UIT, w, ',Lz. ie. aerlü Vrijdag 8 Juli. 1887. Gouda. »ek. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. 3570* hooping BINNENLAND. R, *en Haag. serde [VAN SN, ■8) e Kerkweg, .1887, d, waarvan goed i Medaille ndeweg. a te verzenden. In de jaren iten ia, heeft hjj opge- :laar. A. KOK van de bij het GOUDSCHE COURANT. ■kleede en LS, BOE- JDENTA- Veer en IK-, TIN-, TEUTON, KLEER- rschgn zal en ien. m Notaris DON ia inde par aar binnen nd wjjnen. r en zacht cent per Alleen HUINCK de te Bergambacht, beklaagd van diefstal van koperen gewichten ten nadeele van verschillende winkeliers te Schoonhoven. Eisch 6 maanden gev. 0. H., oud 88 jaar, visscher te Stolwijk, bekl. van verbreking van glasruiten. Eisch 14 dagen gev. A. w. H., oud 99 jasr, pijpenmaker en W. P. v. HL, ond 29 jaar, koperslager, wonende te Gouda, bekt van mishandeling.. Eisch vryspraak. Uitspraak Dinsdag e.k. Wjj maken onze lezers attent dat de prachtige collectie Staalgravures en Photogravures tentoonge steld op de bovenzaal bij den Heer Dam, Kleiweg, evenals andere jaren vier dagen, dus Vrijdag voor het laatst, kosteloos te bezichtigen is. Het fDbl.” verneemt, dat nog voor 1 Augustus a. s. vijf Hollandsche ingenieurs naar de Transvaal zullen vertrekken, om de voorbereidende werkzaam heden te verrichten voor den spoorweg Pretoria Portugeesche grens. Een vrouw te Rotterdam liet door haar dochtertje een ons boter halen. De winkelier had het schaaltje, waarin de boter gehaald was, gedekt met een paar bladen uit een oud psalmboek: Toen het kind met de boter thuis gekomen was, ontdekte moeden dat er tusschen de bladen papier een muntje vaJn 50 zat; zij ging dit aan den winkelier terugbrengen deze, die het psalmboek onder oud papier had ge kocht, deelde met haar het buitenkansje en schonk haar f 25; zij kon het goed gebruiken. De Groningsche hoogleeraar dr. J. Domela Nieuwenhuis heeft in het Tydechrtft voor StrafreeM een artikel geplaatst, welks titel luidt: //Een dreigend gevaar voor het welslagen der cellulaire gevangenis straf in Nederland". Evenals reeds vroeger, stelt hij thans andermaal het beginsel op den voorgrond, dat de ware gelijkheid in het ongelijk behandelen van ongelijke individuen bestaat. Het hoofdargument voor de afzonderlijke opsluiting lag juist in de gelegenheid om ieder individu overeenkomstig aanleg en be hoefte te behandelen en zoo op te leiden, dat bij hem het doel der straf bereikt zou worden. Maar ten gevolge van de algemeene bepalingen, welke door den Minister vanJustitie zijn uitgelokt, gaat de gelegenheid om te individualiseeren voor een zeer groot deel verloren en wordt aan directeur, regenten en beambten der gevangenis de weg versperd om hot maatschappelijk belang te bevorderen, dóór met het welbegrepen belang van iederen gestrafte rekening te houden en hom voor do samenleving voor te be reiden. temden van Zuid—Beierland en Maasdam, betrek kelijk de verpleging van behoeftige krankzinnigen in verband met de weinige gelegenheid die daar voor in het krankzinnigengesticht te Dordrecht be staat en een adres van K. Graafland te Ouder kerk a/d. IJssel betrekkelijk de afpaling van zijne onder Haastrecht gelegen eendenkooi. Do Voorzitter doet het voorstel dat de afdeelingen reeds des middags hare werkzaamheden zullen aan vangen, waarop de heer Blussé aan de vergadering mededeelt, dat voor hen, die daarin belangstellen, de plannen en teekeningen betreffende de vöïÖftXring van den waterweg tusschen den IJsel en de ring- vaart van den Haarlemmermeerpolder in het ver gaderlokaal van Ged. Staten ter inzage liggen, terwijl de hoofdingenieur des middags daar zou tegen woordig zijn om inlichtingen te verschaffen. Eenige discussie ontstond hierop over het verga deren der afdeelingen. De heer Van Velzen wilde eerst Woensdag verga deren, ten einde eerst gelegenheid te hebben om inzage van stukken te nemen, terwijl de heer Be- gram, die tegen het voorstel-Nebbens Sterling had gestemd, omdat hij meende dat die wijze van behandeling een slecht precedent zou stellen, wenschte dat de vergadering de stukken over meergenoemde vaartverbetering eerst zou stellen in handen eener speciale commissie, om daarna het rapport dier commissie naar de Afdeelingen te verzenden. Nadat de heer De Kanter zich daartegen had verklaard, vreezende dat men dan met deze zaak in dezen zomer niet zou gereed komen, en de heer Blussé had getracht dat bezwaar te wederleggen, wordt het voorstel-Begram aangenomen met 49 tegen 28 stemmen. Tot leden der commissie werden daarop benoemd de hoeren: Van Houweninge, Bnys, D. Van Weel, Stoop, Kikkert, Murk Leis, Van. Bergen IJzendoom, Boon- zajer en het lid van Gedep. Staten Blussé. De vergadering wordt daarop verdaagd tot a. s. Dinsdag te 12 uren. Een lid van de Eerste Kamer, die het afdeelings- onderzoek had bijgewoond, heeft tegen den Haagachen correspondent der Zutph. Ct. gezegd: //Het zal met het voorstel-Schaepman in de Eerste Kamer precies gaan als in de Tweedeallen die tot de rechterzijde behooren zullen er vóór stemmen, maar van de libe ralen zullen er slechts enkelen hunne stem aan geven, en daar de Eerste Kamer voor drie vierden uit liberalen bestaat, zal het gevolg zijn, dat het voorstel niet wordt aangenomen." Men verwacht hier in politieke kringen volstrekt niet, dat afstemming het gevolg zal hebben, dat de geheele Grondwetsherziening mislukt, voegt de cor respondent er by. Op aandringen van verscheidene fabrikanten van muziekinstrumenten, die voor de Muzikale Tentoon stelling, wanneer die primo September a. s. zoude geopend worden, niet met een degelijke expositie voor den dag konden komen, en het sterk uitge drukt verlangen van vele verzamelaars van muziek historische merkwaardigheden, heeft het Uitvoerend Comité besloten, de tentoonstelling uit te stellen tot de maanden September en October van het jaar 1888. Aan dfl inzenders is hiervan kennis gegeven, met verzoek hun inschryvingsbiljetten te willen inleveren vóór 1 Mei 1888. Het is te verwachten, dat deze toegeeflijkheid van het Uitvoerend Comité aan de onderneming zeer ten goede zal komen, en dat de tentoonstelling van 1888 een flink resultaat zal afwerpen, zoowel voor de kunstnijverheid als voor de kennis der muziekge schiedenis en antiquiteiten. Te Londen had zich het gerucht verspreid, dat de koningin 6 guinea* (75.60) en een zilveren wieg zou aanbieden aan elk kiïid dat op den dag van haar jubilè geboren was, en het gevolg was dat, niettegen staande het onwaarschijnlijke van dit gerucht, reeds 400 personen zich om deze //surprise” aanmeldden. De geboorten in het vereenigd koninkrijk zijn ge middeld 3200 per dag, 6 guinea* voor elke geboorte zou dus reeds meer dan 20,000 zijn. De zilveren Er wordt verzuimd wat geschieden moest en op de wet, die geen ^beschimpend karakter aan straf wil zien toegekend, wordt gere paling, dat allen, die tot langer opsluiting worden veroordeeld, 1 haar moeten worden beroofd en in het tuchthuispak gestoken. Het is een groot nadeel dat de pistole is afgeschaft en voor allen, «onder onderscheid, de zelfde verpleging in de gevangenis is ingevoerd daar zóó personen met ongdlijke behoeften en ge woonten ongelijk getroffen worden en er geen ge legenheid is om onderscheid te maken tusschen menschen, die door ongelijke motieven tot wetsover treding zjjn verlokt geworden. De zoogenaamde water-en-broodkuur, als algemeene maatregel en niet als disciplinaire straf ingevoerd, is eene ver- soberping van de straf, die door het Strafwetboek ■iet wordt opgelegd. De Groningsche hoogleeraar zou wenschen, dat de Staat alleen dan het onder houd der gevangenen betaald*, als dit onvermijde lijk blijkt, en dat de veroordeelde misdadiger, die uit eigen beun de kosten van zijne verpleging kan kwijten, niet ten laste van de belastingplichtigen worde gebracht. Bij zorgvuldige vergelijking van wat in Nederland geschiedt met de manier, waarop in andere beschaafde Bijken gehandeld wordt, komt hij tot ,de slotsom, dat hier op de meest onoordeel kundige wijze de vrijheidstraf zoo wordt toegepast, dat het onmogelijk is het lichaam*- en het zieleheil der gevangenen te bevorderen en hen tot den terugkeer in de maatschappij voor te bereiden. Want op de verschillende categorien van wetsovertreders eene verschillende behandeling toe te passen, is hier door bepalingen en reglementen zooveel mogelijk verhinderd. In de Dinsdag gahondnl vaagade» Provinciale Staten van Zuid-Holland d< voorstel tot verbetering voor rekening dor Provincie van den waterweg tusschen den IJssel (Gouda) en de ringvaart van den Haarlemmermeerpolder (Am sterdam) de heer Nebben* Sterling het voorstel om, in afwijking van het voorstel van den Voor; zitter, de stukken, deze belangrijke zaak betreffende, niet in handen eener speciale commissie te stellen, maar naar de afdeelingen dat spr. lid der Stat merkt dat oen der eerste werkzaamheden steeds is de samenstelling der afdeelingen, maar tevens dat deze al zeer weinig te doen krijgen. In de zomer vergaderingen worden door de afdeelingen de be groetingen onderzocht en sommige aanvragen om subsidie, maar in de najaarsvergaderingen komen de afdeelingen meestal zelfs niet bijeen. Alle belangrijke onderwerpen toch komen dan in behandeling bij speciale oommissien, weliswaar overeenkomstig het reglement van orde, maar dik werf uit verschillende oogpunten onwenschelijk. Vooreerst omdat dan niet aUe leden zoo diep in de te behandelen zaken doordringen als noodig en go- wenscht is, en ten tweede omdat de belangstelling der leden, die niet in zulk eene commissie benoemd worden,, doorgaans ook niet groot is. Spr. zou hierin gaarne wijziging gebracht zien en gelooft dat, wan neer de afdeelingen meer te behandelen krijgen, de belangstelling der leden zal toenemen. Vooral met het onderhavige punt, een onderworp van zeer veel gewicht, acht hjj het ten dringendste noodig dat de leden een goed overzicht van hot onderwerp krijgen, tan einde met kennis van zaken aan de debatten te kunnen deelnemen, hetgeen slechts kan geschieden wanneer wrijving van gedach-, ten heeft plaats gtfhad zooals alleen in de afdee lingen kan geschieden. Het amendement wordt aangenomen met 38 tegen 33 stemmen. Onder de nagekomen stukken zijn eenige adressen van adhaesie- aan bovengenoemd voorstel, benevens twee adressen uit Boskoop, óen van den Raad en éon van ingezetenen, waarin wordt opgekomen tegen de voorgestelde richting wat betreft de Gouwe, onder hunne gemeente, en onder overlegging van plannen on raming van kosten eene andere richting wordt voorgesteld. I Ook zijn nog ingekomen adressen van de gemeen- GOUDA, 7 Juli 1887. VERGADERING van din GEMEENTERAAD. Vrijdag den 8 Juli 1887,‘des namiddags ten 1 ure. Aan de orde: De ontwerp-instructie voor den Havenmeester tévens belast met de controle. Het adres van G. J. D. Arend* betreffende de oprichting van een vijzeldok aan den Kattensingel. De benoeming van twee leden en twee plaatsver vangende leden in het stembureau voor de verkiezing van zes Raadsleden. Uit Gouda wordt aan de Standaard gemeld Men meldt ons, dat alhier het werk van de Refor matie der kerk, door geloovigen ter hand genomen wijl de kerkeraad weigerde, gezegend voortgaat. Had reeds voor eenigen tijd onder leiding van den con sulent Ds. Winckel de verkiezing plaats van opzie ners en armverzorgers, in den avond van den 19en Juni werd door denzelfden predikant, na het houden eener boeiende predikatie, overgegaan tot het beves tigen van den nieuw benoemden kerkeraad, die de gemeente voortaan naar den Woorde God* zal be sturen. Aan een tiental kinderen werd teven* de H. Doop toegediend. In de zitting der Rotterdamsche Arr. Rechtbank van Dinsdag stonden terecht: M. K., wed. J. H., oud 67 jaar, koopvrouw wonen de te Bergambacht, beklaagd van diefstal van koperen gewichten ten nadeele van verschillende winkeüen C. H., oud 88 jaar, visscher te Stolwijk, bekl. van en op gereageerd door de be- r dan drie maanden -J, van baard en hoofd-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1887 | | pagina 1