wss zieken en ge- iruik. eid 1/4 G l IA. LZB 'H uABU 97. OP HM. BINNENLAND. 1EID VËG. Zondag 4 September. IN9 3595. 1887. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. beek. OND torr Bier, ►RD, ering g E. 73». )AM 4 H é7 d JENER-, S BIER, ien. I Courant. gebroken. - aan de SON N. TAN Jl. Zondag hebben baar weinige minuten abonnfa binnen de etad.}t n H n n n n u u n 3.3 1.49 1.13 UNG. Getal Kiezen. 588 110 34 46 Ï19 36 196 87 56 37 130 76 147 192 173 101 25 81 61 155 91 80 81 144 69 94 - 49 37 63 190 132 120 34 95 45 58 76 39 54 55 31 t 3.73 op r, Kattensin- Bureau dezer te Gouda. of eerder eene :attensin- geloopetl stof, 'well BER speciale geldig voor het aantal Kiezers en dex. hebbende Kiezers in het Hoofd-kiesdistrict Getal uitg. stemmen. 440 100 18 28 131 23 144 31 45 33 92 49 102 122 128 93 61 82 103 63 46 47 101 52 59 31 24 t 37 145 79 66 23 88 36 32/ 84 4127 2875 fRerfs gisteren per bulletin beken# gemaakt aan de GOUDSCHE COURANT. Gouda Oudewater Hekendorp Lange Kuige Weide Bodegrave Papekop Woerden Bietveld Waardor Bjirwoutswaarder -Boskoop Zwammerdam Aarlanderveen Alfeu Waddingsveen Zevenhuizen iKoercapelle Bleiswijk Bergschenhoek Beeuwijk Moordrecht. Nieuworkerk a/d IJsel Capelle a/d IJsel Lekkorkerk Krimpen a/d Lek Ouderkerk a/d IJsel Krimpen a/d IJsel Berkenwoude Gouderak Schoonhoven Stolwijk Berg-Ambacht Ammerstol Haastrecht Vlist Zegveld Linschoten Snelrewaard Montfoort Willeskop Veldhuizen GOUDA, 3 September 1887. VEBGADEBING van DIN GEMEENTERAAD. Dinsdag den 6 September 1887 des namiddags ten 1 ure. Aan de orde De beëediging der nieuw- gekozen Baadsleden. De benoeming van twee Wethouders. De begrooting derSchutterij voorhetdienstjaarl888. Het voorstol betreffende eene wijziging der Verorde ning van Politie op de markten binnen da Gemeente. De benoeming van drie Ambtenaren van den Burgerlijken Stand. De benoeming van vier Leden in de Commissie belast met het ontwerpen dor Verordeningen tegen welker overtreding straf is bedreigd. De uitslag der verkiezing voor twee Leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, op Donder dag 1 September 1887, in het hoofdkiesdistrict Gouda is aldus Uitgebracht 2875 stemmen. Van onwaarde 7 n Geldige2868 stemmen. Volstrekte meerderheid 1435 stemmen. Gekozen de heeren Jhr. Mr. K. A. Godin de Beaufort (A. B.) met 1659 stemmen en Mr. U. H. Huber (A. B.) met 1654 st. Mr. A. J. Boest (Lib.) had 1201 st. en Mr. J. Fortuijn flrfiogleever (Lib.) 1189 st (Beede gisteren fer bulletin bekend g\ abounds binnen de stad). LUST van Donderdagmorgen 'heeft de soldaat W. alhier in garnizoen bij het springen over een boom zijn been Het waterleidingwater alhier, bevatte in do af- "1 maand per liter een hoeveelheid organische ^elke vereischte 4 Aug. 0.63 12 17 26 mgr. Kal. permang. n n Ie, Lunchtong, sen, Champig- Groen en alle ar bjj MP Jr., tn 17, Gouda. 1.TK of met Adres onder i Conrant. Op de voordracht voor onderwijzeres te Nieuwer- kerk a/d. IJsel zijn geplaatst, mej. Pleyte te Seroos- kerke, Mej. G. Kok te Göuda en Mq. van der Brugge te ’s-Hage. Als gewoonlijk hebben wij gisteren bij afzonderlijk bulletin den afloop der verkiezingen in ons land medegedeeld. De telegram betr. den uitslag te Brielle, Leeuwarden en Sneek ontvingen wij te laat, wij laten dien daarom hier volgen, benevens dien in die districten, waar de stembus eerst heden geopend is. Brielle. Ingekomen 676 biljetten. Van onwaarde 9. Gekozen Mx. G. J. Goekoop (Lib.) met 626 stemmen. Op Mr. Th. Heemskerk (A. R.) werden 20 stemme? en op den heer De Savomin Lohman (A. B.) 11 stemmen uitgebracht. Leeuwarden. Uitgebracht 1345 stemmen. Van onwaarde 29. Gekozen F. Lieftinck (Lib.) met 1009 en Dr. J. Zaaijer Az. (Lib.) met 1004 stemmen. Op Mr. U- H. Huber (A. R.) werden 309 en op Mr. Th. Heemskerk (A. R.) 294 stemmen uitge bracht. Sneek. Uitgebracht 3664 stemmen. Gekozen A. Buma (Lib.) met 2024, B. H. Heldt (Lib.) met 2001 en J. G. van Diggelen '(Lib.) met J983 st. W. M. Oppedijk (A. R.) bekwam 1636, Mr. W. G. Baron Brantsen van de Zijp (A. R.) 1997 en K. Kater (A. R.) 1504 stemmen. Zierikzee. Uitgebracht 1002 geldige stemmen. Herkozen J. J. van Kerkwyk (Lib.) met 830 st. De Savomin Lohman (A.-R.) had 167 st. Alkmaar. Uitgebraché 1798 geldige stemmen. Herkozen Mr. W. van der Kaaij (Lib.) met 1356 en Mr. J. L. de Bruyn Kops (Lib.) met 1348 st. Goee. Uitgebracht 1866 geldige stemmen. Her kozen A. Baron Schimmelpenmnck van der Oye (A. R.) mét 1154 en Jhr. Mr. A. F. de Savomin Lohman (A. R.) met 1080 stemmen. Jhr. Pompe had 689, Wilkens 187 stemmen. Middelburg. Uitgebracht 2249 geldige stemmen. Herkozen J. P. I. Buteux (Lib.) met 1427 en A. Smit (Lib.) met 1422 stemmen. .Mr. Heemskerk (A. R.) had 786, Lucasse (A. R.) 804 stemmen. Dokkum. Uitgebracht 1923 geldige stemmen. Herkozen Mr. W. J. van Welderen Baron Rengers (Lib.) met 1188 én E. B. Kielstra' (Lib.) met 1157 st. Mr. Huber (A.-R.) had 760, Mr. Keuchenius (A.-R.) .721 st. A Tot predikant te Berg-Ambacht is beroepen Ds. 0. Unsonides, te Waspik, (Noor^Brabant). Jl. Zondag hebben een viertal personen uit Gouda, die de Moordrechtsche kermis bezocht hadden en huiswaarts keerden, een persoon, afkomstig van Kortenoord, die zijn meisje thuis gebracht en zich aldaar tegen den dijt onder deze gemeente had nedergelegd en in slaap was gevallen, diens porte- monnaie met geld uit den zak gehaald en zich daar mede verwijderd, hetgeen door een persooh, die in de nabijheid in het land was om koeien te melken, gezien werd, en die hun toeriep niet in des mans zakkeji te komenmaar in plaats zulks te staken, werden dien persoon zelfs nog epnige scheldwoorden toegevoegd. I Daar weinige minuten na dat voorval de Rijks- veldwachters uit Gouda, die ook op de kennis te Een zich noemende dr. Esperanto (waarschijnlijk een Moordrecht gesurveilleerd hadden, aldaar passeerden, en hun dit door dien persoon werd medegedeeld, hadden zij het geluk het viertal personen nog onder die gemeente aan te houden, die nog in het bezit. waren fan het gestolene, terwijl zij den inhoud van de portemonnaie onderling gedeeld hadden. Van het voorgevallene is ten hunnen laste proces-verbaal opgemaakt (Schoonh. Ct} In den nacht van Woensdag op Donderdag werd het rustige Muiden opgeschrikt door het geroep vanbrand aan de kruitfabriek I Spoedig waren velen op de been, want de schrik van 1883 zit er nog vast in. Gelukkig had de brand niet veel te beduiden. Waarschijnlijk door broeiing, waren in het kolen huis de houtskolen aan het smeulen geraakt en was er brand ontstaan. Spoedig was men het vuur meester en kon ieder zich ter ruste begeven. Dit is binnen korten tijd reeds de tweede maal dat er iets van dien aard aan de fabriek voorvalt. Voor eenige Sagen ontplofte eene vloeibare massa in een der huizen, waar de bestanddeelen van het kruit gemengd worden. Een paar werklieden be kwamen lichte kwetsuren. Volgens het veeartsenijkundig jaarverslag, werden sinds het jaar 1875, waarin de wet ter bestrijding der hondsdolheid tot stand kwam, in niet een jaar zoovele dieren door deze ziekte aangetast als in 1886. Ook in de naburige Rijken trad de ziekte in 1886 met buitengewone kracht op. Was in 1876 het aantal gevallen hier te lande 35, later hoogstens 22 per jaar, meerendeels in de grensprovinciën, thans werd de ziekte bij 79 honden, 5 katten, 1 paard en 3 runderen waargenomen en werden minstens 23 personen gebeten. Aan de Veeartsen ij-School wer den 39 honden ?n 7 katten onderzocht, en bij 11 honden en 2 katten de ziekte met zekerheid, en by 16 en 2 met waarschijnlijkheid geconstateerd. Van de 23 gebeten personen onderwierpen zich, voorzoo- verre bekend, 13 aan de inenting van Pasteur te Parijs, waarvan 8 op ’s-Rijks kosten. De kosten, aan de afzending dezer 8 personen verbonden, waren 987,61.. Van de door Pasteur ingeente personen overleed 1, en wel de,13 jarige D. Muilwijk te Al- blasserdam. op 18 Juni door eene kat gebeten en op 24 Juni door Pasteur ingeënt. Hij had aan de rechterhand een beet van ongeveer 1 centimeter diepte. Het brandpunt van besmetting schijnt vooral Noord- Brabant geweest te zijn, alwaar sinds 1883 geen dol heid waargenomen was, en waar de-ziekte overgebracht is door een hond, die, te Oud- en Nieuw- Gastel rondzwervende, vele honden beet, en van welken men vermoedt, dat hij uit België is overgeloopen. Hoezeer het bierverbruik allerwege is toegenomen, daaraan geeft Frankrijk een bewijs: het land van den wijn, waar men weldra een biertentoonstelling zal kunnen bezoeken. De Franschen drinken thans 8 a 9 millioen hec toliter ’s jaars en do invoer bedraagt slechts 400,000 hectoliter, zoowat de helft van 20 jaren herwaarts. De binnenlandsche fabricatie is dus zeer toegenomen.^ Toch drinkt de Franschman gemiddeld slechts 21 liter ’s jaars, terwijl de Duitscher 63 liter aan kan. Het meest drinkt me>. te Rijsel, nl. 294 liter per hoofd, in Dijon daarentegen slechtis 3 literParijs gebruikt betrekkelijk weinig: ongeveer 14 liter per hoofd. In de noord-oostelijke departementen is in bijna alle eethuizen het bier in den prijs der maaltyden begrepen: men drinkt zooveel men lust. Het bier is er licht en goedkoop, 10 centimes het glas. In. andere deelen des lands wordt Beiersch en Straats burger gebrouwen meest door Elzassers en Duit- schers. In Parijs, waar onder Lodewijk XIV meer bier dan wijn gedronken, zijn van de 30 brouwerijen, die in 1855 er waren nog maar 17 over, die 300,000 hectoliter afleveren en aan 250 menschen werk geven. Folapük heeft wederom reen mededingster gevonden.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1887 | | pagina 1