EL I JUG, If 8 BINNENLAND. iDEH. Nieuws- en Kruiden >EN. EM. ASTEN, nulzen, z. KEL, rEG. ring E. 73. 1887. Vrijdag 26 Augustus. 3591. Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. Leer!!! Uitjes Jeparte- ontvan- van JEN, i net De inzending van advertentiön lean geschiedeii tot één uur des namiddags van den dag der uitgave IEUW. :h gesloten. ya B I sche Cou- len door den Gouda. SNIJBOO- verder alle en, 3 a.s. iedere Consulteren BI WEG 97, d. IG. Jl GOUDSCHE COURANT. VDON is taande par- baar binnen verd wijnen, jjk en zacht !5 cent per on. Alleen HDINCK De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG, WOENSDAG en VRIJDAG. Inde Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG, DONDERDAG en ZATER DAG. De prjjs per drie maanden is 1.25 franco per post 1.50. ADVERTENTIËN worden geplaatst van 15 regels h 50 Centeniedere regel meer 10 Centen. GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. Bovendien worden alle Ad verten tien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, *t welk des Maandags verschijnt. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. nyhack-rivier. Het bestuur der maatschappij vatte onlangs het voornemen op, in de plaats daarvan een breede steenen brug te doen bouwen en de ijzeren tijdelijk 50 voet zijwaarts te verleggen. Dit werk moest geschieden zonder belemmering van 't verkeer. Toen de bruggehoofden met de noodsporen, benevens de stelling, waarover de brug van 1600 ton of 1,600,000 k. g. zwaarte moest worden ver schoven, in gereedheid waren gebracht, ving men het eigenlijk werk aan. Binnen 11*/, minuut was de brug verplaatst en ongeveer een kwartier uur later passeerde de sneltrein haar Philadelphia en daarna een goederentrein de Pennyhackrivier als ware er niets voorgevallenwel een bewijs, dat een meesterstuk van bouwkunst was volvoerd. GOUDA, 25 Augustus 1887. De R. K. kiesvereeniging Recht roor alle, alhier, heeft met algemeene stemmen opnieuw Candi das! gesteld behoudens de adhaesie in den Prov. Bond van katholieke kiesvereenigingen in Zuid- en Noord-Holland de heeren jhr. mr. K. A. Godin de Beaufort en mr. U. H. Huber. Prjji: 37*/, 32'/, 20 ct. Voor de Rotterdamsche Rechtbank stond Dinsdag terecht J. O. H., 22 jqar, kapper, geboren te Ber lijn, hier te lande zonder vaste woonplaats. Hem werd ten laste gelegd, dat hy in den nacht van 24 tot 25 April jl. te Moordrecht uit het huis, bewoond door de wed. S. en hare kinderen, ten nadeele van haren zoon had ontvreemd 3 scheermessen en 2 scharen, en wel door een raam op te schuiven en daardoor binnen te klimmen, en vervolgens den lessenaar, waarin die voorwerpen geborgen waren, open te breken. In deze zaak werden 9 getuigen geboord, uit wier verklaringen ten duidelijkste bleek, dat niemand anders dan bekl. do dader kon zijn. Bekl. s houding ter terechtzitting was alleronver- schijnt hier te lande gekomen te zijn om roof te in de maand Juni jl. tot 4 jaar gevangenisstraf, terwijl hij zich ook nog te Amsterdam, Den Haag en Utrecht te verantwoorden zal hebben over hem ten laste gelegde misdrijven. Het O. M. vorderde zijne veroordeeling tot twee jaar gevangenisstraf. Mr. A. C. van Blommestein, toegevoegd verdedi ger, zeide dat, daar bekl. geweigerd had op de hem gedane vragen inlichtingen te geven, voor hem daar de feiten ook z. L bewezen waren niets te zeggen overbleef. Alleen om bekl. ’s jeugdigen leeftijd beval hij hem in de clementie der rechtbank aan. Beschuldigd van wederspannigheid stonden vervol gens terecht H. B.» 25 jaar, smid, en P. v. <L B., 29 jaar, werkman, beiden wonende te Krimpen a/d IJsel. Eene in den nacht van 30 op 31 Juli jL gedane bekeuring van eenige personen, had zekere gisting doen ontstaan in de gemeente Krimpen. In den avond van den 31en Juli zagen de gemeente- en de rijksveldwachter een hoop menschen bijeen, wel een 70 man, die, toen zij naderbij waren gekomen, hen met gebalde vuist verschillende bedreigingen toevoegden. De eerste bekl. bracht vervolgens den gemeenteveldwachter met de vuist verscheidene slagen op de borst toe, terwijl de 2 e een klinkersteen dien veldwachter tegen het hoofd wierp, waardoor deze achter het oor eene bloedende wonde bekwam. Het ten laste gelegde werd door beklaagden ont kend. Het O. M> was echter van meening dat zij schuldig waren naar art. 182 wetboek van strafrecht, door zich met vereenigde krachten gewelddadig tegen de veldwachters te verzotten, die hen lot rust aan maanden, en vorderde veroordeeling van no. 1 tot 45 dagen, en van no. 2 tot 4 maanden gevangenisstraf. De toegevoegde verdediger van den 2den bekl. meende ook zijnerzijds niettegenstaande de ont- kentenis van den bekl. dat het ten laste gelegde door hen was begaan, doch verschilde met O. M. hierin, dat er z. i. niet was gehandeld met vereende krachten. Nog stonden terecht 3 gebroeders V., werklieden, wonende te Krimpen a/d IJsel. Deze personen, met nog eenige anderen, keerden in den nacht van 30 op 31 Juli huiswaarts, komende van Kapelle, waar dien dag een rooiwedstrijd was gehouden. In vroolijke stemming verkeerende, zongen zij eenige liederen. Daar dit op het nachtelijk uur verboden was, werd hun door de veldwachters bekeuring aangezegd. Volgens dezen zouden zij daarna door de beklaagden in meerdere of mindere mate gewelddadig zijn bejegend. Een 4-tal getuigen a décharge spraken het door de veldwachters medegedeelde tegen en verklaarden zelfs dat de veldwachters waren begonnen met te slaan. Het O. M. hield de aanklacht staande, en vorder de veroordeeling tot gevangenisstraf van no. 1 en 2 ieder tot 45 dagen en van no. 3 tot 3 dagen gevan genisstraf. Mr. A. C. van Blommenstein, als verdediger op tredende, was van oordeel dat 4 onder eede gehoorde getuigen wa décharge" evenveel geloof verdienden als 2 veldwachters, en concludeerde mitsdien tot vrijspraak der beklaagden. Over 8 dagen uitspraak. Op den Pennsylvania-spoorweg, bij Holmesbury Junction, ligt een smalle ijzeren .brug over de Pen in het mail-overzicht van de Java-lode lezen we o. a. het volgende: De Gouverneur-gèneraal is van zijne reis naar midden-Java teruggekeerd en de meesten, die vroe ger het noodzakelijke van die reis niet begrepen, zijn tot het inzicht gekomen, dat de kosten daarvoor gemaakt geene nuttelooze uitgaven zijn geweest. Het oog van den meester maakt het paard vet en als meester is Z. E. opgetreden tegenover de inland- scha prinsen in de Vorstenlanden, welker toestand wel eene opbeuring noodig heeft. Of werkelijk in de vermindering van inkomsten ten gevolge van de daling, der suikerprijzen en de koffiebladziekte (Pra- boe Prang Wedona, zoon van den bekenden Mangkoe Negoro, derft daardoor jaarlijks ongeveer een mil- lioen gulden) een politiek gevaar schuilt betwijfel ik, maar de handhaving van orde en rust wordt zeker niet gemakkelijker bij eene verarmde bevolking in streken, waar de politie niet geheel in onze han den is, en waar de adel niet schroomt ver- I meerdering van zijne inkomsten te zoeken in schilligst. Op geen der tot hem gedane vragen een afdoend antwoord gegeven. Het O. M. q ceerde bekl. als een zeer gevaarlijk individu. Hij plegen; de rechtbank te Haarlem toch veroordeelde hem Gebr. Steensma alhier hebben een 1" en 2” prijs behaald op de tentoonstelling van bouquetten, bloe men enz. te Harlingen. Aan de Oudewatersche ijsclub is door een 30- tal dames een vaandel aangeboden. Het vaandel bestaat uit zwart fluweel, met gouden franje en kwasten omhangeu, prijkende in het midden eene zilveren schaats, omstrengeld door eenen blauwen band met het opschrift in gouden geborduurde letters ^Oudewatersche Ijsclub 1880". Tot Bestuurslid van de afdceling Zevenhuizen, Waddinxveen en omstreken der Hollandsche Maat schappij van Landbouw is benoemd de heer W. L. Preaijs van Zevenhuizen. Tot het ontvangen van herhalingsonderwijs voor den cursus 1886/87 te Amsterdam, werden ingeschre ven 1093 leerlingen. Als men nagaat dat voor den cursus 1882/83 dat onderwijs door nog geen 600 leerlingen werd gevolgd, dan blijkt dat gedurende dien tijd het aantal leerlingen met 500 is vermeerderd. De oorzaak van de toeneming der belangstelling in dat onderwas wordt voornamelijk toegeschreven aan het toekennen van prijzen en het invoeren van onder wijs in het teekenen aan al de herhalingsscholen voor jongens. De schr. der «Haagscho kroniek" in de N. Gron' Ct. verneemt, daLhet plan zou zyn om na de opening der nieuwe zitting van de Staten-Generaal terstond de Indische on staatsbegrootingen af te doen en daarbij zoo groote zelfbeperking in acht te nemen, dat de beide Kamers nog gelegenheid zouden vin den de Grondwetsherziening vóór 1 Januari 1888 af te doen. De ontbinding der Kamers zou dan echter niet dadelijk volgen, maar men zou, in ver band ^met de voorbereiding van het werk der kiezerslijsten, eerst in Februari of Maart daartoe overgaan en een maand later de algemeene verkie zingen doen houden voor de Kamer van 104 en de Eerste van 50. Dit alles zijn intifsschen nog niet meer dan voornemens en wensohen. De telefoon is reeds tot in Afrika doorgedrongen. De eerste aanleg vindt plaats op het Portugeesche eiland St. Thomas, een der rijkste eilanden van de bocht van Guinea. Met het hoofdbureau zuljen voorloopig 50 stations in verbinding staan, welke over de uitgebreide cacao- en koffiplantages ver- ’spreid zijn. De oorsprong van de steden der Mayas in Yuca tan, met haar eigenaardige paleizen en tempels, die gedeeltelijk nog in goeden staat in de wouden van Midden-Amerika staan, wordt, zooals bekend is, door vele deskundigen gezocht in een ver verwijderd tijd perk; terwijl anderen, zich grondende op het voor komen van kruisen en paarden in het beeldhouw werk, aannemen dat die steden nog tijdens de Spanjaarden in vollen bloei verkeerden. Deze laatste onderstelling is vermoedelijk de juiste. Volgens eene mededeeling van den bekenden onderzoeker dezer oude steden, Desirée Charnay, heeft onlangs een be woner van Ixmal, bij de verwoesting van eene der aldaar staande pyramiden, daarin ingemetseld gevonden twee Spaansche donderbussen, die blijkbaar tot de wapenen behoorden, welke de Mayas in 1527 aan de expeditie van Don Francisco de Montejo ontnamen. Zonder twijfel hebben zij die pyramide, welke met de andere geheel overeenstemt, gebouwd en de kostbaarste tropeeën als offer voor hun God daarin gemetseld, en waren dus toen nog in het bezit van twee stelen en op de hoogte van hun eigenaardige beschaving, die onder de Spaansche heerschappij spoorloos verdwenen is.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1887 | | pagina 1