PORTORICO met VARINAS, NIEUWE HANDSCHOENEN TRICOT ONDERGOEDEREN voor Mannen, Vronwen en Kinderen. BAKKERIJ BIN g NEP. liHIJXSPOOHWEG. Goedkoope Reisgelegenheid GOUDA nadr DEN HAAG peptoïï bouillon GEVRAAGD 1887 Nie ADVERTENTIËN. f 500 J. van Sonsbeek. A. van OS Az. Kleiweg E. 73a. Gazkronen en petroleumlampen, met uitstekende branders, volgens de nieuwste vindingen, zgn voorhanden in het Magazijn van 'C. van^BERKEL, KLEIWEG. WATERPASSEN, nieuwe constraclie. S. H. POLAK, OPTICIËN, Groenend»!. Privaatlessen of Schrijfwerk. GOED AANGEWEND tegen schouder- en aangezichtspgn, kramp of verstijving der leden en verdere ongemakken, door gevatte koude ontstaan, zgn de ABSHAUBBIN’S ADVERTENTIEN. J. M. van VELZEN. of Anti-Rhuinatis^he Watten, het tot nog toe zekerste middel om van die POT ■TrTlT~Fn Burgerlijke Stand. E 3ST T B B U Q. Opnieuw ONTVANGEN: W. SCHALEKAMP Jr., Haven J7, Gouda. SCHENK Zn. Anti-Rhumatis^he Watten, W. LOTSY. op Gouda, bg J. C. ZELDENHIJK. I SEPTEMBER ^speciale Gouwe Wgk C No- 99, OPENT en zich voorneemt prima kwaliteit BROOD te leveren, waartoe hg zich minzaam aanbeveelt. De akte v door den hee In de gem zielen telt, i C. B. Verheul, Oudewater. Gouda, 10 Aug. 1887. Ondergeteekende maakt zjjnen geëerden stadgenooten bekend, dat hg DINSDAG 16 AUGUSTUS zijne van Dorp, Zoetenneer, ding, Alphon. Gebr*. Kauling Bodegraven. De ondergeteekende betuigt zijnen bartel ij ken dank aan allen die zijne BENOEMING tot Lid van den Gemeenteraad hebben bevor derd. De prins en viöfr zonen en per trein van vorstelijk echt; door tal van d ambten beklei Allen heett ren hlrtelijk zeld wordt do soneel, zich De familie i> Mara tegenov of zes weken GO VERGADE Dinsdag d ten 1 ure. Aan de or Het voorst overhaalveer Het voorst panden uit c De begroot 1888. De benoem 2e Burgerschi De benoen Tusschenschoc De benoem vervangende 1 voor de aaust Bureau voor gevonden voorwerpen, geopend van *s namiddags 13 uur. Gedeponeerd Een potloodpen, een fantasie armband, oen pakje jalousiënband, een nikkel ketting met gouden medaillon, een broche (goud met bruine steentjes), een gouden ring met steen, een fantasie armband, een kinder-portemonnaie met 13 centen, een dito met W/g cent, een gouden medaillon met portretten, een rozenkrans met dop, een onderstuk van een kinderoorbelletje (bloedkraal met goud). Uit Hanov Nederlandschi op de Kooks de bedoeling Een zoo groo volgens de n opgenomen. uit Nederiam betalen wg aan hem, die bg het gebruik van Goldmann’s Keizer Tandwater ooit weder tandpijn krggt. 8. GOLDMANN en Co., Dazfti». Verkrijgbaar a 60 cent» de flacon te Bij het vroedvrouw i mej. E. P. "W Op - de t zijn o. a. bel Coleus, le p prijs, (getuigs voor Liliurn prijs (Goud, i voor Aucuba Steensma, all med.) Gebr. prijs (getuigsc De begroo het jaar 188 gesteld in Voor opbfeir 12096.41 voor gjmweze; Dè tegenw raai zal in ve: Staat en wu sloten op W 3 ure. Blijkens di nos. 144, 1- wetten van 1 gifig nemen vi 'hoofdstukken MARKTBERICHTEN. Gouda, 11 Aug. 1887. De aanvoer van jarige artikelen was weder zeer onbeduidend. Van het nieuwe gewas was de aan voer grooter dan de vorige week, die tot onvermin derde prijzen vrij coulant opruimde. Van jarig graan waren Tarwe en Rogge flauw, Haver daarentegen zeer vast. Zeeuwsche Tarwe 8.75 a 9.15. Mindere 8.25 a 8.60. Polder Tarwe f 8.35 a 8.50. Mindere 7.80 a 8.'Afwijkende7.25 a 7.50. Jarige Zeeuwsche Rogge 6.a 6.50. Nieuwe do. 5.50 a 6.Polderrogge 4.60 a 4.80. Buitenlandsche per 70 KG. 3.25 a f 4.50. Jarige Wintergerst 4.30 a 4.60 Nieuwe do. 3.50 a ƒ4.50. Jarige Zomer ƒ4. a 4.30. Nieuwe do. 3.90 a 4.20. Chevalier- gerst 5.a 5.50. Haver per Heet, 3. a 4.— en per 100 kilo f 6.50 a 7.—. Hennepzaad Inlandsch 6.75 a 7.Buiten- landsch 4.50 a 5.ErwtenInlandsche blauwe mesting 6.25 a 6.50. Buitenlandsche voererwten per 80 Kg. 5.70 a 6.Kanariezaad ƒ10.a 10.50. Duivenboonen 6.75 a ƒ7.25. Paardenboonen 5,75 a 6.Koolzaad 8,70 a 8.90. Karwijzaad 14,50 14,75 per 50 Kilo. Mais: per 100 kilo. Bonte Amerikaansche 5.75 a 5.80. Odessa »5.40 a 5.60. Cinquantineƒ 5.60 a 5.90.. De veemarkt met weinig aanvoer, de handel traag, vette varkens 18 a 20 ct., varkens voor Londen 17 a 18 ct. per half kilo, magere varkens en biggen traag, biggen 0.80 a f 1.10 Schapen en Lammeren traag. Schapen ƒ20.a 28. per stuk. Nuchtere kalveren 6.a 10. Aangevoerd 179 partyen Kaas, eerste kwaliteit 24.— a 27.—/tweede kwaliteit 21 a 23. Noordhollandsche 22.a 26. Goeboter 1,30 a 1.40. Weiboter’ 0.90 a 1.10. - 17 AUGUSTUS a.s. KAASMARKT. GEBOREN8 Aag. Johannes Franeiaeus Theodoras, onder* F. X. Daadt en A. M. van de Pavoordt. 9. Hen* drika, oeders P. de Zeeutf en J. E. J. Krebs. Johanna, ondera W. van Hoorn en E. C. Lamars. 10. Cornelia Pieter, ouders P. van Eijk en N. Barneveld. Johannes Adrianas, ouders F. Oomens en J. C. le Jeune. Willem 0.60 Cts.'p. KG. VAN Des ZONDAGS gedurende JütJl, JULI, AUGUSTUS en V..1. Retourbilletten 1«, 2* en 3e KI. GOUDA—DEN HAAG verkrijgbaar, geldig voor De NIEUWSTE MODELLEN Alles wordt met garantie geleverd. De «Luxemburger Zeituug” publiceert een artikel tegen die buitenlandsche bladen, die het succes sierecht van Adolf van Nassau en de genegenheid der Luxemburgers te zijnen opzichte in twijfel trek ken. Het blad beweert, dat dergeljjke geruchten in België met bepaalde bedoelingen verspreid wor den. De rechten van Adolf van Nassau zijn onaan tastbaar, verklaart het Luxemburgsche blad, en Luxemburg zal met dezen souverein beter tevreden zjjn dan met een aanhechting aan België, waarmede het ten opzichte der economische, sociale en reli gieuze toestanden niet zou willen ruilen. Er komen uit New-York uitvoeriger berichten over de nieuwe grondwet, welke koning Kalakaua in zijn koninklijk Hawaï heeft moeten af kondigen. De regeering wordt uiigeoefend door den koning met twee Kelners. De leden der Eerste Kamer moeten 25 jaren oud zijn, drie jaren in het konink rijk gewoond hebben en een eigendom ter waarde van 3000 dollars bezitten of een inkomen hebben van 600 dollars. De leden der Eerste Kamer worden gekozen door hen, die eene zekere waarde aan eigendommen bezitten, terwijl allen, die een bepaald bedrag in de belasting betalen, de leden der Tweede Kamer mogen kiezen. De constitutie waarborgt onbeperkte vrijheid van spreken en schrijven en bepaalt dat geen oorlog mag verklaard worden zonder toestemming der Kamers, die elke twee jaren bijeenkomen. Evenmin mag de regeering zonder goedkeuring der Kamers belastingen uitschrijven, tenzij in dringende gevallen, wanneer de Kamers niet bijeen zjjn, maar dan is in allen gevalle de bekrachtiging van den Geheimen Raad noodig. UW Omtrent het sluiten van contracten van levensverzekering en Igfrenten bg de Hol- landsche Sociëteit van Levensverzekeringenopge richt in het jaar 1307 te Amsterdam en tegen woordig onder het bestuur van de Heeren J. FOCK, C. F. van EEGHEN, J. T. van BOSSE en J. G. SILLEM, als Commissa rissen, Jhr. Mr. C. HARTSEN Jbsz, als Directeur, en Mr. J. P. PORTIELJE, als Tweede Directeur, zijn inlichtingen te verkrij gen aan het Kantoor te Amsterdam, Reguliers- dwarsstraat 12, bij HH. Correspondenten in de voornaamste steden des Rijks en bjj den Heer T. DRAWER, te 's Gravenhage, Billi- tonstraat 2, Generaal Agent. Correspondent voor Gouda, de Heer G. C. FORTO WN DROOGLEEVER, Notaris. Jaarlgksche Premie per Honderd Gulden Kapitaal-Verzekering voor het geheele leven: 25 Jaar 1.99, op 40 Jaar 3.11, 30 2.27, 45 3.71, 35 2.64, 50 4.53. zeer smakelijk en krachtig voor zieken en ge- makkeljjk voor huishoudelijk gebruik. Zalm, Kreeft, Sardines a l’Hnile, Lunchtong, Capres, Engelsche Zuren en Sausen, Champig nons, Truffels, Soepen, Sausen, Groen en alle soorten Comestibles. Verkrijgbaar bg Een ONDERWIJZER vraagt Adres onder No. 1542, Bureau van dit Blad. KOST en INWONING, voor iemand uit den burgerstand, omtrek Roode Brug. Adres met opgaaf van prgs onder lett.R 100, lastige kwalen ontslagen te worden. Ver! baar a 30 ets. aan het hoofddepot A. BREI VELT Az- te Delft en verder bg T. A. G. van Deth, Mej. de Wed. Bosman, A. Bos, Berkel. Gouda. W. F. J. den Ujjl, Schoonh. A. Kauling, Alphen. A. Prins, Zevenhuizen. M. JGoudkade, Boskoop K. Oosterling, Haastrecht. X>. Hoogentlijk, Cappelle. Gebr*. Kauling, Woerden. - 8. v. d. Kraats, Bleiswjjk. G. r.d. Geur, Waddinxveen. in alle Htnnen- en Buitenlandsche Cou ranten, worden dadqlgk opgezonden door den Boekhandelaar A. BRINKMAN, te Gouda. w xx ^xx u x va vaoxxxjwxxvxuxa vxtap^ Prgs 1.60 eer^jp, 1.30 tweede, 0.8b derde Klasse. Snelpersdruk van A. Brinkman te Gouda

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1887 | | pagina 3