n. lag A an de Kieaers! lN° 3583. 1887. JSCH. lajoor, 1 Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. 1GS. BINNENLAND. Zondag 7;Augustus. looping NG c. a. IGEN, tl I 110. jr!887, LDA. EER, larkt. S 1887, IT, ASTEN, nuizen, IKEL, peg. 1887, W. LOTSY. van ig 8 uur. Rang 50 et., ■g rerii haai P.LMOLE- ke Gouda t. p. 5 ona. don aard, de hoedanigheid t aan- p Gelijk wij reeds hebben gemeld, is het uitvoerig LBORD», IELSCHAP, ER rAN door C. P. fFEN8 3 goudsche courant. 60 Cent, DT—Kliw, nob en c“., TILBURG. 1Z. d. ie zuidelijke binnen de Engelsch loor GOUDA, 6 Augustus 1887. Het diploma van veearts volgens art. 8 en 10 der wet van 8 Juli 1874 (Staatsblad no. 99) is uit gereikt aan J. Schouten, leerling der rijksveeartsenij- school. Tot secretaris-penningmeester van de Krimpener- waard is benoemd de heer Van der Leeden, te Bergambacht. Wij herhalen dit bericht uit ons vorig nummer, omdat het door het uitvallen van een paar woorden onverstaanbaar was geworden. Beroepen bij de Chr. ger. gemeente te Waddings- veen, ds. H. A. Jonckman, te Noordeloos. Onder begunstiging van prachtig weder hadden gisteren hier ter stede de harddraverijen plaats, uit geschreven door de Goudsche Harddraverij—vereeni ging //Eendracht maakt Macht. Vele toeschouwers waren daarbij tegenwoordig. Aan de voorraiddag-Harddraverii voor paarden welke nog nimmer een prijs hadden gewonnen, namen 15 paarden deel. De prijs groot 75.werd behaald door het paard van don heer J. do Vaal te Haarlem. De premie groot 25.werd behaald door het paard van D. de Bruin te Waarder. Aan de namiddag—Harddraverij voor paarden van 1 zessen klaar namen 11 paarden deel. De prijs groot f 250.werd behaald door de bruine ruin Prins, eigenaar en berijder de heer P. van Santen te Botterdam. Do premie groot /100.— werd behaald door de zwarte merrie Koningin, van den heer D. C ®’°^er^ana> bereden door den pikeur De prijzen werden door den president der ver eeniging, den heer JBreebaart Lz., aan de winners met eene toespraak overhandigd. De kiesvereoniging Gemeentebelang hield gisteren avond eene vergadering tot aanwijzing van een candidaat voor de gemeenteraadsverkiezing op 9 dezer. De Voorzitter, de heer Steens Zijnen, opende de vergadering met een gelukwensch aan de vereeni- ging, dat haar caudidaten bij de laatste stemming allen by eerste stemming zijn verkozen en bracht m herinnering, dat tot aller leedwezen de heer C. C. Knaap was blyven volharden bij zijne weigering zwaren, vooral wegens de ongrondwettige samenstel ling der tweede kamer, waardoor de grondwet een partijgewrocht geworden is, en wegens te groote vrijheid aan den gewone wetgever, waardoor alle waarborgen voor de toekomst ontbreken. De heeren Schimmelpenninck van der Oije en Vening Meinesz zullen tegen sommige hoofdstukken stemmen. Eerstgenoemde critiseerde de houding der regeering, bij sommige genomen beslissingen aange nomen. Hij en de heer Van Naamen ontkenden het bestaan van belangstelling bij het volk. De heer Vening Meinesz bestreed overigens de meening van den heer Pijnappel dat de grondwet alleen onbetwistbare beginselen bevat. De heer Roëll achtte dezen kalmen tijd juist geschikt voor eene herzieninghij verbindt zich echter niet verder dan tot de eerste lezing. De minister Heemskerk verde digde de ontwerpen, waarna het algemeen debat werd gesloten. Zitting van Vrijdag. In deze zitting zijn achtereenvolgens 8 van de 11 regeeringsontwerpen betreffende de grondwetsher ziening aangenomen. Hoofdstuk III (Staten-generaal) met 26 tegen 10 stemmen. Heden te 11 uur voortzetting. Bij de in ons vorig nummer voorkomen adverten tie van de //Nederlandsche vereeniging van Meelfa brikanten" behoefden wij eigenlijk niets te voegen. Toch geeft zij ons aanleiding tot eene enkele op merking. Dat men ons brood vervalscht, in plaats van goed tarwemeel, allerlei andere bestanddeelen ons te eten geeft weten wij reeds lang. Het verdient waardeering dat de //Nederlandsche vereeniging van Meelfabrikanten openlijk optreedt tegen eene firma, die zich aan zulk eene vervalsching schuldig maakt, dit geeft Vertrouwen in hare mededeeling, welke zij geheel voor hare verantwoording neemt; maar wat zal dit alles baten als het publiek zelf niet mee- werkt om, door de bakkers te controleeren, dezen tot waakzaamheid aan te sporen? Vele bakkers weten zeer goed dat zij geen echt tarwemeel verbakken; maar zij schijnen bedrogen te willen zijn, wat hun misschien wel vöordeeligv is, dan goed meel te gebruiken. Als het publiek wat minder lankmoedig was; niet onverschillig zich zelfs toonde, wanneer een echte boon in het brood wordt gevonden, al sprekend bewijs welk meel er is ge bruikt maar zulken bakkers de klandisie onthield wij wouden veel vorder zijn. De tarwe kan geen prijsverhooging ondergaan of het brood slaat op; al is daarin geen spoor van tarwe te ontdekken. Het publiek heeft dus recht zuiver en goed brood te vorderen. Nu de bakkers zijn gewaarschuwd door de //Ver eeniging" van meelfabrikanten tegen een bedrog dat zij zeer goed kennen, hebben het publiek en de ge- zondheidscommissiën recht te meer in deze zich krachtig te doen gelden. Wanneer die commissiën vooral eene, na een on verwacht onderzoek, bekend meakten bij welke bak kers men echt tarwebrood kan krijgen ons dunkt: zij zouden het publiek een grooten dienst bewijzen en het doel in de hand werken dat de //Vereeniging van meelfabrikanten" met hare annonce beoogt. Weder moeten in het Westland, vooral in de omstreken van Naaldwijk, door eenige tuinders, oneerlijke handelingen gepleegd zijn bij de afleve ring van aardappelen aan de Engelsche markt, door, in plaats van goede, groote aardappellen, voor het grootste gedeelte de manden te vullen met kleine groene, met enkele groote bovenop. Dat de justitie thans hierin ook een woordje mede heeft te spreken is mogelyk aan velen on bekend. Voor hen, die dit nog niet weten en tevens een ruim geweten hebben, acht de WeeU. Ct. het riet ondienstig hen bekend te maken met den inhoud van art. 329 van het nieuwe wetboek van strafrecht, hetwelk luidt: z/Met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar wordt gestraft de verkooper die den kooper bedriegt lo. door hem, die een bepaald aangewezen voor werp kocht, opzettelijk iets anders daarvoor in de plaatF fe leveren i), ’ten opzichte van 2. Pijnappel beaamde de grondgedachte derof lyieveelheid van het geleverde, door het idwet, die de volkseenheid zal versterken.* Jvenuen van listige kunstgrepen." -.1orloopig kies- i J Schaonman. om een mandaat voor den raad te aanvaarden. Hij noodigde thans de leden uit candidaten te noe men om die op de lijst te brengen. Voorgesteld werd de heer W. Lotny^ door den heer Steens Zijnen. Daar geen der leden andere namen noemden, werd de lijst gesloten verklaard en nam de voor zitter het woord ter aanbeveling van zijn candidaat. De heer Zijnen zeide, dat de heer Lotsy als bur gemeester eener aanzienlijke buitengemeente op de hoogte zijnde van de gemeente-administratie zeker een goed lid van den raad zoude zijn, terwijl hij lang genoeg in de stad had gewoond om op de hoogte te wezen van de belangen der gemeente Gouda. Hij vroeg daarop den heer Lotsy (die ter vergade ring tegenwoordig was) of hij genegen zou zijn de candidatuur te aanvaarden. De heer Lotsy zeide te betreuren, dat geen ouder Gouwenaar dan hij geneigd was bevonden in den raad zitting te nemen en dat, indien er een ander naast hem genoemd ware, die meer vertrouwd was met de Goudsche toestanden, hij zich gaarne terug getrokken zoude hebben. Doch in de gegeven om standigheden zou hij met liefde de taak aanvaarden en, mochten de kiezers de keuze der kiesvereeniging bekrachtigen, dan zou hij naar vermogen trachten aan het in hem gestelde vertrouwen te beantwoorden. De heer Zijnen zeide en antwoord daarop, dat het door den heer Lotsy zelf geopperde bezwaar niet ongegrond wastoch achtte hij hem volkomen in staat om de Goudsche belangen naar eisch te be hartigen en stelde het daarop zeer op prijs, dat hij bereid was de candidatuur te aanvaarden. De heer W. Lotsy werd daarop zonder stemming tot candidaat van Gemeentebelang geproclameerd. Men schrijft uit Haastrecht Woensdagmiddag ging het vieijarig dochtertje van den machinist J. T. aan den IJsel een fleschje met water vullen. Wegens feet hooge water was de stoep erg modderig, zoodat het Ehii uitgleed en in de diepte verdween. Gelukkig bemerkte dit de heer A. G. Idenburg, medisch student. Deze snelde toe, sprong te water, dook weg en had het geluk het kind, met het fleschje in de hand, levend op het droge te brengen. Dit is reeds de vierde maal, dat genoemde heer eenen drenkeling gered beeft. Voor de betrekking van hoofd der openbare school te Moordrecht, tegen eene jaarwedde van 1400 met vrije woning en tuin, hebben zich 37 sollicitanten aangemeld. De ingezetenen te Zevenhuizen en die der om liggende gemeenten hebben zich tot den Minister gewend met verzoek bij het bestuur van den Ned. Rijnspoorweg er op aan te dringen dat met de a. s. winterdienstregeling meer treinen aan het sta tion ZevenhuizenMoerkappelie stilhouden, ten einde het verkeer met Gouda, in verband met de markt aldaar, te vergemakkelijken. Gisteren ochtend begaven in opgewekte stemming kinderen van de openbare school te Kapelle a/d. IJssel zich, onder geleide van hunne onderwijzers, naar het Ouderkerksche bootje, ten einde op kosten der gemeente een reisje naar den Hoek van Holland 1 te maken. Onder de kinderen, die wegens hunnen jeugdigen leeftijd geen deel aan den tocht mochten I nemen, zal Zaterdag ter vergoeding eene prysuit- deeling plaats hebben. Eergisteren kwamen te Krimpen aan den IJssel de rechtercommissaris en de officier van justitie bij de rechtbank te Rotterdam, ten einde een onderzoek in te stellen naar de ongeregeldheden, op Zondag jl. tegen de politie aldaar op touw gezet, waarbij een veldwachter moet zijn verwond geraakt. Naar wij vernemen, moet een der belhamels, zekere P. B., gearresteerd xen gevankelijk naar het huis van arrest te Rotterdam overgebracht zijn. Staten-Generaal. Eerste Kamer. Zitting van Donderdag. k w De beraadslagingen over de onfwerpèti tot grond wetsherziening en het voorstel Schaepman zijn aan gevangen. De heer P' a nieuwe grondwet, Hy verklaarde zich echter tegen het vooi reglement en voor het voorstel van dr. Schaepman. -- o De heeren Elout en De Bruyn opperden vele be. I verslag der enqucte-commissie verschenen. Het be- Zooala onze lezers hierachter onder de rubriek Binnenland zien, is gisteren de heer Lotsy tot candidaat voor den Gemeenteraad gekozen. De tijd liet niet toe een hoofdartikel aan deze verkiezing te wjjden. Doch met een enkel woord willen wjj hier vermelden, dat wij ons geheel met de keuze van Gemeentebelang kun nen vereenigen. De he'-r Zjjnen, die in eene advertentie was aanbevolen, verklaart pertinent niet in aanmerking te willen komen; hetzelfde vernemen wjj van een paar andere heeren, die in den laatsten tjjd genoemd zijn. Wij achten het daarom een goed denkbeeld den heer Lotsy in den raad te brengen, die als burgemeester van Bodegraven grondig bekend is met ge- meente-administratie en andere in den raad voorkomende zaken. Indertjjd is ook de heer Muller, burgemeester van Hekendorp, lid van den raad geweest en heeft als zoodanig de beste herinneringen achtergelaten. Nu de heer Lotsy zich beschikbaar stelt, gelooven wjj, dat de kiezers wjjs zullen doen, indien zij hem een mandaat opdragen. De mindere bekendheid bjU|4e kiezers, die de heer Lotsy zelf vreesde, acnwn wjj geen bezwaar, daar die wordt opge wogen door het voordeel, dat de gewone werk zaamheden van een dorpsburgemeester hem van zelf tot een geschikt raadslid stempelen. Met vertrouwen noodigen wij dus de kiezers uit as. Dinsdag bun biljet in te vullen met den naam van den heer

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1887 | | pagina 1