NSAP, ML s AAIT DE KIEZERS. N° 3593. 1887. BINNENLAND. under isieo ojsuiv Woensdag 31 Augustus. 1 a NDEN, ecuranz eim, UBBEL Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. EREN OOM Jr., ikjes, Ef es as a B Mr. A. J. Roest, te Rotterdam en Mr. J. Fortuijn Droogleever, te Gouda. •>l J I m, enz. Hg -B Da inzending van advertentiön kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave •v-'l t w ECT1E. Gouda Gouda. nder. per pot 5, goudsche courant. l. JAEGER, aar mstreken. eur, 'JLIUS. het school- V RIJ DAG nu r in het De uitgave dezerCourant geschiedt ZONDAG, WOENSDAG en VRIJDAG. Inde Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG, DONDERDAG en ZATER DAG. De prgs per drie maanden is 1.25 franco per post 1.50. en en de MBER te .NSCH NGTONS, GOUDA, 30 Augurtus 1887. Bij den Zondag te Amsterdam gehouden Zwem wedstrijd in de bad- en zweminrichting aan de De Ruijterkade, uitgeschreven door de Amtterdanuche ZwemcM, werd een prijs voot duiken behaald door den heer L. E. Beszelzen en een voor snelzwemmen op den buik door den heer O. C. Krom. Genoemde heeren zijn, naar men weet, beiden lid van de Qoudtcke Zwenulub, en hebben dus opnieuw getoond te behoo- ren tot de beste zwemmers van ons land. i, aange- polata's. lk.500.000 300.000. roede ken- PTIJN, Agentuur l-,LAND- dragen. ADVERTENTIÊN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centeniedere rege meer 10 Centen. GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, ’t welk des Maandags verschgnt. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. De rechten der verdediging. Ter terechtzitting van Vrijdag stond.voor do rechtbank te Amsterdam terecht een zekere K., oud bekende der justitie die zich zelf had aangemeld aan het politie-bureau met de mededeeling, dat hij aan de firma O. in de Molsteeg een brandbrief had gezonden, waarvan hij den commissaris de copie vertoonde. Hij werd toen aan het bureau gehouden en oen instructie tegen hem geopend, waarin hot bleek, dat de oorspron kelijk door hem geschreven brief, na een vluchtige lezing aanstonds door den ontvanger, lid der firma O., vernietigd was. Ter terechtzitting ver klaarde K. intusschen, d^t hij zichzelf vroeger valschelijk beschuldigd had, met het doel om de noodige rust, die hij tot horstel zijner gezondheid behoefde, maar zich uit geldgebrek niet verschaffen kon, in de gevangenis te genieten. De copie, die hij den commissaris vertoonde, was de ware niet; oen. juist afschrift van den brief, dien hij den heeren O. dan wel gezonden had, had hij zoo juist tef terechtzitting aan zijnen toogevoegden verdediger, mr. D. E. Lioni, gegeven. In ons vorig nummer hebben wij gewezen, op het groote belang der verkiezing van over morgen (1 Sept.) De Kamer, die thans wordt verkozen, heeft een veel beperkter mandaat dan gewoonlpk. Haar taak is te beslissen over de ontwerpen der grondwetsherziening, die in eerste lezing zijn aangenomen. Als dan daarenboven enkele dringende zaken, o. a. de staatsbegrooting voor het volgende jaar, zjjn behandeld, worden de ka mers opnieuw ontbonden en in het begin van 1888 hebben weder verkiezingen plaats, en wel vol gens de nieuwe bepalingen der herzienegrondwet. De groote vraag is dus thansvóór of tegen de grondwetsherziening. Deze quaestie be- heerscht alles. De kiezers zullen dus wel doen mannen af te vaardigen, van wie zy zeker zjjn, dat zjj den nationalen arbeid tot een goed einde willen brengen. Kan men dit stellig ver wachten van onze beide vorige afgevaardigden Bet antwoord daarop is moeiljjk. De houding der anti-revolntionaire partjj, waartoe deze be- hooren, is zeer nevelachtig. Alleen de veran deringen betreffende de troonsopvolging en het kiesstelsel achjjnen zonder voorbehoud door al haar leden te worden goedgekeurd, hoewel een harer leiders dezer dagen zich ook omtrent het eerste punt zjjne stem voorbehield. In elk geval weigeren de candidaten dier party zich onbewim peld vóór de herziening te verklaren, en hoewel vermoedeljjk de meeste voor den drang der om standigheden ten slotte zullen moeten zwichten, is het duideljjk, dat zij gaarne een spaak in 't wiel zouden steken, indien zij hun kans schoon zagen. Om die reden komt het ons gewenscht voor ze te vervangen door vrjjzinnige mannen, die bereid zjjn zonder voorbehoud hunne goedkeu ring te hechteii aan de nieuwe grondwet, welke een einde maken moet aan dien toestand van malaise, welke zoo lang verlammend heeft ge werkt op ons politiek leven en elke ingrjjpende hervorming, inzonderheid op sociaal gebied, onmogeljjk heeft gemaakt. Daarbjj komt nog, dat de beide tegenwoordige afgevaardigden ons geheel vreemd zjjn. Zjj wonen in verwijderde deelen des lands en zijn den kiezers geheel on bekend. Voor de behartiging der stoffelijke belangen van het district is bekendheid met de behoeften der streek een eerste vereischte. In dit opzicht hebben de liberale candidaten veel voor. De heer Roest kent door zjjne betrek king het district door en door, terwjjl de heer Droogleever er geboren is en er steeds gewoond heeft. Uit het oogpunt van het algemeen be lang des lands, zoowel als uit dat van de bij zondere belangen onzer gemeente, raden wjj den kiezers aan eenparig hun stem uit te brengen op Van de door den Ned. Rhijnspoorweg aangeboden gelegenheid om des Zondags tegen verminderd tarief naar den Haag te kunnen gaan, maakten Zondag 237 personen gebruik. In de 1L Vrijdag gehouden vergadering te Goid- schalkoord van de Afdeeling #de Hoeksche Waard* van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw, werd door het lid van het Bestuur, den heer P. Breesnee, van Oud-Beierland, in overweging gege ven, om op de algemeene vergadering der Holland sche Maatschappij van Landbouw, te houden te Hoorn op 8 Sept. a.s., aldaar door den Afgevaar digde, de wenschelijkheid te doen uiten, dat door het hoofdbestuur met kracht bij de regeering worde aangedrongen, om den uitvoer van aardappelen uit Duitschland naar Nederland te verbieden, ten einde te voorkomen dat de zeer gevreesde Kolo- rado-Kever, welke in Duitschland zoovele aardap pelvelden verwoest, naar ons land worde over gebracht, wat voor Nederland eene onberekenbare schade zou kunnen veroorzaken, daar het duidelijk blijkt, dit insect eenmaal aanwezig, zich niet gemak kelijk laat uitroeien, immers, de Duitsche Regeering heeft reeds eenige jaren vruchteloos hieraan duizen den guldens besteed, niettegenstaande breidt zich de kever van jaar tot jaar meer uit; onze Regeering zou dus, niet alleen den Landbouwer, maar geheel de Ned. natie voor een groote ramp kunnen behoeden, door met spoed en doortastend te handelen. De vergadering betuigde volkomen adhaesie aan het gesprokene van den heer Breesnee. Voordat mr. Lioni dit afschrift aan de rechtbank voorlas, bood hij het den subst.-officier mr. Pleyte, ter inzage aan. Deze verklaarde toen, den inhoud er van al te kennen. Daar nu bekl. dit afschrift eerst den vorigen dag in de gevangenis vervaardigd had, met het doel, het zijn verdediger te doen toekomen, gaf mr. Lioni in zijn pleidooi uiting aan zijn groote verbazing over het feit, dat de ambtenaar van het openbaar ministerie van den inhoud kennis droeg. Dit kon niet anders dan door een onderschepping van de zijde der autoriteiten zijn een handelwijze, waardoor de rechten der verdediging, in den laatsten tijd in ons land hier en daar toch al zoo bekort, geheel geschonden werden. Pleiter kon niet nalaten, er op te wijzen, hoezeer deze inbreuk hem griefde en verontwaardigde. Er moest voor den gevangene volkomen vrijheid bestaan, zich met zijn verdediger over zijn belangen te onderhouden. Hij moest hem alles kunnen bekennen, ook het meest compro- mitteerende, zonder gevaar te loopen, dat zijn brieven werden onderschept of het gesprek afgeluisterd. Door den ambtenaar van het O. M. werd op deze klacht niets geantwoord. Omtrent de eigenlijke toedracht dezer zaak deelt men ons het volgende mede: Toen mr. Lioni Woens dag 11. de gevangenis verliet, verzocht hij den be waarder zijn cliënt papier en inkt te geven. De bewaarder deed dit en bracht het den man in zijn cel, die toen te kennen gaf, dat hij de copie van hetgeen hij ‘zijn advocaat schrijven wilde reeds op een lei had staan. Deze werd hem toen afgenomen, na een poosje teruggegeven, en toen de brief klaar was, op zijn beurt ook deze afgeëischt. Toen men hem dien terugbracht, werd hem er bij gezegd, dat hij dien dan maar op de zitting aan zijn advocaat moest geven. (H. Crt.) Een proef, die zeer voldeed, is te Ostende geno men met zwem-vesten, geleverd door de firma de wed. J. C. Massee en Zoon te Goes. La Meuse geeft van deze proefneming een verslag, waaraan we het vol gende ontleenen. Eene dichte menigte verdrong zich aan de oevers van de baai Saint Pierre, waar een stoomboot, die welwillend ter beschikking van den zaakgelastigde der firma, den heer Leblanc, was gesteld, de genoo- digden wachtte. Onder dozen waren de directeur van de werkplaatsen der marine, de onder-inspecteur bij het loodswezen en andere bevoegde personen. Twee flinkgebouwde mannen, waarvan een niet zwemmen kon, sprongen gekleed en al over boord. Beiden hadden zware waterlaarzen aan en met hun zwemvesten aan, bleven ze, ook de niet-zwem- mer, welke houding ze ook aannamen, boven water. Een schipbreukeling kan zich dus, op den rug, naar de kust laten afdrijven. Men heeft zelfs ge constateerd, dat twee mannen - wel te verstaan, ook als zij niet kunnen zwemmen - met de beenen aan elkander gebonden, gemakkelijk eene vertikale hou ding kunnen bewaren en met de armen horizontaal op de oppervlakte van het water uitgestrekt, zonder zich te vermoeien, voortdrijven. Alle toeschouwers stonden verbaasd. De proefne ming werd echter nog in volle zee, die op dat oogenblik onstuiming genoeg was, herhaald, terwijl er zich nu vier personen aan onderwerpen waarvan een eenó vrouw was. Aan het slot van het verslag vergelijkt La Metqe de bestaande reddinggordels en zwemvesten met de Massoe-vesten. Het zwaarste Massec-vest weegt slechts

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1887 | | pagina 1