lTER D BINNENLAND. I. VEB, i Co. E£« twee maan- ser 0.60. die soorten sillÖk. O, IIB. I J I I 1887. Vrijdag 5 Augustus. N® 3582. JVieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. i j Bier. i Warm. stelling E.73*. IEST, oze. ER. PER, )2, Gouda EB. Lr, inwelyk der ene f d I GOUDSCHE COURANT 4> ’e 3e 2e 3e 4 3e 3e u es. ne op een b en zonder let grootste nde de Ker- e brillante tste specia- IAK. id verkrgg- ache ballet- Druzo en 3e 4e erdag 3. i ten 2 uur, laar, srkrjjgbaar. 36, Gouda. e Gouda chte gaarne eenvoudige met inlich- m Courant. VER8CH ing bjj >iet hotels. GOUDA, 4 Augustus 1887. Ter voorziening in de vacature bij de Nederl. Herv. Gemeente alhier ia het volgende (alphabetisch gestelde) drietal gemaakt: H. J. André Douwos te Ihvingelo, Dr. J. H. Gunning JHzn. te Benningbroek en G. W. Heesen te Winterswijk. De Schouwburg Van Lier was gisteren avond reeds flink bezet. Opgevoerd werd Martin de Kruier, dat verdienstelijk vertoond werd; vooral de hoofdrollen waren bij den heer Bigot en mevr. Albregt in goede handen. Het nastukje gaf veel stof tot lachen, iets wat op een kermisavond altijd welkom is. Onze stadgenooten zullen wel doen deze gelegenheid om zich te amuseeren niet ongebruikt te laten. Gis* teren avond was elk voldaan. De uitslag der herstemming voor den gemeenteraad in de navolgende gemeenten is als volgt: Boskoop. Gekozen de heeren A. de Jong, aftre dend lid en C. van den Berg. Vacature C. W. Boer gekozen do heer A. van der Willik Az. Nieuwer kerk a/d IJ ui. Gekozen de heer A. van Leerdam. Stolwijk. Gekozen de heer J. Verkalk Tz. (aftr. lid) met 57 stemmen. Op den heer C. Verburg Jz. werden 31 stemmen uitgebracht. Schoonhoven. Gekozen de hoer J. P. Niekerk mot met 149 stemmen. Op den heer dr. W. Francken werden 111 stemmen uitgebracht Waddingsveen. Gekozen de heer Ph. Verbruggen. Voerden. Gekozen de heer J. H. van Grafhorst Afd. 1). Gekleed zwemmen, voor werkende leden dor club. Baan 80 Meter Ükth keerpunt). Ie prijs L. E. Beszelzen 1 zg. 86 sec. Thermometer. 2e s C. 0. Krom 1 m. 43 sec. Kaartendoos. 3e A. D. vauVreumingen 3 m. 01 sec. Nécessaire. Afd. E. Tobbenwedstrijd voor werkende leden dor club. Ie prijs D. Brast, twee gouden manchetknoopen. 2e s Albert Hoogendijk, euivre portretlijst. Des avonds te 8 uur had in de bovenzaal van bet café Vredebest de uitreiking der prijzen plaats. Do heer Lunenburg deed die voorafgaan door eene toe spraak, waarin bij in de eerste plaats zijn dank bracht aan Burg, en Weth. der gemeente, die zoo welwil lend de Stedelijke Zwemschool ten gebruike hadden afgestaan, in de tewede plaats aan de jury, die hun moeilijke taak met zooveel succes hadden volbracht in de derde plaats aan de deelnemers, die door zoo talrijk, ook uit andere plaatsen, op te komen den wedstrijd zoo goed hadden doen slagen. Voorts bracht hij hulde aan de Goudsche schoonen, die door haar tegenwoordigheid het feest hadden ver eerd en opgeluisterd, waarbij hij den wsnsch voegde, dat deze kennismaking mocht leiden tot beoefening der edele kunst door de dames zelven, zoodaterspoedig een wedstrijd door dames zou kunnengehouden worden. Met een lofrede op de kunst waaraan de club gewijd is, die spieren staalt en de gezondheid bevordert, besloot hij zijne rede, welke luide werd toegejuicht. Wg wenschen de Goudsche Zwemclub geluk met den afloop van dozen wedstrijd, die in allen deele wel is geslaagd. De vreemde deelnemen hebben zeker een goeden indruk gekregen van onze stad en haar inwonen, terwijl de club de eer der Goudsche zwemmen uitstekend heeft gehandhaafd. Gisteren werd in eene vergadering te Stolwijker- sluis benoemd tot secretsris-pepningmeester van de heer J. van der Leeden, candidaat-uotaris te Berg ambacht. Zondag 14 Augustus, dos morgens te half 10 zal Dr. H. A. van der Meiden te Haastrecht als predi kant te Stolwjjk bevestigen Ds. L. A. van Lange- mad van Nieuwveen. Staten-Generaal. Ezbstz Kamzr. zitting van Woensdag 3 Augustus. Na mededeeling van ingekomen regeeringsbeschei- don en verzoekvoorschriften wordt de openbare be raadslaging over de verschillende voorstellen tot Her ziening der Grondwet en hot ontwerp-Schnepman be paald op morgen, Donderdag, voormiddags 11 uur. Het verslag der Commissie van Enquête over den kinderarbeid en den toestand der fabrieken en werkplaatsen is verschonen. Hot bevat zeer gede tailleerde relazen en beschouwingen omtrent het onderzoek, tot dusver ingesteld. De Commissie adviseerta. tot herziening der wet op den kin derarbeid, mot het oog op hare redactie; 4, tob aan wijzing der gronden, waarop het verrichten van sommige soorten van arbeid door jongelieden be neden 16 jaar bij algemeeneu maatregel van bestuur zal kunnen worden verboden of slechts voorwaar delijk toegelatenc. tot verbod om jongelieden beneden 18 jaar 's nachts of des Zondags te laten arbeiden, behoudens uitzonderingen in bijzondere gevallen; d. tot verbod om vrouwen des nachts of des Zondags in fabrieken of werkplaatsen te laten arbeiden; e. tot het geven van een voorschrift, dat de arbeid van jongelieden beneden 18 jaren en van vrouwen in fabrieken of werkplaatsen dagelijks in het geheel door minstens 2 uren rust moet worden afgewisseld-, f. tot verbod om vrouwen gedurende vier weken na hare bevalling in fabrieken of werk plaatsen te laten arbeiden. Verder wenscht de Commissie zoo spoedig doenlijk eene opneming van fabrieken en werkplaatsen in het geheele land door bepaaldelijk aan te wijzen des kundige ambtenaren, met bepaling van eenen niet te langen termijn, waarbinnen de opneming moet zijn afgeloopen. Voort raadt zij aan voortzetting der enquête. Nog beveelt zij, in afwachting der uitbreiding dor wetgeving tengevolge van de uitkomsten van een nader onderzoek, wettelijke bepalingen aan in het belang van de veiligheid en gezondheid dor werklieden bij den ar beid, en de instelling van fabrieksinspecteurs. Ten slotte beveelt zij ernstig aan de overweging van voor ziening in het belang van den werkman en diens gezin bij ongevallen, ziekten, ouderdom of overlijden. mein, onder Lekkerkerk en Berg-Ambacht, bracht i Te Leeuwarden zal op den verjaardag van Prinses ditmaal op ƒ595, togen 433,50 in het vorige jaar. Wilhelmina van wege de Vereemging van volksbjj- oenkomaten een groote vliegerwedstrijd worden ge- i houden. Als eerste prijzen zijn remontoir-horloges uitgeloofd. Naar aanleiding van het bericht, dat een der eer en Vaillant. Ontevredenheid van tappers, nering doende en ambachtsbazen over verschillende daden van het gemeentebestuur, waarbij het afschaffen der kermis een hoofdrol speelde, schijnt de aanleiding tot die manifestatie te zijn. Men verzekert, dat na den uitslag der herstem ming de Burgemeester van ’s-Gravenhsge zijn ont slag heeft aangeboden, en alle leden van het dage- lijksch bestuur besloten hebben om af te treden. Zondag 11. ontving Schoonhoven een 150tal Rotterdammers, ineen de tooneelvereeniging Pondel. een barnek van een 150tal Botten! ammers, meeren deels le den van de tooneelvereeniging Vondel. Het doel van den tocht was, een bezoek te brengen aan de plaats, waar Albrecht Beyling, zoo het heet, begra ven werd. De genoemde vereeniging heeft nu ettelijke jaren geleden by den wedstrijd van tooneelspeelkunst te Hasselt een len prijs gewonnen met de opvoering van het tooneelstuk van den naam, en wenschte nu aan Albrecht Beyling hulde te brengen. Daar er echter te Schoonhoven niets bekend is van de plek, waar Albrecht Beyling levend begraven heet te zijn geworden, was deze bedevaart eene vergeefsche reis. Dat belette evenwel niet, dat men vroolijk en opgeruimd per stoomboot Maaenymph naar Botterdam terugkeerde. Onlangs heeft men te Schoonhoven eenen nieuw aangebouwden singel Albrecht Beyling-straat gedoopt, maar waarom is een raadsel. Met het meeste succes bad gisteren do aangekon- digde onderlinge en nationale gecostumeerde zwem wedstrijd plaats, uitgeschreven door de Goudsche zwemclub. Het waterfeest werd door vele belangstellenden, waaronder een groot aantal dames, bijgewoond, die blijkbaar met genoegen den loop der verschillende wedstrijden volgden. Er was slechts één roep orer de goede regeling, zoodat alles in <le beste orde afliep. Het muziekcorps der dd. Schutterij deed ook weder hier zijn vroolijke tonen hooren hot terrein was smaakvol met vlaggen on doek versierdnaar wy vernemen, was deze decoratie geheel belangeloos aangebracht door den heer D. Samsom. Te II uur opende de president der zwemclub, de heer C. Lunenburg Jr. den wedstrijd met een woord van welkom, waarbij hij woes op de gunstige omstandigheden, waaronder deze wedstrijd een aan vang nam, de groote deelneming en het fraaie weder, en voorts de kampioenen aanspoorde hun beste krachten in te spannen. Onmiddellijk daarop begonnen de werk zaamheden, waarby de heeren G. H. G. de Lange, D. Samsom en F. Th. Lafeber als jury fungeerden. De uitslag was als volgt Afd. A. Snelzwemmen op den buik, uitsluitend voor werkende leden der dublengte der baan 80 meter met één keerpunt9 deelnemers. Ie prijs Alb. Hoogendijk in 1 m. 25 sec. prijs: por tefeuille mot gouden sluiting en goud potlood. i W. Nanninga in 1 m. 28 sec. prijs: thermo meter. i a J. Coster in I m. 31 sec. prijs: 2 wandborden. i e H. J. L. Kamsteeg in 1 m. 86 sec. prijs een kistje sigaren, e (De prijzen zijn door de winners gekozen.) Afd, A II. Nationale baan voor buikzwemmen. Baan 160 M. (met 3 keerpunten) 17 deelnemers. Ie prijs A. M. Harthoorn, van Amsterdam in 3 m. 48 sec. Gouden medaille. 2e a C. Unger, van Delft in 3.53. Verg. zilv. med. 3e L. E. Beszelsen, van Gouda in 2.57. Zilv. med. Afd. B I. Snelzwemmen op den rug voor leden der club. 40 Meter, 7 deelnemers. Ie prijs C. Lunenburg, Jr., 43*/, sec. prijs por tretalbum. C. IJsselstyn, 44 sec. prijs euivre poli rookstel. i Alb. Hoogendyk 44*/, sec. prjjsPorte- chapeaux. Afd. B. II. Nationale Baan. Snelzwemthen op den rug. Baan 80 M. (één keerpunt) 18 deelnemers. Ie prijs W. de Bitter, Groningen 1 m. 21*/, sec. Gouden med. i J. D. Bloemen van Amsterdam 1 m. 221/, sec. Verg. zilv. med. A. M. Harthoorn van Amsterdam 1 m.23 sec. Zilver med. Afd. C. duiken. 24 deelnemers. Ie prijs J. D. Bloemen, Amsterdam, 1 m. 5 sec., pry's: Verg. Zilv. Med. 2e ff A. M. Hartboom, Amsterdam. 1 m. 8 sec., prijsZilv. med. Bjj de herstemming voor den gemeenteraad in Oudewater werden op de heeren A. C. van Aalst en G. van Ingen Schouten ieder 91 stemmen uit gebracht. De heeren H. van Wjjk en J. de Buwe bekwamen respectievelijk 84 en 43 stemmen. De heer A. C. van Aelst, die eerst verzocht had niet weer in aanmerking te komen, zal, aangemoedigd door de verkiezing van den heer D. Boer Jzn., opnieuw zitting nemen, terwijl de heer H. v. Wijk, wethouder, zal ophouden lid van den Baad te zijn. Naar men onsmededeelt, heerscht te Boskoop het roodvonk in zeer vele gezinnen, zoodat de school gesloten is. De verpachting der tienden van het kroondo- het vorige jaar. De Haagscho kiezers’ hebben een slachting aange richt onder de wethouders. Werd bij eerste stem men Jhr. Six reeds buiten gevecht gesteld, thans vielen bij herstemming ook de heeren Van Stralen J

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1887 | | pagina 1