1887. Vrijdag 2 September. N°- 3594. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. BINNENLAND. kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave De inzending van advertentiön GOUDSCHE COURANT. AD VERTENTIËN worden geplaatst ran 15 regels 50 Centen; iedere rege meer 10 Centen. GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, 't welk des Maandags verschijnt. Mzonderljjke Nommers VIJF CENTEN. De uitgave dezer Courant geschiedt ZON DAG, WOENSDAG en VRIJDAG. Inde Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG, DONDERDAG en ZATER DAG. De prjjg per drie maanden is 1.25 franco per post 1.50. GOUDA, 1 September 1887. Dl. J. H. Gunning, predikant te Benningbroek, is beroepen tot predikant bij de Ned. Herv. Gemeente alhier. Mej. A. S. Krom alhier heeft dezer dagen met gunstig gevolg bet examen afgelegd voor Fransche taal (L. O.) Bart en Dirk Stevens, beide sjouwers alhier, zijn heden namiddag naar het huis van bewaring te Botterdam overgebracht als verdacht van diefstal, zoowel te Haastrecht als te Gouda gepleegd; hun broeder Jan ia de vorige week te Botterdam aan gehouden voor diefttal, te Gouda gepleegd. De Burgemeester van Waddinxveen heeft ter ge legenheid van den verjaardag van de Kroonprinses de schoolkinderen zijner gemeente onthaald, Naar men wil, zouden bjj de regeering ernstige plannen bestaan opnieuw het aantal hoven, in 1875 op vijf teruggebracht, te verminderen. Twee plannen zouden in overweging worden ge nomen volgens hot eerste zouden drie hoven over blijven en deze te 's-Hertogenbosch, 's-Gravenhage en Zwolle gevestigd zijn, volgens het andere zouden slechts de hoven van 's-Hertogenhosch en 's-Gra venhage bljjven bestaan. In de zitting der Botterdamsche Arr.-Rechtbank van Dinsdagmorgen werden veroordeeld J. O. H., oud 20 jaar, friseur, geboren te Berlijn, zonder vaste woonplaats, bekl. van zich in den nacht van 23 op 34 April met behulp van inklim ming in de woning van vrouw de Hoog, te Moor drecht, te hebben meester gemaakt van drie scheer messen en twee scharen, tot 2 jaar gov. H. B., oud 26 jaar, smid en P. v. d. B., oud 39 jaar, werkman, bekl. van in den avond van 31 Juli, tijdens een opstootje te Krimpen a/d. IJsel den gemeenteveldwachter Hidskes te hebben geslagen en verwond, de eerste bekl. tot 1 maand gev. en de tweede bekl. tot 2 maanden gev. M. V., oud 28 jaar, ijzerworker, E. V., oud 26 jaar en C. V., oud 30 jaar, arbeiders, wonende te Krimpen'a/d. IJsel, bekl. van wederspannigheid tegen bedienende beambten aldaar in den nacht van 30 op 31 Juli gepleegd, de le en 2e bekl. tot 15 dagen gev. en de 3e bekl. tot 3 dagen gev. J. H. en J. d. M., wonende te Capellea/d. IJsel, bekl. van mishandeling, tot f 3 boete. Uit Den Haag wordt gemeld: Domela Nieuwenhuis heeft kwijtschelding gekre gen van zijne verderen straftijd. Gisteren avond tus- "I when 10 en 11 uren verscheen hij op hot onver wachts in „Walhalla/', waar zijue partijgeuooten ver- eenigd waren. Hij kwam er per rijtuig, en keerde kort daarna huiswaarts. De zee was gisteren te Soheveningen zeer onstui mig; in den namiddag was golfslag eu stroom zóó sterk dat de directeur-generaal van het „Zeebad" te 4 uur bevel gaf, ter voorkoming van ongelukken, het baden te staken. De voorwaarden van uitgifte der nieuwe Brus- selscbe premieleening komen op de loten niet alleen in het Fransch, maar ook in het Vlaamsch voor. Zij zijn voor een Nederlander, uit een taalkundig oogpunt beschouwd, opmerkelijk genoeg om er hier iets van mede te deelen. Men hoore „De leening is verdeeld in 2,890,000 titels vau honderd frank elke, brengende een kroos op van fr. 2—50. „Het kroos eindigt volledig, zoo haast de titel uitkeerbaar iaer zal geen breuk van coupons vergoed worden. Al de coupons der vervaldagen na de uitkeering moet aan den titel vasthouden de waarde der coupons zonder treden afgedaan wordt van de eischbare som afgetrokken. „De snietgevraagde kroozen vallen na vijf jaar" enz. enz. In „Eigen Haard" zal binnen kort een opstel ver schijnen van den heer Hendrik P. N. Muller te Botterdam, waarin hij zjjn bezoek beschrijft aan de Delagoa-bui en de Trsnivaslashe goudvelden. Het verhaal zal geïllustreerd worden met teekeningen van Sohipperua, vervaardigd naar photographieên van den schrijver. De Courant voor Lekkerkerk en omstreken, welke te Maaasluis werd uitgegeven, heeft opgehouden te bestaan. Daarentegen wordt nu door dezelfde firma, Van Wielingen Cie, uitgegeven eene Courant voor de Krimpenerwaard en de Alblasserwaard. Bij het garnizoen te Middelburg doet zich het zonderlinge verschijnsel voor, dat een 50tal soldaten heden ongesteld zjjn geworden. De oorzaak is nog onbekend. Door den geneeskundigen dienst wordt een nauwkeurig onderzoek ingesteld. De loopende geruchten omtrent vergiftiging door het gebruik van vleesch in de soep kunnen wij dus niet bevestigen. (Af. O.) De kantonrechter te Groningen heeft voor eenige weken de vraag te beslissen gehad of leverantiën, aan een mindeijarige gedaan, door den vader moeten worden betaald op grond van den wette- lijken plicht des vaders om zjjne kinderen te onder houden. Een kleermaker te Hildesheim had aan den mindeijarigen zoon van een koopman te Gro ningen gedurende twee jaren kleederen geleverd en daaraan verstellingen verricht, maar kon het bedrag van ruim ƒ180 niet van don vader betaald krijgen. Hij stelde daarom eene vordering in op bovenge- melden grond, maar werd beantwoord met de exceptie van minderjarigheid, daar de vader de rekening te hoog vond. De eischer bood toen aan te bewijzen dat de kleedingstnkken noodzakelijk waren voor den zoon. De kantonrechter liet hem echter tot dit bewijs niet toe. Hij overwoog dat de wet wel den vader verplicht, zjjne mindeijarige kinderen op te voeden en te onderhouden, maar dat die bepaling enkel de verhouding regelt tusschen ouders en kinderen, maar daaruit een derde, die den mindeijarige eenige leve ring doet, geen reoht kan ontleenen om van den vader betaling te vragen. Evonmin kan een leverancier, die op bestelling aan een mindeijarige goederen levert en daarmede zjjn eigen zaken behartigt, dat doende geacht worden vrijwillig het belang van den vader waar te nemen en mag daarom niet als zoo danig een vordering instellen. Zekere heer C. had voor den prijs van 15,000 frs. aan een koopman in antiquiteiten, den heer L., een soort van zilveren vaas verkocht, welke van het tijdvak der renaissance scheen te dagteekenen. De verkoopakte luidde aldus: „Ontvangen 15,000 frs., waarde genoten, voor een voorwerp van oud zilver sedert meer dan 60 jaren in het bezit mijner familie." Spoedig verklaarden de liefhebbers dat dit kunst voorwerp eenvoudig oen nieuw namaaksel was van een antieke vaas. Toen werden deskundigen be noemd, die uitmaken moesten tot welk tijdvak de vervalsching van dit stuk kon opklimmen. Eindelijk kwam men tot de conclusie, dat de vaas geen 30 jaren oud was, bijgevolg niet sedert 60 jaren in het bezit der familie van den heer C. had kunnen zijn. De rechtbank steldo den koopman in antiquiteiten in het gelijk en veroordeelde den heer C. tot terug gave van de 15,000 frs. en in de kosten. Olie op de Baren. Kapitein Kuhlman, van de stoom boot Mam, van den Noordduitschen Lloyd, rapporteert eenige welgeslaagde proeven met olie, tijdens de hoogs zeeën, waarmede de boot voortdurend op haar reis tus schen Bremen en New-York te kmnpen had. Hij verkreeg een„boven verwachting" goeden uitslag. Kapitein Kapitein Kulhmann's woorden luiden „1* volgt „Wij bevonden ons op 50° NBr. en 23° WL. Het weder was stormachtig en er kwamen hooge zeeën uit het westen. Wjj richtten onzen koers naar het Westen en hadden dus de hooge zeeën vlajc voor den boeg het schip stootte en werkte hevig. De passagiers konden om de stortzeeën niet op dek blijvenhet water spoelde van voren fiaar achteren. Daarenboven dreigden de booten, welke in de da vits hingen, ieder oogenblik weggespoeld te worden, telkens wanneer het schip van richting veranderde. „In dezen nood besloot ik de proef met de olie te nementwee pijpen, die aan de zjjden van het schip uitmondden, werden met werk gestopt en toen met olie gevnld, welke daardoor langzaam er uit liep. Spoedig bespeurde ik de uitwerking, want geen zeewater liep meer over het dek door de olie had do zee haar macht verloren. Wij openden de deuren der hutten en der toegangen en de passa giers konden, wanneer zij dit verkozen, op het dek bljjven. Het uitgieten van olie werd 7 nur achtereen voortgezet en wjj gebruikten slechts de geringe hoe veelheid van 5 pond. Kapitein Kuhlmann is zoo opgetogen over zijn proefneming, dat hij anderen zeelieden aanraadt, zijn voorbeeld te volgen. Volgens de Frank/. Zt. heeft thans te Osnabrück een gerechtelijk onderzoek plaats omtrent een zeer ernstig bedrog. Aldaar bestaat ongeveer 20 jaren de jjzer- en staalfabriek van den George- Mariênhutten- bergwerkmerein, een der grootste inrichtingen van dien aard in Duitschland, die voor tal van spoorwe gen binnen- en buitenslands de spoorstaven heeft geleverd. De bestelling dier staven geschiedt volgens monster en bij de aflevering wordt elke staaf met dat monster vergeleken en er bij goedkeuring namens den besteller een stempel op geslagen. Eenige weken geleden kwam een graveur, die door de directie was ontslagen, aan het Openbaar Ministerie mede- deelen, dat hij vele jaren aan de fabriek werkzaam was geweest tot het vervaardigen van stempels, die door arbeiders der fabriek werden geslagen in oude of afgekeurde staven, welke de fabriek in plaats van

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1887 | | pagina 1