lm Kinderen. <K Zn. EG. id 14 G ILLON ÏGÖ BINNENLAND. Zondag 14 Augustos, N° 3586. 1887. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. lVEXD '8 IEX. LAK, '•V, Watten, d om van die en. Verkrijg- t A. BREET- iMP Jr„ ren 17, Goudi. -- ve constructie. en stemopneming F t gebruik Iwater V II II u u H 43.29 24.98 24.18 32.28 32.65 29.49 23.59 27.20 n n n n n ii H n flacon te IIJK. volgt hoofdstukken I, II en III der G^ndwet. In de gemeente Berg-^mbachtf die nttm 2800 zielen telt, is sedert 1 Juli jl. niemand overleden. De prins en prinses Von Wied met hunne kinderen, vidfr zonen en een dochtertje, zijn eergisterenavond per trein van 9.45 in de-residentie aangekomen. Het vorstelijk echtpaar werd aan hetRijnstation begroet door tal van dames en heeren, die hof- of rogeerings- ambten bekleetjpn. Allen heetten den prins, de prinses en de kinde ren h&rtelijk welkom, waarna het gezin dat verge zeld wordt door een talrijk gevolg en bedienend per soneel, zich in rijtuigen naar Scheveningen begaf. De familie is aldaar afgestapt aan de villa Dulca Mara tegenover het Paviljoen en denkt oqn maand of zes weken in-de badplaats door te brengen. en-twintig -» om op de Kookschool aldaar te worden geplaatst, met de bedoeling, om zich Ijei dipldma te verwerven. Een zoo groot aantal buitenlandsche leerlingen kan, volgens de regelen der school, niet te gelijk worden opgenomen. F - uit Nederland. goudsche courant. ER «speciale geldig voor Ün, kramp of ongemakken, i de ral, Oudewater. 'kei. o, Zoetermeer. Alphen. ngBodegraven, g, Haastrecht, ing, Woerden. Waddinxveen. dsche Cou- idendoor den te Gouda. r zieken en ge- sbrnik. lile, Lunchtong, nsen, Champig- Groen en alle aar by vraagt ihrijfwerk. o van dit Blad. Jmand uit den r- derlett. R1Q0. De a Werkmansbode" is de vorige week in ver groot formaat verschenen. In een woord naar aan leiding van die vergrooting van formaat, gepaard gaande met uitbreiding1^ der redactie, spreekt de redactie o. a. over de moeilijkheid harer taak, die voor een goed deel bestaat in het voorlichten van eene meerendoels ongenoegzaam ontwikkelde massa, aan welke goed begrip van en voldoend inzicht in de eenvoudigste vraagstukken van staathuishoudkun digen aard ontbreekt, die van het ingewikkeld maat schappelijk samenstel zich geen juist denkbeeld kan vermen en wiexde reeks van sociale vraagstuk ken een onoverkomelijke berg toeschijnt. Eene leer stelling als die van opheffing van het particulier bezit, met eene daarmede in verbaad staande maat schappelijke inrichting, waarin beweerd wordt, dat er geen zonde, geene werkeloosheid en geene armoede meer zal zijn, heeft, gelijk men licht begrijpt, grooter aantrekkelijkheid voor velen uit die massa dan de prediking, dat slechts van geleidelijke ontwikkeling heil is te wachten. ir En zulke leerstellingen", zegt hst blad o. a. ver der, //hebben te grooter aantrekkelijkheid, omdat zij van den persoon slechts een belijden Vorderen, waar bij hij zich geene andere verplichting meent opgelegd dan de grootst mogelijke ontevredenheid tebetoonen met de bestaande maatschappelijke inrichting. Is daaraan voor hem niet tevens het gevaar verbonden, dat hij minstens althans de hoop opgeeft, andere middelet die veelal v<mr de hand liggen, alleen tof in vereeniging met anderen aan te wenden, ten einde in zijne al meer en meer onhoudbare positie leniging te brengen? x //Hoezeer en hoe volkomen erkennende de groote behoeft#, die er bestaat aan verbetering van den stoffelijken en maatschappelijken toestand der wer- kende klassen, in het algemeen van hen, die met meer of minder ruwen handenarbeid in hun levens onderhoud moeten voorzien, achten wij die verbete ring echter niet md§elijk door maatschappelijke om verwerping, maar wel door hervorming. //Hervorming in den uitgebreidsten zin des woords. Dat is het^tandpunt. waarop we tot heden stonden en waarop we zullen blijven staan. Daarmede is tevens aangegeren, waï van andere stroomingen op het gebied der arbeidersbeweging ons scheidt. z/Het kan niet worden ontkend, dat van verschil lende zijdenveel gedaan wordt tot leniging van den socialen nood, dat hier en daar menige hulp wordt verleend, menige ^ave jvordt uitgereikt aan arme en minderbedeelde natuurgenooten. Hel is Ver van* ons dat te laken. Wij willen dat zelfs blijven waardeeren. Maar wat voor ons daarbij op den voorgrond dient te staan, isstrekt die gave alléén tot leniging of ook tot duurzame verbetering? Wordt de arme er alleen mede geholpen of ook de armoede er door genezen, voorkomen, zooveel jnogolijk ge keerd? Want immers dien laatsten we'g moet het op?" De Lux. Zeitung bevat een beschouwing over de houdipg der buitenlandsche pers tegenover het Groot hertogdom. Het blad wijst op de onkunde, waar van een aantal dier berichten blijk gaf, met name wat de troonopvolging betreft. Wij weten,” zegt do L. Z., //dat de rechten van den h'ertog van Nassau reeds -sinds lang zijn erkend on van de zijde van Djiitschland schriftelijk ver zekerd. Onze geheele bevolking eerbiedigt zoowel den tegenwoordigen Koning-Groothertog als zijn ver- moedelijken opvolger. Wij verheugen ons over de innige verstandhouding, welke tusschen de beide lijnen van het Nassausche stamhuis en verschillen- de vorsten en regeeringen bestaat en dat nog kort gelede» de voormalige Nassausche troepen den 70sten verjaardag van hun vroegere» vorst (hertog Adolf) feestelijk» konden vieren.” Men heeft iets gezocht achter een reis, welke.de Luxëmburgsche zaakgelastigde onlangs naar Berlijn heeft ondernomen. Wie op de hoogte is weet echter, dat enkel de verhouding- tot het Duitsche tolver- bonek aanleiding is geweest tot die reis, daar de verhooging van de brandewijnbelasting in het I Duitsche rijk natuurlijk maatregelen in Luxemburg noodig maakt. De zaakgelastigde zal wel doorzicht Bij het te Utrecht gehouden examen voor vroedvrouw werden toegelaten: mej. J. Lens en mej. E. P. Woerleo geb. te Gouda. Op .de tuinbouwtentoonstelling te Leeuwarden zijn o. a. bekroond: Gebrs. Steensma, alhier; «voor Coleus, le prijs (zilv. med.) en voor Gloxinia, 3e pry's, (getuigschrift); S. D. van der Goot te Boskoop voor Lilium 2e prijs (Br. m'éd.) en Coniferen, le prijs (Goud, med.); A. van Wilgen Dz., te Boskoop voor Aucuba Japonica, 2e prijs (Br. med.); Gebrs. Steensma, alhier, voor Bruidsbouquet 2e prijs (Br. med.) Gebr. Steensma, alhier, voor Balbouquet 3de prijs (getuigschrift). De begrooting der gemeente Zevenhuizen v^or het jaar 1888 is door den raad voorloopig vast gesteld in ontvang en uitgaaf op f 15438.70. Voor opbrengst van belastingen is uitgetrokken 12096.41 voor kouten van onderwijs 5419 en voor ynwezen f 3270. Dè tegenwoordige vergadering der Staten-Gene- raal zal in vereenigde zitting door den Minister van Staat en van Binnenlandsche Zaken worden ge sloten op Woensdag, Augustus, ’r namiddags 3 ure. Blijkens de Staatscourant zijn in de Staatsbladen nos. 144, 145, 146, 147 en, 148 afgekondigd de wetten van 10 Augustus 1887, tot het in overwe- xgihg nemen van de voorstellen tot Verandering in de Delft Gouda. Den Haag Kralingen. Botterdam Dordrecht Schiedam Leiden Gorinchem De Provinciale Vereeniging van burgemeesters secretarissen in Zuid-Holland zal te Botterdam in de Diergaarde vergaderen op Maandag den 29n Augustus 71887. De punten van behandeling zyn.: lo. Benoeming van twee leden van het bestuur, in plaats van de periodiek aftredende leden, de heeren P. C. Stoop en C. L. J. Bos. 2o. Stellingen te verdedigen door jhr. mr. W. T. C. Van Doorn, burgemeester van Naaldwijk: a. Bij een wel ingericht rijkbelastingstelsel be hoort de gemeente hare-belastingen in hoofdzaak te heffen in de vorm van docenten op de rijks- belastingen of een aandeel der opbrengst van deze belastingen is ontvangen. b. De regel, dat de rechter de bestaand^ plaai- selyke verordening buiten toepassing mag laten, zoo hij die verordeningen in strijd acht met de wet, vindt geen grond in onze wetgeving en is bovendien af te keuren. 8o. Stellingen te verdedigen door den heer A. P. Zaalberg, burgemeester van Alfen a/d. Rijn a. De meaning, als zoude art. 108 der Gemeen tewet, in verband met art. 197a eigenlijk niet meer dan eene tautologie zijn, omdat de verplichting tot uitvoering de daartoe noodige middelen kan geacht worden te omvatten, is kennelijk in strijd met art. 54 der Grondwet, dat de uitvoerende macht uit sluitend aan den Koning toekent en deze macht wel is t<? onderscheiden van eene opdracht tot uit voering by speciale wet met toekenning van een politierecht tot verzekering van die opdracht, dat «onder die toekenning onbestaanbaar zou zijn. b. Met het oog op art. 54 deh Grondwet juncto art. 70 Gemeentewet, behoorde-de bevoegdheid in art. 110 der-Gemeentewet omschreven, niet den Bur gemeester en Wethouders, maAr aan den Burge meester alléén, als hoofd der gêmeente-p.olitie. te zijn opgedragen. K c. Wenschelijk ware het, vooral voor eene gelei delijke terugvordering der kosten, voortvloeiende uit de toepassing van art. 18Ó Gemeentewet, bij privaat- rechtolyke procedure, dat de wet de grenswaarden stelde voor de beperking van het eigendomsrecht bij plaatselijko verordeningen. d. Het arrest van het Gerechtshof te ’s Gravenhage van 15 Januari 1883 aannemonde dat art. 180 Ge meentewet alleen maar toepassing vinden kan, wan neer men te doen heeft met een terrein, dat tot gomeenen dienst van allen bestemd is, vindt in die wet geen stem. 4o. Stellingen te verdedigen door mr. H. A. Van de Velde, burgemeester van Loo&luiwen: a. In ar.. 184 Wetboek van Strafrecht behoort onder //wettelijk voorschrift" in de eerste plaats te wprden verstaan een voorschrift der rijkswet en voorts die Voorschriften voorkomende in provinciale plaat selijke of waterschaps-vorordetfingen, welke bij eene bijzondere wetsbepaling voorgeschreven strekken tot hare aanvulling, zoodat deze voorscriften zij het niet oymiddellijk dan toch door de bevoegdheid tot regle- menteering door de rijkswet gegeven, als uitvloeisel van die wet optreden. b. Wenschelijk ware inzonderheid voor de practijk eene wijziging van art. 184 van het* Wetboek van Strafrecht in dien zin, dat de woorden z/wettelijk voorschrift" ook omvatten alle provinciale, plaatselijke en waterschaps-reglementen. GOUDA, 13 Augustus 1887. VERGADERING van den GEMEENTERAAD. Dinsdag den 16 Augustus 1887 des namiddags ten 1 ure. Aan de orde Het voorstel tot het heffen van rechten voor het overhaalveer op de Kattensingelgracht. Het voorstel tot den openbaren verkoop van panden uit den boedel van wijlen Mej. Hoffman. De begrooting der Stedelijke Gasfabriek, dienst 1888. De benoeming van eene onderwijzeres aan de 2e Burgerschool voor meisjes. De benoeming van eene onderwijzeres aan de Tusschenschool. De benoeming van twee leden en twee plaats vervangende leden in het bureau van i' voor de aanstaande verkiezing. De akte van hoofdonderwyzer is o. a. verkregen door den heer N. Vlasveld, alhier. De statistiek der sterften over Maart 1887 wijst aan, dat in Zuid-Holland, met eene bevolking van 911534 inwoners, het aantal overledenen met leven loos aangegevenen op 1000 inwoners per jaar be droeg 28.78. Op 1000 inwoners komen in die statistiek de dgende gemeenten voor: met 39.23 overledenen. Uit Hanover wordt gemeld dat Bn t__ 1 Nederlandsche dames aanzoek hebben gedaan, de bedoeling, ILa zoo groot aantal buitenlandsche leerlingen kan, 1‘ ,Èr zijn op dit pogenblik twee leerlingen d. In September zullen er vijf zyn. -x - Groenendaal.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1887 | | pagina 1