il OENEN j E. 73». DEREN inderen. 3580. fslag Nieuws- en 2ESCÏÏ. Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. rJR 1887. [EN. LIGEN, laai I 110. T OUD’ 2OPHILE. T Zondag 31 Juli. I .d Itche Cow- den door den e Gouda. K Zn. e constructie. LAK/- Groenendaal. Blaker ant behoort eeu Bijvoegsel, j lENLAND? 1500. STVELT Az., de wapenen geroepen manschap- I gedachten 'i te Gouda. ««mi i 8 ct. p. 5 om 0 3 5 5 5 0 0 2 GOÜDSCHE COURANT. NflüIS met 9 Pain. ml, Oudewater. •kei. j, Zoetermeer. Alphen. ng Bodegraven, g, Haastrecht, ing, Woerden. Waddinxveen. ngaande het lit praeparaat o verklaar ik, □schadelijk is i’s of Watten he lijders ge- deze bereide pjjnen, welke men zal zeer ondervinden. kost slechts overtuigen en lastige pijn No. 1534, aan Voor Afd. Uitsluitend deelnemers. Voor Afd. B 2. Snelzi Voor leden en liefhebben: van 1 uit Rotterdam, 2 Delft, 1 uit Arnhem, 1 Schoonhoven, 1 uit Woerd. Voor Afd. C. Duiken, voor leden en li< Bij deze lebben B. m W. tleff raad voorgeateld op de Ooat-Haven B 81 -thans b< Dr. H. Ussel de Schepper het Damee-Gesticht te vestigen door Mej. H. H. Hoffman bedoeld bij B 1. Snelzwemmen op den rug. voor werkende leden der club7 A 2. Snelzwemmen op den buik, leden en liefhebbers: 10 deelnemers, waar onder 2 uit Rotterdam, 1 uit Amsterdam, 1 uit den Haag, 1 uit Woerden, 1 uit Schoonhoven, 1 uit Wageningen en 3 uit Gouda. door Hagenaar en vreemdeling zoo geroemde Bosch zal dan baden in eene zee van licht, waarvan het schoonste effect wordt verwacht door de weerkaat sing der duizenden lampions in de watervlakte. Aan den ingang van den eersten vyver in een koepelvormig paalwerk aangebracht, dat in een vrij grooten cirkel guirlandes uitzendt, ,welke dan langs de beide zoomen van dien vijver eindigen nabij de hooge brug die eersten en tweeden vijver scheidt. De guirlanden-ry wordt voortgezet in den tweeden vijver, waar zij, eveneens langs de zoomen aange bracht, eindigt in eene versiering, voorstellende den gevel van een Chineesch paleis. Deze kleurrijke facade, ontworpen door den archi- tect-directeur der gemeente, den heer B. Reijnders, is bebouwd bijna aan den achtergrond van den vijver en over diens* geheele breedte. De uitersten zijn twee torens, door gaanderijen verbonden aan den hoogen hoofdtoren waarin chassinetten zullen worden geplaatst, terwijl de datum van den geboor tedag van Hare Majesteit en de jaartallen 1858— 1887 duidelijk zijn geschilderd. Dit geheel levert nu reeds een aangenamen aan blik op, terwijl het gezicht op dit paleis, overal door lampions verlicht, inderdaad too verachtig zal zijn. De boomen in de groote inrijlaan prijken, ouder gewoonte, met figuren in onderscheidene vormen. Aan den Duitschen Rijksdag is een wetsontwerp ingediend, regelende de ondersteuning, welke in ge val van mobilisatie verstrekt zal worden aan de be hoeftige gezinnen van manschappen, dienende in de reserve, de landweer, de Ersatz-reserve, de zee-weer en den landstorm. Eene hierop betrekking hebbende Pruisische wet van 27 Februari 1850 is van kracht in het gebied van den voormaligen Noord-Duitschen Bond, in Zuidelijk Hessen, in Baden, Elzaï-Lotharingen en Würtemburg. Eene wet van 1868 kent .in Beieren aan de behoeftige ecidgenooteu van in dienst zijnde reserve- en landweermanschappen eene maandelijk- sche toelage van 4 ft. en voor ieder aan de ouder lijke verzorging nog niet onttrokken kind daarenbo ven 2 fl. toe. Ten einde eenheid in deze uiteenloo- pende bepalingen te brengen, en tevens tot verhooging van de in de genoemde wet van 1850 toegekende ondersteuning, dient het wetsontwerp. De ondersteuning wordt toegekend aan wettige vrouwen van ond» pen en aan hunke kinderen beneden de 15 jaren, alsmede aan hunne bloedverwanten in de opgaande lijn, hunne broeders of zusters en hunne kinderen boven de 15 jaren, voor zooverre die door den opgeroepen man onderhouden worden. Zij be draagt ten minste voor de vrouw gedurende de maanden April t/m. October 6 mark, gedurende de andere maanden 9 mark, voor ieder kind beneden 15 jaren en voor ieder der bovengenoemde personen 4 mark in de maand. Voor een deel kan de toelage gegeven worden in den vorm van brood, aardappe len of brandstof, doch ondersteuning van wege particuliere vereenigingen of personen wordt niet in mindering gebracht van het bovenvermelde minimum. Over de toekenning en het bedrag der toelagen beslissen vaste commission, welke de noodige inlich tingen bij gemeente- en andere besturen kunnen in winnen, en waarin een officier met adviseerende stem zitting heeft. De toelagen worden halvermaands vooruitbetaald. Bij overlijden of vermist raken van den ingedeelden man, geschiedt de uitbetaling tot het tijdstip, waarop de leger-afdeeling bij welke hij diende, bp voet van vrede is teruggebracht. Maakt de man zich schuldig aan desertie of wordt hij wegens misdrijf veroordeeld tot eene gevangenis straf van langer dan zes maanden, dan houdt de ondersteuning op. Wordt het wetsontwerp door den Rijksdag aange nomen, dan is de regeering voornemens op denzelf- den grondslag eene regeling te ontwerpen voor on dersteuning wegens de leger-oefeningen in vredestijd. De toestanden in oorlogs- en in vredestijd verschil len echter zoozeer van elkander, dat voor de laatst bedoelde regeling nog velerlei voorbereiding noodig is, waartoe met de bondsregeeringen van gedachten gewisseld wordt. HAART. alleen ver- undige, Fre- nco zending aan blauwe rs. een halfjaar fleurt. 1 •UDA, 80 Juli 1887. dit n' voorkomende raadsverslag --in het hui. op de Óost-Haven B 81 thanj bewoond door Dr. H. Ussel de Scheppi t J haar testament ten gunste der gemeente Gouda en dit te geven den naam van HornuNsoEsncHT. B. en W. stellen voorts voor de daarnaast gelegen panden B 82 en 83 openbaar te doen verknopen en voor een volksgaarkeuken een nieuw pand te zoeken. Tot opzichter bij do Stedelijke Gasfabriek alhier is benoemd de heer J. W Steens Zijnen Jr., thans werkzaam op do Gasfabriek te Middelburg. Aan den heer J. W. Haverkamp Begemann, pre dikant bij de Hervormde Gemeente alhier is tegen 1 October een pensioen verleend van 1500. In ons vorig nr. vroegen wij waarom de Sohut- terjj-muziek niet meer zooals vroeger des Zondags volksconcerten geeft. De Majoor-Comman- dant der dd. Schutterij, de heer H. W. G. Koning, is zoo beleefd ons onmiddelijk op die vraag te antwoorden en uitvoerige inlichtingen te geven, die de belangstellende lezer in dit nr. vindt opge nomen onder de rubriek.ingezonden stukken." Het is ons aangenaam daaruit te vernemen dat genoemde Commandant ons gevoelen geheel en al deelt, dat dergolijke volka-concerten zeer gewenscht agjn. Minstens om de 14 daag zou hij zo willen geven. Het groote bezwaar schijnt te zijn het gemis aan een tent. Daar nu de kosten daarvan niet zoo bijzonder hoog zjjn, is dat bezwaar wel te overkomen en daar het hier, ook in ons oog, een algemeen belang geldt, zoo zou de gemeente raad wel genegen zijn daarvoor eenig geld toe te staan uit de gemeentekas A welke uitgaaf dan ook alleszins geoorloofd zou zijn. Zoodra eenige ing set men bij den raad daartoe een adres indienen, zal daarop wij zijn er vrjj zeker van een gun stige beschikking worden genomen. Binnen kort zal de heer Koning trouwens zelf in den raad zitting nemen en dan zal hij daarop persoonlijk gunstigen invloed kunnen uitoefenen. Wij hopen dus met nog meer grond dan in ons vorig nr. spoedig weder in de gele genheid te zijn geregeld volks-concerten van de Schutterij-muziek te kunnen aankondigen. In de Woensdag gehouden openbare vergadering van den Raad van State, afdeeling voor de geschil len van bestuur, is ingekomen een koninklijk be sluip houdende beslissing in zake het beroep van H. Straver, te Gouda, van een besluit van Burg, en Weth. dier gemeente van 14 Maart 1887, waarbij aan J. de Jong aldaar vergunning is verleend tot het oprichten van een stoomwerktuig in zijne kis- tenmakerij. Het besluit van Burg, en Weth., voor zooveel de vijfde voorwaarde betreft, is gewijzigd en overigens met handhaving vhn hot bestreden be sluit het beroep ongegrond verklaard. De Zwemwedstrijd op Woensdag 3 Augustus e.k. uitgeschreven door do Goudtche Zwenwlvb belooft zeer geanimeerd te zjjn. Het feest zal opgeluisterd wor den door muziek. Ook van buitenaf hebben zich reeds verscheidene deelnemers aangegeven en daar de termijn van aangifte nog niet gesloten is kun nen er nog meerdere bijkomen. Tót dusver gaven zich aan Voor Afd. A 1. Snelzwemmen op den buik. Uitsluitend voor werkende leden derclub8 deelnemers. Voor Afd. Voor Bramen op den rug. 13 deelnemers, waar- ■t Amsterdam, 2 uit It Wageningen, 1 uit en 4 uit Goud^ lefheb bers 17 deelnemers, waaronder 3 uit Amsterdam, 1 uit Rotterdam, 1 uit den Haag, 1 uit Delft, 1 uit Wageningen, 1 uit Arnhem, 1 uit Schoon hoven en 8 uit Gouda. Voor Afd. D. Gekleed zwemmen, (onderkleeding, pantalon en vest minstens 2 K.G. droog.) Alleen voor werkende leden7 deelnemers. Voor Afd. E. Tobbenwedetrijd. Uitsluitend voor werkende leden11 deelnemers. Onder de hoeren, die van buiten komen, zijn er, die reeds een zeer gunstigen haam hebben als zwem-' teers en die bij vorige wedstrijden in andere plaat sen prijzen behaalden. Het ongeveer 8 jarig zoontje van den heer A. J. alhier gisterenmiddag, met nog 4 andere jongens van geljjken leeftijd, naar een zijner familieleden in Bloemendaal gegaan zjjndo om aalbessen te pluk ken, is in het water geraakt en jammerlijk verdronken. Gisteren morgen is de loopjongen van de Ussel- stoomtram, I<eeflang, alhier rtet het aanhaken der wagens met zijn arm tussohen de buffels geraakt waardoor hij aan dien arm is verwond geraakt. Door den Raad der gemeente Woerden is be sloten do gasfabriek over te nemen en in eigen behjjpr te exploiteeren. Naar wij vernemen, is de Regeering voornemens de algomeeno verkiezingen eerst in September te doen plaats hebben, en de opening van de verga dering der Staten-Generaal te verschuiven tot 3 October. In den nacht van 25/26 Juli heeft een poging tot diefstal vergezeld van braak plaats gehad in het pjstkantoor te Prinsonhage. Hiervan worden ver dacht drie personen die in die buurt gezien zijn postpapier rondventende en zich bij afwisseling in het Nederduitsch, Fransch en Duitsch uitdrukte. Het signalement van deze personen luidtDe eerste klein omstreeks 50 jaar oud, blozend met knevel zonder baard, dragende een rond hoedje en gekleed met jas, broek en vest van lichtgrijze stof. De tweede lang en mager, 17 a 18 jaren oud, zonder baard of knevel dragende een pet en gekleed met broek jas en vest van bruine stof. De derde tame lijk lang ongeveer 40 jaren oud zonder baard of knevel dragende een rond hoedje, jas, broek en vest van lichtgrijze stof. De officier van Justitie te Breda verzoekt opspo ring, aanhouding en bericht. Zij zijn verdacht zich ook aan diefstallen te heb ben schuldig gemaakt. Door ds. W. R. Poolman te Haarlem, prof. B. H. Pekelharing te Delft, mr. G. Baggerman te Amster dam en 20 anderen is aan Z. M. den Koning het verzoek gericht, aan F. Domela Nieuwenhuis kwijt schelding van zijn verderen straftijd te verleenen, op grond dat de opgelegde straf volgens de meer en meer veldwinnende overtuiging veel te zwaar is voor het door den rechter als bewezen aangenomen mis drijf en de gelegenheidswet, welke is toegepast en volgens den rechter geen lagere straf toeliet, reeds lang door de openbare meening was veroordeeld en tot hare afschaffing door do Wetgevende Macht was besloten, toen de vervolging tegen D. N. werd aan gevangen. Wanneer het weder zich wil ontfermen over den aanstaanden verjaardag van hare Majesteit do Ko ningin, dan beloven de vijvers in het Haagsche Bosch de aantrekkelijkste verblijfplaats te worden in den avond van den 2en Augustus. De omgeving van deze schoone waterpartij in het nog meerdere bijkomen. Voor Afd. A 1. voor

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1887 | | pagina 1