ITEM. r wT i si JOON,! 9 E O Woensdag 27 Juli. 1887. N° 3578. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. p Jr., dog, GOÜDA. bakjes, OK. sche BINNENLAND. JOH. im, ,enz. lS, lamer lout- M 1 lerglas, g p GOUDSCHECOURANT i r l gelegenheid zou orer de itrek- ht. Eene groep iding van het en: RANSCH jINGTONS, eird. tmaak. ij den Heer tfl a- animeerde i», aange- ilpolata's. nog een - CM O II of reu .SP *2 tot ruim anderhalf millioen mark en in het laatste jaar de inkomsten de uitgaven met een half millinen mark hebben overtroffen. De werkzaamheden dezer kassen strekten zich in het jaar 1886 uit over 70 967 ziekte—gevallen met 1 641 599 ziekte-dagen en 2635 sterfgevallen. De uitgaven bedroegen aan toelagen bij ziekte (van 1.20 tot 2.40 mark per dag) ongeveer anderhalf millioen mark; aan uitkeeringen bij overlijden (van 48 tot 180 mark voor elk geval) 175 702 mark; aan ge neesmiddelen 455 000 mark, en aan verpleegkosten in ziekenhuizen 559 000 mark. De leden betalen contributiën, die van 22 tot 75 pfennig 0.13 tot 0.45) per week afwis selen. Het lijdt geen twijfel, dat deze gunstige ontwik keling zal aanhouden, nu de eerste moeilijke tijden achter den rug zijn en de kosten betrekkelijk gerin ger worden. Welk oen ingrijpende werking de verzekering tegen ziekte thans reeds, nu zij nauwelijks drie jaren heeft bestaan, op de geheele bevolking van Berlijn uitoe fent, blijkt uit de ontwikkeling, welke deze Uk van verzekering binnen dien korten tijd daar ter stede heeft verkregen. De gezamenlijke Berlijnsche zieken kassen telden aan het einde van het jaar 1884 ongeveer 98 000 leden en hadden 631 000 mark in kas. Aan het einde van het jaar 1886 echter was van GOUDA, 26 Juli 1887. De heer C. C. Knaap heeft de benoeming tot lid van den gemeenteraad niet aangenomen. Er moet derhalve eene nieuwe verkiezing plaata hebben. Deze ia bepaald op Dinsdag 9 Augustus. I Tot Ambtenaar ter Secretarie alhier is door Burg. en Weth. benoemd de beer S. de Geus, i gediplomeerd Ambtenaar ter Secretarie van Ooat- Voorne te Brielle. king, en vervallen van den waarborg voor het be-1 de bevolking), terwijl haar vermogen was aangegroeid houd der schutterijen. -*---1—n,:- 1 - Zeer vele leden hadden sympathie voor de wijzi gingen, omdat de grondwet regeling der strijdkrach ten belemmert, en een maximum van weerkracht met een minimum van koeten mogelijk wordt Misbrui ken vreesden zij niet by de controle der vertegen woordiging. De gebrekkige inrichting en oefening der schutteryen wettigden hare opheffing. Additioneels artikelen. Onderscheidene leden achtten voorloopige regeling ran het kiesrecht niet noodig en niet wenschelijk, hadden liever het be staande behouden tot na wijziging der kieswet, en meenden dat verwerping geen storing in de grond wetsherziening kan veroorzaken. Velen kwamen op tegen het feitelijk behoud van den census, tegen de vasthechting van het kiesrecht aan personeele belasting en niet opname van de tienguldenkiezers wegens de patentbeluting. Stemden zij toeh voor de additioneele artikelen, dan deden zij dat omdat de huidige staat kundige toestand een nieuw kiezerspersoneel noodig maakt Over de splitsing der groote gemeenten in enkel voudige districten openbaarde zich verschil van gevoelen. De verwerping der splitsing zette, vol gens enkelen, den stempel der partijdigheid op de geboete grondwetsherziening. De meerderheid der leden in de Eerste Kamer in de nagenoeg voltallige afdeeiingen had tegen het voorstel-Schaepman overwegende bezwaren. Eene minderheid verklaarde, met moer of minder inge- groot bezwaar uit ging kan men f Te bedenkelijker is de weglating van dezen grond- wettigen waarborg, nu t breede schaal wordt w - onstaatkundig. Wordt het volksonderwijs volslagen ment gevolgd, naar de executieplaats werd gedragen. LaswwVaJMlr SMM zmmua »t»»f knniliml mtUWrizsrKmri flan Z~V_ L_a a3 1_~ -a -1- aJ zal dit nadeelig werken op de materieel» en per soneele hulpmiddelen van het onderwijs, dat zoo doende groote schade zal lijden. Eene minderheid was voor het voorstel, omdat een twistappel uit de grondwet wordt verwijderd; omdat daardoor de bestaande ongelyke verdeeling van lasten ophoudt, die art 194 medebrengt; om dat art. 194 den staat in conflict brengt met de geloofsrichting der ingezetenen, en eindelijk omdat het bestaande art. 194 niet geleid heeft tot een voor treffelijk volksonderwijs. De nog wankelende leden meenden, dat dit ont werp in de in menig opzicht drukkende onder wijstoestanden allicht verbetering zal kunnen aan brengen. Een aantal leden in twee afdeelingen wenschten, dat de regeering vóór den aanvang der openbare beraadslagingen van haar gevoelen zou doen blijken. Van de door den Ned. Bhijnspoorweg aangeboden gelegenheid om des Zondags tegen verminderd tarief naar den Haag te kunnen gaan, maakten Zondag 296 personen gebruik. Dezer dagen zijn verschenen de voorloopige ver slagen van het afdeelingsonderzoek der Eerste Kamer over de voorstellen tot Grondwetsherziening. Wy ontleenen daaraan bet volgende: Algemeene beschouwingen. De behoefte aan grond wetsherziening werd vry algemeen erkend. De gevoelens liepen uiteen over de vraag, in welken omvang dit behoorde plaats te hebben. Een aan tal leden achtten herziening van hot derde en acht ste hoofdstuk voldoende, maar verscheidene waren voor ruimere herziening. Onderscheidene leden zagen verzwakking van den waarborg der duurzaamheid van de staatsinstellingen in het uitermate veel overlaten aan den gewonen wetgever, en velen hadden oezwaar tegen hel leggen der beslissing omtrent het gewichtige kiesreehtvraag- f stok in handen van den gewonen wetgever. Keu aantal leden wees op de bakens, den wetgever ge steld, het richtsnoer hem gegeven. Enkelen meen den dat de behandeling der grondwetsherziening in de Tweede Kamer een partijdig karakter droeg. Afzonderlijke hoofdstukken. Een aantal leden vond wijziging der bepalingen omtrent de troonopvolging onnoodig. maar even velen achtten verduidelijking deser afdeding meer dan ooit noodzakelijk wegens het uitloopen der inzichten. Uiteenloopeod waren de gevoel king der bepalingen omtrent het kia was met nadnik gekant tegen uil kiesrecht op zóó groote schaal, en abhttë baar èn onnoodig èn gevaarlijk, omdat de bestaande grond wet eene betere regeling mogelijk maakte, en het kiezersgehalte zal dalen met dezen groeten sprong. De voorbeelden van algemeen stemrecht zijn niet aanmoedigend. De beswaren werden weerlegd door andere leden, die in de kieaSechthervorming eene staatkundige behoefte zagen, en waaronder eenige, die algemeen E stemrecht uitgesloten echtten. Velen verlangden nadere opheldering omtrent de beteekenis van de uitdrukking: kenteekenen van ge schiktheid en maatochappelijken welstand. Ken vast aantal Kamerleden en vijfjarige herzie ning der kiestabel werd vry algemeen toegejuicht. Vele leden waren voor uitbreiding van het getal verkiesbaren tot lid der Eerste Kamer, ja, wensch- ten gelyke vereiachten voor het lidmaatschap van beide Kamers. Den bestaanden toestand oordeelden zij verkeerd, het plutocratisch beginsel minder ge lukkig. De groote meerderheid was er voor dat leden der Staten-Generaal, tot minister benoemd, hun zetels in de Vertegenwoordiging behielden. Onderschei dene leden waren voor de toekenning van het recht j ▼an Amendement in de Eerste Kamer, althans voor bet recht om een wetsontwerp met aanwijzing van bepaalde bezwaren teru? te zenden. &er vele leden verlangden den aanslag in de gwneente-belasting als element van kiesbevoegdheid voor de gemeenteraden. Defensie. Hierover bestond groot verschil van gevoelen. Een aantal leden had ernstige l>ezwaren al#: mindere noodzakelijkheid der herziening; de buitengewone macht aan den wetgever toegekend, L„ die leiden zou tot overmatigen druk op de bevol- j haar ledental gestegen tot 231 000 (een zesde baar iog- g F* leden behielden zich, in afwachting der discussie, hunne stem voor. De bezwaren der tegenstanders golden de wijze waarop dit wentel aan het o ordeal dar Wrëg. Macht is onderworpen, vooral nu het voorstel door de ondergane wijzigingen een geheel nieuw voorstel is geworden, zonder voorsfgasnd sectieonderzoek in lijkheid van wijziging van art. 194 niet inhad I «nmaande men bezwaar om alles san den gewonen wetgever www over te laten, en zou wyziging van art. 194 toch i<>oze aanmaning werd den commandant niet eendracht en vrede in het land bevorderen. Vooral het vervallen van de voorschriften, dat .e dn<;n afleggen, en hem werd een touw ter hand overal onderwijs van overheidswege gegeven wordt, gesteld om den wedmspannige te binden, en dat het openbaar onderwijs met eerbiediging van ciemen niet naar het schavot zou willen loo- Door prijsgeving dier eerinedi- (Aolaüoie Zahtf.) Aan een Atjeh-Correspondentie ran de »Sum Ct« is het volgend ontleend: Mijn vorig schrijven behelsde o. a. ook het be richt, dat het doodvonnis ran den deserteur Clemen den 12n dezer zou worden voltrokken. De execu tie heeft dien dag plaats gehad. Des morgens om 61/, uur werd de veroordeelde door een detachement mfluterie aan het provoosthuis, alwaar hij gedeti neerd was, afgehaald, ten einde naar het krijgslokaal - r te worden geleid, waar hem zijn vonnis nogmaals nomenhetd, er aeh mede te kunnen vereemgen. lenige worden voorgelezen. 1-. J ««A «n ifwi nL kv— rr ilnv Aammnmmire t x 1 a s x w w Intnaschen hadden de voor de executie-parade aangewezen troepen op het terrein ten oosten van Nasoeh plaata genomen en. zooals gewoonlijk, zich aldaar in carré- opgesteld. De voorlezing van het vonnis duurde slechts eenige minuten, masr toen Clemenceau weder naar S------O--ï-buiten was gebracht, weigerde hij een stap verder de Tweede Kamer. Voorts zag men de noodzake- doen drei?de den korporsal-stokkenknecht, die -om gewillig mede te gaan, en zette t op een bank neder. Na een tweede vruehte- t van hetge- wapend geleide gelast, eenige manschappen de wapens bezwaar om overheidswege gegeven wordt, ca dat het openbaar onderwijs met eerbiediging van ciemen niet nair het schavot zoo willen loo- ieders godsdienstige begrippen geregeld workt, lokte was^ gehipt het, reeds bekend, want eenige pooj. pnjggering dier eertriedi- dwangarbeiders waren het gewapend escorte met een ging kan men feitelijk komen tot gewetensdwang, tandoe gevolgd. rir._ j De veroordeelde liet zich, tegen verwachting, goed- tegelijkertijd het stemrecht op schiks binden, werd opgenomen en in de tandoe ge- idtgebreid. iegd, waarna hij, steeds door het gewapend detache- afhankelijkjan eene^ staatkundige meerderheid, dan Qp bet lemin”Verd hijJit ~detandoe gdkh? L 1 het vonnis rondere verdere bizonderheden voltrokken. Clemen heeft echter zonder hulp het schavot be klommen. De troepen keerden naar hun kampementen, ter wijl eenige cavaleristen het lijk bleven bewaken. Alweder een Europeaan, die zijn verraad met den dood aan het schandtouw betaalde. Moge dit zoo- veelste droeve voorbeeld goede vruchten dragen! Veel medelijden heeft deze ongelukkige niet inge- boezemd, misschien wel afkeer. Gedurende zijn detentie in het provoosthuis heeft hij bewezen mede- a lijden niet waard te zijn. De militaire autoriteiten, wier plicht hun gebood hem te bezoeken en andere personen die zich om dienstredenen bij hem be gaven, werden door hem uitgescholden en grof be- leedigd. De eerwaardige en algemeen geëerde pas toor Verbraak, die zich menigmaal met wooraen van troost en bemoediging bij den veroordeelde be gaf, deelde in hetzelfde lot; scheldwoorden vielen hem te beurt. Ja, zelfs op het laagte oogenblik, bij het verlaten van het provoosthuis, werd Z. Eerw. met onheusche woorden afgescheept. De telegraaf heef reeds gemeld, dat de zes ver miste touristen op den broeden Aletsch-^letscher, die van den rug der Jungfrau afdaalt, levenloos gevon den zijn. De Zwitsersche bladen bevatten tal van treffende bijzonderheden over den moed, de volharding en de

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1887 | | pagina 1