N° 3576. 1887. I&&, 4RT. DEN. BINNENLAND. Vrijdag 22 Jail. /hek aterij i I >IuS- E. 73®. 1CI1T Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. Departe- -• ontvan- Ier KJ LI a.8. m met dit onderzoek het tot nu t. IEN- De inzending van advertentién kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave in werking goedkeuring erkooper» De uitslag der verkiezingen en De Regelings-Commissie ar te ver- te Gouda. E. Geldige Volstrekte meerderheid het gebruik rermogen, ie OUWE C9, zich de Heeren: fzendoorn ff ff ff ff 367 Stemmen 4 sraalwateren, De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG, WOENSDAG en VRIJDAG. In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG, DONDERDAG en ZATER DAG. De prjje per drie maanden is 1.25 franco per post 1.50. GOUDSCHE COURANT. OSMAN, Tiendeweg. tLSTIJN, Blauwst raat. jssiAU Zn. I.F. ÖRINKKL. F1BSLOOT. JDKADK. >MAS. r. Kubvbbs. Gaarkeuken. igUWIN. IÏVLAND. Post. rziJL. Bodthoob». DB WlLDB. aan ome ahonni 't bin- 336 Stemmen 336 302 268 246 207 88 Naar wij nader vernemen, heeft de leerling der H. Burgerschool C. H. Julius bij het examen voor adelborst der marine No. 9 behaald. Herkozen de heeren Van der Haak, Rupke, Jonkheid en Vergeer. Voor eene vacature, ontstaan door het vertrek van den heer Van Dort Kroon, moet herstemming plaats hebben tusschen de heeren Th. van der Breggen en Ph. Ver bruggen. Woerden. Herkozen de heeren A. J. P. Hofman. N. A. Swaneburg en dr. V. A. Richelle. Herstem ming tusschen de heeren J. H. van Grafhorst en P. moet ADVERTENTlfiN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centeniedere regel meer 10 Centen. GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, ’t welk des Maandags verachynt. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. voorwaarden eplaatst, aan- Éoofd-Depot M te Utrecht. Om misverstand te voorkomen vestigen wij er vooreerst de aandacht op, dat bij deze gelegenheid alleen gekleed gezwommen wordt. Ieder, die te water gaat, heeft, behalve een zwembroek, tricot aan met schouderbedekking en een pantalon tot beneden de knie. De deelnemers bewegen zich voorts niet onder het publiek. Daar het hier voor Gouda een nieuwe zaak geldt, deelen wij mede dat in andere plaatsen bij dergelijke zwemfeesten meestal vele dames tegen woordig zijn. In Amsterdam waren wij er meer dan eens getuigen van hoe een aantal dames uit de zeer beschaafde klasse tegenwoordig was en er is geen enkele reden waarom dat ook hier niet het geval zou zijn. Natuurlijk zijn er altijd dames en heeren, die preutschheid voor kieschheid aanzien en er iets in zullen vinden dat dames zoo’n waterfeest bij wonen, maar het gezond verstand en het zuiver gevoel van de meesten waarborgt ons dat het schoone geslacht bij dit feest niet zal ontbreken. Voor hen, die nog geen lid zijn der club, deelen wij mede, dat de contributie slecht f 1 bedraagt en dat mea zich alt Lid kan opgeven bij den Secretaris H. J. L. Kamsteeg, Markt 150. GOUDA, 21 Juli 1887. De Provinciale Staten van Zuid-Holland hebben in hunne zitting van heden het in een vorig nr medegedeelde voorstel in zake verbetering van den waterweg tusschen den IJssel en de Ringvaart vah den Haarlemmermeerpolder met 72 tegen 2 stemmen aangenomen. De uitslag der verkiezing voor zes leden van den Gemeenteraad op Dinsdag 19 Juli 1887 in deze gemeente is aldus: Uitgebracht Van onwaarde Dat de wedstrijden tegenwoordig aan de orde van den dag zijn bewees o. a. ons vorig nr. toen een cricket-, schiet- en zwemwedstrijd een groot gedeelte van onze ruimte innamen. Over laatstgenoemden wedstrijd nog een enkel woord en wel met het oog op de laatste zinsnede van het programma, de bepaling bevattende dat tot den zwemwedstrijd toegang hebben hh. Leden met twee Dame». «Hoe nu," vroeg menig lezer en lezeres zich af «dames worden uitgenoodigd te komen kyken naar het zwemmen van jongelui En menig voorhoofd fronste zich on ergernis vertoonde zich op menig gelaat bij de gedachte alleen dat verboden terrein te betreden, waar men zich op het artikel «kleeding" tot het hoog noodige beperkt. En het bekende shockingshocking I werd rechts en links gehoord en reeds de uitnoodiging alleen om naar de zwem school te komen riep een blos op veler gezicht. De kermis alhier zal dit jaar bezocht worden door A. van Lier, Schouwburg; A. Alber, Cagliostro- theater; Schuitevoerder, PaardenspelDobbelaere, PanoramaSchaffelaer, Snel velocipede Vink, Velo cipede; Leonhardt, Onbegrijpelijk geheim; Jonkheer, Menagerie; Spork, Apenkooi; R. Mullens, Mechaniek. In de zitting der Rotterdamsche Arr.-Rechtbank van Dinsdagmorgen werd J. D., oud 36 jaar, arbeider te Haastrecht, bekl. van diefstal van een tabakspijp op 9 Juni gepleegd, vrijgesproken. Voorts werden veroordeeld G. V., oud 13 jaar, wonende te Gouderak, bekl. van diefstal van 7.30 ten nadeele van 0. Baan te Gouda gepleegd, tot 4 maanden gev. M. v. d. G., koperslager te Moordrecht, bekl. van zekeren Schoenmakers aldaar op 1 Juni geslagen te hebben, tot 3 boete subsidiair 3 dagen hechtenis. De reuzen-ballon Prinses Wilhelmina, waarin gis terenmiddag de heer Hendrik Louis van het Ten toonstellingsterrein te Amsterdam omhoog ging, dreef ten ongeveer 6 .ure over deze gemeente, waar hij duidelijk zichtÖiv was. te Bodegrave nedergedaald. De heer Louis, die in Amerika met Tassels scheidene reizen deed en ook in Italië meermalen opsteeg, had er de voorkeur aan gegeven om zijne eerste reis in zijn vaderland -(hij is Amsterdammer) alleen te maken, en daarom niet minder dan 26 aanvragen om mede to reizen van de hand gewezen. Vermeulen. Voor de buitengewone VMatnre (.loaderak. Jong. Haastrecht. Herkozen de heeren J. C. Muller P. van Vliet, gekozen de heer D. van der Grift. Krimpen a d IJsel. Herkozen de heer C. van der Gekozen de heer Johs. de Jong Hz. De hh. Jhr. C. J. van Cammingha en J. A. Smits alhier deden met succes het 3e gedeelte van het notarieel examen. De uitslag der verkiezingen voor den gemeente raad was in de volgende gemeenten aldus: Ammerstol. Gekozen de heeren P. P. Stuurman eu J. P. Verschoor. Berkenwoude. Herkozen de hh. R. van der Bas en W. Scheer en gekozen de heer C. Meerkerk, in de plaats van het aftredend lid A. Boer. Btrg-Ambacht. Uitgebracht 68 geldige stemmen. Herkoz^ de hh. J. P. Mahlstede, met 59 en P. van Wijngaarden Az., met *58 stemmen. Gekozen de heer C. Benschop Sf., met 42 Stemmen. Bodegraven. Herkozen de heeren W. P. Brunt, D. Meurs en A. Moons. Gekozen de heer W. van der Giesen. Boskoop. Herkozen de heer P. O. van Nes. Her stemming tusschen de heer P. A. Ottolander, C. van den Berg, A. de Jong, aftredend lid, en F. J. Groo- tendorst. Herstemming voor de vacature door het overlijden van den heer C. W. Boer tusschen de heeren A. van der Willek Aj.sz. en C. Bulk. Herkozen de hh. M. Bron en L. de De Regelings-Commissie van den Schietwedstrijd op 24, 25 en 26 Juli e. k. waarvan wij het programma in ons vorig nr. mededeelden be staat uit de hh. J. M. Noothoven van Goor, Eere- Voorzitter, G. H. G. de Lange, Voorzitter, A. van Reedt Dottland, H. van Wijngaarden, J. J. van Bommel, A. C. Geitel, D. Hoogendyk, C. C. J. van Mierop en M. M. Schim van der Loeff, secretaris. De jury voor de tenten-versiering bestaat uit de hh. A. C. Geitel, Bestuurslid der vereeniging Bur gerplicht-, G. P. Cheriex, le luit der infanterie, J. van Nijmegen Schonegevel, 2e luit, der dd. Schut terij. Giessen. Gekozen de heer Johs. de Jong Hz. Krimpen a/d Lek. Herkozen de heeren K. van den Berg, M. Boogaerdt en P. van der Hoog. Moordrecht. Herkozen de heeren G. A. van Hou- weninge Gz., L. Exalto en A. Tom. Nieuwer kerk aid IJsel. Herkozen de heeren A. Vis en F. H. van Lange. Herstemming tusschen de heeren A. van Leerdam en van der Ham. Ouderkerk ajd IJsel. Herkozen de heeren J. Boo gaerdt, J. van Holst en C. de Jong Mz. Oudeicater. Uitgebracht 166 van de 182 stemmen. Gekozen de heer D. Boer Jzn. met 102 st. Her stemming tusschen de heeren H. van Wijk (aftre dend lid, wethouder), G. van Ingen Schouten, A. C. van Aelst en J. de Ruwe. (Naar wy vernemen zal de heer A. C. van Aelst, aangemoedigd door de verkiezing van den heer D. Boer Jzn. en het aanzienlijk aantal stemmen dat op hem zelf werd uitgebracht, het lidmaatschap weer aannemen, voor ’t geval hij benoemd mocht worden). Reeuwijk. Herkozen de bh. F. H. Bulaeus Brack, met 46 en J. van Leeuwen met 46 stemmen, van de 47 geldig uitgebrachte stemmen. Schoonhoven. Herkozen de heeren J. J. Lazonder, N, Kooiman en C. van Willemswaard C.Lz. Her stemming tusschen de heeren dr. W. Francken (aftr. lid) en J. P. Niekerk. Stolwijk. Herkozen de heeren J. C. Kroon en N. Zijderlaan. Herstemming tusschen de heeren J. Verkaik Tz. (aft. lid) en C. Verburg Jz. Vliet. Herkozen de hh. J. Kasbergen, J. A. Roo- kens en C. Slingerland. Waarder. Herkozen de hh. J. Verlaan en J. Hoogendoor. Wadding steen. 182 Stemmen. 363 Stemmen. Daarvan vereenigden op Mr. A. A. van Bergen IJz J. M. Noothoven van Goor Dr. H. IJssel de Schepper C. Hoogenboom H. W. G. Koning C. O. Knaap C. Messemakor Zoodat herkozen zijn de hh.Mr. A. A. van Ber gen Uzendoom, J. M. Noothoven van Goor, Dr. H. IJssel de Schepper en C. Hoogenboom en ge kozen de hh. H. W. G. Koning en C. C. Knaap. Verder verkregen de hh. H Kemp 33 stemmen. J. S. Kampo 83 st., R. P. M. Alderwerelt van Ro- senburgh 22 st., G. A. Bouter 18 st., P. C. v. d. Meulen 15 st., G. H. G. de Lange 13 st., Ds. J. W. Haverkamp Begemann 12 st., H. W. Otto 12 st., A. A. Kock 10 rt., E. J. v. d. Heijden 10 st., ter wijl verscheidene andere personen nog een en meer stemmen verkregen. {Gisteren reeds per Bulletin nen de stad medegedeeld.) terenmiddag do heer Hendrik Louis deze gemeente, Ten 6.15 is hij

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1887 | | pagina 1