m, I I OB, 3599. BINNENLAND. 11 Ifl I H Woensdag 14 September. i, Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. ?ing J I 11 t i II i 'EN. PlUg SEVER, 1887, des Koffiehuis I q El EER. De inzending van ad vertentién kan geschieden'tot één uur des namiddags van den dag der uitgave se 11 1M *1 n - 1 I !SJ JRTUIJN ST eener Gouda ERF met achter en ie Boom- No. 12. De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG, WOENSDAG en VRIJDAG. Inde Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG, DONDERDAG en ZATER DAG. De prjjs per drie maanden is 1.25 franco per post 1.50. SRVEN in Nrs. 109, en 1,90 i ERVEN te Gouda, t verhuurd ris G. C. tuda. len 1, des mor- jk K. No. JONHUIS uiperstraat Verhuurd GOUDSCHE COURANT. o 05 tot de g m zeer -ej> de drie 'erkooping n 9 tot Een eigenaardig schouwspel, zoo verhaalt Daily Nem, was onlangs in een der EngelsChe badplaatsen te zien. Daar ging een moeder te water, omgeven door hare kinderen, van 4 tot 11 jaren, en met het jongste, dat nog gedragen moest worden, op den arm. Zoodra zij op de vereischte diepte was gekomen, dook de vrouw onder water, en verscheidene seconden daarna kwam zij lachend weer beven met het kindje op den arm. Het geheele gezin zwom nu, dook en dreef dat het een dust was om te zien. Het jongste kindje dreef, door de moeder losgelaten, met uitgestrekte armen op den rug, zwom toen op den buik als een jonge eend, en had blijkbaar de grootste pret. Hét is betreurenswaardig, dat het zwemmen bij de opvoeding van jonge kinderen zoo zeer ver waarloosd wordt. Het is misschien niet algemeen bekend, dat een kind op jeugdigen leeftijd veel eerder zwemmeif" leert, dan later. Het leert, door instinct de juijte bewegingen maken. De kinderen der Zuidzee-eilanders leven bijna van hun geboorte af aan in het water, en zijn daar even goed tehuis als op het droge. Als onze Earopeesche kinderen, al was het maar een maand in elk jaar, leerden zwemmen, dan zouden er zeker de noodlottige on gelukken, welke nu in elk zomerseizoen zoo veel vuldig voorkomen, aanmerkelijk verminderen. beweerd had) eenig protest bij de betaling noodig is. Echter Werd den eischer zijn eisch ontzegd op grond dat ar|. 238 in verband met art. 240 en art. 254 der Gemeentewet aan de gemeentebesturen de bevoegdheid geeft om rechten of loonen te heffen voor het gebruik of genot van gemeentewerken, bezittingen of inrichtingendat de gemeenteveror deningen van 8 December 1885 en 26 Januari 1886 heffingen toestaan voor het hebben van bijzondere werken op gemeentegronddat het onbetwist is dat eischer heeft een stoeptrede en een voetenkrabber op gemeentegrond; dat daaruit volgt dat hij met uitsluiting van ieder ander het gebruik en genot heeft van gedeelten van een openbare bezitting der gemeente ’s Gravenhagedat wel is beweerd, dat de openbare straat geen geméentebezitting is, maar jure publico wordt bezeten, en daarop dus art. 254 niet van toepassing is£j£t echter die onderscheiding èn in de wet, geen steun vindt, èn al ware dit ’t geval, in caau van geen invloed kan zijn, daar niet betwist* is, dat de stoeptrede «n de voetenkrabber zijn ge plaatst op dé ten gebruike van allen bestaande straat, die de gemeente verplicht is te haren koste in behoorlijken staat te onderhouden. Op die gronden werd den eischer zijn vordering ontzegt met veroordeeling in de kosten. AD VERTENTIÉN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centeniedere regel meer 10 Centen. GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. Bovendien worden alle Ad vertentien gratie opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, 't welk des Maandags versphjjnt. Afzonderlijke Nommers -yiW CENTEN. i De Amerikaansche dagbladen deelen mede, dat de groote landbouwers in de omstreken van Kokoma, een stad in Indiana, osKngs den graanoogst des nachts bij gaslicht hebbqr voortgezet. In de nabij heid dier stad bevindt zich een natuurlijke gasbron toebehoorende aan de firma Schrader, die per etmaal 15 millioen kubieke voeten gas oplevert. Door mid del van buizen voorziet de firma de stad en de om streken van gas. Op de uitgestrekte graanvelden werd het te veld staande koren niet slechts machi naal gemaaid en gebonden, n^ar zoowel des daags als des nachts. Versche ploegen arbeiders vervin gen des avonds het volk, dat des daags had gearbeid, het gas werd ontstoken en #aai weder steldf de GOUDA, 13 September 1887. Zondagavond om 6.15 uur, toen de tram van den 1 Kattensingel komende, de Spoorstraat in zou rijden, kwam een speelwagentje aan (van den kant van Bloe- mendaal), op het sein van den vlaggenjopgen stond de tram direct stil op ongeveer 75 a 100 pas van het rijtuigje. Door het schreeuwen van hofpubliek werd do vrouw met een klein kind, die in het wagentje zat, beangst en wilde er uit gaan f bijna te gelijker tijd maakte het paard en daardoor ook het rijtuig eene zijwaartsche beweging (het paard werd vastge houden door 2 man), waardoor de vrouw er uit viel, waarop het wiel langs of over haar voet. ging. Gedurende een en ander voorviel, stond de tram stil, ter hoogte van den heer van Baarzel. Gisteren morgen ten kwart voor vijf uur, is een begin van brand uitgebroken itf de keuken van 'J. La Grauw op de Spieiingstraat alhier. Door het spoedig aanbrengen van water door de buren is alleen het keukentje, waar de brand was ontstaan, beschadigd en was de brand spoedig gebluscht. - Van de door den Ned. Rhijnspoorweg aangeboden gelegenheid om des Zondags tegen verminderd tarief naar den Haag te kunnen gaan, maakten Zondag 240 personen gebruik. «Benige katholieke kiezers” te Schoonhoven schrij ven aan De Tijd «In uw geëerd dagblad van 30 Aug. 11. werd door den heer D. J. A. Nes, president der Dentrale Katholieke Kiemereeniging te Middelburg, een staaltje van het zondenregister der anti-revolutionnairen be kend gemaakt; ook heden ondervonden Schoonhoven’s katholieken wat zij van die fijnen, zooals men ze hier noemt, te wachten hebben, daar het eenige katholieke lid in den raad, de hoer J. G. Doesburg, als wethouder moetende aftreden, thans, nu zij de meerderheid in den raad hebben, door hen niet werd herkozen. Zeker in dank vpqr ons trouwe mee gaan ter stembus op 1 dezer.” Volgens Recht voor Allen zal de heer Domela Nieuwenhuis zich voor eenigen tijd naar het buiten land begeven. Doe naar mijn woorden, maar niet naar mijn wer ken. Deze spreuk past het «Nbl. v. Ned." toe op Domela Nieuwenhuis, die, zegt het, evenals Donato zjjn volgelingen biologeert en hen jaat dansen naar zijn pijpen, zonder dat het bij hen opkomt te vragen, hoe'. Nieuwenhuis zjjn „beginselen" zelf in practijk brengt. Hij noemt kapitaal diefstal, en bezit een vermogen, dat op een half millioen geschat wordt; grondbezit is diefstal, en kort vóór zijn gevangen neming kocht hij tp Purmerend voor 5000 grond „de machines behooren den arbeiders", verkondigt Nieuwenhuis, en in zijn eigen drukkerij te *s Hage staan een rotatiepers en een gaskrachtmaohino, waar van de werklieden het -tyel laten zullen zich ook slechts een schroefboutje toe te eigenen; „de vruch ten van don arbeid aan den arbeider„, maar Nieu wenhuis Steekt de winsten van „Beoht voor Allen" ip zijn-'zak. Toen de exploitatie van het blad hem aanvankelijk dreigde te kostbaar te worden, gaf lijj IN. s, Café's, Ie soorten, bollen ge- 1883. s, van ERF aan No. 198. diet „cadeau" aan den Centralen Baad van den Soci- alistischen Bond, op voorwaarde dat eventueele winsten voor hem zouden blijven, „’t Werkvolk wordt slecht betaald," verklaart Nieuwenhuis-Donato, en terwjjl het weekloon van een volwassen zetter 8, 10 en 12 gulden is, betaalt de chef van zijn inrich ting „Excelsior sis hoogst» werkloon 7.55 uit, terwijl de loonen meestal niet hooger zijn dan f 5. Die cijfers zjjn officieel, zij staan in het betalings- boek der socialistische drukkerij. Ten slotte releveert het Nbd. dat, in strijd met zjjn beginsel: als mensch zijn allen gelijk, Nieuwen huis zich mjjnheer laat noemen niemand in of buiten de vergaderingen zou het hart hebben hem dit bewijs van eerbied te onthouden terwijl hij allen aanspreekt met jij en jou. Enz. enz. Met het „Nbl." gelooven wij, dat Domela Nieu wenhuis de gewone massa, die hem toejuioht als een redder, biologeert. Zon hjj echter ook zijn staf, Croll, Fortuyn, v. d. 8tadt en andefen knollen voor citroenen kannen verkoopeu? Dit betwijfelen wjj ten sterkste, en *t vermoeden ligt dus voor dp hand, dat hjj althans voor dezen Zijn beurs niet gesloten houdt. (Tijd.) De gewoohte der spijskaarten of tqenu’s dagtee- kent, volgens het schrijven van een medewerker der „Tagliche Bundschau" van het jaar 1541 en werd bij gelegenheid van den Regensburger rijks dag voor het allereerst ingevoerd. Op een der ban ketten alwaar de vertegenwoordigers van het rijk na de zittingen ter doge plachten te smullen en te drinken, om eenigermate van de geleden vermoeie nissen te bekomen, zou namelijk de hertog van Brunswijk oen tamelijk lange lijst voor zich hebben gebhd, die hjj herhaaldelijk scheen te raadpleeg». Zjjn buurman, graaf Hugo van Montfort, hierover verwonderd, kreeg op zijn vraag naar den inhoud van het papier ten antwoord, dat de kok hierop „alle gerechten en schotels ten behoeve en ten nutte des heeren hertogs" had opgeteekend, opdat deze daarnaar zijn berekening zou kunnen maken en zijn eetlust voor bet lekkerste gerecht besparen. De uitvinding verwierf zulk een bijval,'dat een ieder deze nieuwigheid op gastronomisch gebied mede naar huis bracht en in zijn eigen kring invoerde. De kantonrechter te ’s Gravenhage heeft gisteren in de zaak van den hoer Van Idaing» contra den burgemeester vtm ’s Gravenhage qq. uitspraak gedaan. Gelijk men zich herinneren zal, vorderde de eischer een som van 11.50 terug, welk bedrag hij» naar hy meende, onverschuldigd aan de gemeente7' had betaald en zulks als belasting ter zake van een stoeptrede en voetenkrabber aan zijn woning. Ten aanzien van do door den gedaagde opgeworpen exceptie van onbevoegdheid overwoog de kanton rechter, dat het hier gold een louter personeele rechtsvordering en dat hij bevoogd was van de vor dering kennis te nemen, "daarbij aannemende dat de bewering van gedaagde, fflit de zaak bij de rechtbank thuis behoorde, onjuist was, aangezien de wet van’ 1845 dien rechter als den bevoegden aanwijst inge val men zich tegen de invordering van niet betaalde belasting verzet, doch in geenen deele ingeval het geldt terugvordering van reeds betaalde belasting. Ten aanzieti dor beweerde niet-ontvankelijkheid werd beslist, dat voor de ontvankelijkheid van de „condictio indebiti" alleen vereisoht wordt, dat onverschuldigd is betaald, zonder dat daarbij (zooals de gedaagde O

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1887 | | pagina 1