NES, •m. binnenland. tels [JES. en star. N° 3581. 1887. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. Woensdag 3 Augustus. iORL ida. I. L 4 CTIE g- van T. Zn. franco islegen erd en reflee- nover- koopt. r a H 9S I 8 taDliesloot een der de dieven te Z GOUDSCHE COURANT. Zondag 810 personen gebruik. Het is het Comité van Uitvoering voor de in 1888 te *s Gravenhage te houden Nationale Tentoon stelling van Oude en Nieuwe Kunstnijverheid, weds herhaaldelijk gebleken dat de voorwaarden, verbon den aan het beoogde Waarborgfonds, door sommige landgenooten onjuist worden opgevat en bovendien niet algemeen bekend zyn. Het comité neemt daarom de vrijheid nogmaals de algemeene aandacht op deze zaak te vestigen. Het Waarborgfonds dat voor het tot stand komen der Tentoonstelling als eisch gesteld is gevorden, moet minstens bestaan uit 1400 aandeelen ad 50. dus 70000 groot zijn. Bij de voorloopig vastgestelde begrootin? is gere kend geworden op van het Waarborgfonds, du§ 28000.alleen bij zeer onvoorziene omstandig heden zal op een grootere storting aanspraak moe ten gemaakt worden, terwijl zelfs in de bijna on denkbare gevallen, dat de Tentoonstelling niets op brengt, dat geen enkele entrée wordt genomen en dat geen enkele M’ plaatsruimte wordt beslagen, nog de geheele som van 50.niet zal behoe ven gestort te worden. Men betaalt dutf maar s/5 van een aandeel, dat is 20.waarvoor men toegang met eene dame verkrijgt gedurende den geheelen duur der Tentoon stelling met inbegrip van alle Feestelijkheden en Muziekuitvoeringen, welke ter opluistering zullen plaats hebben. Bovendien zullen die gestorte 20:wanneer de Tentoonstelling ook finantiëel succes heeft, in de eerste plaats aan de Aandeelhouders in het Waar borgfonds worden teruggegeven, Men heeft dus altijd'kans gratis toegang te hebben gehad. De wijnverkoopers van Bercy, die aan den water kant der Seine een depót van wyn hebben, waren sinds eenige maanden de slachtoffers van talrijke diefstallen, en ondanks al hunne nasporingen slaag den zij er niet in de sc^ujdigpn te ontdekken. Eenige dagen geleden E^t'Mea in den nacht een geheel vat madera-wijn bij het ont dekken van dezen nieuwenfdiélstalgesloot een der bedienden van den wijnkoop ontdekken. Eiken nacht verborg hij zich in oen leeg vat, waaruit hij alles afloerde. In den nacht van Zater dag, omstreeks 2 ure, zag hij oen bootje stilhouden recht over het depót; een der mannen, die in het bootje zaten, kwam op den waterkant, deed de stop af van een vat Dalmatië-wijn en stak er eene buis in van caoutchouc. In het bootje was een pomp insgelijks van een caoutchouc-buis voorzien, die in betrekking stond met een vat, onder de kiel van het vaartuig geplaatst. De bediende* die heengegaan was, zonder ge rucht te maken, verwittigde de politie, die de dieven aanhield. Deze hadden in dén Faubourg du Temple eene slijterij, waar zij tegen een spotprijs verkoch ten hetgeen zij zich zoo goedkoop verschaften. Met genoegen woonden wij gisteren avond de ope- nings-voorstelling bij van het bekende Cagliostro- theater van den heer A. Alber. Het publiek werd alleraangenaamst beziggehouden door een zeer geva rieerd programma. Vooral troffen ons de sterke toe ren der gymnasten en jongleurs. De goocheltoeren, schoon niet nieuw, werden op onderhoudende wgze verricht, de costumes zijn frisch, de zilverregen aan het slot is tooverachtig, in één woord de heer Alber handhaafde zijn ge vestigden naam, zoodat wij gerust elk kunnen aanraden dit theater to bezoeken. Op de voordacht voor secretaris-penningmeester van de Krimpenerwaard zijn geplaatst de hoeren J. Van der Leeden A. Tz., te Bergambacht, en J. G. Beth Cz., te Schoonhoven. Van de door den Ned. Bhijnspoorweg aangeboden gelegenheid om des Zondags tegen verminderd tarief naar den Haag te kunnen gaan, maakten Dantzig, L. E. Beszelsen, Albert Hoogendijk, A. D. van Vreumingen. Jfd. JË. Tobbenweilstrijd, voor H.H. werkende Loden der Club. D. Braat, L. E. Beszelsen, J. Coster, C. IJselstyn, C. Lunenburg Jr., C. C. Krom, H. J. L. Kamsteeg, E. van Dantzig, A. D. van Vreumingen, A. Steens- ma, Albert Hoogendijk, Juryleden de heeren: G. H. G. de ïftftge, D. Samsom en F. Th. Lafeber. De zwem-wedstrijd op morgen (Woensdag) trekt ook buiten deze gemeente veler aandacht. Gelijk men uit onderstaande lijst deelnemers kan zien meldde zich een dertigtal personen buiten Gouda aan en daaronder zwemmen, die op verschillende wedstrijden eerste prijzen behaalden. De heer J.'D. Bloemen, die in Hamburg de eer van ons land zoo schitterend handhaafde, beheert ook onder de deel nemers en het laat zich aanzien, dat dit waterfeest in onze atedelijke zwemschool alleraardigst zal zijn om te zien. Het zal natuurlijk niet aan vele toe schouwen ontbreken en naai'men verwachten mag zal ook het schoone geslacht, evenzeer als dit elders bij dergelijke feesten het genlis, tegenwoordig zijn. Zij, die nog geen contribueereOd lid zijn van de zwem- club en toch den wedstrijd Willen bijwonen, wordt herinnerd dat de contributie slechts 1 is. Daar voor kunnen zij den wedstrijd bijwonen met twee dames. Zij behoeven zich daartoe slechts op te geven bij den secretaris H. J. In Kamsteeg, Markt 150. Ook op den dag van den wedstrijd kan men aan de zwemschool zich als lid opgeven. De Ijjst der deelnemers is als volgt: Afd. A 1. Snelzwemmen op den buik, uitsluitend voor H.H. werkende Leden der Club. J. Coster, Albert Hoogendijk, H. J. L. Kamsteeg, D. Braat, P. Dircksen, E. Sn Dantzig, A. D. van Vreumingen, C. Lunenburg Jr., W. Nanninga. Afd. A i. Snelzwemmen op den buik voor leden en liefhebbers. M. Enthoven, Den Haag C. Enger, DelftW. H, Utrechtere. C. Krom. Gouda ^’TA^TVtr^t^^Deutm»? Zwolle; J. D. Bloemen, AmsterdamJ. Vink, WoerdenB. Adam, DelftJ. D. L. Harders Jzn., Wageningen J. Vermeulen, BotterdamA. M. Harthoom, Am sterdam W. de Sitter, GroningenJ. Verhaar, Schoonhoven G. P. A. Zijlink, UtrechtC. Lunen burg Ir., GoudaW. D. de Moor, BotterdamC. M. ’s Jacob, Botterdam L. E. Beszelsen, Gouda G. L. Funke, AmsterdamP. A. J. de Kok, UtrechtJ. H. Groenhuijzen, UtrechtC. van den Broek, Gouda H. J. Kramers, Den HaagN. de Haart, Utrecht. Afd. B 1. Snelzwemmen op den rug, uitsluitend voor H.H. werkende Leden der Club. Albert Hoogendijk, H. J. L. Kamsteeg, C. IJsel- stjjn, C. Lunenburg Jr., E. van Dantzig, A. D. van Vreumingen, J. Coster, A. Steensma. Afd. B 2, Snelzwemmen op den rug, voor H.H. Leden en liefhebbers. J. D. L. Harders Jzn., Wageningen J. E. Smits, AmhemC. C. Krom, GoudaP. E. van Mnsschen- broek, Delft; J. Verhaar, Schoonhoven; J. Vink, WoerdenW. D. de Moor, BotterdamS. B. Bouw man, Amsterdam; J. H. Groenhuijzen, Utrecht; W. H. Tetenburg Jr., UtrechtG. P. H. van Musschen- broek, Delft C. Unger, Delft M. Enthoven, Den HaagB. Adams, Delft J. D. Bloemen, Amster dam J. Vermeulen, Botterdam W. de Sitter, Gro ningen G. P. A Tuijt, ptrechtC. IJselstjjn, GoudaA. M. Harthoom, AmsterdamC. van den Broek, Gouda; A. G. Groenhuijzen, Utrecht; A. Deutmann, ZwolleW. H. Bauer, AmsterdamL. E. Beszelsen, Gouda. Afd. C. Duiken, voor H.H. Leden en Liefhebbers. S. B. Bouwman, Amsterdam; Albert Hoogendijk, Gouda; C. C. Krom, Gouda; J. D. Bloemen, Am sterdam; C. van den Broek, Gonda; W. H. Teten burg Jr:, Utrecht; L. E. Boszelzen, Gouda; A. Deut mann, Zwolle; H. Deutmann, Zwolle; W. D. de Moor, Botterdam; A. D. van Vreumingen, Gouda; W. van Beeuwijk, Amsterdam; G. P. A. Tuyt, Utrecht; D. Braat, Gouda; E. van Dantzig, Gouda; G. L. Funke, Amsterdam; W. H. Bauer, Amsterdam; M. Enthoven, Den Haag; J. Vermeulen, Botterdam; H. J. Kra mers, Den Haag; L. H. J. Vossenaar, Utrecht; J. H. Groenhuyzen, UtrechtJ. Verhaar, Schoonhoven J. E. Smits, Arnhem A. M. Harthoom, Amsterdam, C. IJselstjjn, Gouda; J. Coster, Gouda; J. D. L. Harders Jzn., WageningenG. P. H. van Musschen- broek, Delft. Afd. D. Gekleed Zwemmen, voor H.H. werkende Leden dor Club. C. C. Krom, J. Coster, C. Lunenburg Jr., E. van 8 1^ es - heer Bijk zich sinds vele jaren deed kennen, ver plicht te zijn dit hier mede te deelen. De beambte Jongkoen, die ongeveer 20 jaar in dienst is geweest van Rijnland, is door den heer Rjjk onmiddelijk in zijne betaekking geschorst. GOUDA, 2 Augustus 1887. De veijaardag van H. M. de Koningin wordt heden alhier op de gebruikelijke wijze herdacht. De openbare en verscheidene particuliere gebouwen zijn versierd met de vaderlandscho vlag. Óp het kazer- nopiain ure eene parade gehouden. De heer mr. A. G. Prins Visser deed in de af- goloopen week het notarieel examen, tweede gedeelte. By gelegenheid van de vergadering van den Schaakbond, die te Amsterdam wordt gehouden, wordt aldaar een Schaakwedstrijd gehouden. Onze stadgenoot, de heer C. Mesaemaker, neemt daaraan deel in de eerste klasse, waaraan door 10 personen wordt deelgenomen. In den nacht van Zaterdag op Zondag is een Mriwdta onzer ingezetenen op hoogst onaangename wjjzo uit den slaap gehouden en wol doordat de waterstand plotseling -u>ó hoog werd, dat verschei dene woningen onder liepen. De bewoners onder vonden daarvan natuurlijk grooten last en zoowel op de Markt, Tiondeweg, Turfmarkt enz. enz. als in de meer eenvoudige straten als b. v. de Voge lenzang en aangrenzende buurten heerschte dien nacht groote schrik en billijke ontevredenheid. Bij geen mogelijkheid kon men nagaan wat do oorzaak was en dit maakte de ontsteltenis des te grooter. Van enkele personen, die toevallig nog laat op straat waren, trok die ongewone waterstand natuur lijk ook zeer de aandacht. Een drietal heeren, die op weg naar huis waren, meenden terecht dat de oorzaak gezocht moest worden en waarschijnlijk te vinden zou zijn b|j Bynland’s Stoomgemaal. Zij gingen tertiaire naar dén Ttuweeleri Singel en belden don opzichter, den heer J. D. Rijk, op. Een ander inwoner dezer gemeente had inmiddels de politie gewaarschuwd, die op haar beurt den sluiswachter aan do Uselsluis G. J. van der Linden van het geval kennis gaf. Deze laatste maakte allereerst de stadsschuiven dicht, opdat althans deze bron verstopt zou zijn en vloog toen eveneens naar Bjjnland’s Stoomgemaal, daar hij begreep dat daar de oorzaak schuilde. Spoedig bleek dat deze be stand inhet niet tijdig sluiten van de wachtdeur- schuiven (rinketten). Do persoon, belast met den nachtdienst, wasin slaap gevallen en had dus niet gezorgd voor het sluiten. Van der Linden wekte hem en sloot onmiddellijk de schuiven in het westelijk schepradgebouw, terwijl de' hoer Rijk, die intusschen ook met spoed toegesohoten was, mot behulp van zijn huisknecht de schuiven in het oos- telijk schepradgebouw sloot. Hoe hoog de water stand geweest u, is niet juist op te geven maar na de sluiting van de schuiven (dat ongeveer om 2 uur 16 min. plaats had) was deze 20 A P. Zondagmorgen deden zeer overdreven verhalen de rondte en zelfs buitenaf liepen geruchten alsof half Gouda verdronken was. Gelukkig heeft zich dit verdrinken .bepaald tot eenige huisdieren. In de achterbuurten, waar in groote gezinnen de kinde ren veelal op den grond slapen, was natuurlijk de ondervonden last zeer groot, maar overigens was van ongelukken geen sprake. De persoon, wien de zaak moet geweten worden, zekere Jongkoen, was ver plicht ieder nur aanteekening te houden van den Waterstand, hij was dien avond om 8 uur op ’t werk gekomen en tot 12 uur heeft hij blijkbaar zijn plicht gedaan, maar om 1 en om 2 uur heeft hij niets aangeteekend, zoodat hij een vrij rustig slaapje heeft gedaan. Daar men, gelijk meestal bij zulke gevallen, ook thans, personen hoort veroordeelen on hard vallen, die dit volstrekt niet verdienen, hebben wij de zaak onderzocht en ons is gebleken dat bedoelde wachter, met den nachtdienst belast, een beambte was, door Bijnland’s bestuur aangesteld, die, tot op zekere hoogte, des nachts de verantwoordelijke persoon was. De opzichter J. D. Bijk heeft voorzjjn eigen ver antwoording allerlei maatregelen genomen om bok des nachts te controleerenzoo kan hjj uit 8 punten van zijne woning den waterstand, peil schaal enz. met een verrekijker nagaan, wat hij dan ook dikwyls doet, maar het is natuurlijk niet van hem te vergen dat hij ieder uur ’s nachts een en ander controleert. W|j meenden, waar wij zoo geheel verkeerde oordeelvellingen vernamen, aan oen zoo ijverig en nauwgezet ambtenaar als de

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1887 | | pagina 1