IEREN s, DOKj BINNENLAND. L, f 1 Woensdag 6 Juli. N° 3569. 1887. HUIS »K. r, F 887, S, ?iag •is EVER, j morgens jkii» aan Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. U I I aUIS en I joping iche 4 Zn. ïrqlas. 3 g. De inzending van advertentiön kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave 1 nde No- 90 ed Gouda. K n erd. maak. den Heer ongeveer 1200 64 eede en 3, BOE- 1ENTA- Veeren tin-, SRTON, (LEER- ;hyn zal No. 344. lerkweg mmeerde larmer lout- i. Notaris VG) No. 81. M Q et- ideren. ilflk inge- >n Gouda, tarden. s, Alkoof, s, Alkoof, aar in De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG, WOENSDAG en VRIJDAG. In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG, DONDERDAG en ZATER DAG. De prys per drie maanden is 1.25 franco per post 1.50. AD VERTENTIËN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, ’t welk des Maandags verschijnt. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. goudsche courant. De vruchtenteelt is van weinig beteekenis. Slechts in appelen werd eenige handel gedreven. Houtteelt vindt men hier nagenoeg niet. De toestand der bloem- en boomkweekerijen is vooruitgaande. Voor zoover bekend bestond de veestapel uit werkpaarden142 ezels en muilezels 2 springstieren 2 melkkoeien en melkvaarzen 938 119 13 114 19 91 GOUDA, 5 Juli 1887. Z. M. de Koning heeft bij besluit van 3 Juli eer vol ontslag verleend aan den heer Van den Bergh als Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid en bjj datzelfde besluit met ingang van heden tot zijn opvolger benoemd den heer J. N. Bastert, oud- lid der Tweede Kamer. Naar men verneemt zou de hoer Bastert zijne functie over 8 degen aanvaarden. Aan den heer A de Vlotter, geboren alhier, leer ling der Veeartsenijschool is het diploma voor het natuurkundig examen uitgoreikt. Een meisje dat gisterenmiddag een takje uit het water der Karnemelksloot wilde halen, schoot er voorover in. Op geschreeuw van eene vrouw, die dit zag, kwam de hoer de Pijper uit zijne woning en sprong er bij en had het geluk het kind te red den, nadat hij door eene vrouw was vastgegrepen, daar hij moeilijk uit het vrij diepe water kon komen. Van de door den Ned. Rhijnspoorweg aangeboden gelegenheid om des Zondags tegen verminderd tarief naar den Haag te kunnen gaan, maakten Zondag *312 personen gebruik. en huurprijzen der landerijen stegen zuivelbereiders verkeerden De kookschool op de Amsterdamsche voedingsten- toonstelling heeft ook een cursus voor vrouwen uit het volk met het doel een goedkoope bereiding van eenvoudige en smakelijke spijzen te bevorderen. Onderwijzeres is hier mej. Oorver. Hier volgen een paar recepten van dien cursus, welke voor een arbeidersvrouw, die een druk huis houden heeft alle aanbeveling, verdienen. Zuurkool: l’/j kilo (drie pond) zuurkool, gram boter of ander vet, vreeselijk weinig zou men zeggen, niet waar? 10 gram suiker, of iets meer, naar den smaak, liter water, 30 gram meel er over heen gestrooid, een klein theelepeltje vol peper, en als men wil da schil van een citroen ge raspt, dit is echter niet noodzakelijk. Laat alles te zamen eerst vlug aaan den kook komen, en daarna een paar uren flink stoven. Volgens juffrouw C. is de zuurkool bij ons te lande, over het algemeen, steeds te rauw. En nu komt het vreemde der geschie denis nog. Een half kilo gedroogde zure appelen, eerst natuurlijk helder gewasschen, worden in zeer ruim koud water op het vuur gezet, drie kwartier- uurs ter dege gekookt, dan fijn geroerd en hij de zuurkool gevoegd, om daarmede vermengd te wor den. Goed door elkander werken, nog een kort poosje aldus laten staan stoven en klaar zijn wij. Aardappelbollen, ook een recept van den avond cursus, vielen algemeen zeer in den smaakdaarom vinde het recept hier nog een plaatsje. Men neme D*. Ph. Peter te Serooskerke (Walcheren) heeft een beroep ontvangen naar Rozenburg. Aan het Verslag van den toestand der Gemeente Gouda over 1886 ontleenen wij nog het volgende: LANDBOUW BN VKETBBI.T. Algemeenc toeetaud. De algemeene toestand van den landbouw was gunstiger dan in het voorgaande jaar. Het vee ging op tijd naar de weide en werd laat weder naar den stal gebracht. Er werd veel hooi gewonnen van uitmuntende kwaliteit. De koop- eenigermate. De landbouwers en dan ook financieel in betere omstandigheden. De handel in vee bleef o.nveranderd, ofschoon redelijke „prijzen konden worden bedongen. De prijzen van de boter en de kaas waren ge middeld hooger dan in 1885. De in de Gemeente bestaande margarine-boter- fabriek werkte niet onvoordeelig. lu den toestand van den tuinbbuw schijnt allengs- kens verbetering te komen. In den laatsten tijd is het aantal warmoezerijen toegenomen. Uitvoer van groenten heeft echter niet plaats, daar zij evenals de aardappelen hoofdzakelijk voor de consumtie in de Gemeente worden geteeld. De uitkomsten waren niet onbevredigend. 117.50 130.— 170.— 96.50 27.— 10.— 73.— 9.75 1.15 23.50 Het Bestuur van het Ondersteuningsfonds, opge richt door het Ned. Onderwyzers-Genootschap ontving van de Commissie der tentoonstelling en verlating van Kunstvoorwerpen de mededeeling, dat genoemde tentoonstelling en verloting heeft opgebracht de som van 30.015 gulden. Het gewone «na aftrek enz." kon worden weggelaten, omdat er geen onkostenrekening is. 88 796 6837 2759 3787 537 5785 16877 83129 kilogr. 814273 Er bestaat hier eene Afdeeling der Hollandscha Maatschappij van Landbouw. Zij draagt den naam van „Gouda en Omstreken» en telt ongeveer 150 leden. Synodaal Convent. De commissie van praeadvies over de beantwoording van art. 36 en 37 van het agendum, betreffende de praktijk dor barmhartigheden heeft een uitvoerig verslag uitgebracht, waaraan het volgende is ontleend De barmhartigheid over nooddruftige»!, verwaar loosden en elïendigen, is niet slechts do roeping der diaconieën, maar in de eerste plaats van familiën, bekenden geloovigen der plaatselijke kerk. In zooverre thans de overheid nog de armenzorg aan zich trekt, is dit een getuigenis tegen de kerken in hare verschillende organen en moet stelselmatig beproefd worden de armenzorg der overheid overbo dig te maken, op dergelijke wijze als dit op het ge bied van het onderwijs geschiedt. In zooverre vereenigingen en stichtingen buiten verband met de kerken en hare organen voor de elïendigen zorgen, moet met schuldbelijdenis wegens het jarenlang plichtverzuim dit verschijnsel beschouwd en blootgelegd worden, en het gebrek minder ge zocht worden in onvoldoende, geestelijke of licha melijke verzorging, dan wel hierin, dat op deze wijze de plaatselijke of persoonlijke barmhartigheid braak blijft liggen, of zich oplost in samenbrengen van gelden en goederen. Tot de bestaande fouten der diakonie behooren: a. gebrek aan opleiding voor het diakonaat; b. het bijna uitsluitend bestrijden van de gevolgen, meer dan de oorzaken der ellende; c het bedeelen meer dan het bezoeken, verzorgen en vertroosten der nood- druftigen, terwijl deze menigmaal als eene soort paria’s beschouwd worden, waarom zelfs de zooge naamde diaconie-scholen en armen-kerken een valsch beginsel vertegenwoordigen; d. beperking van den arbeid tot slechts enkele soorten van armen of be roofden, terwijl juist het meest ellendige aan zich zelf overgelaten wordt; e. gebrek aan verband met bestaande plaatselijke Vereenigingen en Stichtingen, en tusschen de verschillende diaconiën in classis en provincie onderling. Als middelen tot samenbrenging van gelden, voor zooverre de diaconie moet optreden, worden ge noemd: Collecten niet slechts in de kerk, maar ook aan de huizen, niet alleen voor de armen in het algemeen, maar ook voor bijzondere soort van elïendigen, als krankzinnigen, enz. Verband met plaatselijke aalmoezeniers en diako- nessen van verschillende soorten, volgens art. 26 der Kerkenorde, opdat noch de verborgen armen, krenken, elïendigen onverzorgd blijven, noch de on bescheidens armen dubbel onderstand bekomen. Ook met het oog zoowel op de oplossing der so ciale quaestie als op de gemeenschappelijke verzor ging van blinden, doofstommen, krankzinnigen, enz., is wensclmlijk, het klassikaal en provinciaal samen komen van diakonieën, waarbij onder leiding van leeraars, besproken worde door de classikale provin ciale diakoniën. Gereformeerde stichtingen te ondersteunen, zoo lang niet op kerkelijko wijze gezorgd is voor een nooddruftige of verwaarloosde, daarin verpleegd, ter wijl gearbeid worde, dat genoemde stichtingen in verband met de kerken komen. melkkoeien en melkvaarzen kalveren en pinken mestvee schapen geiten en bokken varkens Het pluimvee uit hoenders eenden De gemiddelde marktprijzen bedroegen Van paarden (werkpaarden) n net melkvee het slachtvee kalveren schapen lammeren varkens biggen de boter, per kilo de kaas, per 50 kilo Er werden ter markt gebracht Paarden Runderen Kalveren Schapen Lammeren Bokken en Geiten Varkens Biggen Boter Kaas

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1887 | | pagina 1