UIT, FEN, EREN leren. Li t I i tl BINNENLAND. 9 r Vrijdag 9 September. 1887. N° 3597. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. DEN. row ing E. 73». SPIL. i 4 leparte- 4. IEE 11 •d Ph. J. van dik Stok. Cork1. van Leeuwen. EIJ, let» B No. 16. Jr., 7, Gouda. M>P Zn. SR, Den Haag. SN. LAN, TBECHT. ontvan- te zenden, i Stadt. een hebben wij medegedeeld, dat n Medaille injen, i in pakje» verkrjjg- i. van heel F. F. KnsHLMann. G. Soos. W. Bozestraten. H. N. VAN SCHAIK. G. H. ScHUTTELAAK. J. J. VAN Leeuwen. C. F. Busch. F. Bahlmann. N. Olifiees. G. Houtman. A. H. van Dillén. M. Pseters Jzn. i ND8CHK ICHTINQ week, be- K. Jonkheid. v G. di Baadt. P. W. Kamphuizen. H. W. M. Steevens. I. J. Bonnkuk. H. Kemp. A. Giisskn. L. v. d. Wou. A. d* Baadt. J. H. van dik Toot. lagen zeer 3. che Cou- >n door den Gouda. H. M. Cakubr. --A. Wour. Z. VAN DB Kastulen. H. Goobibsbn. G. J. Heetman. A. J. v. d. Sandbn. B. Bozestraten. J. H. van Stilzaten. A. Dries. Ch. van den Broek. J. H. Schmidt. W. Wildenburo. J. VAN DB PAVOOBDT. A. F. Buuobbs. A. A. Bisschop. Ant. Weck. C. van,deb Sanden. B. A. Verzul. ƒ8.15 Parket~7~- 2.25 Loge (ook de frontloge)- 2. Parterre en zijloge- l.go Wat de prijs betreft der retourkaarten van de Bjjn- spoorwégmij. viel mede te deelen dat de Directie dier Maatschappij een hooger bedrag vorderde dan het vorige jaar en wel voor een kaartje lé kl. 1.05 en 2e kl. 0.85, doch daar dit wellicht GOUDSCHE COURANT. GOUDA, 8 September 1887. Bij Zr. Ma. besluit is aan mr. E. Opzoomer, op het daartoe door hem gedaan verzoek, eervol ontslag verleend als kantonrechter-plaatsvervanger te Gouda. De begroeting der gemeente Gouda voor 1888, zooala die door B. en W. bij den raad is inge diend, bedraagt in ontvangst en uitgaaf/372.224.93*. Bij die begrooting wordt voorgesteld om voort te gaan met de restauratie van het raadhuis. sNadat de Baadzaal geheel gerestaureerd is en Burgemeesters kamer ook een restauratie heeft ondergaan (die bijna voltooid ishet plafond en de schoorsteen maken een zeer goed effect!) achten B. en W. het wenschelyk nu de vestibule onder handen te nemen, waarvoor dan ook een som wordt uitgetrokken. Verder stellen B. en W. voor: de Boelekade van eene klinkerbestrating te doen voorzien. Zij zijn voorts voornemens in het voormalige huis van be waring eene kamer voor den Commissaris van Poli tie in te richten tot het houden van instruction, een paar vertrekken aan te wijzen als lijdelijke verblijf plaats van arrestanten en een Agent van Politie als concierge aldaar te doen wonen, die tevens belast zal zijn met de bewaring van leden der Schutterij aan wie provoost-arrest is opgelegd. Op de begrooting is 1300 gebracht voor ver nieuwing van 54 meter schoeiing langs een gedeelte van het bassin in de zwemschool. De kosten van oprichting der stichtingen, bedoeld in den uitersten wil van wijlen Mej. H. H. Hoff man (gesticht voor vrouwen en meisjes uit den fatsoenlijken stand en volksgaarkeuken) waaromtrent later door B. en W. de noodige voorstellen sullen worden ingediend, worden in deze begrooting ge raamd op 50000.’ Tot Onderwijzeres 'te Nieuwerkerk a/d IJsel aan de openb. school (HooM de heer L. Tol) is benoemd Mejuffr. G. Kok onderwijzeres te Gouda. Gisterenavond had alhier eene vergadering plaats van Goudsche ingezetenen, die evenals vorige jaren verlangen in het a. st. seizoen eenige voorstellingen van de Duitache Opera te Botterdam bjj te wonen en na afloop daarvan met een extra-trein huiswaarts te keeren. De Directeur der Opéra, de heer Bollé en de secretaris der Directie, de heer Ed. Matthes, woonden deze vergadering bjj. Eerstgenoemde opende haar en deelde mede, dat de inwoners van Gouda opnieuw in de gelegenheid zouden worden gesteld op gemakkelijke wijze de Opera te bezoe ken. De voorstellingen zouden thans dit voor hebben boven vroeger, dat zij gegeven werden in een schouwburg, die in alle opzichten uitstekend was ingericht en die zoowel Uit een oogpunt van schoon décoratief als wat het gemakkelijke der zit plaatsen betreft niets te wenschen overliet. Voorts waren uitstekende maatregelen genomen tegen brand gevaar en over 't algemeen was de inrichting dien aard, dat spr., die in het buitenland al wat schouwburgen gezien had, gerust kon verklaren dat de Botterdamsche Schouwburg met de schoonste buitenslands kon wedijveren. De kosten voor de opera-directie in dit nieuwe gebouw zouden echter ook grooter zijn de huur, die zjj moest betalen was hooger, de koeten van gaslicht veel meer enz. zoodat de prijzen, voor de coupons te betalen, ook Uit den aard der zaak iets hooger moesten zijn dan het vorige jaar. Die prijzen zijn: Balcon, Stalles, Fauteuil d'Orohestre en Baignoire in het leven te roepen schijnt den hh. Begeer e. a. niet ingevallen te zijn. Zijn genoemde heeren zóó overtuigd van de noodzakelijkheid dier Middelbare school voor meisjes, laten ze dan zelf de hand eens aan ’t werk slaan. Dan eerst zal het blijken, dat het wezenlijke ernet is, die hen leidt, terwijl nu een aalmoes gevraagd wordt aan de belastingschuldigen dan eerst zal het blijken, dat genoemde heeren niet willen behandeld worden als zij, die van de diaconie trekken. Met het oog op bet onbillijke van hun eisch en op de zeker schadelijke financiëele gevolgen voor onze stad, hopen ondergeteekenden dan ook, dat het den Baad behagen moge afwiizend te beschikken op het adres der hh. Begeer c. s. daar de bewuste zaak geen algemeen. maar slechte pre- eoonhjk belang is. ’t Welk doende P. M. Booskndaal. E. J. WieNtjes. G. Toornvliet. H. W. Otto. J. J. Vbbdueb. C. Bbunt. J. Hornes. H. M. Dekcksen. A. VINGERLING. W. J. Dbbcksen. Gouda, Augustus 1887. Aan den Gemeenteraad van Gouda Geven met verschuldigden eerbied te kennen de ondergeteekenden, ingezetenen dezer Gemeente. Dat zij kennis genomen hebben van het adres der heeren W. Begeer, J. Breebaart Lzn e. a. waarin U wordt verzocht ten 1® op de aanstaande begrooting een post nit te trekken, ten einde te voorzien in de dringende behoeften, welke (volgens adressanten) in deze gemeente bestaat aan middelbaar onderwijs voor meisjes en ten 2° U wordt gevraagd opheffing van de tweede burgerschool voor meisjes, uitbreiding zoo noodig van de eerste burgerschool voor meisjes en oprichting eener middelbare school voor meisjes Dat volgens hun meening de behoefte aan een middelbard school voor meisjes niet zoo dringend is als adressanten willen doen voorkomen Dat, zoo er al eenige behoefte bestaat, dit slechte gevoeld wordt door een betrekkelijk klein gedeelte der ipgezetenen Dat het niet aangaat ten voordeele van enkelen het van alle belastingbetalende burgen geïnde geld aan te Wenden, vooral dan niet wanneer het gezeten on gegoede inwonen betreft, die bjj eenigen goeden wil zich zelf zouden kunnen redden Dat dus de oprichting eener middelbare school voor meisjes niet een algemeen belang kan genoemd worden; Dat de oprichting der gevraagde school waar schijnlijk verhooging der belastingen zou ten gevolge hebben, wat vooral thans, met het oog op den ach teruitgang in zaken waaronder vele belasting beta lende burgers gebukt gaan, dient vermeden te worden. Bedenen, waarom ondergeteekenden U eerbiedig verzoeken het door de heeren Begeer e. a. gevraagde niet toe te staan. Gouda, 6 September 1887. Het welk doende, P. van dek Pol. P. W. J. VAN LuENEtf. bezwaar zou zijn voor vele deelnemers had de i «-directie besloten dit meerdere voor hare i rekening te nemen en dus zou de prijs der retour- i kaarten geheel dezelfde zijn als vroeger, 0.85 re- i tour le kl. f 0.85 retour 2e kl. i Het bespreken der plaatsen zal geheel op dezelfde I wijze wijze geschieden als het vorige jaar. i Wat de op te voeren open’s betreft kan worden i medegedeeld dat althans één nieuwe opera zal wor den opgevoerd nl. König Arpad van Th. H. H. Ver- heij, tekst van Fiore della Neve, terwijl een, die in zeer langen tijd niet is opgevoerd nl. Haideeckacht i Opnieuw zal worden gemonteerd. De Opera’s zullen worden gegeven ééns per maand (te beginnen in October) en wel op Zaterdag en er zal voor worden gezorgd, dat zij niet vallen in een i week, in welke in «Ons Genoegen* eene tooneel- voorstelling gegeven wordt. De data zullen later tijdig worden bekend gemaakt Na afloop der vergadering werd door de aanwezi gen reeds dadelijk voor een aantal coupons getee- kend. De gelegenheid blijft daartoe open, waartoe men zich vervoege bjj den beer M. van Dantzig alhier. Belangstellenden, die iets meer willen weten aangaande de inrichting van den nieuwen Botter- damsohen schouwburg verwijzen wij naar de beschrij ving daarvan, voorkomende op blz. 2 en 3 van deze courant. In ons vorig nr. hebben wij medegedeeld, dat bij den gemeenteraad twee adressen waren inge komen, houdende bezwaren tegen de oprichting eener Hoogere Burgerschool voor meisjes in deze gemeente. Deze adressen zjjn van den volgenden inhoud Aan den Mdaohtbaren Band der Gemeente Gouda Geven mét- verschuldigden eerbied te kennen Ondergeteekenden, burgers der Gemeente Gouda, belanghebbenden in het algemeen welzijn der bur gerij 1 dat zij kennis genomen hebben van een verzoek schrift aan den Gemeenteraad, onderteekeud door W. Begeer e. a. inhoudende verzoek a. opheffing van de bestaande 2e burgerschool voor meines; 4. uitbreiding, zoo noodig, van de le burger school voor meisjes e. de oprichting eener Middelbare school voor meisjes. Ondergeteekenden willen bjj deze Uwe achtbare vergadering wijzen op het onrechtvaardige van dieh eisch. Wordt toch de school voor M. O. op gericht, dan zal dit ten bate zijn der «gegoede burgerij*. De zoogenaamde «kleine burgerij' zeker wegens heffing van een tamelijk hoog school geld, niet van bet onderwijs op die school kunnen genieten. En juist omdat die school slechte door een gering aantal leerlingen zal worden bezocht, zullen de in komsten in verre na niet opwegen tegen de uitgaven en dt belastingschuldigen worden dan weder het kind van de rekening. Wij willen geen begrooting maken, doch zeker zullen de reeds hoog opgevoerde belastingen nog hooger worden. De «kleine burgerij* zal dus moeten bijdragen tot het onderwijs der doch ter* van «meer gegoeden". Waarom volgen do hh.’ Begeer e. a. niet het voetspoor van hen, die in deze stad verschillende inrichtingen van onderwijs hebben opgericht en die bekostigen uit eigen fondsen Een groot aantel kinderen toch bezoeken die bijzondere inrichtingen van onderwjjs, waardoor eene aanzienlijke uitgave der stadskas wordt be spaard. Verondersteld ilu, dat de bestuurders dier inrichtingen van onderwijs een verzoekschrift bij don Baad indienden om voor die kinderen een post van 1 per hoofd te willen uittrekken op de Stedelijke Begrootingwie weet welk alarm er dan 'ontstaan zou bij hen, die thans 140 a 150 voor hunne kinderen per hoofd vragen. In het verzoekschrift wordt nog wel ter loops gewezen op de financieels bezwaren, doch de gedabhte om die gewenschte inrichting nu eens uit eigen fondsen

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1887 | | pagina 1