-EN. Ufc rrant. fEG. id L4G 1 BINNENLAND. ÏW Zondag 3 Juli. 3568. 1887. D Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken* 3KS. (G man, E.73». i I Bi rijs bij itten, k tienten, goudschecourant >ot of Spoor u 4 Deze missives Naar aanleiding de van zich igen worden Gouda. AUGUSTUS N BA AG Iden. Prijs laan wijzing. Lz. te Delft. j.’ water B IESDBN. lacon te H IJK. 3ven franco Boekhande- Gouda. l, Oudewater. 31. Zoetenneer. dphen. Bodegraven. Haastrecht. g, Woerden. Vaddinxveen. aan het afhemen is. Echter is het uitgebreid lager INEN Gedurende de maand Juni werd van den stoom- tramdienst der Noderl. Rijnspoorwegmaatschappij tusschen Den Haag en Schoeningen door 104,260 personen gebruik gemaakt, en van den locaaldienst tusschen Den Haag en Voorburg door 14,469 rei zigers. den laatsten tijd erg juist het aantal leerlingen voor het uitgebreid lager onderwijs steeds toenemende, telde dit in 1884 twintig, thans telt het drie en dertig leerlingen. Van de acht kinderen uit Oudewater, die tegen woordig te Gouda onderwijs genieten en daarvoor dagelijks per tram naar en van die plaats gaan, zijn er twee die reeds voor hun komst in deze gemeente het gymnasium en een school aldaar bezochten en dus nimmer hier op do openbare school onder wijs ontvingen, twee die gymnasiaal onderwijs ge nieten, een die in de Hebreeuwsche taal en Israëlitische godsdienstleer tevens moet worden onderwezen, een die slechts de vijf eerste klassen der openbare school alhier gevolgd heeft tot vol komen tevredenheid der ouders, een die een bepaalde meisjesschool bezoekt en een voor wien een speciale voorbereiding voor het toelatings-examen aan het gymnasium noodig geacht werd. Gedurende den tijd van het bestaan der plaatse lijke commissie van toezicht op het lager onderwijs alhier zijn nimmer klachten bij haar ingekomen over het onderwijs, noch van het hoofd der school noch van het tegenwoordig onderwijzend personeel, be houdens over dat van den nu ontslagen heer Stolk. Niet twijfelende of u zult aan ons verzoek willen voldoenlietuigen wij u daarvoor bij voorbaat onzen dank. De Plaatselijke Commissie van Toezicht op het Lager Onderwijs te Oudewater, G. J. W. DE JONGH. H. P. VAN PRAAG. M. J. J. NIELSEN. A. O. VAN AELST. P. A. A. MOLENAAR. De deputatie uit den Volksraad van den Oranje- Vrijstaat is den 27n Mei te Praetoria aangekomen. De deputatie bestaat uit de heeren Fraser, Kleijn- veld en Mijburg, terwijl do heer Borckenhagen als secretaris fungeert. Het doel dezer zending is, gelijk men weet, met de Transvaalsche Rogeering in overleg te treden over de maatregelen, waardoor oen engere aaneen sluiting tusschen beide republieken tot stand kan worden gebracht. De aanstaande verkiezing van een president be gint in de Transvaalsche Republiek reeds de aan dacht te trekken. Z/Sommige menschon zegt wDe Volksstem" zijn vroeg in het veld met requisites aan candidaten voor het presidentschap. Exemplaren van gedrukte requisities aan president Kruger en commandant- generaal Joubert worden in verschillende richtingen in het land ter ondorteekening gezonden. Wij hebben nog niet van andere candidaten vernomen, doch de plaatselijke //Advertiser" vertelt, dat ook den hoer N. J. Smit gevraagd zal worden, om zich candidaat te stellen." Hot Synodaal Convent (der doleerende kerken) te Rotterdam gehouden, heeft o. a. besloten, «dat ten strengste alle sohyn zelfs van independontisme zou worden gemeden en dienovereenkomstig beleden, dat de plaatselijke kerken, als openbaring van do ééne heilige algemeono Christelijke kork, naar Goddelijk recht verplicht en gehouden zijn, in organisch on in- stitueel verband te loven met alle kerken op aarde, voorzoovor dit verband niet te kort doet aan de eero van Gods Woord, mot do gelegenheid der plaat sen bestaanbaar is, en door do verscheidenheid van taal niet wordt belet." Voorts werd besloten, dat overmits de «ontko- mene" kerken niet hot geheel dor Gereformeerde belijders maar slechts oen dool daarvan in zich bevatten, eerst dan tot het optreden in. defi nitief kerkverband zal kunnen worden overgegaan, bijaldien do goloovigon van Gereformeerde belijdenis, dio nog ondor de liiearchie bleven, of reeds vroe ger eigen formatie zochten, mot do doloerenden zul len vereonigd zijn; en dat derhalve hot nu te her nieuwen kerkverband een geheel voorloopig karakter zal dragen. Als naam werd gokozon: Voorloopig kerkverband van de Nedorduitsche Gereformeerde Kerk(doleerende) on der De oude classicale indeeling, mot de wijziging van na 1816 zal worden behouden. Provinciale verbinding zal nog niet verplich tend zijn. De classis zulllen gecombineerd worden, waar dit tijdelijk noodig is. Er zal in Juni 1888 eene generale vergadering als voorloopige synode worden gehouden te Utrecht, door de //Kerk van Utrecht" bijeen te roepen. Het bureel van het congres werd na dankzegging voor zijne vele bemoeiingen ontbonden, en deputa tion zullen worden aangewezen, om voortaan te dienen van raad. Als orgaan werd gekozen Z/De Heraut," op later met de redactie te regelen voet. Aan het Verslag van den toestand der gemeente Gouda over 1886 ontleencnwij nog het volgende De instellingen, door of van wege de Gemeente beheerd of gesubsidieerd zijn voorts 2o. Het vereenigd W?es- en dElemoeseniershuis. Bij den aan vang van het jaar bevonden zich in het Weeshuis 81 kinderen. Vijftien kinderen, namelijk 13 weezen en 2 verlaten kinderen, werden in 1886 opgenomen; 8 weezen verlieten ten gevolge van het bereiken van den bepaalden leeftijd het gesticht, terwijl 1 wees overleed, zoodat het getal verpleegden op 31 December jl. 87 bedroeg. De gezondheidstoestand was evenals het jaar te voren gunstig. Het gedrag der verpleegden gaf geen reden tot klagen. Van het onderwijs werd door hen getrouw ge bruik gemaakt en de resultaten waren over het algemeen bevredigend. Een verpleegde, leerling der T’ w v gevolg het toelatings-examen Militaire Academie te Breda af. De voeding, de kleeding en lieten niets te wenschen over. Hoogere Burgerschool alhier, legde met gunstig gevolg het toelatings-examen voor de Koninklijke de liggingstukken De gebouwen verkeeren in goeden toestand. Regenten vermeenen echter, dat tengevolge van het groote aantal verpleegden eerlang tot eene uitbreiding daarvan zal moeten wordeu overgegaan. In de Collegiën van Regenten en Regentessen kwam evenals in het dienstpersoneel geene ver andering. 3o. Het Bestedélingenhuis. Bij den aanvang van 1886 waren in dit gesticht aanwezig 33 oude lieden. In den loop van het jaar werden 1 vrouw en 4 mannen opgenomen, terwijl 2 mannen en 1 vrouw overleden en 1 man het ge sticht heeft verlaten. Op Uit. December waren in het Bestedelingenhuis 34 verpleegden, namelijk 16 mannen en 18 vrouwen.’ De gezondheidstoestand was bevredigend; ge vaarlijke of besmettelijke ziektegevallen deden zich niet voor. Over de voeding, ligging en behandeling was men over het algemeen zeer tevreden, Naar het oordeel der Regenten bevindt zich het gesticht in goeden staat. Door den bouw eener nieuwe bergplaats op de binnenplaats, waardoor in eene lang gevoelde behoefte werd voorzien, is eene groote verbetering verkregen. Do Collegiën van Regenten en Regentessen bleven onveranderd. 4o. Het St. Elisabeths-Gasthuis of Oude-Vrouwenhuis. Op den ln Januari bestond het getal verpleegden uit 16 kostkoopsters en 16 preuvebezitsters, te zamen 32 personen. In den loop van het jaar overleed 1 kostkoopster, zoodat op uit. December zich 31 vrouwen in het gesticht bevonden, van welke 15 haar kost hadden gekocht en 16 op preuves waren gezeten. Do algemeene gezondheidstoestand was gunstiger dan in 1885. In hun jaarverslag vestigen Regenten de aan dacht op de wenschelijkheid eener herstelling of vernieuwing der muren achter- en der ijzeren platen vóór de stookplaatsen. Hun Collegie onderging evenmin als dat van Regentessen eenigo wijziging. Het Oude-Vrouwenhuis is onder hetzelfde bestuur als het 8t. Catharina-Gasthuis. 5o. Het Israëlietisch Armbestuur, dat ook hot beheer heeft over hot Oude Mannon- en Vrouwen huis voor Israëlieten. Deze instelling ontvangt van de Gemeente sub sidie. Het armbestuur verleende onderstandonafge broken aan 5 huisgezinnen en 2 afzonderlijk levende PROTEST. van een bericht uit Oudewater in ’t vorig nommor dezer courant, verklaren ondergeteekenden openbaar het volgende: De eerste onderteekenaardat do leerlingen don heer Kiewiet do Jonge, die van tijd tot tijd op het progymnasium te Gouda zijn toegclaton, steeds bljjken hebben gegeven, goed ontwikkelend lager onderwys te hebben genoten, zoodat zij met. succes do lessen aan die inrichting hebben kunnen volgen. De andere ondergeteekenden: dat door do zeer enkele ouders, die toelating hunner zonen op do Burgerscholen te Gouda hebben gevraagd en verkre gen, in geen opzicht klachten zijn gouit tegen het hoofd der openbare school te Oudewater, over wiens leiding zij integendeel zeer tevreden waren, maar wèl tegen den onderwijzer Stolk, wien het, volgens hunne moening, aan do noodigo geschiktheid ontbrak. Ondergeteekenden voegen nog hierbij, dat zij den heer Kiewiet de Jonge steeds als nauwgezet, ijverig on bekwaam onderwijzer hebben loeren kennen en achten. Gouda, 28 Juni 1887. Dr. D. TERPSTRA, Prog. Rector. R. LEOPOLD, Hoofd dor 2e Burgerschool voor jongens. H. J. W. HUBER, Hoofd der le Burgerschool voor jongens. Do missive der Schoolcommissie luidt aldus: Mijnheer de Redacteur! Oudewater, 30 Juni 1887. Naar aanleiding van het in uwe courant van don 25sten dezer voorkomende bericht, betreffende de behandeling der onderwysaangelogenhoden in den Raad onzer gemeente, zou het ons zeer aangenaam zijn indien u de navolgende feiten mede ter kennis van het publiek wildet brengen, daar door zoer on ware voorstellingen anders do goede naam van het hoofd der sohool alhier, den hóór Kiowiet de Jonge, allicht in de algemeono opinie zou worden ge schaad. Men heeft hot in don Raad doen voorko men, alsof het moer uitgobreid lager ondorwys in GOUDA, 2 Juli 1887. “Voor <lo door deze Gemeente uitgeschreven goldleo- ning ten behoeve der uitbreiding der Gasfabriek groot 100,000 is gisteren ingeschreven voor 176,000. -s Donderdag promoveerde aan do Rijks-Universitcit te Utrecht tot doctor in do Rechtswetenschappen, met een proefschrift „Aantoekoning op do leer van het internationaal privaatrecht bij Bartolus”, de heer A. M. M. Montijn, geb. te Gouda. Het provinciaal kerkbestuur van Zuid-Holland heeft, met ingang van 1 October e. k., aan den heer Jan Willem Haverkamp Bogomann, predikant bij de Ned. hervormde gemeente te Gouda, na ruim 45- jarigen evangeliedienst, eervol emeritaat verleend. Men verzoekt ons het volgende tor kennis onzer lezers te brengen: Bij de laatste verkiezing voor een lid van den Gemeenteraad besloot de Goudtche Kiemremijiug geen candidaten te stellen zoolang haar ledental niet voldoende zou vermeerderd zijn. Naar aanleiding van dit besluit en met het oog op do aanstaande periodieke Gemeenteraadsverkiezing is thans bij het bestuurslid W. G. van Geelon eene lijst nedergelegd, waarop allen, die lid dier voroeniging wenschen te worden, hunne namen kunnen stellen op de volgen de voorwaarden: 1’. De contributie mag 75 cents, hoogstens 1. per jaar bedragen. 2°. Op. do eerstvolgende vergadering wordt een geheel nieuw bestuur gekozen en het bestaande reglement, indien dit noodig blijkt, gewijzigd. Intunahen is door don afgotroden penningmeester kot kleine batig saldo, in de kas der Vereoniging Baawoaig, in de Nuts-Spaarbank belegd. Naar aanleiding van het dezer dagen in den gemeenteraad van Oudewater voorgevallene botr. do school van den heer Kiowiet de Jonge aldaar on hetgeen daaromtrent in do bladen is medegedeeld bevat de Schoonh. Ct. een protest uit Gouda on een schrijven van de Schoolcommissie. luiden aldus

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1887 | | pagina 1