ra. •ein p 1.4 ms, rwjr, UB. f, ulven, neer!!! 3579. BINNENLAND. DEN. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. IPEN F Vrijdag 29 Juli. beek. •gh&Co. ijnen, iac enz. slend, ETDEN. SS7. Departe- }EN, ontvan- lent er pond. D 61. tr CUE, irkt 144*. De inzending ran advertentie n kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave nederlandsche Regeering heeft, zooals wij De en Fruiten. Jroenendaal. GOUDSCHE COURANT. vame Vaddinxveen, E. IHANDEN Boonen, OOL, DOP- NDON m itaande par- haar binnen verdwijnen, r jjk en zacht 95 cent per ;on. Alleen X HÜ1NCK De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG, WOENSDAG en VRIJDAG. In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG, DONDERDAG en ZATER DAG. De prjja per drie maanden is 1.25 franco per post 1.50. Tot Gemeente-Vroedvrouw te Reeuwijk is be noemd Mej. A. KeuningAalfs, te Groningen. AD VERTENTIËN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centeniedere regel meer 10 Centen. GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. Bovendien worden alle Advertentien gratie opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, ’t welk des Maandags verschjjnt. Afzooderljjke Nommers VIJF CENTEN. llVUürUtUUBUHÜ Afcügvunug JIUC1V, WIJ reeds meldden,,- dén heer J. J. Van Kerkwijk, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, benoemd tot haar vertegenwoordiger op het congres van afge vaardigden van verschillende landen en gedelegeerden van spoorweg-maatschappijen, dat van 17 tot 25 Sept. e. k. te Milaan zal plaats hebben. Tijdens de viering van het SOjarig bestaan der spoorwegen in België, werd aldaar het eerste congres van dezen aard gehouden en toen tevens de grond gelegd voor het houden van meer dergelijke inter nationale samenkomsten. Alleen Rogceringen en spoorweghesturen kunnen op het Milaneesche congres zich doen vertegenwoordigen. 32 vraagpunten, vooraf voldoende voorbereid, zijn aan hot oordeel van dit congres onderworpen en hebben betrekking tot do voornaamste vraagstukken, die thans de spoor- wogbesturen bezighouden. Behalve Italië en Nederland zullen op dit congres door officioole afgevaardigden of ambtenaren der Staatsspoorwegen vertegenwoordigd zijn-. T 1 III- 1)..^!..rl L- 1/Vrn, t GOUDA, 28 Juli 1887. VERGADERING van dkn GEMEENTERAAD. Vrijdag den 29 Juli 1887, des namiddags ten 1 'ure. Aan de orde De Rekening der Gemeente, dienst 1886. De Rekening der Stads-Librije, dienst 1886. Het voorstel betreffende de voldoening der decla ratie van de deskundigen, geraadpleegd in zake de oprichting eener Gasfabriek van Gemeentewege. Het voorstel tot wijziging der Instructie vöor den Commissaris der Aanlegplaats van de Stoombooten. Nadere stemming over het voorstel om de kaas markt bij wijze van proef des morgens te 7 uur te doen aanvangen. De benoeming van twee leden en twee plaatsver-' vangende leden in het Stembureau voor de verkie zing van een Raadslid. De feesten bij gelegenheid van het 20-jarig be staan der Weerbaarheids-Vereeniging //Burgerplicht" zijn Dinsdag geëindigd. Na het verslag, daarover in ons vorig nr. gegeven, volge hier nog een enkel woord om te constateeren dat het slot van het feest het begin waardig, was: het geheel kenmerkte zich door jovialen geest, prettigen toon en gezellige vroo- lykheid. Zoowel des middags als des avonds hadden wij Dinsdag het genoegen eeno uitvoering van het stafmu- ziekcorps van het 4e reg. infanterie te kunnen genieten: ’s middags op hot feestterrein, ’s avonds» in den tuin der Sociëteit //Ons Genoegen." De Goudscho ingezetenen hebben steeds zekere voorliefde voor dit muziekcorps, niet alleen omdat het de muziek is van //onfc" regiment, d. w. z. van dat regi ment, waarvan een deel sedert onheuglijken tijd in ons midden vertoeft en waarmede ons vele vriend schapsbanden vereenigen, maar ook omdat zijne concerten ons steeds bijzonder bevallen, er is iets in die muziek van het 4e dat ons aantrekt en dat met alle waardeering voor anderen - onze sym pathie geniet. Wij waardeeren dus ten zeerste de beleefdheid van hh. Officieren van het 5e bataljon, die ons in de gelegenheid stelden Dinsdag een zoo gewenscht muzikaal genot te smaken. Nu wij over muziek spreken vinde hier tevens de opmerking haar plaats ons van meer dan óóne zijde gemaakt dat de muziek van onze Schutterij Zondag en Maandag opnieuw bewees flink vooruit te gaan. Bij vroeger vergeleken worden er bepaald vorderingen gemaakt. Waarom echter laat onze Schutterij-muziek zich niet wat meer hooren? Wij herinneren ons dat wij vroeger in het zomerseizoen herhaaldelijk het genoegen jmdden in ons blad aan te kondigen: Zondag a. st. uitvoering van het muziekkorps Schutterij of op de Markt, of in het Plantsoen. Steeds werden die concerten zeer gewaardeerd en thans, ofschoon het zomerseizoen al Ivoor een ge deelte verstreken is, hoort men daarvan niets. Wat is de reden? Indertijd is in den boezem van den gemeenteraad gewezen op de groote kosten van de behutterij-muziok en de wenschelijkheid betoogd dat de burgerij daarvan meer zou profiteeren. Dat betoog had tengevólge dat er geregeld volks-concorten plaats hadden. In den lantsten tijd blijven zij ge heel achterwege. ij hopen spoedig ze weder als van ouds te mogen aankondigen. Vooral nu de muziek, onder de ijverige directie van den heer Arentz, in gehalte vooruitgaat zou men verlangen die meer malen te kunnen hooren. Terwijl wij hieronder laten volgen den uitslag van den wedstrijd, voor zoover wij die nog niet in ons vorig nr. konden opnemen, herinneren wij er aan dat Zondag 31 Juli in de Sociëteit //Ons Ge noegen" de uitreiking der prijzen plaats heeft des namiddags ten half 2 uur. Flobertbaan vodr Dames. Mej. M. Simons 55 p. buiten mededinging. n J. de Jong 53 p. eerst* prijs. w M. Schoneveld v. d. Cliet 52 p. 2e prijs. Vrije baan met Beaumontgeweer. Ie Luit. A. C. Bryce, 34 p. eerste prijs. Ie J. C. Kros, 33 p. buiten mededinging. Korp. Putters, 31 p. tweede prijs. A. K. v. d. Garden, Maj. rust, schutt, 30 p. derde prys. Vrije baan met Reu*»lingtongeweer. H. van Wijngaarden, 33 p. buiten mededinging. A. C. Cosyn, 30 p. (12) eerste prijs. A. Brunting 30 p. (9) tweede prijs. G. II. G. de Lange, 29 p. derde prijs. Vrije Vaste Baan met Remmington-geweer. L. C. van Wijngaarden, 53 p. eerste prijs, J. W. Boers, 52 p. tweede prys. H. van Wijngaarden, 51 p. derde prijs. Vrije Vaste Baan met Beaumont-geweer. Serg.-Maj. Nahuy’s, 51 p. (11-9-11) eerste prijs. J. P. Muly 51 p. (10-9-11) tweede prijs. A. van Reedt Portland, 50 p. derde prijs. Flobertbaan voor Heeren. A. C. Cosijn, 29 p. buiten mededinging. A. Steensma, 28 p. eerste prijs. Flobertbaan met Beaumont-geweer met Cylinder. Korp. Putters, 49 p. eerste prijs. D. iloogenboom, 43 p. tweede prijs. Serg. Sablairolles, 42 p. derde prijs. Alle opgaven zijn slechts voorloopig: de officieele lijst en de uitslag van den perstmeelen wedstrijd worden eerst bekend bij de prysuitdeeling. en Noorwegen, Portugal, Turkije, Rumenië, Bulga rije, Servië, Egypte, Brazilië. Men schrijft uit Zuid-Beveland Begint er overal schaarschheid aan water te ko men, ook bij ons ziet men dagelijks reikhalzend naar regen uit, want zoowel mensch en dier - als plant gevoelen hoe lang zoo meer behoefte aan meer over vloedig vocht. Hoewel wij hier in Zee-land zijn, doet zich zeker nefgens in ons land bij aanhoudende droogte zoo sterk het ongerief, daardoor ontstaan, bespeuren. Heeft het in dezen omtrek sinds langen tijd niet geregend, spoedig hoort men//hebt gij nog goed drinkwater En werd die vraag tot vóór eenigen tijd nog met een eenigszins weifelend wja" beant woord, thans komt daarvoor in de plaats //O al sinds langen tijd niet meer.” Wij moeten bij die of bij die zoo af en toe eens een paar emmertjes gaan halen; mijn regenbak is al sinds lang ledig en ik heb nu van de gelegenheid gebruik gemaakt om hem schoon te laten maken. Van welputten wordt niet gesproken, om de doodeenvoudige reden, dat die hier niet bestaan, tenminste bijna niet, waaraan dan ook zeker is toe te schrijven, dat de meeste Zeeuwen liever den ganschen dag zonder een frissche water teug zouden blijven, dan een glas vocht uit eene wel aan hunne lippen te brengen. Geen wonder dus, dat men hier en daar reeds maatregelen neemt tegen verspillen van water, ten einde bij brand of andere onvoorziene omstandighe den althans niet geheel //zonder” te zijn. Op vele plaatsen wordt reeds de toevlucht genomen tot wa ter, uitsluitend voor beesten en schuren voor straat en stoep bestemd, terwijl ook dit sterk aan het min deren is, en menige sloot uitgedroogd raakt. In de tuinen doet zich het gebrek aan water even eens sterk merkenenkele producten als boonen (snij- en prinsessenboonen) .beloven een goed gewas; andere zooals heerenboonen geven reeds een goed ge deelte in het zaad, terwijl de droogte het zaaien van nieuwe daarvoor en andere groenten tegenhoudt; aardbeien die nu dan ook hun tijd gehad hebben, zijn zeker voor s/8 gedeelten verdroogd; frambozen zijn goed, doch vele hiervan gaan ook verloren, even als van de bessen, die overigens tegen de verdruk king ingroeien; ander ooft, als appels en peren, laat zich hier en daar los. De aardappels, evenals die op het veld, zonder buitengewoon groot beschot, zijn goed, doch veelal klein van stuk. Veel wordt vergoed door de vruchten op het veld, als tarwe, rogge, haver, gerst, boonen, welke over het algemeen voordeelig staan en een zeer gunstigen oogst beloven, zoodat wij dan ook den tijd niet willen voornitloopen en maar zullen donken, dat de blauwe lucht ter harer tijd vervangen zal worden door «ene meer donkere en zich zal ontsluiten voor milden, frisschen regen. Een goed Japansch logement is niet te ver achten, ofschoon het vele der geriefelijkheden mist, die in eefi Enropeésch hotel gevondbn worden. De reiziger gebruikt zijn maaltijden op zijn eigen kamer. Een vrouwelijke bediende brengt een klein laag tafeltje binnen, met schoteltjes van dezefdo afmeting en zij blijft gedurende den maaltijd met een schotel met rijst bij do tafel zitten, om do. ledige schaaltjes aan te vullen. Rijst is dan ook - oo- - t,- België; op een Japansch diner de hoofdschotel, maar men Frankrijk, Rusland, Oostenrijk, Ifahemarken, Zweten kan ook visch of eieren krijgen, alsook soej)

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1887 | | pagina 1