BINNENLAND. rijs. 'S, 1887. Woensdag 24 Augustos. N? 3590. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. SN. RAAK. ;n Co. i Jr., üjes, T i ih fl.HS (ostelooze ondschool a, enz. >9. r De inzending van advertentiön kan geschieden tot Mn uur des namiddags wan den dag der uitgave GOUDSCHE COURANT t verwezen IE, LEEVER. Naar wij vernemen heeft man aaa mr- I. G. Patqn, arnemelk- «PAGNE 1 Het onderwerp der openbare aanbesteding wordt i teem onder te Gouda, JGDSTÜ8 t Veerstal itant geld, AC 1.50. aange- polata's. Gonda F op het id, dat de ngen, 1CT0BER holen ver- lokalen op es namid- De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG, WOENSDAG en VRIJDAG. In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG, DONDERDAG en ZATER DAG. De prijs per drie maanden is 1.25 franco per post 1.50. hij thans weder geneigd sonde zijn de candidatnur te aanvaarden en tot antwoord bekomen, dat er rer- schillende redenen zijn, die hem op dit oogenblik weerhouden eene candidatnur voor dit district aan te nemen. 1: NSCH NGTONS, me prach- ALEN eu EN, eiken .DDING8, Ï,WERK- 1EL8. lezichtigen Door de kiesvereenigingen .de Krimpenerwaard', .Woerden, en .Nederland en Oranjezijn ook de bh. Mr. A. J. Roest en Mr. J. Fortnijn Droogleevet' tot candidaten voor de Tweede Kamer gesteld. ADVERTENTIÊN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. Bovendien worden alle Advertentieu gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, 't welk des Maandags verschijnt. Afzonderlijke Nommers VUF CENTEN. Over hetgeen verder geschied is, loopen de tain- dat bij rijn Departement als regel geldt, in ron gen uiteen. De beide landlieden beweren dat zij currentie met niet-Nederlanders, de levering aaa niet gespeeld hebben-, die nil Beerde kan dit met Nederiandsche inschrijvers te gunnen tot een ver- zekerbeid zeggen de ander niet, daar hij door het I schil van 5 tea honderd op de ingeschreven prijzen glas bier wat .bedenst in den kop- was. 't Werd f’---- - intusschen tijd om met de boot te gaande kwar- i willen verteren, althans de landman uit Obt moest I sehouwd is het cp - schijnt te worden, ‘zou GOUDA, 23 Augustus 1887. Gisterenavond vergaderde de kiesrereeniging .Bur gerplicht. alhier tot bet stellen van candidaten voor bet lidmaatschap der Tweede Kamer. Op de ean- didatenlijst werden gebracht Mr. A. A. van Bergen Dzendoom, G. A. van Houweninge, Mr. A. J. Roest en Mr. J. Fortnijn Droogleever. De beide laatstge noemden werden gekozen. Tot lid ran het Bestuur der kiesrereeniging werd, ter vervanging van den Heer Post ran der Burg, gekozen de heer H. W. F. Bonte. op rerre na niet, wat rereiseht i men kunnen zeggen, dat - U-i conclusie te kunnen stellen zqn er meer termen van vergelijking, die mede verdienen in aanmerking te komen. Wij noemen slechts de termijnen van op levering, de meerdere of mindere gemakkelijkheid van hunne verlenging, waarmede de toepassing der bedreigde boete, voor vertraging in de oplevering, ten nauwste zamenhangt, en bovenal de scherpte van toezicht op de deugdelijkheid van de grond- stcCen van het werk en van het werk zelf, gedurende zijne samenstelling. Het toezicht dat binnenslands ma* weinig koeten kan geschieden, geschiedt binnen lands wiet zelden schei pes dan buitenlands. Het afge- leverde werk van binnenlandsche fabrieken kan de vergelijking met dat van vreemde herkomst best doorstaanen toch, voor de inachtneming der ter- mijnen van levering wordt op verre na niet altijd dezelfde nauwgezetheid, laat ons liever zeggen de zelfde inschikkelijkheid betracht jegens Nederiandsche fabrikanten als jegens vreemde. Er bestaat dikwerf grond voor hei vermoeden van zekere voorliefde roor buitenlandsch werk; en de agenten van buiten- landsehe ondernemingenverstaan hun vak. Onder deze omstandigheden is openbaarheid a zijn vaste regelen de beste waarborg tegen willekeur. Ka la is onze meening deze, dat de Regeering, dat elk departement ran algemeen bestuur verplicht is, zoowel in *t belang van de publieken dienst, als ia het reel te veel uit het oog verloren overwegend belang van den nationalen arbeid, de vreemde in dustrie niet dan in de gevallen ran uiterste nood zakelijkheid met werk en lereringen te belasten, die, bij slot van rekening, altijd toch voor een deel ook door den Nederlandschen werkman moeten be kostigd’ worden. Vont Bismarck had voorbeen zijn park in Frie- derichsrube voor het publiek opengesteld, en voor namelijk maakten de inwoners van Hamburg hier van gebruik, om ia menigte daarheen te rijden in de hoop den kanselier te zien. Sedert eenigea tijd echter is het park gesloten en worden er geen bezoekers meer toegelaten. Volgens de .Berliner Rundschau- is de reden hiervan, dat de bezoekers zich niet ontzagen, hoornen en planten tehzsnhs- digen. Iedereen wilde iets tot aandenken mede nemen, zoodat bloemen en bladen met de meest schaamtelooze onbeschoftheid werden afgerukt. Dit was natuurlijk een groote ergernis voor den kan selier, die een groot liefhebber is van alles wat den tninbouw betreft, vele boomen eizenbandig heeft geplant, ze zelf soms snoeit en de geringste bloem in zijn park kent en lief heeft. In den Rijksdag heeft hij eens verklaard, dat zijn illusie is, rieh op zijn ouden dag geheel aan de verzorging van zijn tuin te knnnen wijden. Geen wonder dus dat deze handelwijze van het publiek den kanselier eindelijk verdroot, daar hij te vergeefs had zetracht, die door goedheid en scherts tegen te gaan. Eens bijv, betrapte hij eenige dames terwijl zij bezig Het Dijkscollege van de Krimpenerwaard heeft in eene gisteren gehouden vergadering aan den afge treden Secretaris-Rentmeester, den heer J. Poet van der Burg, een stoffelijk bewijs gegeven van erkente lijkheid voor de wijze, waarop hij steeds zijne betrek king had vervuld, bestaande uit een pSce de milieu met een prachtig album, vervaardigd in het atelier van den heer F. W. Rinck te ’s-Gravenhage. Van de door den Ned. Rhijnspoorweg aangeboden gelegenheid om des Zondags tegen verminderd tarief naar den Haag te kunnen gaan, maakten Zondag 320 personen gebruik. Voor de Amsterdamsche rechtbank had zich dezer t dagen een kwartjesvinder te verantwoorden, 't Was I Salomon Fransman, 27 jaar oud, geboren en wonende te Amsterdam. Zqn beroep duidt hij aan met den wel wat rekbaren naam van «koopman.- Wat was er gebeurd Twee leringen. Do slachtoffers zqn twee boeren- een uit Olst, en een uit Heerde. Naar hun uiterlqk te oordeelen, zqn rij tegen een man als bekl. niet opgewassen. Den Ilden Juli jl. kwamen de twee lieden met de boot te Amsterdam aan. Zij waren volslagen vreemdelingen in Jeruzalem. Zij begeren zich de «tad in, onderweg ontmoetten zq Salomon Fransman, die, vriendelijk voorkomend, met de boertjes kennis “«knoopte en met hen opwandelde. «He, wat is dst?» zei Fransman op eens. En zich bukkende, ™pt« hij iets van den grond op. ’t Was een kwartje! Nu dat was een goede vondst. Met de hem eigene gulhartigheid stelde de eerlijke vinder voor, dat men voor 't kwartje een glas bier zou gaan dnnken en een sigaar rooken. Graag natuuriqk. En zoo ging men naar de herberg van C. H. Ziege- lear, in de Molensteeg. In de gelagkamer zat reeds een gast. De drie laatstbinnentrodenden gingen I by hem ritten, en lang duurde ’t niet of de eerste I j” ^ere wn ne*f ’sn Fransman noodig- de t drietal nit eens een spelletje kaart te spelen. uy uju i-epanement als regel geldt, in De beide landlieden beweren dat zij j currentie met niet-Nederlanders. de leverinr k-ia.—. .v.. v—w-ai—aL- -i_z= i te gunnen tot een ver- •Jppervlakkig gezien schijnt dit een maatregel, over welks billijkheid de Nederiandsche industrieel riek tjesrinder scheen 't gevondene kwartje alleen te de handen mag wrijvenmaar van naderbij be- pill—. a_lal__J— 1 A...ïa 01-4a I -_11 1 - - - 'tbier betalen.’ Hij haalde z^ buidel met geld uit den zak en schudde den inhoud, t-—U Ajkj- daaldera, op de hand. Of nu de schim ren Caglio- - - -- -j pteseling de ryksdaal- den vim zijne hand verdwenen en in het bezit ra* Fransman geraakt waren, die té weer aan Vet over- v V. J- Vjrt veiligheid. nlt anders. Volgens M hem gespeeld en ir snolletje: hij nam was on danwnoes- teenreide kaart zat Sman, verloren hun geld, dat zq bijgezet hadden. Hq zrff verloor 't weer aan Vet en gaf ’t, dus aan dezen over. 't Verhaal van bek! wordt gedeeltelqk bevestigd door den kastelein, die beweert dat hij beide boeren heeft zien spelen. Maar op 't oogenblik dat Frans man de rijksdaalders uit de hand ren den eenen boer weggoochelde, «ras hq niet in de kamer. Maar hij gelooft er niets van. Wat er ook van de zaak zijn moge, op zeker oogenblik begonnen de boeren om hun geld te roe pen en misbaar te maken. De politie trad binnen, ‘t gezelschap ging verklaring geven bij den commis saris, en 't gerolg was dat Fransman in hechtenis bleef. Het O. M., waargenomen door den subsi.-off. van just mr. Pleijte, acht door de verklaringen der beide boeren de schuld van Fransman voldoende bewezen, en requireert derhalve op grond ren dief stal 18 maanden gevangenisstraf. De advocaat Mr. Ed. I-ankhout, die op verzoek zich met de verdedi ging belast had, achtte het bewqs niet geleverd en concludeerde tot vrijspraak. Daarna nam als beklaagde plaats de neef van Fransman, de associé-kwartjes vinder Vet, waarvan hierboven is melding gemaakt. Tegen hem werden dezelfde getuigen, als die tegen Fransman gehoord waren, aangeveerd. Ook hij ontkende rijn schuld. Het O. M. meende daarentegen dat hij mededader was aan den diefstal dien Fr. gepleegd had en requireerde mitsdien tegen hem 2 jaren gevangenis straf. Ook voor hem trad Mr. Lankhout als ver dediger op, met dezelfde conclusie als hij ten aan zien van Fransman had genomen. nogmaals door de De Xederl. ludeetrieel besproken. Uitgangspunt is het houden van een tweetal aan bestedingen lo. voor schroeQwlen met toebehoo- ren en ,2o. voor yzeren kapspanten, door het Dep. van Koloniën, ten dienste der Indische spoorwegen. De A'. I-, in 't bijzonder de redenen toelichtende, die, uit een oogpunt van nationaal belang en alle gegevens te ramen genomen ook uit een oogpnnt van billijkheid, zouden wettigen de toewij zing van die lereringen aan de Hollandsche in schrijvers, hoewel niet de laagste laat daaraan deze algemeene opmerkingen voorafgaan —j -- De Minister van Koloniën heeft openlijk verklaard, waren een aantal bladen af te plukken. .Dames!' twaalf rijks- thans met gelijke maten gemeten wordt. Om die i sin f’arrlin— mn rlwa~ kwvnn.->n stro of Basch in zqn nabijheid was, weet hq niet alleen herinnert hij rich dat f zijne hand verdwem U gaf. De laatste bracht de ba De beklaagde Fransman veri' hem hebben de beide boeren verloren, ’t Was een heel at drie kaarten waar hartenboer ten de boeren raden waar h naar wij vernemen enz men aaa a. u. raaqu. - w r vroeger afgevsariigde voor dit dmWrt, gevraagd of

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1887 | | pagina 1