" Gouda aan J. W. Boers, Burgemeester van Rozenburg, voorheen haren Penningmeester." Tot Secretaris der gemeente Waddinxveen is be noemd de heer G. van Dort Kroon, zoon van deu iori- gen burgemeester, wien, naar men weet, eervol ont slag werd verleend. Tot Secretaris-Penningmeester van den Voorof- schen Polder te Waddinxveen, is benoemd de heer H. Le Coultre Burgemeester te Boekoop.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1887 | | pagina 1