f DEREN nderen. DEH. I- i OP BINNENLAND. leer!!! Vrijdag 12 Augustus. 1887. N° 3585. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. Kruiden EN. Eitjes ii ’eparte- i IE iskkerij, en toon stelling lesverkiezende inoemd artikel tan huis be- ÏIEUW. I i K Zn. ontvun- De Inzending van advertentiön Kan geschieden tot één nor des namiddags van den dag der uitgave i Geldige 182 Stommen. Volstrekte meerderheid 92 Stommen. 1'. I t merrie Marie van de'h heer J. G. Matze te Boskoop, de heer H. W. Knottenbelt. k ingen aange- ■DEN. Door hoop ik de te verwerven. Dienaar, rEL Wz. 8NIJBOO- rerder alle De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG, WOENSDAG en VRIJDAG. In de Stad geschiedt de uitgav# in den avond van DINSDAG, DONDERDAG en ZATER DAG. De prjjs per drie maanden is 1.25 franco per post f 1.50. 1 Mi—j ch gesloten. Prjs: 37% 32% 27>/, 22% 20 ct. EL ter te berichten oor Gouda en '64, ten huize RDEN, is ge- 'f 3.75 op Kattensin- ureau dezer GOUDA, 11 Augustus 1887. De uitslag der verkiezing voor een lid van don Gemeenteraad op Dinsdag 9 Augustus 1887 in deze gemeente is aldus Uitgebraoht Van onwaarde GOUDSCHE COURANT. 192 Stemmen. 10 berijder de eigenaar, en de tweede premie door de bruine merrie Diana van den heer A. W. Heus te Oestgeest, berijder de heer Schippers. VDOJf is aande par- laar binnen verdwijnen, ijk en zacht 5 cent per >n. Alleen HÜINCK Staten-Generaal. Exbstk Kamer. Zitting van Dinsdag. Met 26 tegen 11 stommen heeft de Kamer de herziening der additioneels artikelen der Grondwet goedgekeurd. Daarmede is, behoudens de Konink lijke goedkeuring, de eerete behandeling der Grond wetsherziening ajgeloopen. Daarvan verkreeg de heer W. Lotsy 132 stemmen, aan ome abonnd’e bin- Prof. Mannstadt, die in* de volgende maand naar Wiesbaden vertrekt, om zijn nieuwen werkkring als dirigent van hst epera-orkest aldaar te aanvaarden, zal gedurende de rest van het seizoen te Schevenin- gen worden vervangen door Gustav Kogel van'Leip zig, die tot dirigent van het orkest der „Philharmo- nische Gesellschaft* is benoemd. die alzoo gekozen is. (Gisteren reeds per Bulletin nen de stad medegedeeld.) Aan het dezer dagen verschenen nieuwe programma der rijks hoogere burgerschool alhier, ontleenen wij de volgende mededeelingen omtrent het schooljaar 86/87. Bij de opening der lessen, die na afloop van het onderzoek der nieuw ingeschrevenen en van de her examens plaats bad op Dinsdag 7 September 1886, telde de school in het geheel 73 leerlingen, waar van 57 voor het volledig onderwijs. Zij waren over de klassen verdeeld als volgtle klasse 24, 2e klasse 25, waarvan vier enkele lessen volgden, 3e klasse 12, van welke er vijf slechts enkele lessen bijwoonden, 4e klassp 9, waaronder twee voor enkele lessen waren ingeschreven, 5e klasse 3, waar van étn voor enkele lessen. In den loop van het jaar verlieten zestien leerlingen de school, of wegens verandering in hunne bestemming of wegens vertrek naar elders. Nieuwe leerlingen werden gedurende dezen cursus ten getale van drie opgenomen, zoodat de inrichting bezocht werd door 76 leerlingen, waaronder 7 meisjes. Bij de sluiting der léssen waren dus nog 60 leerlingen aanwezig, 18 in de le, 23 in de 2e, 9 in 'de Be, 7 in de 4e en 3 in de 5e klasse. In het personeel der leeraren is gedurende dit jaar geene verandering gekomen. De vergunning tot toelaten van een achttal vrouwelijke leerlingen in de le klasse werd wederom door den Minister geweigerd, daar deze klasse bij toelating behoefte zou gehad hebben aan eene splitsing, waarvan het gemeentebestuur, zoo min als vroeger, de kosten wenschte te dragen. Ten gevolge van het niet aannemen van het lid- maatschap van den Baad der gemeente Moercapelle, door den heer G. Oudijk, heeft er een nieuwe ver kiezing plaats gehad, waarvan de uitslag is een herstemming tusschen de heeren A. den Ouden en Jb. van der Spek. Eergisteren, ochtend had te pudewater de keuring en de lotipg plaats voor den wedstrijd, üitgeschreven door de harddraverjj-vereeniging Voorwaarts. Een Ifltal mededingers hadden zich aangemeld, waarvan er dertien deelnamen. Tegen half 3 uren werd de wedstrijd aangevangen. De uitslag was, dat de eerste prijs van’/ 100 werd behaald door de zwarte merrie .Émma, van den heer H. Peetere te Benthuizen, berjjder do heer J. G. Matz^; de eedSte premie van 40 door de bruine AD VERTENTIËN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centen; iedere rege meer 10 Centen. GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. Bovendien worden alle Ad vertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, ’t welk des Maandags verschijnt. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. Het voornemen bestaat de verkiezingen voor de Tweede Kamer, na de ontbinding, te doen plaats hebben op Dinsdag 13 Sept. e. k. De Arnh. Ct. vraagt, naar aanleiding daarvan of dan de wet van Mei, waarbij de periodieke Juni-verkiezingen zijn verdaagd tot 30 Augustus, kan worden op zijde gesteld zonder een wijziging bij de wet? #Of kragen wy twee verkiezingen met 14 dagen tusschenruimte? De Arnh. Ct. -ziet over het hoofd, dat de perio dieke verkiezing van de helft der Tweede Kamer dit jaar vermoedelyk niet zal plaats hebben, om de eenvoudige reden, dat zoodra de Koning de aan genomen ontwerpen van grondwetsherziening zal hebben bekrachtigd, beide Kamers, volgens art. 197 der bestaande Grondwet, moeten worden ontbonden. Danr bestaat er geen Tweede Kamer meer en ver valt dus ook de gewone tweejaarlijksche aftreding van de helft. Er moet een geheel nieuwe Kamer worden gekozen en de Grondwet bepaalt, dat de verkiezing in zulk geval moet worden uitgeschreven binnen 40 dagen na het besluit der ontbinding en dat de nieuwe Kamers binnen twee maanden samenkomen. Het bezwaar, door de Arnh. Ct. geopperd, bestaat dus niet De wet van Mei zal geen gevolg hebben: in de plaats van de periodieke verkiezingen op 30*x Augustus treden, krachtens het ontbindingsbesluit, de algemeene verkiezingen op den dag bij dat besluit te bepalen. Dat js dan ook reden, waarom de ge wone Juni-verkiezingen verdaagd ^zijn: het was hier bij een uitstel om afstel. Wij herinneren tevens omdat velen in dat opzicht in dwaling verkeeren dat die verkie zingen voor de Tweede Kamer nog plaats zullen hebben onder het bestaande kiesrecht, dus door het thans ingeschreven beperkt getal kiezers. Het vbofr- loopig kiesreglement, dat een ruimer kiezersperso-^ neel aanwijst, maakt deel uit van de Grondwets herziening en treedt dus eerst in werking wanneer die herziening haar beslag heeft gekregen.. En, Naar wij vernemen, heeft Z. M. de Koning de ontwerpen van wet, vaststellende de in overweging te nemen veranderingen in de grondwet, zooals ze door de beide Kamers der Staten-Generaal zijn aangenomen, reeds bekrachtigd. De wetten zullen zooveel doenlijk nog deze week worden afgekondigd. Voor het eind-examen dte hoogere burgerscholen in Zuid-Holland, hetwelk Mit jaar te Gorinchem werd gehouden, hadden zich 61 candidaten aange meld. Twee trokken zich voor het begin der schrif telijke examens terug, zoodat er slechts 59 candidaten aan het examen deelnamen. Van deze zijn ge- «laagd: Van de school te Botterdam 10, van de school te Schiedam 5, van de school te Delft 5, van de school te Dordrecht 9, van de school te Gorinchem 3, van de school te Gouda 2, en van de school te ’s-Gra- venhage 13 leerlingen. Afgewezen werden 12 candidaten. Van de afgewezen waren 3 leerlingen der H. B. 8. te ’s Gravenhage, 1 van Delft, 1 van Schiedam, 1 van Dordrecht, 1 van Gorinchem, 4 van Botterdam, en 1 van geen H. B. 8. De heeren mrs. Liftman en baron Michiels van Verduijnen hebben hunne benoeming tot wethouder der gemeente ’s Gravenhage, omtrent de aanvaarding van welke zij beraad verzocht hadden, aangenomen. Naar wy vernemen, zullen de nieuw benoemde loden van het dagelijksch bestuur hunne taak aldus verdoelen, dat zullen optreden als wethouder van financiën, do hoer Godonals wethouder van open bare werken, do heer Lisman; als wethouder van den burgerlyken stand, baron Michiels van Verduy- nen en als wethouder van onderwijs, de heer Mouton. De Baad benoemde alleen wethouders, terwijl het college onderling regelt aan het hóófd van welke dienstafdeeling ieder hunner zal staan. Onder voortzitting van den heer C. Bozenraad, van Berlyn, werd Maandag in het Haagscho Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen een algemeene vergade ring gehouden van aandeelhouders in de IJssel- '4 toom tram maatschap pij. In deze vergadering werd uitgebracht het verslag van commissarissen aan de aandeelhouders, zoomede mededeeling gedaan van de balans over 1886, waaruit bleek dat de toestand der maatschappij bevredigend kan worden genoemd. Commissarissen en directie werden bij groote meer derheid van stemmen door de vergadering gedechar geerd. In de plaats van den heer mr. F. baron Van Hogendorp, die als directeur dor Maatschappij was afgetreden, werd tot directeur benoemd de secretaris, De vergadering verleende haar goedkeuring'aan het voorstel van het bestuur, om de heeren baron Van Hogendorp, jhr. Hora Siccama en Göbel als leden van den Baad van Commissarissen te doen optreden. Voorts werd aan dien raad machtiging verleend tot het aangaan eener geldleening van f 200.000, ter consolideering van de vlottende schuld der Maatschappij. Aan de orde was eindelijk de wijziging der statu ten, doch wegens het vergevorderd uur en de on- voltalligheid der vergadering werd daartoe thans niet overgegaan. Alleen werd in behandeling geno men een voorstel van een der aandeelhouders, om te bepalen dat voortóan ieder aandeelhouder niet meer dan 12 stemmen zal kunnen uitbrengen, welk voorstel echter niet werd goedgekeurd. De vergadering werd hierop gesloten.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1887 | | pagina 1