SN. LOZ id gaande E. fs BINNENLAND. Vrijdag 15 Juli. 3573. 1887. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. E. 73*. ven, oonen, L, DOP- ieuw. KEL, o. ^ER, GT een. rouda', den burge- i I INDEN 4 iet, zelfs okalen. dies) ook re bewer- tq^enz. No.343, 7 en 9.13 an Gouda ie 5.14 en ur, Secretarie, l :ht gesol- jgbaarbjj 1, worden iele prgs. lo. 1529, goudsche courant. Tot Bestuurslid van het Departement Gouda der Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen is benoemd in de plaats van den heer H. Groenendaal, die de benoeming niet had aangenomen, de heer J. A. P. Montijn. In de 11. Dinsdag gehouden Vergadering van Stemgerechtigde Ingelanden va» den Polder Willens, is tot Secretaris-Penningmeester benoemd de heer C. A. B. Bantzinger alhier, met algemeene (164) stemmen. In zató de schietwedstrijd te 's Hage (zie ons vorig Nr.) moeten wij nog melden, dat in den Korpswedstrjjd A (individueel vuur) door Arnhem een 4e prjjs werd behaald, met 105 punten, daar Botterdam de voorkeur gaf aan den 2n prijs in den Korpswedstrijd B (Salvovuur). Daardoor verkreeg Gouda den 2n en Haarlem den 3n prijs. Het maken eoner keibestrating in de kom der gemeente Bleiswijk is gegund aan den heer A. Var- kevisser te Overschie, voor 1900. De heer J. P. H. Herman is tot de 5e klasse van het Erasmiaansch gymnasium te Botterdam toegelaten. Z. M. heeft vergunning verleend aan C meester van Bodegraven, W. Lotsy, om tot 1 Augs. 1888 te Gouda te wonen. 1 Reeuwijk ie 8.45 en is 10.20 kl. .50 .27*/, ,22>/, Zooals onze lezers’ in ons vorig nr. konden zien heeft do Directie der Stoomtramweg-Mij Gouda Bodegrave een maatregel ingevoerd om goedkoope retourbiljetten verkrijgbaar te stellen op Zondag. Waarschijnlijk zullen daarvan velen gaarne profitee- ren en wij vestigen daarom hunne aandacht daarop. Bij den schietwedstrijd te *s Hage is Dinsdag door den heer J. P. Mul alhier een 3e prijs behaald. In de zitting der Rotterdamsche Arr. Rechtbank van Dinsdagmorgen werden vrijgesproken C. H., oud 38 jaar, visscher te Stolwijk, bekl. van verbreking van glasruiten en A. v. H., oud 23 jaar, pijpenmaker en W. P. v. H.» oud 29 jaar, koperslager, wonende te Gouda, bekl. van mishan deling. Vervolgens stonden terecht J. D., oud 36 jaar, arbeider te Haastrecht, bekl. van diefstal van een tabakspijp op 9 juni gepleegd. Eisch 3 maanden gev. G. V., oud 13 jaar, wonende te Gouderak, bekl. van diefstal van f 7.30 ten nadeel© van C. Baan te Gouda gepleegd. Eisch opvoeding in een rijksgesticht tot haar 18e jaar. Uitspraak Dinsdag e.k. ^en van een voorzitter, <10 IIWI v.. -• «wou. ^iuju, uevuigu» namens het bestuur, zijn leedwezen over bet besluit van den heer de Vooys om de candidatuur niet te aanvaarden, waarna hij mededeelde dat de heer K. Jonker, die uit de Goudtche Courant gezien had dat hij in de vorige vergadering voor candidaat in aan merking was gekomen* eene missive had gezonden met verzoek verder Jet in aanmerking te komen, terwijl voorts eene missive was ingekomen van den heer G. C. van der Want, die gepolst was of hij bereid was eene eventueels candidatuur te aanvaar den meldende dat hij daartoe niet bereid was. De Voorzitter neemt daarop het woord en zegt dat de Kiesvereeniging thans was au bout de ton Mint Verschillende candidaten waren gesteld, nog meer deren gepolst en daar het gebleken was dat onder hen, die de sympathie genoten van deze Kiesver eeniging, weinig geneigdheid bestond eene candida tuur te aanvaarden, stond men voor de vraag: wat nu? Spr. meende in de bestaande omstandigheden in overweging te moeten geren nog voor het laatst een candidaat te stellen, wiens gevoelen men om trent al dan niet aanvaarding der candidatuur niet zou vragen. Mocht hij bedanken voor de candida tuur, wolnu dan moest men daarin berusten en dan moest aan de kiezers worden overgelaten op wiesi zij hun stem meenden te moeten uitbrengen. De Kiesvereeniging GimbïnWWlano had het hare gedaan! De heer H. W. P. Bonte zegt nog een' stap ver der te willen gaan en geeft in overweging in het geheel geen candidaat te stellen. Nu de pogingen van de rijde dezer kiesvereniging gedaan, schipbreuk hadden geleden, moest men'het geheel aan de kis sen overlaten. Voor esa «aadidaat, die na ter elfder ure hier werd gesteld, zou dit, na al de ont vangen bedankjes, min of meer onaangenaam zijn. De heer A. L. van Uven verklaart het eens ito. Fruiten, SM, enendaal, jen.” ze bekend LOTAGE zal plaats e en de DAG 16 - candidaat voor den gemeenteraad. De i school, bracht nu een woord van dankbare herinne- de heer G. Zijnen^ betuigde ring aan de jeugdige afgestorvene en zeide haren 1 V i 1 x dood als een verlies te beschouwen voor de vele kleinen, die aan hare zorg toevertrouwd waren. Daarop schetste de heer Ds. H. P. Schim van der Loeff in eene korte, maar boeiende rede, den aange- namen indruk dien de overledene op ieder maakte en de diepe droefheid, waarin deze zoo onverwachte slag hare ouders dompelde. Beide hoeren werden daarop beantwoord door den vader der overledene, den heer Dr. Jans, pre dikant te Westzaanmoeielijk was het hem zijne dochter te prijzen, maar den pijnlijken indruk, dien haar vroegtijdige dood bij vrienden en bekenden had teweeggebracht, de belangstelling, die hij zelf had ondervonden in deze zoo treurige dagen, zeiden meer ten gunste van de afgestorvene, dan zijne woorden zouden kunnen doen* Al]e omstanders waren getroffen door de van diepe droefheid getuigende woorden van den heer Jans, en nadat deze, de broeder der overledene on eene der onderwijzeressen eene krans op het graf hadden gelegd, trok de stoet huiswaarts. it te loet dan de kiesvereeniging wel aan hare roeping? Spr. ge- looft van niet en daarom verklaart hjj zich voor het voorstel van den heer Steens Zijnen. De Voorzitter deelt daarop mede, daz de eerste persoon, die hjj voor deze candidatuur 'op het oog bad, dus nog vóórdat eenige andere naam was genoemd was de heer C. C. Knaap. Spr. had dien heer gepolst en hij scheen volstrekt niet onge neigd eene candidatuur te aanvaarden. Eerst eenige dagen later schreef hij spr. een briefje dat hij er liever van afzag. Spr. nu heeft den indruk gekre gen dat alt de heer Knaap gekozen was geworden, hij eene candidatuur mot liefde zou hebben aanvaard. Dit geeft hem aanleiding den heer Knaap thans als candidaat voor te stellen, doch tevens voegt hij daaraan het voorstel toe dien heer niet te vragen of hjj zich eene candidatuur laat welgevallen. Mocht h(j bedanken, dan moeten de kiezers weten wat zij doen. Doch spr. meent zich te mogen vleien dat hij niet zal bedanken en dan zal Gémzentebelxsg in de hh. Koning en Knaap twee uitstekende candi daten hebben. Spr. geeft ten slotte nog uitdrukkelijk te kennen, dat de heer Knaap de eertte is geweest van alle personen, die voer de candidatuur zijn gepolst, zoodat er voor hem geen enkele aanleiding bestaat te be danken als zoude hij eerst nu zjjn candidaat gesteld, nu anderen bedankt hadden. Daarop wordt de hoer C. C. Knaap met algemeene stemmen candidaat gesteld. Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergade- door den Voorzitter gesloten. Een treurige plechtigheid bad ér Dinsdagmorgen jl. plaats; hot was nl. do teraardebestelling van Mejuf frouw G. Jans, in leven onderwijzeres aan de Stads-Tusschenscliool. Vergezeld door hare bloedverwanten, vrienden alsook door het mannelijk personeel dor Tusschen- school, trok de stoet voorwaarts en kwam te ongeveer half twaalf uur ter begraafplaats aan. j De heer P. C. Schriek, Hoofd dsr’genoemde -I GOUDA, 14 Juli 1887. VERGADERING van mn GEMEENTERAAD. i Vrijdag den 15 Juli 1887, des namiddags ten 1 ure. Aan de orde: De Rekening en Verantwoording van den Kassier 1 der Stedelijke Beleenbank over het boekjaar 1886/87. 1 De Rekeningen der gesubsidieerde Instellingen van Weldadigheid, dient 1886. De Rekening van de dienstdoende Schutterij over biet jaar 1886. Het voorstel tot het brengen van eenige wijziging in de Gemeente-begrooting, dienst 1887. Het voorstel betreffende de aanstelling eener vierde onderwijzeres aan de 2e Burgerschool voor meisjes. Het adres van J. W. Schouten c. s. betreffende de bepaling van een vast uur voor den aanvang der kaasmarkt alhier. De benoeming van een lid der Commissie van Toezicht op het Lager Onderwijs. De benoeming van eene Stads-Vroedrronw. Maandag en Dinsdag had aan het Stedelijk Progymnasium alhier, ten overstaan van curatoren, het jaarlijksch overgangsexamen plaats. Uit de le klasse naar de 2e werden bevorderd J. J. van Aelst en L. C. Kersbergen. Eén leerling werd niet bevorderd. Uit de 2e naar de SeD. K. de Koning Mnn- tingh, L. van Scherpenzeel en L. J. Spamaaij. Twee werden niet bevorderd. Uit de Se naar de 4e: A. van Aelst (voor- waardeljjk), B. J. H. Boers, C. J. Mjjnlieff, H. P. vén Praag en J. A. Vriesman. Eén leerling niet bevorderd. De leerlingen der 4e klasse J. van den Berg, J. P. H. Herman, B. J. IJssBl de Schepper en C. de Vletter kunnen desrerkiesende een getuig schrift ontvangen. (Bovenstaande opgaven zijn alle alphabetisch). Dinsdag en Woensdag had aan de Rjjks Hoogere Burgerschool met 5-j. c. alhier het gewone jaarljjk- sche openbare overgangs-examen plaats. Uit de le klasse naar de 2e werden bevorderd C. G. N. de Vooijs, N. W. van Gelder, G. B. Noot hoven van Goor, B. Costoras, C. van Krimpen, W. M. Moree, L. M. Metz, G. K. Nugteren, J. IJpelaar, G. N. Verdoold, A. P. Krujjt, J. C. Metz en W. H. F. Cosijn; de drie laatste voorwaardeljjk. Niet bevorderd werden 5 leerlingen dezer klasse. Uit 'de 2e naar de Se klasse K. W. de Bock, J. J. Vetter, J. Lapair, J. J. Mujjlwijk, H. E. Krom, Meta Schim van der Loeff, M. van den Bosch, P. N. van Lit, C. D. van Schouwenburg, A. H. Fournier, P. Kruisheer, L. C. G. Douwes Dekker, A. van Mens, J. C. Nieuwenhu jjs en A. van Dantzig; de beide laatste voorwaardeljjk. Voor enkele lessen ook onvoorwaardelijk: Sophia A. C. Kluit. Niet bevorderd 5 leerlingen voor volledig onderwijs en 2 voor enkele lessen. Uit de 3e naar de 4e klasseC. H. Julius, C. Wals, W. F. van Essen, A. W. de Boer, D. A. Cos- terman Boodt, G. Bulk, benevens voor enkele lessen N. Exalto. Niet bevorderd 1 leerling voor voll. ond. en 1 voor enkele lessen. Uit de 4e naar de 5e klasse: J. Jongeling, A. Schinkel, H. J. L. Kamsteeg en D. Kroonde laatste voorwaardeljjk. Niet bevorderd 2 leerlingen voor voll. ond. en 1 voor enkele lessen. De beide leerlingen der 5e klasse nemen deel aan het eind-examen in de prov. Zuid-Holland, waarvan het sohriftelijk gedeelte is afgeloopen en het mon deling dezer dagen te Gorinchem een aanvang neemt. Zooals wij reeds berichtten, zijn twee der boven genoemde leerlingen der 3e klasse reeds elders voor I een examen geslaagd, één als adelborst voor de marine, de ander voor de veeartsenijschool te Utrecht. Gisterenavond had wederom eene vergadering der I Kiesvereeniging Gemzbntïbïianq plaats tot het stel- I De heer A. L. van Uven verklaart het ui te zjjn met den Voorzitter dan met den hm Wel is het waar dat het moeilijk wordtt wat er gebeurd ia, thans opnieuw een caiM stollen, maar stollen wjj geen candidaat, vol 1.1 looft van niet en daarom verklaart hjj ziek voor het

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1887 | | pagina 1