MAS, iTEG. )id MG LWi I. DE, meer!!! BINNENLAND. iP A Zondag 24 Juli. N° 3577. 1887. beek. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. l 1 (MAIM, te Gouda. OEM’S I I t >rijs bij De ineending van advertentiên ton geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave I DA. t leveren van tipers, rdere benoo- het Kokavak f 0.90 •ogisten etc. ikening der LM, Ap. te erkende, re drank in kinderen dig onder- Bureau voor Anuterdam. Dr. F. J. om deze plant in i vrucht te doen IER speciale geldig voor GOUDSCHE COURANT. De uitgave dezer Conrant geschiedt ZONDAG, WOENSDAG en VRIJDAG. In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG, DONDERDAG en ZATER DAG. De prgs per drie maanden is f 1.25 franco per post 1.50. VN DON is istaande par ti haar binnen i verdwjjnen. srjjk en zacht 85 cent per con. Alleen C. HÜINCK GOUDA, 23 Juli 1887. Z. M. heeft mr. E. Opzoomer, advocaat en plaats- verv. kantonrechter te Gouda, benoemd tot lid van het hof van justitie in de kolonie Curasao. Vermoedeljjk op de reis van Gouda naar Utrecht, por Ned. Bhijnspoor, is verloren of gestolen1 gouden collier, met gekleurd goud, met strik en twee kwast jes, in hot midden breed en smal toeloopend; dezelve is gemerkt in den vorm van een slang, rekbaar, achter kant en voorkant een weinig bol, en 1 medaillon met zwarte onyx en diamant, bouquet in zilver gezet, om den steen oen gouden rand mot glas. Do Commissaris van Politie te Gouda verzoekt opsporing en bericht. Te Gouda zijn op 13 Juli jl. vermist of ontvreemd; een bankbiljet van f 100; 2 dito, ieder van f 26, nummers zijn niet bekend; 1 gouden cylinder- horloge met geciseleerde kast, waaraan een gouden lintketting met een hertonkop en haakje; 1 zilveren cylinder-horloge met geciseleerde kast, waaraan een gouden schakelkotting in hot midden waarvan een figuurtje; 1 gouden ring met juweelen steent je; 1 gouden dito met bloedkoraaltje; 1 gou den ring met 5 bruine steentjes1 gouden dito met gekleurde blaadjes1 gouden dames ringetjesketting met gouden medaillon, waarin een portret van een kind en waaraan een haak; 1 gouden broche met bloedkoralen 1 dito met han gertjes, waarbjj een paar knopjes 1 bloedkoralen kettinkje met gouden sluiting1 blaauw kettinkje met dito 1 koralen kettinkje met gouden tonnetje 2 paar kinderen oorbelletjes, blaauw of paars1 zilveren cylinder horloge met nikkel ketting. De waarnemende commissaris van politie te Gouda verzoekt opsporing en bericht. Gisterenmiddag is op den Groeneweg een 2’/, jarig kind in een tobbe met water gevallen, on enkele oogenblikken daarna levenloos er uit gehaald. Het grasgewas van het schrale land in den Polder Skin heeft gisteren bij de verpachting opgebracht 825. Het vorige jaar bracht dit slechts 352 op. Als een bewijs dat de landprjjzon in deze streken nog niet sterk gedaald zijn kan dienen dat deze dagen te Bleiswijk 4 H. A. 74 A. goed weiland buiten de onkosten is verkocht voor ƒ8000. Het hulp-postkantoor te Zevenhuizen is thans ook opengestold voor bet verzenden van aangeteekende brieven met aangegeven geldswaarde boven 600. Het ond-Kamerlid, mr. D. Van Eek, behandelt in een ingezonden stuk in het laatste nummer van het «Weekklad van het Recht” de vraag, oi do wijzigingen in een Grondwet bij óeno wet behooren te worden voorgosteld of dit behoort te geschie den bjj verschillende voordrachten al naar den aard van het onderwerp, dan wol of men keus heeft tuesohen beide wijzen van handelen De heer Van Eek betoogt, dat er ton stelligste is uitgomaakt, dat al de veranderingen, die men in een Grondwet wil maken, hoe (uitgebreid men ook te werk wil gaan, in een en hetzelfde wetsontwerp moeten worden vervat Een aadere uitlegging, meent hij, ware met de Grondwet niet te rijmen. De haringjagerij behoort dit jaar weder tot de geschiedenis. Zes stoomschepen brachten achtereen volgens de vangst van de vloot naar Vlaardingen. De aanvoeren waren groot en de gedurende den jaagtijd binnengokomen zelfvsngera droegen er het hunne toe bij om de prijzen te drukken. De af trek is gering, de aanroer enorm en het noodzakelijk gevolg daarvan is dat de marktprijzen zoo laag loopen, dat de voUebaring zeer laag in prijs en de maat jesharing bijna waardeloos is geworden. Voor de reeders en de visechers is het een ware lijdensge schiedenis, terwijl alle bedrijven, die rechtstreeks met de visscherjj in verband staan, daaronder ge bukt gaan; alles werkt tegen lager loonen. Zal deze oud-vaderlandsche bron van bestaan niet geheel tot verval geraken, -dan dienen maat regelen genomen te worden. Willem Beukelszoon zou zich over de tegenwoordig gevangen haring vrij zeker schamen. Onze vaderen vingen bijna geen maatjesharing, maar «volle* grooter van stuk en volwassen. Indien de tegenwoordige reederijen uit vrijen wil, in baar gemeenschappelijk belang, later gingen visschen en netten gebruikte met wijder mazen, dan ware hiervan wellicht verbetering van den toestand het gevolg. Voor de risschen is het een broodbehoefte. (D.) Een nieuwe voedingeplant. In een der laatste zit tingen van de Fransche Sociétc nationale d’agri- culture vertoonde de heer Triana eeno plant, uit Columbia (Zuid-Amerika) afkomstig, welke als voe- dingsplant groote waarde bezit, Deze plant, arracacha aeecnlenta, behoort tot de familie der schermbloemen eu houdt het midden tusschen den aardappel en de peen. Zij brengt wortels voort, die op penen van middelmatige grootte gelijken. De arracacha is zoetachtig van smaak en meelachtig. Sedert de aardappelziekte in Columbia heerscht, vervangt de arracacha gedeel telijk den aardappel. Evenwel ziju de pogingen, Frankrijk te doen groeien en dragen, tot nog toe mislukt. Volgens de meening van den directeur van het landbouwkundig Instituut te Bogota, zou dit een gevolg zijn van de te groote warmte, welke de ontwikkeling des wortels verhindert. In den laatsten tijd wordt in het zuiden van Limburg veel belangstelling getoond in de verbete ring der zuivelbereiding, door de eenvoudigste toe passing van het «koudwaterstelsel* met behulp van de zoogenaamde, uit België ingevoerde, «écremeu- ses.» Er zijn op dit oogenblik reeds een tiental veehouderijen, waar op die wijze gewerkt wordt. Aan dit stelsel zijn belangrijke technische en economische voordoelen verbonden, en daar het zonder veel kos ten en bezwaar kan worden toegepast, zoo lijdt het geen twijfel, of het gebruik van écrémeuses zal hoe langer hoe meer ingang vinden. Ook in het noorden dezer provincie, waar melkkarnen traditie is, heeft de oprichting van botermjjnen veel tot verbetering der zuivelbereiding bijgedragen. Door do booge prij zen, die voor de goede boter Imsteod gorden leggen zich de botermaakstors op eene betere bereiding toe, wat dan ook ten gevolge heeft, dat do boter thans meer gewild is dan vroeger. ADVERTENTIËN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, ’t welk des Maandags verschijnt. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. Het plan om Parijs met een luchtspoorweg (me tropolitan) te begiftigen, ia Woensdag in de Fransche Kamer besproken. Ah hoofddoel wordt uiteengezet, zeide een der leden, dat daardoor de midden-stad van de ophooping van menachen, welke daar heerscht, verlost wordt, terwijl de gemeenschapswegen onvol doende in getal zijn en de werkende stand daar door veel tijd verliest, bijgevolg schade lijdt. Ook wil men in dit plan een oplossing z:en van de quaestie van goedkoop leven en wonen. Maar deze belangen zijn in den grond Parijsche belangen, waarmede de Staat zich niet in te laten heeft. Spreker achtte daarom het van den Staat gevraagde 3 5 gedeelte van het waarborgkapitaal te hoog. Doch men noemt dien luchtspoorweg een zaak van algemeen belang. Waarom? Omdat men beweerd heeft, dat het algemeen belang voortspruit uit het gebruik, dat ook de personen, die van buiten komen, van den spoorweg zouden makenmaar als men dit zoo opvat, dan zouden de omnibussen en de tramways, welke even goed vreemdelingen als Parijzenaars vervoeren, ook van algemeen belang zijn. Het cijfer van 220 millioen, dat is 6 millioen per kilometer, voor dit werk bepaald, zal wel over troffen worden, nu zelfs de rapporteur erkent dat het plan niet voldoende bestudeerd is. Daarbij is spreker overtuigd dat het niet mogelijk is de waarborgsom van den Staat te beperken want volgens de bepalingen der conventie is het de Staat die aanlegt en die verantwoordelijk is. Ten slotte werd betoogd dat de openbare meening tegen het plan is, als in strijd met de belangen des lands. Een ander lid noemde den luchtspoorweg wel degelijk van algemeen belang; dit is door den Waterstaat, den Raad van State en de Regeering erkend. De conclusie strekte tot aanneming van het plan, als zijnde in het belang van Parijs en van het land. Ten slotte werd het plan, als niet voldoende onderzocht, aan de commissie teruggezonden. Het Gerechtshof der Seine heeft dezer dagen arrest gewezen in zake een avonturier, wiens levensloop een Odyssee is. Saint-Paul, zoo heet de boef nota bene, is in 1844 in de Vogeozen geboren. Zyn ouders waren arme boeren, die hem niet naar de school zonden en dus voor een deel verantwoordelijk zijn voor hetgeen er van het verwaarloosde kind gekomen is. Hij was reeds een groote sterke jongen van 16 a 17 jaar, toen hij op de gedachte kwam lezen en schrijven te leeren. Van de weinige kennis hierin verkregen, maakte hij gebruik om valschheid in openbare geschriften te plegen, waarvoor hij, bij verstek, tot 6 jaren gevangenisstraf veroordeeld werd. Intusschen was de oorlog uitgebrokenSaint- Paul voegde zich by de franc-tireurs van Frouart en vocht dapper. Hij werd met de militaire me daille gedecoreerd en tot 3n luitenant benoemd. Men begon echter te bemerken dat Saint-Paul nog een kleinigheid met de politie te verrekenen had, en hy werd tot 5 jaren dwangarbeid veroordeeld. Naar Nouméa gezonden, verzocht hij in het regiment der «verloren kinderen" te treden, dat tegen de Kanak- ken een veldtocht ondernam. Ook hier onderscheidde hij zich en werd nog eens 2e luitenant. Hij ont ving gratie, waarna hij zich naar Indië begaf. Daar aangekomen, liet hy zich als sprekend mensrhen- hoofd zien en het regende geldstukken in zyn geld-

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1887 | | pagina 1