DNT- len i verkiezing TTEH BINNENLAND. Woensdag 13 Juli. N° 3572. 1887. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. 1 DER, en enz. SËS Hoest en ients. THMA reden geeft ichting. lu ÏONS 0. lesch bg ndeweg< land. lugczijn vim EN te Am- HOLM, 'tilt. H. TEEPE Gouda 4 I.M'S ni’HE D. •om. goüdsche courant OPWEKKEND TSVff DRIJVEND 4OEDE OTE ZWAKTE l.OO. lurmede in .ar en de oen SCllOO- laargroei Met uit- lieids- on )iden./1.25. rensrogelon. 36F. Voor CORONEL, (en 1.25. Het behoud ruk, ƒ0.90. De VOOF- erschap. iten gratis. jLÏÏ! de Oogen der bevatto- oor Dr. F. in Dr. H. telijke ontvangst Bereid. Zij werden uitgenoodigd in een boot plaats te nemen en werden daarop met muziek voorop door de leden, die zich daartoe te water begaven, het lange bassin in triomf rond gevoerd. Wij wenschen de „Goüdsche Zwemclub" geluk met het goede figuur dat zij buitenaf heeft gemaakt en hopen dat zij niet op do behaalde lauweren moge inslapen, maar door voortdurend zich te oefenen zich meer en meer moge bekwamen in de edele zwemkunst, die uit verschillende oogpunten beschouwd de beoefening overwaard is I Door Z. M. is benoemd met ingang van 24 Juli tot burgemeester van Gouderak de heer M. Bron, secretaris dier gemeente. Door <)e Commissie uit de Staten van Zuid-Hol- land is de goedkeuring voorgesteld der Provinciale rekening over 1885. Mede heeft do commissie ad hoe zich volkomen vereenigd met de voorstellen van Ged. Staten tot verbetering van den waterweg tusschen don IJsel en de Ringvaart van den Haarlmnmermeerpolder. De commissie stelt aanneming voor dier voorstellen be houdens enkele kleine wijzigingen en aanvullingen. Uitvoerig heeft de commissie nagegaan de noodza kelijkheid dier verbeteringen en de opportuniteit van den maatregel binnen de grenzen van uitvoering door Ged. Staten aangegeven. De commissie deelt het gevoelen dat de nieuwe werken op zulk eene schaal moeten worden ingericht, dat zij onveranderd- passen in het plan van een groo- ter kanaal tusschen Amsterdam en Rotterdam, indien daarop later mocht worden ternggekomen. Ten aanzien van het adres van Boskoop omtrent de voorgenomen afsnijding van de Gouwe aan de Zuidoostzjjde dier gemeente, stelt de commissie voor het in handen te stellen v»n Ged. Staten, met uitnoodiging daaromtrent van. advies te dienen, op dat de Staten beter in de gelegenheid mogen zijn, hieromtrent met volledige kennis van zaken te be slissen. Voorts stelt de commissie voor Ged. Staten uit te noodigen onderzoek te doen naar de vraag, of en zoo ja, welke gronden van billijkheid voor het toe kennen van schadeloosstelling aan Gouda zoudeu kunnen pleiten en naar aanleiding van de resultaten de noodige voorstellen in te dienen. Vrijdag 8 Juli werd de heer J. W. Boers ge ïnstalleerd als Burgemeester van Rozenburg, nadat hjj door den gemeenteraad met algemeene stemmen tot secretaris benoemd was. De waarn. Voorzitter, de heer A. van Dorssen, hield daarbij een harte lijke toespraak, waarin hij den heer Boers allereerst geluk wenschte met zijne benoeming, om hem ver volgens met een ernstig woord de belangen van Ro zenburg op te dragen, waama spr. eindigde met den wensch „Leef lang en gelukkig met uw gezin in ons midden en behartig met woord en daad de be langen, welke aan U toevertrouwd zijn, opdat wij ji mogen eeren niet alleen als burgemeester, maar ook als burgervader 1» Daarop reikte spr. den heer Boers de insignes zijner waardigheid over en uitte bij het overreiken van den presidialen hamer den wensch, dat het nooit noodig zou zijn dien te gebruiken om de orde te herstellen. Do heer Boers nam daarop het woord en gaf ia mannelijke taal zijne vreugde te kennen over de hem te beurt gevallen onderscheiding -door Z. M’s benoeming tot burgemeester der gemeente Rozen-- burg.- Was spr. reeds langen tijd vertrouwd met de gemeentelijke administratie, nu rust op hem de groote zorg om te waken voor het welzijn der gemeente. ïlijjtsch Bestuur vraagt hij den Wethouders hem daarbij behulpzaam te zjjn en hij twijfelt niet of, met dit streven voor oogen, I UU I.UIUIO OUU1UU W UI Slug liwgs. aollgUUOUIU „(JU. .ut is mijn plan, vervolgde Spr., de afgelegde eeden naar behooren te arervullen en trouw naar de wetten des lands en de mordeningen der gemeente te han delen. Nu Rozenburg mijne gemeente geworden is, hoop ik steeds met dankbaarheid te zullen mogen terugzion op de benoeming, die mij aan jiaar hoofd plaatste. Spr. betuigde daarop dank voor de wel willendheid, die hij zoowel als zijnet familie reeds mochten ondervinden en die hem zoo duidelijk sprak uit zijne zoo onverwacht spoedige' benoeming tot secretaris. Spr. eindigde met de talrijk aanwezige belangstellenden, vrienden en familieleden dank te BILLIJKE zoggen voor de uit hunne tegenwoordigheid sprekende belangstelling. Vervolgens werd de heer Boers met algemeene stemmen tot ambtenaar van den burgerlijken stand benoemd. De raadsvergadering gesloten zijnde, vereenigde men zich tot een gezellig samenzijn, waarna de plech tigheid werd besloten met een prachtige rijtoer over het schoone, zonnige eiland. Van de door den Ned. Rhijnspoorweg aangeboden gelegenheid om des Zondags tegen verminderd tarief naar den Haag te kunnen gaan, maakten Zondag 275 personen gebruik. De „Vereeniging tot behartiging der stoomvaartbe- langen in Nederland" heeft bij de Provinciate Sta ten van Zuid-Holland het volgende adres ingediend Geeft met vorschuldigden eerbied te kennen de Vereeniging tot behartiging der Stoomvaartbelangen in Nederland, erkend bij kon. besluit van den 11 Nov. 1884, no. 57, dat zij kennis genomen heeft van het voorstel tot verbetering van dan waterweg tus schen den IJsel en de Ringvaart van den Haarlem- mermeerpolder. De binnenlandsche stoomvaart heeft groot belang bij deze vaartverbetering, waarom adressanto zich de vrijheid veroorlooft, op enkele punten uwe bij zondere aandacht te vestigen. De hoofdbezwaren, die de stoomvaart tegen den bestaanden Waterweg heeft, zijn: lo. De stremming der vaart, tengevolge van hare overbrugging bij Gouda en Gonwesluis door spoorbruggen van onvoldoende doorvaarthoogte. 2o. De groote kosten van sluis-, brug- en andere gelden, die van de scheepvaart geheven worden. 8o. De geringe snelheid, waarmede op verschillende vakken mag geraren wordfin. Adressanto heeft met genoegen gezien, dat bjj het ontwerp wordt voorgesteld, de spoorbrug over de Gouwe bij Gouda, door eene andere, met circa 4 meter vrije doorvaarthoogte, to vervangen. Zij be treurt evenwel, dat ook ten opzichte van de brug bij Gouwesluis niet dezelfde maatregel wordt toege past om het vrije verkeer te verzekeren. Wel is het oponthoud, dat de scheepvaart bij laatstgemelde brug ondervindt, belangrijk minder dan by die te Gouda, doch wanneer de Rhijnspoorweg- maatschappjj den dienst op de lijn LeidenWoerden mocht uitbreiden, of dien weg geheel of gedeelte lijk met stoomtrammen gaat exploiteeren, zooals reeds door haar en andere spoorweg-Maatschappjjen in verschillende gedeelten van ons land wordt gedaan, dan zal de belangrijke belemmering, die nu te Gouda bestaat, naar Gouwesluis verplaatst worden en de aanzienlijke verbetering van de brug te Gouda gedeeltelijk illusoir maken. Mocht wegens de groote kosten de verbouwing der brug bij Gouwesluis bij dit ontwerp niet uitge voerd kunnen worden, dan komt het adressanto wen- scheljjk voor, dat nu reeds bij de onderhandelingen met de Rhijnspoorweg-maatschappij de voorwaarden worden geregeld, waarop, bij uitbreiding van haren dienst, tot verhooging van deze brug kan overgegaan worden. Ten aanzien van de groote kosten aan sluis-.brug- en andere golden, verneemt adressanto, dat daarin belangrijke vermindering te verkrijgen zou zijn, wan neer het geheele onderhoud der vaart in handen der pro vincie werd gebracht. Behalve dat daardoor een meer uniform, beter en goedkooper onderhoud zou verkregen worden, zouden de lasten, van de scheep vaart te heffen, meer in verhouding kunnen gebracht worden tot de werkelijke uitgaven aan onderhoud, bediening en amortisatie van het kapitaal. Adressanto vestigt in het bijzonder uwe aandacht op de heffingen van do gemeente Gouda, die bijna ongeëvenaard hoog zijn en vooral uitermate drukkend voor die ondernemingen, die eene geregelde vaart op Gouda onderhouden; terwijl Gouda bovendien de vruchten plukt van het verkeer met de omliggende gemeenten, door deze ondernemingen in het leven geroepen. De stoomboot tusschen Boskoop en Gouda en de stoombootdiénst De Volharding, tusschen Gouda en Leiden, betalen jaarlijks ieder circa 1200 gabel- lengeld aan de gemeente Gouda. Adressanto vermeent, dat ita^scheepvaart het meest gebaat zou zijn, wanneer, behalve de verhooging der spoorbruggen, de lasten aan verschillende sluis-, brug- en andere gelden konden verminderd worden. GOUDA, 12 Juli 1887. Zaterdag is het admissie-examen gehouden voor den nieuwen cursus van het progymnasium. Van de zes jongelieden, die zich aangemeld hadden, zijn er vier toegelatenA. J. Haentjens Dekker, A. J. M. van Mierop, K. F. Spamaaij en A. G. Wientjes. Reeds voor eenigen tijd hebben wij medegedeeld dat de Plaattelijke vereeniging tot bevordering van volktondeneyt en tchoolbezoek in dit jaar wederom oen feest wil bereiden aan de kinderen der koete- looze scholen en der bijzondere scholen, voorzoover deze kinderen kosteloos toelaten. Thans is de com missie begonnen de giften, die haar tot dit feest moeten in staat stellen, in te zamelen en wij wen schen haar bij dezen arbeid een uitnemend succes toe. Het feest moet zjjn eene belooning voor ge trouw* schoolbezoek en wie gedurende het laatste schooljaar zonder wettige redenen meer dan driemaal verzuimd heeft, is onherroepelijk uitgesloten. Even als bjj vorige gelegenheden zullen ook nu den. Haag en Seheveningen het doel der tocht zijn. Geen beter gelegenheid om tal van kinderen (er zullen er wel drie honderd zijn, naar we vernamen) een heer lijken dag te bezorgen, dan een toer door het Haagsche bosch en de duinen naar hst strand. Wij twijfelen er geen oogenblik aan of het plan zal ook ditmaal door onze stadgenooten zoo mild worden gesteund, het feest in luister voor zijne roergangers niet behoeft onder te doen. De Commissie heeft getoond wat zij vermocht, indien haar de middelen ruim schoots toevloeien. Blijkens het in dit nr. voorkomende verslag van de Kiosveroeniging Gzmebntwmlsno is do heer G. C. de Vooijs candidaat gesteld voor den gemeenteraad. Daar deze heer echter de candidatuur niet aan vaardde, zal Woensdag avond wederom eene nieuwe verkiezing plaats hebben. Bij hot toelatingsexamen voor de rjjksveeart- senuschool te Utrecht zijn o. a. toegelaten ds hoerenJ. D. van den Bergh te Schoonhoven, J. N. A. Scheepens te Gouda en G. Bulk te Bos koop. De laatste was leerling der 8e klasse onzer H. Burgerschool. Gisteren had te 's Hage de schietwedstrijd plaats van den Nederl. Schutterjj-Kaderboncl Aan den korpswedstrijd in het individueel juistheidsachot op 150 Meter, staande uit de vrije hand, werd deelgeno men door detachementen van 5 schutters, die 5 schoten deden. De le prijs werd behaald door de afd. Utrecht met 154 punten, de 2e door de afd. Rotterdam met 147 p., de 3e door de afd. Gouda met 131 p. en de 4e door de afd. Haarlem met 108 p. Bjj een Zondag j.l. te Leiden op Rhyneigi ge houden zwemwedstrijd, uitgeschreven door de „Leid- sche Zwemclub" worden twee prjjzen behaald door Leden van de „Goüdsche Zwemdub», de hh. L. E. Beszelzen en C. C. Krom. Do eerste behaalde bjj hot snelzwemmen op den JU n4- 311 AA -ar 1 een verg, zilveren medaille en legde de baan af in f -• - sterdam, die den gouden medaille verkreeg, jnin 4.R ozwv Tho lino» n JJ. 3n prijs verkreeg, in 2 min. 54>/„ p- Vrv rv vrr .4’ men °P <len (lengte der baan ±*80 Meter, met oen 1 baan af in 1 min. 28*/, i 2 1 min. 22>/s sec., de heer G. P. H. van Musschen- broek, uit Delft, don 2n prijs met 1 m. 25 sec. uij twyion mev oi, mei <u. sir»>™ vuur uugeu, Daar de beste zwemmers van Nederland bjj dezen zal hunne samenwerking hoogst aangenaam zijn. Het naar behooren te buik (lengte dor baan 160 Meter, met 3 keerpunten) 2 min. 54 see., De heer A. M. Harthoorn, uitAm- ...LZ. in 2 min. 48 sec. De heer C. Unger, uit Delft, die den 3n prijs verkreeg, in 2 min. 54>/, sec. De heer C. C. Krom behaalde bij het snelzwem- I Vlvl MCMsll Uv l'lüvül Jllüv keerpunt) een zilveren medaille en legde co -r i 80o pe j Bloe- o men, uit Amsterdam kreeg de gouden medaille met Als hoofd van het Dagel 1 min. 22*/a sec., .de heer G. P. H. van Musschen- broek, uit Delft, den 2n prys met 1 m. 25 sec. wedstrijd waren opgekomen en mededongen, zoo hebben genoemde heeren de eer der „Goüdsche Zwemclub^ schitterend gehandhaafd en in aanmer- king genomen dat deze club slechts een groot jaar bestaat mag het met waardeering worden ver meld, dat zij reeds nn, een eervolle plaats inneemt onder die uit andere gemeenten. De Goüdsche Zwemschool was gisteren voor deze gelegenheid feestelijk .versierd en met vlaggen ge tooid, dank zy de goede zorgen Van den Directeur J. M. Groenendaal en op het gewone oefenings— uurder Clubsledon was den prijswinners een fees-

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1887 | | pagina 1