F HER :a.m ioonJ srglas, >aar in- 1 molen DE. t 85, streken BINNENLAND. Woensdag 20 Juli. N° 3575. AAG, 1 I OK. S,< farmer tout- erij m. lieuw. KEL, Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken, ULI, 1887. t 1 i rerk, roef. fi all Club 1 P-sTT 1 4 I 1, aan het I tanvrage, a Gouda. '1 erd. •maak. den Heer seer door cohol, en ivoedend immeerde iche S- p. M. ’eg D 1H. I, Flesch n en icht gesol- rygbaar by EG. GOUDSCHE COURANT. DHEPPER). nens op as. geven op mschen dyk. eden hebben )ames vrijen E8TUÜR. I In den laatsten tijd waren hot wederom „de mens" die veler hoofd en hart bezig hielden. De J couranten bevatten aUerlei aankondigingen van data, I j waarop „het jaarlijksch onderzoek" naar de gemaakte Pruisen bezocht vorderingen en de verkregen kundigheden op de -was J schiUende inrichtingen '~3 zijn voornemen de geschilderde kerkglazen te hebben J shtigen, maar hoewel oen gedeelte van zyn I sie-, ’olg in de kerk is geweest, hooft de Priiis zelf orde ‘i den geheelen tijd van# zijn r--u,“' porceieinmagazijn van den heer A. C. J. van aankomelingen, ieder was vervuld van een of ander l uu. vj. .W.UUWU ww. De kansen van „er ---- I door" te komen worden gewikt r e. k. wordt aan de Koninklijke Academie te Breda als cadet geplaatst >ne hier vrije baan. Afstand 150 meter. a. met Remmington-geweer, b. Beaumont-geweer, (klein kaliber.) 2e Wedstrijd op vrije baan met Flobert-gewoer. b|’ provincie ingediend voorstel tot verbetering van d waterweg tusschen den IJssel en de ringvaart n den Haarlemmermeerpolder, heeft de Commissie rapporteurs tot de volgende voorstellen geleid zoodra door de Regeering de waarborg zal zijn verstrekt, dat bij de verhooging van de brug over de Gouwe in den Rhijnspoorweg tot eene doorvaarthoogte van 3.50 M. -pi A.P. door de provincie, de Nederl. Rijnspoorwegmaatschappij die verlegging en verhooging van de brug en hare hel lingen, overeenkomstig door de Regeering goedge keurde ontwerpen van Gedeputeerde Staten zal ge- doogen, zonder eenige schade vergoeding of kosten van meerdere exploitatie of vermeerdert onderhoud in rekening te mogen brengen jyl°. Over te gaan tot de verbetering, met om legging waar noodig, van de Gouwe van de Malle- gatsluis tot in den Rijn, de Rijn van de Gouwesluis tot ’«Molenaarsbrug, de Heimanswetering, de Braas- somermeer en de Oude Wetering tot de ringvaart van den Haarlemmermeerpolder, in dier voege na. dat de waterweg in alle opzichten geschikt worde «gemaakt voor do vaartuigen die de tegenwoordige «Mallegatsluis en Gouwesluis passeeren kunnen; eb. dat met het oog op het drukke stoomboot- verkeer aan deze wateren, uitgezonderd de Braas- «semermeer eene bodombreedte worde gegeven van «20 M., beloopen van 2 op 1 on eene diepte van «3.60 M.A.P.dat de brug in^den Rhijnspoor- «weg over de Gouwe by Gouda eene doorvaarthoogte «bekome van minstens 350 M. -f- A.P. d. dat «alle nieuw te maken vakken geschikt worden ge- «maakt voor de langste Rijnschepen en dus ook «voor de vaartuigen waarvoor het Merwedekanaal «wordt ingericht, met eene doortvaartwijdte der «bruggen van minstens 11 M. «2o. Gedeputeerde Staton uit to noodigen, zoodra «de gestelde voorwaarden is vervuld:^ «a: met den Raad der Gemeente Gouda in onder- «handeling te treden over het door die gemeente aan «de provincie jaarlijks tot 1894 uit te koeren bo- «drag waarvoor dio gemeente, bij den overgang in «provinciaal beheer van die deelen dor vaart met «de daartoe behooronde werken, van de Mallegat- «sluis tot den Ryn, welke in de verbeterde vaart «zullen vallen, van de op haar tot 1894 rustende «verplichting tot onderhoud zal worden ontlast, en «den uitslag dier onderhandelingen aan de goedkeu- «ring der Staten te onderwerpen; nb. voorstellen te doen omtrent den aanvang en do «voortzetting van de uitvoering van het werk, en de «dekking der vereischte uitgaven; «c. van bericht on raad te dienen op het adres van «den gemeenteraad van Boskoop, gedagteekend Juli «1887, houdende verzoek tot wijziging van het plan «der hierboven bedoelde vaartverbetering; nd. de Staten voor te lichten over de vraag, of en «zoo ja, welke redenen van billijkheid zouden kun- «nen pleiten voor het toekennen van schadeloos- vstelling aan de gemeente Gouda, wegens het «verlies dat zij met 1894 mocht komen te lijden «door het te niet gaan vaü het recht tot tolheffing «voor het gebruik van deze wateren en daartoe «behooronde werken, tengevolge van het in beheer «nomen door het provinciaal gezag." F* i den geheelen tijd vanij 1 .„ri porceieinmagazijn van ac_ --- de Pavoordt vertoefd, waar hij eenige aankoopen deed. examen, dat op handen was. Mot September Militaire Jht P. A. C. M. Van Haeften, voor cavalerie hier te Mnde. flHet afdeelings-onderzoek in zake ffiet door Gedeputeerde Ötaten van Zuid-Holland bij de Staten L dei vat van «Om, n hot wederom «de exa-2e prijs C. Wijckhuizen (21 p.) zilveren ketting hart bezig hielden. De aangeboden door de Club. 3e prijs D. Jager met loting tegen F. Bats (12 p.) een meerschuimen sigarenpijp, aangeboden door de Club. 4e prijs F. Bats (12 p.) een veldflesch, aangebo den door de Club. 5e prijs C. van Eijk (10 p.) een glas met zil veren voet, aangeboden door den president der Club, B. IJssel de Schepper. 6e prijs W. ^F. van Essen met loting tegen A. Kok (9 p.) twee sigarenpullen, aangeboden door den heer C. Jonker. 7e prijs A. Kok (9 p.) een kistje sigaren, aange boden door den heer F. Herman. 8e prijs G. Haentjens Dekker met loting tegen J. IJsselstein (7 p.) een zilveren speld, «.aangeboden door den heer W. Begeer. 9e prijs J. IJsselstijn (7 p.) een portefeuille aan geboden door den heer A. Kok. Afdeeling der Juniores. Ie prijs G. Noothoven van Goor (89 p.) een inkt koker, aangeboden door de Club. 2e prijs Sparnaaij (41 p.) een boekwerk, aange boden door den heer J. M. Noothoven van Goor. 3e prijs W. J. Fortuijn Droogleever (13 p.) een horlogeketting, aangeboden door den Beschermheer der Club Dr. H. IJssel de Schepper. 4e prijs N. van Gelder (12 p.) eene portefeuille, aangeboden door de Club. 5e prijs C. Julius (11 p.) een schrijfcachet, aan geboden door de Club. 6e prijs G. Beekenkamp (10 p.) een glas, aange boden door den heer C. Jonker. De Beschermheer der Club, Dr. H. IJssel de Schepper, belastte zich daarop welwillend, op beleefde uitnoodiging van den Voorzitter, namens het Bestuur met de uitreiking der pryzen. Hy sprak daarbij een woord van gelukwensch tot de overwinnaars. Het deed hem genoegen dat de bewijzen geleverd waren dat men «vorderingen" had gemaakt in/het spel waaraan de Club zich wijdde. Spr. trad ver- volgens in eene vergelijking tusschen de «examens" die onlangs hadden plaats gehad en het feest van heden bij beiden gold het een wedstryd, daar van den geest, hier ran het lichaam. Op beiden was eene overwinning eervolMet een hartelijk woord voor den bloei der Club in de toekomst eindigde spr., w aarna de president B. J. IJssel de Schepper de feestelijkheid sloot met een woord van erkentelijk heid voor de ondervonden sympathie, die hy ook voor het vervolg inriep. In optocht marcheerden daarop do clubleden van het terrein stadwaarts. Mot welgevallen zag het tal rijke publiek de jongelingen na, wier lenige gestalte en flinke houding in het witte cricket-costuum en versierd met de vlugge club-pet goed uitkwam en dat bij velen de opmerking ontlokte, dat zoo iets hun vrij wat beter staat dan do meer «heerachtige" kleeding, die hun gewone dracht vormt. Met het oog op hetgeen het vorig jaar gebeurde, gebruikte, wij daar een gevaarlyk woord. Het woord «heer" werd ons toen van meer dan ééne zijde, ook in het openbaar, euvel geduid. Welnu, de Leden der club zijn waarschijnlijk oven weinig er op gesteld dien titel te ontvangen dan wij om hem te geven. Wy laten dien titel uit dit verslag weg en eindigen mot de verzekering dat zij, die het feest bijwoonden, het uit ééu mond «goed geslaagd" hoeten en hopen spoedig weder een cricket-wed- strijd aangekondigd te zien Gedurende de kermis zal hot tooneolgezelschap van de hh. van Lier uit Amsterdam hier oene reeks voorstellingen geven. Het programma van den schietwedstrijd, waarvan wij in ons vorig nr. melding maakten, luidt als volgt Zondag 24 Juli, ’s morgens 9 ure le Wedstryd op vrij Cirkel-schijf. Beaumont-geweer, (klein kaliber.) i GOUDA, 10 Juli 1887^ K. H. Prins Albrecht van Pruisen bezocht vorderingen en de verkrogen Kundigheden op de ver- sfilerdagmiddag onze gemeènte. Aanvankelijk was schillende inrichtingen van onderwijs zou plaats het zijn voornemen de geschilderde kerkglazen te hebben en even later den uitslag daarvan. Admis- bèïchtigen, maar hoewel een gedeelte van zyn sie-, overgang- en eind-examens waren aan de -i gevolg in de kerk is geweest, hoeft de Priris zelf orde van den dag. Ieder die men sprak, leeraren biba den geheelen tijd vanfj zijn verblijf alhier in 1 of leerlingen, ouders of kinderen, volwassenen of hèvi porceieinmagazijn van aeu heer A. C. J. van aankomelingen. ieder was vervuld van een of ander De kansen t en gewogen, het «voor^ en «tegen" in de schaal gelegd, men hoopte of vreesde, had goeden moed of was beangst van harte al naar mate men gewoekerd had mot den tijd en de gaven, waarover men kon beschikken of geluierd, kortom bijna ieder was vervuld mot het geen gebeuren zou. En toen de zekerheid verkregen was, toen men het gewenschte succes behaald of helaas 1 «gezakt* was, nieuwe’ aandrang om zyn hart te luchten aan vrienden, familie en kennissen. Voorzeker de laatste weken waren voor onze jon gelui niet de prettigste van het jaar! Voortdurend met hun neus in de boeken om dit nogeens na te zien en dat eens te ropeteeren, leefden zij allen in min of meer overspannen toestand. Hei vak, waarin men «zwak" was, genoot de eer nog eens bijzonder onder handen te worden genomen en het zwarte examen-spook leefde voortdurend voor hunue ver beelding. In dien tijd ziet men ze niet op hun voordeeligst. Een jongen, die voor zyn examen zit, maakt zeker niet den prettigsten indruk, dien hij maken kan. Hiy is niet zich-zelf, niet natuurlijk, niet vrij in zyne bewegingen) Hy is niet den jon gen, zooals men zich hem het liefst voorstelt. Wil men hem in zijn kracht zien dan werpe men een blik op hem na het examen! Voorzeker het is noodig en nuttig, dat hij een groot ge deelte van het jaar met zijn neus in de boeken zit en met het oog op zijn toekomst kan dat niet anders, maar wij voor ons zien hem liever op dagen als die wij nu hebben, dat hij zijne boeken in een hoek gooit en dat hij zich in de vrije natuur van harte kan bezig houden met een of ander spel in de open lucht, dat zijne zenuwen sterkt en zyne spieren staalt. Zondag 11. hadden wy het voorrecht de Goud- sche jongelui op die wijze in hun kracht te zien. Er was nl. een wedstrijd op het bekend terrein aan den Rotterdamschen dijk, dat voor deze gele genheid feestelijk versierd was, georganiseerd door de Goud actie Cricket- en Football Club Olympia11 Men piet de naam der club is sinds het vorige jaar September, toen de eerste wedstrijd plaats had, iets langer geworden en de werkzaamheden zijn eenigszins uitgebreid. Opnieuw was men in de gelegen heid zich te overtuigen, dat de jongelui zich flink geoe fend hadden en er waren bepaald vorderingen ge maakt. Het was een lust om die krachtige knapen zich te zien meten in hot edele spel en van af den dyk waar een talryke menigte had post gevat had men een aardig gezicht op den wed stryd. Om daarvan het volle te genieten moet men eigenlijk het edele spel zelf machtig zijn en nagenoeg alle toeschouwers waren vreemdelingen op dat ge bied, daar de beoefening in Holland eerst van de laatste jaron dagteekent, maar ook zonder het spel te kennen had men plezier in die van levenslust stralende gezichten, in die lenige gestalten, in die vlugge bewegingen, kortom in dat geheele tooneel van vroolykheid en leven. De loden der club zyn verdeeld in «seniores" en «juniores" en beide afdeelingen hadden op het terrein hun eigen wedstrijd. De «seniores" speel den twee innings, en de «juniores" drie. De uitslag van don wedstryd wai als volgt: De topscorer van de seniores was J6? van Essen, met 56 punten en die van de juniores G. Nootho ven van Goor, met 89 punten. Afdeeling der Seniores. le prijs J. van Essen (56 punten) een wekker aangeboden door den Beschermheer dor club Dr. H. IJssel de Schepper.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1887 | | pagina 1