IN® MS, ÏNDB ÏSAP. T J )ier, DE VERKIEZING. BINNENLAND. N° 3574. 1887. i E. 73». i azijn, K LOK Zondag 17 Jnll. eek. !IT e Anker i exx ;el. IAS. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en' Omstreken. egelen. DM. Mr. A. A.van Bergen IJzendoorn. J. M. Noothoven van Goor. Dr. H. IJssel de Schepper. C. Hoogenboom. H. W. G. Koning. 0. C. Knaap. 1 ÏBIER. ÏN- LS. candidatuur overbodig mag Oudewater. den Rotterdam- oetermeer. then. lodegraven. vastrecht. Woerden. uldinxveen. i kwaliteit. lig toezen- inmaak. GOUDSCHE COURANT. ;elooven ïjk ver- W --- - m->«««waa uvui vKUVl nilZ mogelok, indien ieder, die de noodige be kwaamheid en ondervinding bezit om ten stadhuize den gang van zaken te contröleeren Z^1] ve1r®c^ur^ achter gebrek aan tjjd of andere omvang van Gouda is niet gezonden ~“1 h aan burgerzin en zedelyken .www verzuchting moest ons van het j door ge- amatische idragelgke a en doel- reeds in de nog on- s bjj den F Az. te 17, Gouda. lOFFMAN RBIER is oorbanden, jjgbaar. ien en ge- t. jtincbtong, >en en alle ’U Jr.» i gewichtige belangen, de behoeften der ge lijk en zelfstandig man, [beelden weet voor te dragen. Zgne verkiezing zou stellig zgn in 1 De heer Knaap is geboren Gouwenaar, die, nu hij zgne zaak Vóór ons volgend nummer de pers verlaat, zal de stembus voor den gemeenteraad weder gesloten zgn. Wij maken daarom van de thans nog voorhanden gelegenheid gebruik om de aandacht der kiezers te vestigen op hnn bur gerplicht. Het geldt de vervulling van zes plaatsen ten gevolge der periodieke aftreding volgens de bepalingen der wet. Vier der af tredende leden zgn herkiesbaar en bereid voort te gaan met het behartigen der belangen van onze gemeente, zooals zg dat tot nu toe ge daan hebben. Wij twgfelen er geen oogenblik aan of onze ingezetenen zullen gaarne bereid zgn aan die aftredende leden een bewgs te geven van sympathie, van waardeering. Met belangeloozen gver hebben allen, de een korter, de ander langer, elk naar zgn gaven de publieke zaak behartigd, zoodat zg verdienen met een stemmigheid te worden herkozen. De heer van Bergen IJzendoorn heeft reeds zooveel jaren met eere de moeilijke betrekking van burgemeester bekleed en doorzgne onpartijdige behartiging van aller belang zoozeer de alge- meene achting verworven, dat elk woord van aanbeveling dezer candidatuur overbodig mag geacht worden. Ook de heer Van Goor ver vult reeds geruimen tjjd het tjjdroovend ambt van Wethouder met zooveel ambitie en toewij ding aan de zaken der stad, dat elk zich zal bejjveren hem weder een zetel in den raad aan te bieden. De heer de Schepper is nog jong lid, doch heeft reeds gelegenheid genoeg gehad om te toonen, dat hg een zeer nuttig en werkzaam lid is; niettegenstaandezjjndrukken werkkring, heeft hg niet geaarzeld zgn tgden krachten te wgden aan de stedelgke gasfabriek; er is geen twjjfel aan of de burgerij za' “hes in ’t werk stellen om hem in den raad te be houden. De heer Hoogenboom is oorspronke lijk niet de man onzer keuze geweestzeejaar geleden stond tegenover hem iemand, die meer onze sympathie had doch wjj moeten eerljjk erkennen, dat hij ons is medegevallenhg ver- vult de op zich genomen taak met gver en schoon zgne richting niet de onze is, heeft hg die in zgne adviezen en stemmingen niet zóó op den voorgrond gesteld, als wjj vreesden. Om die reden maken wjj thans geen bezwaar tegen zgne herkiezing, vooral daar het ons wenscheljjk voorkomt dat een zitting hebbend lid niet dan om zeer overwegende redenen nit den raad worde verwijderd. De beide andere plaatsen moeten door nieuwe mannen worden ingenomen, daar de aftredende leden Post van der Burg en Hemsing de stad met terwoon verlaten hebben. Het heeftditmaal moeite gekost om twee medeburgers te vinden, die men voor deze vacatures kon aanbevelen. Men was het er in de kiesvereeniging Gemeentebelang spoedig over eens, dat niemand beter dan de heer H. W. G. Koning voor deze taak bere kend is en gelukkig bleef deze niet bij zgn vroegere weigering volharden. Doch het ver vullen van de zesde plaats heeft veel voeten in de aarde gehadeene geheele reeks van achtenswaardige personen zgn gepolst, genoemd of verkozen en allen bedankten. Het ambt van raadslid schjjnt in deze stad bijzonder zwaarwichtig of ondankbaar te zgn of wel de belangstelling in de openbare zaak is bjj de gezeten burgerij zeer m" het laatste en achten schjjnsel. Hoe is gemeentelijke zelfregeering ider, die de noodige be- ondervinding bezit om ten mede de stedeljjke huishouding te besturen, uitvluchten. Zoodanige toestand in eene gemeente van den omvang van Gouda is niet gezonden wijst op gebrek aan burgerzin en zedeljjken moed. Deze verzuchting moest ons van het hart, eer wjj de thans gestelde candidaturen bespreken. De kiesvereeniging Gemeentebelang heeft zich verdienstelijk gemaakt door te mid den van deze weinige medewerking den moed niet te verliezen. Zjj heeft ten slotte den prac- tischen weg ingeslagen, verder op gemaakte bedenkingen geen acht te slaan, maar een ge acht ingezetene candidaat te stellen en die candidatuur quand mime te handhaven. De heer O. O. Knaap werd met algemeene stem men gesteld en, mocht hjj verkozen worden, dan kan hij voor zich de vraag oplossen of hjj verantwoord is, als hjj de benoeming niet aanneemt. Wjj voor ons achten deze beide nieuwe mannen eene gelukkige keuze De heer Koning is sedert 20 jaren onze stadgenoot en ook even lang, behalve in eigen zaken, werkzaam ge weest ten bate van allerlei gewichtige belangen. Hjj is op de hoogte van meente, een onafhankelijk die helder zjjne denkt— het belang der stad, een L aan kant gedaan heeft, tjjd beeft voor het lidmaatschap van den raad en die jaren lang b.v. door lid te zgn der plaatseljjke school commissie, heeft getoond een open oog te hebben voor algemeene belangen. Indien de burgerjj hem een mandaat opdraagt ook al is het tegen zgn wensch dan gelooven wjj niet, dat hjj van zich zal kunnen verkrijgen daarvoor te bedankende welvaart van zgn geboorteplaats zal ten slotte hem liever zgn dan zgn eigen rust. De kiesera venuimeft dus met an. Dinsdag hun stem uit te brengen op de genoemde heeren. Zgn er onder, tegen wie men per soonlijke grieven heeft, men legge daaraan bet stilzwjjgen op in het publiek belang. Laat geen loutere sympathie of antipathie voor dezen of genen u leiden, want men bedenke wel, dat men geen raadsleden kiest om hnn genoegen te doen, maar omdat hun verkiezing strekt ten voordeele der gemeente. Ieder onzer heeft belang bjj eene goede samenstelling van den raadter wille van die groote zaak moeten alle kleingeestige overwegingen en bedenkingen wjjken. Weet gjj beter mannen te vinden, welnu kiest die. Zoo niet, voegt dan uwe stem bg die der leden der kiesvereeniging Ge meentebelang, die op goede gronden u aanraden te kiezen de heeren: GOUDA, 16 Juli 1887. Wij vestigen de algemeene aandacht op de in dit n'. .oorkomonde kennisgeving van den Burgemeester dezer gemeente, waarbij bevolen wordt dat de honden van oen muilkorf moeten voorzien zijn. Als nieuwe leerlingen voor den volgenden cursus van de Rijks Hoogero Burgerschool alhier zijn lot de 1' klasse toegelaten: T. H. J. Beloqje, C. J. J. van Houweninge, O. van Kekem, M. van Mens, J. T. H. de Koning Mnnting, M. Schreuder, I. P. de Voojjs en na herexamen in enkele vakken ook: A. H. Beusekamp, A. J. Hoogenboom, B. J. J. Loeff, F. Mijnlieff, M. T. Mijnlieff en L. A. Schilt. Voor onvolledig onderwijs in 8' en 4“ klasse: B. Begeer. Er hadden zich 25 jongens laten inschrijven, waar van 11 zijn afgewezen. Morgen, Zondag 17 Juli, heeft des namiddags ten 1 ure op het exercitie-terrein aan den Rotterdam- schen dijk een onderlinge wedstrijd plaats van de Oaudecbe Cricket- en foot-ball Club, die, als het weer zoo fraai is als de laatste dagen, zeker een aantal toeschouwers zal trekken. Aan het examen ter verkrijging der akte als hoofdonderwijzeres is met gunstig gevolg deelge nomen door Mej. J. de Groot, alhier. Naar wij vernemen is door de Goudecke Zwemclub besloten (behoudens nadere goedkeuring van het Hoofd der gemeente om de zwemschool dien dag te sluiten) Woensdag 3 Augustus a. st. een ouderlingen en nationalen gecostumeerden zwemwedstrijd te orga- niseeren. Verdere bijzonderheden deèlen wij later mede. Het 20-jarig bestaan der Weerbaarheids-Vereeni- ging «Burgerplicht' zal, naar wij reeds mededeelden, worden gevierd met een driedaagschen schietwedstrijd nl. op Zondag 24, Maandag 25 en Dinsdag 26 Juli e.k. Het eere-voorzitterschap is aangeboden en welwil lend aanvaard door den Wethouder J. M. Noothoven van Goor. Het terrein belooft er zeer feestelyk uit te zien, daar plannen bestaan voor een luisterrijke decoratie door het Ministerie van Oorlog zijn een 10-tal ten ten beschikbaar gesteld, die detachementen van gar nizoen, schutterij en weerbaarheid zullen worden uitgenoodigd te versieren. Voor de meest smaak volle versiering wordt een prijs van 10.uitge loofd. Zondagavond 7*/j ure heeft de plechtige ontvangst plaats van de deelnemers aan den Schietwedstrijd en verdere genoodigden, welke plechtigheid opgeluisterd zal worden door de medewerking van het muziek corps der dd. Schutterij, aangeboden door hh. offi cieren. Dit corps zal zich ook Maandag op het feest terrein doen hooren, terwijl Dinsdag het muziekcorps van het 4e Reg. Infanterie aal tswimm, vaiMffiMV aangeboden door hh. Officieren van het Ragfasetat Maandagmiddag ten 5 ure (bij genoegzame deel neming) kameraadschappelijke maaltijd op het ter rein, voorts Dinsdagavond ten 10 ure bal in da Sociëteit «Ons Genoegen* en Zondag 30 Juli ’s na middags 1 ure Prijsuitdeeling, met eene muziek uitvoering van het corps der dd. Schutterij. Verdere bijzonderheden van het programma dea len wjj later mede. De Stads-Librije alhier ontving onlangs ran een onbekende een kostbaar geschenk. Uit den Haag werd haar nl. door tusschenkomst van een boek handelaar aldaar toegezonden een keurig gebonden exemplaar van de uit 4 dealen bestaande bekende dictionnaire van Littré. Met erkentelijkheid ia dit geschenk aanvaard. De Minister van binnenlandsche zaken heeft mat wijziging der beschikking van zijn ambtsvoorganger voor zooveel aangaat de indenting van de gemeente Krimpen a/d. IJsel bij het onderkiesdistrict Ouder kerk a/d. IJsel van het hoofdkiesdistrict Gouda voor de verkiezing van leden van de Tweede Kamer der Staton-Generaal bepaald dat die gemeente een 'afzonderlijk onderkiesdistrict van dat hoofd kiesdistrict zal uitmaken. De heer C. Den Baars te Haastrecht heeft namens hem en eenige andere personen aan heeren kerk voogden der Ned. Hervormde kerk aldaar eene aan zienlijke som geschonken, ten einde het gebouw der Ned. Herv. gemeente te verbeteren en te verfraaien. Donderdagavond is te Haastrecht door eenige kie zers van den gemeenteraad eene vereeniging opge richt, die zich ton doel stelt het bespreken van de gemeentebelangen. De aanstaande gemeenteraadsver kiezing kwam daarna ter sprake en in de plaats van het aftredend lid, den heer A. van Wijngaarden, werd tot candidaat gekozen de heer D. Van der Grift. Aan den heer G. B. Lalleman, hoofd der openbare school te Moordrecht, is op zjjn verzoek eervol ont slag verleend. De Gemeenteraad heeft de jaarwedde van den te benoemen hoofdonderwijzer vastgesteld op f 1350 met vrjje woning en tuin, benevens 50 ’sjaars voor het geven van herhalingsonderwjjs. In de Standaard leest men: Te Reeuwjjk, alwaar krachtens het ambt der ge- loovigen tot reformatie der kerk was overgegaan, had eergisterenavond, onder leiding van Ds. Winckel, de verkiezing plaats van den kerkeraad en weiden

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1887 | | pagina 1