i 7 •II 2G. N° 3598. 1G BINNENLAND? ■1887. Zondag 11 September. Nieuws- en Advertentieblad poor Gouda en Omstreken. SONS UW. 4 w. hiervan. I THMA irstten geeft iehting. Ia LES Hoest en sents. fr HOLM toft. I -’i. goudschecourant getuigschrift, 1, hetwelk d. Neut te •i 1 mr. l> I speciale dig voor gezonden, nu alle 5 in de een es prompt r evenveel >or hunne werkelijk lat de 60 :ijn vooral advertentie laarmede in H. TEEPE, Denk nu 0 in plaats aarbij een .00 er by Gouda, September 1887. Het Bestuur der Goudsche Zangvereeniging heeft na ernstige overweging gemeend, de sympathie eri meewerking van Kunstvrienden te mogen inroepen voor een plan tot het geven eener Muziekuitvoering op Jjroote schaal (met Orchestbegeleiding) in het aan staande Concerteaisóën. Mocht onze Vdreeniging zich sedert een bijna 10- jarig bestaan verblijden over den steeds toenemen den bijval onzer Kunstlievende Leden, het bleef ons niettemin onmogelijk, aan dén wensch van velen te voldoen, door althans eenmaal per jaar een groot muziekaal werk in zijn oorspronkelijken vorm en en omvang ten gehbore te brengen; het ontbrak ons hiertoe aan de noodige geldmiddelen tot het bestrij den der onvermijdelijke onkosteiv, terwijl bovendien de Concertzaal van //Nut en Vermaak" te nanwer- nood plaats genoeg had voor de jpeden en hunne Dames, zoodat van het toelaten van Niet-leden tegen betaling geen sprake konde zijn. Ten einde evenwel te gemoet te komen aan den bovengenoemden wensch, die bij herhaling ook door onzen bekwamen Directeur, den Heer van Milligen, by qns Bestuur ter sprake werd gebracht, kwamen wij tot het besluit, om, bij wijze van proef, door buitengewone middelen in den aanstaanden winter eenc uitvoering in den hier bedoelden zin tot stand-te brengen. Omtrent ons plan deelen wij U het volgende mede. Wij wenschen voor dio uitvoering te bestemmen het Oratorium Die Jahreszeiten van Jos. Haydn, een prachtwerk dat alom een voortdurend succes geniet. Als Concertzaal zal de groote zaal (Kolfbaan) van de Sociëteit «Ons Genoegen" kunnen dienen, terwijl het Strykorchest van den Heer Mann voor die ge legenheid geëngageerd zal worden. Alle rechten voor entree* en introductie van Dona teurs, Donatrices, werkende en buitengewone Leden blijven strikt volgens ons Reglement gehandhaafd. Niet-Leden en hunne Dames hebben toegang tegen een nader te bepalen entreeprijs. Tot het dekken der algemeene onkosten wordt, uit de gewone middelen onzer Vereeniging zooveel betaald, als tot het geven onzer gewone uitvoeringen gemiddeld-moodig was. De meerdere kosten mopten gedekt worden door de bovengenoemd*entreegelden der niei-leden en door de introduction. Eene nauwkeurige berekening dezer buitengewone inkomsten is uit den aan} der zaak niet mogelijk. Vi el hebben wij grond vóór de onderstelling, dat velen onzer stadgenooten - -- lenden i' zullen aangrijpen bij te geen’ gevaar loopen van een te kort. Het Bestuur derf onderstaande circuld t de aandacht onzerg is ongetwijfeld een stuk ah Die Jahb spreekt van zelf zóó groot zijn, dar dit denkbeeld niet kan worden verwezenlijkt zonder algemeene deelneming van het muzikaal gedeelte van Gouda’s ingezetenen. De finantien der Zangvereeniging mogen geen gevaar loopen door eene dergelijke kostbare uitvoering en het is, dunkt ons, goed gezien een waarborgfonds te stichten, waardoor de belangstellenden juist zóóveel bydragen ah strikt noodig is. Het spreekt van zelf dat het genoemde bedrag van 5 een maximum is eiRdat mén waarschijnlijk met minder zal kunnen vohtaap.. De lijst tot deelneming in het waar borgfonds wordt eerstdaags rondgezonden. Wij hopen spoedig te kannen mededeelqp dat de deel neming daaraan groot en verwezenlijking van het plan verzekerd zij. De uitslag van de Verkiezingen voor de Eerste Kamer der Staten-Generaal op Donderdag jl. was als volgt Zuid-Holland. (Afgetreden leden de heeren T. P. Viruly, J. Van Vollenhoven, mr. A. Blussé, I. D. Fransen van de Putte, H. Muller Sz., J. Van der Breggen Az., mr. S. A. Vening Meinesz.) Allen herkozen. Noord-Brabant. (Afgetreden leden de heeren mr. J. B. Hengst, mr. P. J. A. Smitz, jhr. mr. J. B. A. J. M. Verheyen, mr. J. G. De Bruyn en J. Th. Smits van Oyen.) Herkozen resp. met 56, 54, 46, 56, 57 van de 59 uitgebrachte stemmen. Gelderland. (Afgetreden leden de heeren mr. J. Thooft, jhr. H. A. D. Coeuen, mr. W. A. A. J. baron Schimmelpenninck van der Oye, mr. C. J. Sickesz, mr. F. J. W. baron Van Pallandt va*n Kep pel.) herkozen de heer Coenen met 29, mr. C. J. Sickesz met 32, mr. J. Thooft met 32, W. baron Schimmelpenninck van der Oye 34 stemmen. Gekozen de heer mr. W. C. 'baron Van Pallandt van. Waardenburg en Neerijnen met 31 stemmen. Noord-H-olland. (Afgetreden leden de» heeren jhr. mr. D.'Van Akerlaken, mr^G. Van Tienhoven, 'M. H. Insingor, mr M. J, Pijnappel* mr. J. P. R. Tak ,van Poortvliet, A. C. Wertheim.) Al dé af tredenden liefkozen. (De heer Rutgers was eerst ge kozen in plaats van den heer Pijnappel, maar de heer Rutgers had bedankt, waarop de heer Pijnappel 14». Voor de beste zoete melksche kaas, Mei 1887 niet lichter dan 8 kilo, de le prijs van 15 aan F. Straver te Snelrêwaard, de 2e van 10 aan D. Boer Jzn. te Oudewater, de 3e prijs, een getuig schrift, niet toegekend. 15°> Voor de beste zoetemelksche kaas tusschen 4 en 8 kilo, Mei 1887, de le prijs van J®*15 aan H. van Os te Benschop, de 2e prijs van f 10 aan D. v. d. Grift te Haastrecht, de 3e pry's, een ge tuigschrift, aan C. van Vliet te Willeskop. 16®. Van de beste weiboter in potjes van minstens 5 kilo, dé le prijs van 5 aan D. v. d. Grift te Haastrecht, de 2e prijs van f 2.50 aan J. Boer te Snelrewaard, de 3e prijs, een getuigschrift, aan W. C. Dogterom te Willeskop. 17®. Voor de schoonste en beste verzameling groen ten, de le prijs van f 5 aan J. Gerritsen te Gouda, de 2e prijs van f 2.50 en de 3e prijs, een getuig schrift. z 18°. Voor den besten toom kippen, inlandsche ras, 6 hennen en 1 haan, de le prijs, 2.50, aan C. v. Dam te Willeskop, de 2e prijs, een getuigschrift, aan W. de Veen te Snelrewaard. 19®. Voor den besten toom eenden, inlandsoh ras, 6 eenden en een waard, de le prijs van f 2.50 aan W. J. van Dam te Hekendorp, de 2e prijs, een oe" tuigschrift, aan J. W. Jansen te Oudewater. 20°. Voor de schoonste verzameling pluimgedierte, de le prijs van 2djO aan A. Boon te Nieuwer- kerk a/d. IJsel, de ze prijs, een getuigschrift, aan S. Berkhof te Oudewater. 21°. Voor debeste verzameling landbouwgereed schappen, de le prijs van f 5 aan W. Rozenthal te Oudewater, de 2e pry's, een getuigschrift aan H. L. v. d. Laar te Oudewater. 22®. Voor de beste verzameling melkgereedscbappen, de le prijs van 5 aan H. Lx v. d. Laar te Oude water, de 2e prijs, een getuigschrift aan Rozenthal. 23®. Voor de doelmatigste verzameling zadelmakers- voonoerpen, de le prijs van 5 aan Broekhuizen te Woerden, de 2e prijs, een getuigschrift aan D. Köring te Gouda. Voorts heeft het bestuur nog aan enkele personen, die door inzendingen, niet bij het programma ge vraagd, hun belangstelling hebben doen blijken, ge tuigschriften uitgereikt. De heer Rosier Faassen heeft eene dramatische schets in óen bedrijf geschreven, getiteld Oude Vrij sters, welke mede opgevoerd zal worden bij de in- weiding van den Nieuwen Rotterd. Schouwburg. GOUDA, 10 September 1887. De heer D. Köring alhier is op de tentoonstelling te Hoorn bekroond met een 2n prijs voor eene verza meling zadelmakers werk voor den landbouwer en veehouder geschikt, als tuigen, dekken, zweepen enz. Kpudsche Zangvereeniging heeft •e rondgezonden, waarop wij zere wenschen te vestigen. Het 1 denkbeeld om ons een schoon eiten te doen hooren, doch bet de kosten daaraan verbonden reden wenschen wij een Waarborgfonds in aandeelen van 5,te stichten, waarover voor het geval zulks mocht noodig blijken, kan worden beschikt tot het betalen der buitengewone uitgaven, voor zoo verre het bedrag der ontvangsten hiertoe niet voldoende mocht blijken. Aan de deelneming in dit fonds wenschen wij evenwel geenerlei recht van toegang of introductie te verbinden. Het bovengenoemde plan bevelen wij ten zeerste aan in den steun van allen die belangstellen in den bloei der muziek in onze gemeente. Wanneer, zoo- als wij vertrouwen, de proef gelukt, ’tzij door eene sterke vermeerdering in het aantal der buitengewone leden, Donateurs en Donatrices onzer Vereeniging, ’t zij door eene talrijke opkomst van befalende Niet- Leden, zoo zoude op die wyze de mogelijkheid ge geven zijn, om jaarlijks zulk eene Uitvoering te doen plaats hebben. Over eenige dagen zal eene lijst tot deelneming in het omschreven waarborgfonds worden aangeboden; wij noodigen U met beleefden aandrang tot de onder- teekening ,uit. Namens het bestuur der Goudache Zangvereeniging, C. C. H. PRINCE, Voorz. H. DE SCHEPPER, waarn. Secr Op de tentoonstelling van wege de afdeeling nOudewater en omstreken" van do Hollandsche Maatschappij van Landbouw Donderdag te Oude water gehouden hadden de navolgende bekroningen plaats 1® Voor het beste paard van 4 of 5 jaar, de le prijs van 15, niet toegekend; de 2e prijs’ van f 5, aan G. Verburg te Benschop; de 3e prijs een getuigschrift aan W. van Of te Laygeruigeweide. 2®.Voor het bekte paard vdh 3 jaar, de le prijs van f 10 aan J. van Rossum te Willeskop, de 2e prijs, een getuigschrift aan T. Bos te Benschop. 3®. Voor de beste merrie met haar veulen, de le prijs van 15 aan T. Kersbergen te Snelrewaard, de 2e prijs van 5 aan A. Vlooswijk te Willeskop, de 3e prijs, een getuigschrift, aan P. v. d. Neut te Linschoten. 4°. Voor de beste melkkoe van 4 tot 6 jaar, de le prijs van f 15 aan A. Lekkerkerker te Snelre waard, de 2e prijs van 5 aan D. Boer Jzn. te Oudewater, de 3e prijs, een getuigschrift, aan C. Straver te Polsbroek. 5°. Voor de besje melkschot, géboren in 1884, de le prijs van f T5 aan K. Sille te Oudewater, de 2e prijs van 5 aan D. Boer Jzn. te Oudewater, de 3e prijs, een getuigschrift, aan denzelfden. 6®. Voor de beste melkvaars, geboren in 1885, de le prijs van ƒ10 aan de wed. v. d. Spreng te Snel rewaard, de 2e pry’s van 5 aan dezelfde, de 3e prijs, een getuigschrift aan D.' van der Grift te Haastrecht. 7°. Voor de 2 beste pinkvaarzen, de le prijs van 10 aan J. Boer te Snelrewaard, de 2e prijs van 5 aau G. Maaijen te Benschop, de 3e prijs, een getuigschrift, aan W. C. Dogterom te Willeskop. 8®. Voor den besten pinkstier, de le prijs van 10 aau J. Lekkerkerker te IJselstein, de 2e prijs1 van 5 aan de Wed. J. Oskam te Linschoten, de 3c prijs, een getuigschrift, aan A. J. de Go,eij te Reeuwijk. v 9°. Voor de 2 beste graskuiskalveren, de le prijs van f 10 aan G. Maayen te Benschop, de 2e prijs, een getuigschrift, aan denzelfden. 10®. Voor het beste stierkalf, de le prys van 10 aan de Wed. M. v. d. Sprong te Snelrewaard, de 2e prijs van 5 aan' C. Straver te Polsbroek, do -3e prijs, een getuigschrift, aan J. Boer te Snelrewaard. 11°. Voor de 4 beste ooilammeren, gekruist ras de le prijs van 10 aan A. Lekkerkerker. te Snelre waard, de 2e prijs, een getuigschrift, aan D. Boer Jzn. te Oudewater. o,12®. Poor het beste ramlam, de le prijs jan/5 mzer stadgenooten eii een aantal belangstel- 1 aan K. Sille te Oi^bwater, de 2e prijs, een gfetuig- üit de omliggende gemeenten deze gelegenheid schrift, juuigryp^n om eeue groote Muziekuitvoering 13®. „v wonen; doch onze Vereeniging qmg on kan ’prijs van 10 aan A. Schoonderwoerd te Pape- werd herkozen.) Om deze j kop, de 2e pry’s, een getuigschrift, niet toegekend. 1 Utrecht. (Afgetreden leden de heeren jhr. Voor het beste ramlam, de le prijs jan/5 Qan denzelfden. Voor de bjiste zeug met hare biggen, de le

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1887 | | pagina 1