JES. ein E. EN. 1, eez. 1887. N 3567. Piieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. ouda ,DEH. BINNENLAND. OH E. 73*. CHT. Vrijdag 1 Juli. G Uieuw. dicht gesol- trygbaar bjj KEL, EG. MAN, j Gouda. EN, roenendaal. ERTS Departe- d. ontvan- ijs bij De inzending van ad vertentién kan geschieden tot één uur des namiddags van den, dag der uitgave GOUDSCHECOURANT Het plan vindt reeds veel ondersteu- USTUS een dit werk eenige 405 752 De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG, WOENSDAG en VRIJDAG. In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG, DONDERDAG en ZATER DAG. De prjjs per drie maanden is 1.25 franco per post 1.50. naar de door ds. de 15 jaar. van B. A. I ANDEN r, iven, Boonen, DL, DOP- itond een en Fruiten. In het droegen deze cijfers343 M.nnel. Vroowel. Totaal l«rl. 172 167 339 175 238 413 Er heeft zich te ’s Hage. eene commissie gevormd voor het geven van een groot 4-daagsch kinder feest bij gelegenheid van den veijaardag van H. M. de Koningin. Het plan vindt reeds veel ondersteu ning. Dinsdag is te Katwijk een buis van de Leidsche waterleiding gesprongen en heeft men zich te Leiden tot den middag zonder duinwater moeten behelpen. Gisteren is in de afdeelingen van de Eerste Kamer het onderzoek van de voorstellen tot Grondwetsher ziening aangevangen; het zal denkelijk de geheele week duren. Op den Ehjjnspoorweg worden met ingang van 1 Juli a. s. abonnementen verkrijgbaar gesteld voor 3e klasse-reizigers. Tot dusverre bestonden tus- schen enkele stations dier lijn alleen abonnementen 8e klasse voor schoolbezoek. GOUDA, 30 Juni 1887. Gisteren had alhier de jaarlijksche vergadering der classis Gouda in het koor der Groot* Kerk plaats. De navolgende benoemingen werden gedaan Koor het Provinciaal Kerkbestuur e.» Zuid- Holland herkozenDs. J. P. Ott te Groot-Ammers, gekozen secundus Ds. H. van Selms te Leerdam, secundus ouderling de heer P. W. Kamphuizen te Gouda. Koor hel Classicaal Bestuur van Gouda, herkozen: Ds. B. J. Swaan te Gouda, Brasses, Ds. H. van Selms te Leerdam, Ds. H. G. van Endt te Leksmond, Ds. G. E. K. A. Roskott te Schoonhoven geko zen tot ouderling de heer A. Uittenbogaard te Oudewater, tot Quaestor Ds. J. W. Margadant te Oudewater. tot secundi werden benoemd: Ds. L. F. Westerbeek van Eerten te Meerkerk, Ds. J. M. Sanders te Sluipwijk, Ds. H. Metz te Leerdam, Ds. P. J. Hopman te Ouderkerk a/d. IJssel, Ds. J. A. Barbas te Heukelum, Ds. 8. Verhoeff te Langerak bez. de Lek, de ouderlirtgen, de hh. A. Kooiman te Leksmond, L. Kooij te Krimpen a/d. IJssel, N. J. H. van Gelderen te Schoonhoven, en tot secundsu Quaestor D>. H. van Selms te Leerdam. voor- (eerderheid van stemmen fende wijziging van het reglement op het Godsdienst- het reglement op do vorming van Parochiën werden met andere ADVERTENTIËN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centeniedere regel meer 10 Centen. GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. Bovendien worden alle Ad vertentien gratia opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, ’t welk des Maandags verschgnt. Afzouderlgke Nommers VIJF CENTEN. Na kennisneming van het Regeerings-autwoord omtrent de nieuwe «oncewie der Ned. Rhijnspoor- weg-Mij. heeft de (Munissie van rapporteurs der Tweede Kamer op 9 Juni met de Ministers van Waterstaat, Finan tien en Marine eene samenkomst ge houden ter bespreking o. a. van het punt der bruggen. Ten aanzien der brag over de Gouwe deel de de Regeering mede, dat de N. R. 8. M. geen bezwaar heeft tegen de nieuwe brug en geen vergoeding voor meerdere trekkracht zal vragen, mits die brug in overleg met haar worde gebouwd, de opritten eene helling van hoogstens 1 op 500 zouden hebben en het station Gouda niet behoefde te worden veranderd. Of die eischen uitvoerbaar zyn, kon de Minister niet direct beantwoorden. Zou de tusschenkomst der Regeering niet heilzaam kun nen zijn? werd toen gevraagd. De Minister ant woordde, dat Ged. Staten beter hadden gedaan, vooraf met de My. te overleggen; maar de Mij. heeft medewerking toegezegd; zij was echter door onbekendheid met de détails buiten de mogelijkheid, zich daarover nu reeds te verklaren. Thans is in- tusschen overleg aangevangeu. De opmerking, dat het op den weg der Regeering zou liggen, het Prov. bestuur te beveiligen tegen overdreven eischen bij de voorgenomen uitvoering van een groot werk ten nutte der scheepvaart, doelde de Minister alleen in zooverre als daartegenover geen andere belangen staan die voor de Regeering zwaarder moeten wegen. De Minister verklaarde voorts, dat de Regeering volstrekt niet voornemens is, voor geldelijke bydrage te verleenen. De overige bruggen schenen voor de scheepvaart slechts geringe bezwaren op te leveren. De Minister stelde daarbij de vraag aldus: moeten bij deze gele genheid op kosten der Mij alle belemmeringen voor de scheepvaart worden weggeruimd? De commissie antwoordde, dat het eene geheel scheeve voorstel ling ware, iemand zoodanig onbillijk verlangen toe te dichten, daar Geil. Staten van Z.-Holland nadruk- kelijk uiteenzetten dat het er alleen om te doen was, tegen overdreven eischen beveiligd te zijn. De bloemkool, die vocht verlangt, wordt gesneden maar met scheepsladingen bijna zonder bloem ver zonden: armzalige bloemkool derhalve, waarbij de sop de kool niet waard is! Uit alle oorden des lands kwamen berichten over den voorbeeldeloozen bloei der vruchtboomenzeer waar, niet overdreven en met de blijde hoop op eenen ruimen oogst. Maar de vruchtzetting is bedrogen uitgekomen. Pruimen en kersen zijn klein, kleurloos en droog; aardbeziën zijn niet veel beter, missen geur en zullen spoedig gedaan hebben; aardappelen ontwikkelen niet, de knollen zijn als stuiters en het beschot is klein. Met de peren en appelen gaat het niet veel beter. De zoogenaamde zwarte vlieg, die de yoordewind over brengt, zet zich in de vrucht, of de rupsen ver woesten deze met de bladeren door hare vruchtbare nesten. Wat er te wachten staat als de wind keert, is duidelijk; op zonneschijn volgt regen. Menigeen kon dan wel eens zeggen: wat valt er een water, of' welk een nat najaar! (L. Cl.) op de openbare uit 2 1 op de bijzondere hit 3 3 Het getal der leerlingen bedroeg op de openbare scholen 172 167 op de bijzondere scholen 175 238 Te zamen 347 vorige jaar be- 04 3 404 747 Van de 339 leerlingen op de Openbare Be waarscholen genoten 285 kosteloos. Voor 54 leerlingen werd schoolgeld betaald, bedingende voor ieder 10 cent per week. Aan het Verslag van den toestand der gemeente Gouda over 1886 ontleenen wij nog het volgende: In deze Gemeente zijn vier bijzondere scholen eene dagschool voor meisjes, van de Roomsch- Katholieke Inrichting van Liefdadigheid, met vier onderwijzeressen (Hoofd: Mej. A. H. van der Bom), eene dagschool vodr Christelijk nationaal onderwijs voor jongens en meisjes, met drie onderwijzers en twee kweekelingen (Hoofd: de heer J. van de Pntte), eene Roomsch-Katholieke Parochiale dagschool voor jongens met vier onderwijzers en een kwee- keling (Hoofdde heer J. G. Kropman), eene dagschool van de Wed. J. Weurman geb. Belonje voor jongens en meisjes, met eene onder wijzeres en twee kweekelingen, welke school echter meer het karakter van eene bewaarschool of klein kinderschool dan van eene school voor lager onder wijs heeft. Op deze scholen wordt onderwijs gegeven in de vakken, vermeld onder de letters ai van art. 2 der Wet op het Lager Onderwijs, op de eerstge noemde Imvendien in de beginselen der Fransche taal, de nuttige en de fraaie handwerken, op de derde in de beginselen der Fransche en Hoog- duitsche taal en op de laatstgenoemde school in de nuttige handwerken voor meisjes. Het aantal leerlingen bedroeg op de eerste drie der bovengenoemde scholen in Jan. April. Juli. Oct. 764 781 809 816 In 1885 waren deze cijfers 665, 658, 693 en 757. De laatstgemelde school telde aan het einde van het jaar 50 leerlingen. Het getal kinderen, die de bijzondere scholen bezoeken, is dus in 1886 belangrijk toegenomen. Aan de beide Katholieke scholen ontvingen 292 kinderen kosteloos onderwijs. Geen dezer scholen wordt door de Gemeente gesubsidieerd. In het onderwijzend personeel kwam geene ver andering. Zooals wij hiervoor reeds vermeldden, wordt op de Avondschool herhalingsonderwijs gegeven. Deze Gemeente bezit twee openbare Bewaarscholen door de Gemeente opgericht en in stand gehouden, eene bijzondere Bewaarschool van de Roomsch- Katholieke Inrichting van Liefdadigheid, eene bijzondere Bewaarschool van Mej. E. Verhoeff, terwijl, zooals reeds boven is gezegd, de school van de Wed. J. Weurman geb. Belonje gedeeltelijk het karakter eener bewaarschool heeft. Het onderwijzend personeel op de Bewaarscholen bestond Hoofdonder- Hulponder- Kweekelingen wijzereBsen. wyzereBsen. en helpsters. 2 1 8 3 3 5 Leerdam, De. P. J. Hopman te Ouderkerk a/d. IJssel, Langerak bez. de Lek, de ouderlirtgen, KnmmaTi fn T T V IJssel, N. J. H- van Gelderen te Schoonhoven, Na breedvoerige discussien worden sommige stellen der Synode met meerde aangenomen; ’die echter bë^f< Art. 5 al. 2 van het reglement onderwijs, en Kerkkringen en voorstellen verworpen. De vergadering eindigde ten 4*/t uur. In de zitting der Rotterdamsche Arr. Rechtbank van Dinsdagmorgen werd veroordeeld: T. Ch. H. Ph. v. K., oud 44 j. varensgezel, ge boren te Doornik, laatstelijk wonende te Delft, beid, van bedelarij te Gouda, tot 12 dagen hechtenis. Tot Secretaris en Penningmeester voor den Pol der Groot Keulevaar onder haastrecht is benoemd de Heer Dirk Verkerk in plaats ‘van den Heer E. Boere, welke als zoodanig bedankt heeft. De eerste goedkoope pleizier- of volkstrein van Den Haag, Rotterdam en Gouda naar Arnhem, had 775 passagiers, waarvan 450 uit Den Haag en Gouda. Voor de beroepingen naar de Lier en naar Koudum (Friesland) is door ds. Ph. Peter te Sorooskerke bedankt.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1887 | | pagina 1