IWE&. IEREN •ein BINNENLAND. rug, 187. 2ZE5 1 SIS bevragen by 3, Az.» KLEIWEG. - Vrijdag 19 Augustos. 1887. 3588. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. wijs. r FKOEK, ikoek, £OEK, CAMP Jr, Juisinier, t-Haren 17. i Hogen, IAARI Koslelooze Avondschool I 3 I ■j I I liessen. H. Enno van Gbldf.ii. Van deb Meu. k het eene dergelijke school JSIE, GLEEVER. joi :wom> De Staatecowant nderen. Et Zn. ij AGEN met brood-en kazerne b£ HT op end, dat de OCTOBER Scholen ver- goudsche courant. illokalen op des natnid- •dt verwezen l’HILB. 1 stuigenis te j turende twee welnu zjjn I iel zuiver ge lig haartooi, naar wille- njj genezen, ILE, Haait- lam. Franco 2.25 aan lembours. Door de Leidsche Machinefabriek, firma Bakker en V. de Valk, is eene nieuwe toepassing gevonden van het bekende stelsel van zelfwerkende voorwerpen. Het is een deurslot, dat alleen geopend kan wor den door inwerping van twee halvestuiversstukken. De eerste drie sloten van dézen fiard worden heden aangebracht in de badinrichting aan de De Ruyterkade te Amsterdam, nam. op 2 privaten en een toiletkamer. De vinding is des te belangrijker, omdat zij geen spelletje, geen aardigheid, maar inderdaad nuttig is in de practijk. Zij levert goedkoop en onberis pelijk toezichtvoor een aantal inrichtingen. In zijn werk Ce qu’on mange a Parie vertelt Pierre Delcourt o. a. het volgende: ’s Ochtends komen de Parijsche kooplieden in de Halles de aange voerde kluiten boter keuren; zij doen dat door een metalen stang in de boter te steken en die er dan uit te halen met een klein klontje en dit houden zij een oogenblik in den mond en spuwen het dan uit. Welnu, hetgeen zij uit spuwen, wordt door een „industrieel0 met zorg bewaard. Hij laat den vloer opvegen met al het stof en de vuilnis, laat alles smelten en verkoopt dan de boter, die hij aldus verkrijgt, aan de menschen, die in de open lucht gebakken aardappelen enz. te koop aanbieden 1 Wij lezen in het Vaderland: Voor Scheveningen en alle visschersplaatsen, die zich op de haringvisscherij toeleggen, is het begin van de visscherij weer een misrekening. Misschien is misrekening hier niet het juiste woord, want menige reader vreesde reeds vóórdat de haringvisscherij aanving voor lage besommingen; maar, zooals het gewoonlijk gaat, men hoopt steeds op betere tijden. De lage prijzen, waarvoor de groothandelaars in de laatste twee jaren de haring hebben moeten van de hand doen, hebben ook nu voor de eerste nieuwe aanvoeren geen verbetering ondergaan. En van de marktprijzen hangen in de voornaam ste plaats de besommingen af. De vangst was tot heden dit jaar meer dan mid delmatig en de qualiteit van de haring in het alge meen heel goed, en toch werden ladingen van bomschuiten, die in betere jaren 2000 en meer opbraehten, thans verkocht voor 1200 tot 1500. Nu is het bekend dat de haring van de eerste reizen binnen korten tijd moet worden omgezet en geconsumeerdmisschien, dat voor de haring van de tweede en volgende reizen een betere prijs bedongen wordt, wat wij voor readers en visschers van harte hopen. Valt de haringvisscherij Jook dit jaar weder tegen, dan ziet het Ier voor vele nijveren treurig uit. Benige werklieden, die onlangs in de riolen van Parijs aan het werk waren hadden in dit onder- aardsche doolhof eene zonderlinge ontmoeting. Terwijl zij bezig waren met het schoonmaken van het ge deelte der cloaca, dat zich onder den Boulevard de Vilette bevindt, hoorden zij plotseling een luid en lang aangehouden gesis. Zij dachten dat dit het het hulpgeroep was van iemand, die misschien door een der openingen in het riool was gevallen Redonnet, de ploegbaas, dacht echter, dat dit vreemde gerucht door boosdoeners werd gemaakt, die zich hoogstwaarschijnlijk in deze riolen voor de politie verborgen. Hy nam zijn schop en stapte moedig naar de plek, van waar het geluid kwam. Nadat bij een grooten afstand had afgelegd, zag hij bij het flauwe schijnsel der veiligheidslampen een reusachtigen boa constrictor, welke zich om een der watergeleibuizen had gekronkeld en zijn kop dreigend naar hem uitstak. Redonnet verdoofde het ondier dadelijk door een geduchten slag met zijn schop en toen de werklieden van zijn ploeg genaderd waren, hielpen zij den slang doodslaan. Het lichaam van den slang werd in triomf naar boven, en naar het naastbij zijnde politiebureel ge bracht. Daar bleek het spoedig, dat boa als vermist was aangegeven, nadat het hem gelukt was uit de menagerie van een kermistroep te ontsnappen. Een waterplant, uit Canada in Noord-Amerika herkomstig, de zoogenaamde „waterpest0, voor ongo- GOUDA, 18 Augustus 1887. Het adres bij den Gemeenteraad ingekomen tot oprichting ran een Middelbare School voor Meisjes is van den volgenden inhoud Gouda, 15 Augustus 1887. Aan den Gemeenteraad van Gouda, Geven met vorschuldigden eerbied te kennen on- dergeteekenden, inwoners van deze gemeente, be langhebbenden bij of belangstellenden in het openbaar onderwijs voor meisjes dat zij met groote instemming de zinsnede ver nomen hebben, voorkomende in eene missive van de Commissie van Lager Onderwijs en medegedeeld door Uwen Voorzitter in de openbare Raadszitting van 18 Juli jl. aldus luidende „Wij aarzelen niet te verklaren, dat zij, (nl. de 2e Burgerschool voor Meisjes) in geenen deele voldoet aan de eischen welke aan moeten worden gesteld." Adressanten nemen uit deze woorden aanleiding met den meeeten eerbied U te verzoeken dezen toe stand toch niet langer te bestendigen dan hoogst noodzakelijk is, maarjreeds op de aanstaande begroo- ting een post uit te trekken teh einde te voorzien in de dringende behoefte welke in deze gemeente bestaat aan Middelbaar Onderwijs voor meisjes. Reeds eenige jaren geleden hebben eenige ouders zich in hun verlegenheid tot de Regeering gewend “Shet verzoek ’s Rijks Hoogere Burgerschool voor ;eris alhier ook voor hunne dochters open te stellen, fit {redmiddel, dat uit den aard dor zaak niet anders kon zijn als een behulp, omdat' de geheele opvatting en inrichting van hét onderwya veer jongens in dezen zoo aanmerkelijk verschilt van wat jroor meisjes gewenscht geacht moet worden, werd toch door velen aangegrepen, maar het is U bekend hoe die toegang het eene jaar wel, het andere weer niet werd verleend en hoe dit den bestaanden toestand nog bedenkelyker, ja onhoudbaar gemaakt heeft. Adressanten vragen U eerbiedigopheffing van de 2e Burgerschool voor meisjes eene uitbreiding, zoo dit noodig mocht blijken, van de le Burgerschool voor meisjes opdat daar plaats zij voor die meisjes, welke van het Middelbaar Onderwijs geen gebruik zullen maken, en dan de oprichting ecner Middel bare School voor Meisjes, welke aan de bestaande zoo dringende behoefte voldoet. Zij zijn rich volkomen bewust van de financieels bezwaren, welke aan de inwilliging van hun ver zoek zyn verbonden, maar meenen toch dat in deze gemeente het onderwijs aan meisjes gegeven, niet langer, zóózeer als thans ’t geval is, mag ach terstaan bij dat wat voor jongens openstaat. vragen niet om eene school, die de meisjes tot geleerden zal maken, veel minder nog die haaf ongeschikt zal maken voor ’t huiselijk leven, maar integendeel eene inrichting, waardoor zij ge vormd worden tot meisjes en vrouwen, die later door hare ontwikkeling des te boter in staat zullen zijn de belangrijke plaats in te nomen, welke haar in onze maatschappij is aangewezen. C. O. van Kesteben. W. Julius. K. Jonk En. C. van Veen Azn. J. W. Schouten. van 16 Aug. bevat het volgend koninklijk besluit van 13 Aug., Nr. 155, Art. 1. Do Eerste en, Tweede Kamer der Staten- Generaal worden ontbonden met 17 Aug. 1887, gelijktijdig met de sluiting der tegenwoordige ver gadering. Art. 2. De verkiezingen der Leden van de Eerste Kamer zullen plaats hebben op Donderdag 8 Sept. a. s. Onze commissarissen in de verschillende provinciën worden gemachtigd, de staten hunner provincie te dien eifide in buitengewone vergadering op te roepen. Art. 3. De verlderingen van de leden der Tweede Kamer zullen plaats hebben op Donderdag 1 Sept, a, sin de kiesdistricten waar herstemming noodig is, zal deze geschieden op Woensdag 14 Sept. a. s. Art 4. De nieuwe Kamen komen te zamen op 19 Sept. a_s. 8taten-Qeneraal. Vereenigde Zitting der beide Kamers op Woensdag den 17den Augustus 1887, tot sluiting van de gewone vergadering der Staten-Generaal. De heer Van Eysinga, Voorzitter der Eerste Kamer, bekleedt den voorzittersstoeL De voorzitter laat door den griffier der Eerste Kamer voorlezen een Koninklyk Besluit van 11 Augustus 1887 (Stél. No. 12), waarbij aan den Minister van Staat, Minister vaq^aBinnenlandsche Zaken de taak wordt opgedragen om zich heden, des namiddags te drie uur, te begeven naar de ver gaderzaal der Staten-Generaal, en daar uit naam des Konings de tegenwoordige zitting van de Staten- Generaal te sluiten. De Voorzitter benoemt eene commissie van acht leden der Eerste en der Tweede Kamer, om den Minister van staat. Minister van Binnenlandsche Zaken in- en uitgeleide te doen. i Kort daarna wordt de Minister van Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken, die zich op de g< statelyke wyse naar de vergaderzaal der 81 Generaal heeft begeven, de zaal binnengeleid. De heer Heemskerk, Minister van Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken, plaatst zich vóór den troon en houdt de volgende aanspraak: e Mijne heeren! „Ik mag het voorrecht hebben u by het eindigen uwer werkzaamheden, den dank des Konings over te brengen voor de yvorige behartiging van ’s lands belangen". „Behalve de vereischte begroetingen en admini stratieve wetten, werden eenige andere, hoofdzakelijk van oeconomischen aard, tot stand gebracht. Daar toe behooren de uitzonderingen op de bepalingen der gemeentewet omtrent plaatselijke belastingen, verscheidene onteigeningen voor belangrijke werken van publiek nut in Nederland, de aanleg van staats wege van spoorwegen op Java en op de westkust van Sumatra, de maatregelen tot opbeuring der sui kercultuur op Java, en het invoeren eoner nieuwe pasmunt in West-Indië. „Verbeteringen werden gebracht in het wetboek van burgerlijke rechtsvordering, in de wet op de schutteryen, in de crimineele wetboeken voor het krijgsvolk te water en te land, en den accijns op het gedistilleerd en in de wet betreffende het recht van patent. „Een onderzoek van grooten om vang omtrent den arbeid van kinderen en den toestand van fabrieken en werkplaatsen werd door de Tweede Kamer ge houden. „Een buitengewoon gewicht ontleent de nu afge- loopen zitting aan de behandeling en aanneming van elf wetten strekkende tot het in overweging nemen van veranderingen in de Grondwet. Dit onderwerp van staatsbelang heeft gedurende eenige maanden groote volhardende inspanning van do Volksvertegenwoordiging gevorderd. En vermits daarover de geWeiischte overeenstemming is verkre gen, behoort naar luid van art. 197 der Grondwet, eene ontbinding van de beide Kamers te volgen, welke met den dag van heden plaats heeft. „In naam des Konings sluit ik do gewone verga dering dor Staten-Generaal". Den minister van staat, minister van binnenland sche zaken, wordt, na het uitspreken dezer sluitings- rede, door de commissie uitgeleide gedaan, waarna do vereenigde zitting door den Voorzitter wordt opgeheven. W. Beoeeb. J. Bbeebaabt Lzn. M. Verhaat Jb. A. Dam. W. F. Spbuit. D. Samsom. H. J. NBMBH0B8T. C. Jonker. E. Kobtenoeveb. D. G. van Vbeuminoen. Te Boskoop zal op Woensdag 14,September een vliogorywedstryd worden gehouden om fraaie prijzen. Mededingers kunnen zich aanmolden vóór 31 Au gustus a. s. bij den Heer N. J. Schoorel lid der Commissie.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1887 | | pagina 1