*87. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. BINNENLAND. De inzending van advertentiön kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave taten-Generaal. Eerste Kamer, zitting Maandag. goudsche courant Beita speelden uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG, WOENSDAG en VRIJDAG. Inde Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG, DONDERDAG en ZATER DAG. De prjjs per drie maanden is 1.25 franco per post 1.50. i de afgeloopen week slaagde bij het notarieel «examen, voor het tweede gedeelte, de heer A. te Gouda. GOUDA, 9 Augustus 1887. eslaagd voor het examen Franseh, lager onder- de heer J. Noordhof, alhier. eslaagd voor Hoogduitach (lager onderwijs) Mej. Groothoff, onderwijzeres alhier. AD VERTENTIÊN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. GR00TE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. Bovendien worden alle Ad vertentien gratie opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, 't welk des Maandags verschijnt. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. nieuwo wethouders, Benoemd werden in plaats van den heer Vaillant (financiën) bij derde stemming de heer Godon, met 24 stemmen, tegen 5 stemmen op den heer Polak Daniela. In plaats van den heer Van Stralen (openbare werken) mr. J. II. O. Lisman, met 16 stemmen, tegen 11 op den heer Mouton. De hoor Lisman nam de keuze in beraad. De heer Godon heeft de benoeming aangenomen. In plaats van jhr. Six (onderwijs) de heer mr. Miohiels van Verduynen met 16 stemmen, tegen 11 op den heer Mouton bij derde stemming. De be noemde vroeg beraad. In de plaats van den heer Evers (burgerlijke stand enz.), de heer P. C. Evers, met 25 stemmen. Hij nam de keuze echter niet aan, en verklaarde ook ontslag te nemen als raadslid, omdat ook hij zich door het votutn der kiezen getroffen achtte. Daarop ,Xord tot vierden wethouder gekozen de heer Dr. J. Th. Mouton met 16 stemmen, tegen 12 op den heer Gevaerts. Dbzé nam de benoe ming aan. Ten slotte dankte do heer do Jonge namens den raad den burgemeester en de aftredende wet houders en wees op het aandeel dat den raad in zijn geheel toekomt in de door de burgerij uit gesproken afkeuring. mdagmorgen omstreeks 4 uur is bij den bakker lius in de Wijdstraat alhier een begin van ld ontstaan. Door spoedig aangebrachte hulp 1 hjj gebluscht. overgegaan tot benoeming van Aan het slot eener uitvoerige beschouwing over den gedrukten toestand van den landbouw in Ne derland in de Pk™. Ort. schrijft notaris Landré uit Vlijmen (Noord-Brabant). „Het daghet reeds in het Oosten, want de ver schijnselen voor een beteren toestand ziju, dunkt mij, duidelijk aanwezig. De landlieden klagen niet meer zoo als in de beide vorige jaren; er ontstaat een betere verhouding tusschen de waarde van het land, de huren en de arbeidslooncn, zoodat tegen de bestaande lagere prijzen reede met voordeel kan worden afgezet, on wanneer nu slechts wordt gezorgd voor verlichting in materieelen en intellec- tueelen zin, dan kan de Nederlandsche landbouw in eenige jaren weder tot den ouden bloei en welvaart geraken en zich doen gelden als zenuw van don staat." Wij hopen dat do notaris waarheid spreekt en meer is dan oen profeet die brood eet trouwens ‘t is tegenwoordig niet duur maar van dien dageraad zion we helaas I nog niet veel. Zoolang Amerika door zijn reusaohtige uitvoeren, de meeste Europoosche staten door hun graanrechten onze markt drukken, zoolang een soort van bescherming zich achter het verbod van invoer van vee uit ons land in Duitsohland, Engeland on België verbergt en onze veeprijzen ongekend laag houdt, daghet het, wat men ook meene of zegge, nog niet voor don landbouw in ’t Oosten. Kennis is een rente- gevend kapitaal, mits de prikkel niet worde gemist om van die kennis profijt te trekken en die prik kel bestaat bij- de gedrukte prijzen helaas I al te weinig. Van daap lusteloosheid bij de boeren ook om wat te-bwran. Is het hun alleen te wijten? vraagt de Zutgh. Ort. De minister van marine heeft thans voldaan aan zijne toezegging om een wettelijken onderstand voor te dragen voor de mindere geëmployeerden, vaste werklieden en bedienden, op daggeld werkzaam bij inrichtingen ran ’s rijks zeemacht en op ’s rijks van het Neder- an de door den Ned. Bhijnspoorweg aangeboden genheid om des Zondags tegen verminderd if naar don Haag te kunnen gaan, maakten lag 115 personen gebruik. oor de Directie der Stearine-Kaarsenfabriek Gouda in het personeel eone circulaire gezonden, waar- gemeld wordt dat besloten is flinke woningen e Korte Akkeren te doen bonwen, welke aan personeel zullen worden verhuurd, tegen f 1.80 f 1.25 per week. j, die genegen zijn daarvan gebruik te maken, verzocht zich daartoe aan te melden. en mag de Directie den lof niet onthouden dj veel in het belang van haar personeel tracht stand te brengen en, in navolging van den heer J. Van Marken Jr., Directeur der Ned. Gilt- Spritusfabriek te Delft, ook daaraan steeds blijft :en en werkzaam zijn. iterdagmiddag omstreeks half een zag men en vlammen opstijgen uit den papiermolen van heer C. van dor Torren Kz. te Waddinxveen. wel er spoedig een paar spuiten op het terrein den brand waren, kon men dien toch door de i vlammen niet meester worden, maar alleen be ien. De molen en de lompenschuur 'zijn totaal brand; de droogschuren zijn behouden gebleven, oorzaak van don brand is onbekend. 'e Eerste Kamer heeft het Xe hoofdstuk der idwetsontwerpen (voorstel Schaepman-Vos do verworpen met 27 tegen 11 stemmen. oor stemden de iepren Smitz, Pijls, Begout, mmelpenninok van der Oye, Smits van Oijen, gst, Pynappel, Magnde, Elout van Soeterwoude, Brtftjn en Verheijen. Joals men weet, hebben B. en W. van den Haag, aanleiding der laatste verkiezing allen hun ont- genomen. isteren werd In de algemeene vergadering landsche Onderwijzersgenootschap werd als plaats voor het houden der volgende algemeene vergade ring Amersfoort aangewezen. Aan de paedagogi- scho bibliotheek werd toegestaan eeno som van 50, aan het ondersteuningsfonds een subsidie van 400, aan het Nederlandsch Schoolmuseum een van 500, alles behoudens bekrachtiging door de afdeelingen. Het voorstel van de directie der On- werkvaartuigen, niet vallende in de termen van de wet op de burgerlijke pensioenen. ’s Ministers overwegingen leidden hem tot het besluit, dat, in verband met de vastgestelde loonen, die voor ’s rijks werven en werkvaartuigen hooger zgn dan die bij particuliere inrichtingen van ge lijken aard, van de later aan te stellen mindere geëmployeerden, werklieden en bedienden (waar onder ook begrepen zijn de reeds in dienst zijnde, die den leeftijd van 20 jaren nog niet bereikt hebben), kan en moet worden gevergd, dat zij zic h zei ven een levensonderhoud voor den ouden dag verzekeren, en dus thans alleen voor de bestaaftden boven den leeftijd van 20 jaren moet worden ge zorgd en dat, teneinde niet te veel van ‘s lands kas te eischen, moet worden volstaan met een onderstand, alleen gegrond op diensttijd, tot een minimum van ƒ100 en een maximum van 200 ’sjaars per persoon. In dezen geest is dan ook het wetsontwerp samen gesteld. De geldelijke last, die in het ongunstigste geval van deze regeling voor de schatkist zal voortvloeien, zal in 1902 het maximum van 73.192 bereikt hebben en daarna weder afklimmen, zoodat in 1947 nagenoeg niets meer zal te betalen zijn. Tegenover de verhooging van uitgaven staat een vermindering van 6000 wegens intrekking van de ingestelde medailles voor ijver en trouw en de daaraan verbonden gratificatiën. Tot directeur van de IJselstoomtrammaatschappij is in de plaats van mr. F. baron Van Hogendorp benoemd de heer J. W. Knottebelt, secretaris dier maatschappij. Bij den schaakwedstrijd, die dezer dagen van wege den Ned. Schaakbond te Amsterdam gehou den werd, was de uitslag als volgt: In do le klasse heeft jhr. D. Van Foreest, van Amsterdam, den In prijs behaald met 8 winstpunten. Hij verloor geen enkele party, won 7 en maakte 2 remise. De heer J. D. Tresling van Winschoten won den 2n prijs met 6 winstpunten. De 3e prijs is behaald door den heer A. G. Olland uit Utrecht met 5 vHnst- punt. Om den 4n moest worden gespeeld, door de heeren R. J. Loman en jhr. A. E. Foreest van Amster dam, die ieder 5 winstpunten hadden. Laatstge noemde heer won den 4n prijs. In de tweede klasse won de heer P. De Jong van Amsterdam den In prijs mot 8, de heer L. v. d. Berg van Amstelveen den 3n prys met 7 winstpunten. De heer P. De Jong en L. v. d. Berg, evenveel punten hebben de, speelden eene partij om den In prijs, dien de eerste won. De heer F. v. d. Berg had evenveel punten als de heer I. W. L. Kohier van Amster dam. BeiiJd speelden om den 3n prijs, welke party de heer Kohier verloer. ij het te Gorinchem gehouden eind-examen H. Burgerscholen met 5 j. c. in Zuid-Holland o. a. geslaagd de beide leerlingen der 5e klasse r h. burgerschool Mej. M. E. Julius en T.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1887 | | pagina 1