w MS, school UWEN, 41. BINNENLAND Na de verkiezingen. Woensdag 7 September. 3596- 1887. ooping rLEEVEB, Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. STRAAT [UM. X)MP., toorhandel, KLEIWEG. :ber, cr LAAN, en giften in I .^1 De ihseadlng wan advertentien kan geschieden tot Mn uur des namiddags van den dag der nitgave lengoed, >n. te Gouda 15 14 28 1UIZEN met est te Gouda, bekomen ten JN DROOG- )EKEN, AT- enz. op boven- t, bevelen wjj /ANGST eener ranten gratis. ulp! met den nood nede een be- itadgenooten, aten weduwe IERRIT vak «verleden op einde haar 9 redden. gen de drie g der veiling s van 9 tot Notaris IER 1887, des het Koffiehuis 'ouda, van en ERF aan k B. No. 198. De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG, WOENSDAG en VRIJDAG. In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG, DONDERDAG en ZATER DAG. De prjjs per drie maanden ia 1,25 franco per post 1.50. GOUDSCHE COURANT. sn ERVEN in K. NrsF?09, IMPEN. Rinkels, Café’s, ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen; iedere rege meer 10 Centen. GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. Bovendien worden alle Advertentien gratie opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, 't welk des Maandags verschijnt. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. 14 17 22 20 21 19 dit Ijjstje valt al ..L.j ontwer pen reeds aangenomen zijn met meer dan d«r uitgeb'rachte stemmen, hetgeen thans in tweede lezing een zis. Deze kunnen buiten beschouwing blij ven, omdat wjj van 1 zeker zjjn. Bljjven dus over de onderNo. 1, 2, 5 en f over twee eerste voorstellen in de vorige kamer. Voorst. I. (Rjjk en inwoners) 47 Voor, 33 Tegei II. (Troonopvolging) 43 28 tie het gevolg van de onzekerheid en de weifeling, die er nog in het antirevolutionaire en katholieke kamp heerschten. Men wist nog niet of men de non-posnraus-politiek zou voort zetten, dan of men elk voorstel naar zijn innerlijke waarde zou beOordeelen. Gaandeweg evenwel, staande tegenover de aaneengesloten liberale party, die vast besloten was de her ziening te doen slagen, Voor zoover van haar afhing, zag men van nutteloos verzet af en besloten de kerkelijke partyen tot medewerking. Reeds bjj No. 3 waren de hekken verhangen. Het geringer aantal stemmen voor No. 5 is te verklaren uit het wantrouwen, dat enkele antirevolutionairen koesterden tegen de libe ralen. Men verdacht deze van den toeleg om de kiesregeling aan te nemen zonder de addi tioneels bepalingen op dat stuk. Na verwer ping van een voorstel om daze laatste in het hoofdstuk zelf irt te Ijjven, besloot een deel der rechterzijde hun stem aan dit voorstel te onthouden. Deze grond is thans vervallen. De liberalen hebben de dadelijke invoering van de nieuwe kieswet evenzeer aanvaard als het gewijzigde grondwetsartikel,zoodatdit hoofdstuk, waarop de antirevolutionairen juist hnn groot ste hoop gevestigd hebben, stellig met meer dan het vereischte aantal stemmen zal worden goedgekeurd. Bjj No. 8 ontbraken verschei den liberalen op ’t appel, die tegen de aange nomen bepalingen bezwaren hadden, doch uit hetgeen thans bekend is omtrent hunne gezind heid bljjkt, dat voor verwerping geencrlei vrees behoeft te bestaan. Men mag dus als vrjj zeker aannemen, dat alle ontwerpen de behou den haven zullen bereiken. Na de verwerping van het voorstel—Schaepman door de Eerste Kamer bestond voor een oogenblik de vrees, dat de rechterzijde zich wreken zoude door afstem ming van alle ontwerpen behalve dat omtrent bet kiesrecht. Sedert heeft echter het hoofd kwartier der antirevolutionairen besloten de hervorming van het kiesrecht te aanvaarden, als middel om tot een beteren toestand te ge raken, terwjjl tevens werd verklaard, dat de aanneming der overige ontwerpen niet streed mot de beginselen der party. Geru.-t mag dit beschouwd worden als een verzachtende uit drukking voor het geheel opgeven der politiek van verzet. De Katholieke Unie laat aan haar geestverwanten geheele vrijheid, behalve wat de Defentio betreft. Waarschijnlijk stemmen de anti-revolutionairen behalve Keuchenius en een paar anderen ook thans weder vóór dat hoofdstuk en van die zjjde dreigt evenmin ge vaar. De katholieken echter schijnen den ver plichten vhi^igsilienst onverzoenljjken haat ge zworen te hahWen en zijn dus voornemens alle pogingen ‘in het wevk te .«telltflkfom de her vorming der landsverdediging! te verijdelen. Behalve fractie vermoedelijk tegen. Dit zal de voor standers wel tot dubbele waakzaamheid nopen en niet zonder invloed bljjven op de herstem mingen te Leiden en te Winschoten. De liberalen zullen wel doen daar den doorslag te geven aan voorstanders van het regeerings- voorstel. Indien eenig ontwerp gevaar loopt, dan is bet dit; doch wy hebben goeden moed, dat het vereischte aantal tegenstanders niet zal worden bereikt. Met grond kan dus verwacht worden, dat spoedig na 19 dezer den datum der opening van de kamers de laatste hand aan het groote werk zal gelegd wordea, waarvan alle partjjen verbetering wachten in den onhoudbaren toestand onzer binnenlandse!» staatkunde. Als men den afgeloopen verkiezingsveldtocht zich zoo voor den geest terugroept, valt de groote kalmte, die er by geheerscht heeft, elk in het oog Een vreemdeling zou niet gedacht hebben, dat ons volk zich opmaakte om uit spraak te doen over zulke gewichtige quaestiën. De overtuiging, dat ^de herziening zoo goed als beklonken was, heeft zeker haar invloed doen gelden. Alleen in een paar districten, waar men vreesde voor de pas herwonnen meerderheid, heeft men eenigen jjver getoond. Zoo b.v. in den Haag en te Middelburg. Overal elders is ter nauwernood het aantal stemmen uitgebracht van eene gewone verkiezing. Ner gens een spoor van de buitengewone inspan ning van verleden jaar. Ook niet in ons district. Met enkele uitzonderingen is hier in alle gemeenten zonder eenig animo gestemd. Oude- water maakt op bet Ijjstje een bjjzonder goed figuur, doch de westeljjke gemeenten, juist die welke met Gouda vereenigd bljjven, toonden weinig belangstelling. Zjj bewaren zeker hunne krachten voor de nieuwe kamer van 100. Wy hopen hei en zouden het gaarne beleven, dat ook daar slechts een onbeduidende fractie de zieken en de afwezigen zich van de stemming onthield. Onze candidateu behaalden een fatsoenlijk aantal stemmen, ongeveer het gemiddelde der laatste jaren, als men de verkiezing van 86 buiten rekening laat, toen de liberalen ruim 400 stemmen meer telden. Wat zal de toekomst ons brengen Niemand die het weet te zeg gen, doch dit is zeker, dat de eerste proef met het uitgebreider stemrecht en de nieuwe indee- ling eenige buitengewone inspanning waard is en dat de liberalen reeds nu moeten zinnen op middelen om dan alle man in 't veld te brengen. GOUDA, 6 September 1887. o m w In de hedenmiddag gehouden vergadering van don de heer Reekerp stsjaV die geheele I gemeenteraad, die door 15 leden werd bijgewoond tillende soorten, p de bollen ge- z. en B. 1883. -- ooping SR a s., in het te Gouda, van Zooals te verwachten was, hebben de ver kiezingen weinig verandering gebracht in de samenstelling der Kamer Behalve te Leiden, waar de anti-revolutionaire en katholieke bond- genooten bezig zjjn elkander den tweeden zetel te betwisten, is er bij de kiezers aan geene verandering gedacht. Te Winschoten en te Almelo was men genoodzaakt andere mannen te zoeken, daar de heeren De Vos van Steen- wijk en Corver Hooft niet in aanmerking wilden komen. In den stand der partjjen is dus geene wijziging gekomen. Alleen de katho lieken hebben één stem gewonnen ten koste der conservatieven, die hnn eenigen vertegen woordiger hebben verloren met dea heer Corver Hooft is de laatste der politieke Mohicanen ten grave gedaald. Voorts hebben zy te Leiden kans op een tweede aanwinst, nu deheerOtto van Wasseneer (aftr. lid) en Ds. Donner in herstemming komen met de katholieke heeren Smeele (aftr. lid) en Van Nunen. De eindbeslissing omtrent de grondwetsherziening zal berusten by ongeveer dezelfde leden, die bjj de eerste behandeling hun stem uit brachten, Wie dus weten wil boe de waar schijnlijke afloop dezer politieke campagne zjjn Zal, behoeft slechts de stemlijsten na te gaan der vorige zitting. De leden, die toen vóór stemden, hebben, in het algemeen gesproken, geen reden om op dat votum terug te komen, terwyl het daarentegen wel denkbaar is, dat enkele tegenstemmers in laatste instantie van hun verzet zullen afzien. De kansen der tot standkoming van deze herziening aijn dus niet slecht. Het volgende overzicht geeft den uit slag der stemmingen aan II. (Troonopvolging) 43 III. (Voogdy, regent schap enz67 IV. (MachtdesKonings)54 V. (Stafen-Generaal) 49 1 VI. (Prov. 8t. en gem. best58 VIL (Justitie)55 VIII. (Financiën) 42 IX. (Defensie) 55 X. (Waterstaat) 56 XI. (Addit.bepalingen)55 Bjj het raadplegen van cii dadeljjk in het oog, dat verscheiden 1 J/s der uitgeb'rachte stemmen, hetgeen thans grondwetteljjk vereischte O hun aanneming volkomen - A» ontwerpen 8. Bij de stemming ellen was de' opposi-

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1887 | | pagina 1