sur. IMN ren. iGD dn, 1887. >EH. 2. 73*. BINNENLAND. iten, j Vrijdag 16 September. 3600. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. ing 1 □tvan- ■parte- 1 I raak. DER, aan het I Zn. endet rank goddschecourant igen aan Notaris. len voor tl r dit boek is wordt te Amsterdam het 20e en Letterkundig Congres ge- De heer B. J. Swaan, predikant bij de Hervormde Gemeente alhier, komt voor op het zestal voor predikant te Arnhem. 0 H if N ld kwamen de gasten reeds in de Aan de N. R. Ct. wordt daarom- lit DEü- N,DEE- 3n verder 3 Gouda, 6 8EP- uur aan apenbaar 0.90 ten etc. ng der Ap. te genomen GOUDA, 15 September 1887. VERGADERING VAN DEN GEMEENTERAAD. Vrijdag den 16 September 1887 des namiddags ten 1 ure. Aan de orde: De Begroetingen der gesubsidieerde Instellingen van Weldadigheid, dienst 1888. Een verzoek van de onderwijzeres Mej. C. C. W. van Amerom om gedurende ééa jaar op nonactiviteit te worden gesteld. i De voorwaarden betreffende de levering van gas door de Stedelijke Gasfabriek. In het a. st. seizoen zullen, evenals vorige jaren, in de sociëteit „Ons Genoegen» zes tooneelvoor- stellingen worden gegeven Vereeniging „Het Nederlandsch Tooneel" eenizde Roti ei^^Ltpels. ÜTzijn geraakt aan moeielyk Te Bleiswijk zijn dezer dagen 4 personen gestor ven aan besmettelijke keelziekte, welke ziekte in die gemeente zeer sterk heerscht. Naar het Haagsche Dagblad verneemt, zou mr. A. J. Roest, officier van justitie te Rotterdam, door het Kabinet zyn voorgedragen voor het ambt van burgemeester der residentie. OTTEN, TELEN nderen onder in voor terdam. F. J. Naar men meent, wordt floer den officier van jus titie bij de rechtbank te Amsterdam eene vervolging ingesteld tegen den vervaardiger van het l^elhmutlied ter eere van F. Domela Nieuwenhuis na zijne invrij heidstelling. Deze persoon, zekere P. C. de R. volgens het onderschrift, volgens Recht voor allen De Ruyter, zal zich voor den rechter moeten verantwoorden voor de woorden van het couplet waarin den Minister van justitie beleedigende woorden worden toegovoegd. Het lied werd gedurende de feestelijke ontvangst van D. N. op 4 Sept. jL in en Voor het Volkspark te Amsterdam verkocht en verspreid. Huygens „Korenbloemen" alsmede van de „stichtelijke rijmen" van O' huijzen, die zeer zeldzaam meer voorkomen. Den ISn Sept, is in 76jarigen ouderdom overleden mejuffrouw Elisabeth JohannaHasebroek, de zuster van den geachten letterkundige, <k- J. P. Hasebroek. Zijzelve heeft zich ook bij herhaling op letterkundig gebied onderscheiden, bepaaldelijk door haar romans „Te Laht" (1839), „Elise»(1839), „TweaVrouwen" (1839), „Die Bedevaartgangers” (1841), alsmede door onder scheiden andere geschriften, waaronder vooral „De vrouwenderHervorming” (185 7)zijn bekend geworden. Men weet, hoe „Braga” indertijd den draak stak met de „murwe schrijfster van „Te Laat””, maar ook hoe voor eenige jaren hare werken in een nieuwen druk verschenen en met zeer waardeerende beoor- deelingen verwelkomd zijn door iemand, wiens pen in scherpte voor Braga” niet placht onder te doen, door Cd. Busken Huet. Inderdaad moge men aan deze geschriften een wellicht al te gevoeligen, nu en dan aan het sentimenteels grenzenden toon met recht ten laste leggenaan den anderen kant ge tuigen zij van onmiskenbare, uitnemende gaven en doet het dichterlijk waas, dat er over verspreid ligt en de veelszins keurige taal, waarin zij over het ge heel geschreven werden, ze nog steeds met genoegen opnemen. In één woordook als kunstenaresse was „Editha” gansch niet onwaardig aan de zijde van „Jonathan.”op te treden. Gedurende den tijd dat de Nederlandsche en Vlaamsche letterkundigen het congres in Amsterdam en nog vele anderen zaken meer zullen bijwonen, wordt in de Universiteits-bibliotheek op het Singel aldaar een tentoonstelling gehouden van curiosa uit de 16e, 17e, 18e en 19 eeuw. De collectie is niet volledig, maar toch zeer belangrijk. Bibliophilen kunnen hier hun hart ophalen. Uit de'zestiende eeuw ziet men o. a. de psalmen van Marnix van St. Aldegonde, de gedichten van Anna Beijns enz. De zeventiende eeuw geeft ook veel te zien, vooral zeldzame edition van de werken van Vondel, Hooft en Huygens, „naar copije". Het eerste werk van Vondel „Het pascha" is er te vinden en dit boek is tevens het eenig bekend exemplaar. Dit is ook het geval met „Een nieu Liedtboeck, genaemt Druyventros der Amoureusheit in hen be grijpende veelderhande amoureuse Liedekens, te vooren in druk noyt uitgegaen, Geoompdheert door Pieter Lenaerts Van der Goes 1602." Dit boekske is, hoewel dit niet vermeld wordt, vermoedelijk te Goes uitgegeven. Een ander exemplaar bestaat er niet. In fraaie banden van den boekbinder H. Magnus In de zaak-de 1 Hof te Amsterdam ui ’s Hofs arrest overweeg dat door de verklaringen van den rechercheur Van der Buis en Van Ephraim wettig is bewezen.» dat beklaagde De Roos met een breekijzer eenens'slag heeft toegebracht aan gemelden rechercheur fl dat die getuigen welker verklaringen het hof aan neemt te goeder trouw gedaan te zijn zich echter kunnen vergissen in den persoon van den dader, vooral als men bedenkt, onder welke omstandigheden (gedrang, plundering, slechte verlichting) het feit plaats had. dat mitsdien de schuld van De Rooa niet over tuigend is bewezen. Op deze gronden werd het vonnis der rechtbank vernietigd en De Roos alsnog vrijgesproken, met ver- oordeeling van den staat in de kosten van de beide instantien. door de Koninklijke 'en de Ver- Botterdamsche Tooneelisten, directie Le Gras ds. i van lieverlede hier in Gouda zóó gewoon goede tooneelvoorstellingen, dat wij ons w een winter zouden kunnen voorstellen, waarin wij onze eerste tooneel-artisten niet van tijd tot tijd hier zagen. Gezelschappen van lager rang kunnen ons weinig meer behagen; en wy stellen het op hoogen prijs dat ook in het a. st. seizoen de beste gezelschappen van het land hier zullen optreden. Moge dit opnieuw blijken door een ruime inteekening op de lijst, die reeds circuleert. De datums der voorstellingen zijn voorloopig vastgesteld op de volgende dagen Donderdag 13 October 1887Le Gras Haspels. 3 November 1887; ’t Nederl. Tooneel. 24 November 1887: Le Gras Haspels. 22 December 1887Le Gras Haspels. 12 Januari 1888: *t Nederl. Tooneel. 9 Februari 1888: Le Gras Haspels. De coupons, toegangsbewijzen voor h.h. Leden, hunne dames en kinderen, kosten 0.85 per stuk: Voorts gelden de volgende bepalingen: H.H. Leden kunnen voor elk aantal, onverschillig welk, inteekenen, doch voor niet minder dan zes. De coupons zijn geldig voor de zes abonnements- voorstellingen, onverschillig voor welke. Coupons alleen geven het recht om deel te nemen aan de loting voor de te bespreken plaatsen (op den dag de voorstelling voorafgaand) wyl dan slechts op vertoon van coupons besproken kan wnrden. Bovendien genieten de inteekenaren het voordeel dat, voor zoover de voorraad strekt, alleen voor hen, hunne dames en kinderen coupons a 0,90 te ver kregen zijn by den penningmeester der sociëteit, den heer A. van Veen, eiken Woensdag vóór de voor stelling van des voormiddags 10 tot des namiddags 2 uur. Men kan zijn coupons overdoen aan andere h.h. Leden der sociëteit. Entrée voor h.h. Leden niet-inteekenaren, hunne dames en kinderen, op den dag der voorstelling 1.10 per voorstelling en per persoon. Voortaan zal geen toegang meer worden verleend aan personen, die geen lid zyn der sociëteit, d. w. z. vreemdelingen kunnen natuurlijk geïntroduceerd wor den, doch Goudsche ingezetenen moeten in het ver volg om de voorstellingen te kunnen bywonen lid zijn der sociëteit. liter blik, m Roos werd gisteren door het vindt men litspraak gedaan in booger beroep, i exemplaar veegt o. a. huijzen, d‘ een Camp- De verzameling van Hollandsche liederenboeken is vry volledig. Ook de collectie portretten van Hollandsche dich ters en schrijvers, waaronder zeer fraaie kopergra vuren, munt bijzonder uit. Niet onaardig was het denkbeeld om de almanakken «Vergeet mij niet" en „Aurora" ten toon te stellen met de portretten van schrijvers en dichters, die in den regel hun plaats vonden voor het titelblad. Het spreekt van zelf dat de negentiende eeuw onder de oorspronkelijke drukken het best is verte genwoordigd; men vindt daaronder vele curiosa, die door het een of ander de aandacht trekken. O. a. een „Hollandsche Natie" van Helmers met aantee- keningen en verbeteringen voor den tweeden druk zoo ook een „Klaasje Zevenster" met aanteekeningen van Van Lennep over de spelling van den corrector. Zeer interressant zijn ook de handschriften be halve van de schrijvers en dichters der negentiende eeuw zijn tentoongesteld brieven en handschriften van Cats, Barlaeus, Const. Huygens, Hooft, Wester- baen, Poot, een brief, geteekend „Marie Reigersberg", vermoedelijk aan haar man, brieven en versjes van Bellamy, Agatha Deken, Elisabeth Wolff, A. Fokke Simons en een Latijnsche tema van can Alphen toen hij veteranus in de vierde klasse was. Voor velen onzer schrijvers en dichters, die het congres zullen bijwonen, zal het aangenaam zijn, hun beeltenissen in ets en staal terug te zien, na genoeg uit den tijd toen zij hun eerste schreden hadden gezet op de loopbaan, die zooveel lauweren voor hen had weggelegd, maar tevens zullen zij van de gelegenheid kunnen gebruik maken om de zeldzame boeken te bewonderen, die de zorgzame hand der vaderen voor ons bewaard heeft. - Heden en j Nederlandsch houden. Gisteren avi hoofdstad aan. trent het volgende geschreven Het was dézen avond tegen 8 uren zeer vol op de ruime benedenzaal bij Krasnapolsky. Men vond er letterbeoefemhars van hier en elders, belangstellenden, nieuwsgierigen, allen leden van het Congres, samen gekomen om getuige te zijn van de verwelkoming der Vlaamsche gasten, die met den trein van 7.59 de hoofdstad zouden bereiken. Eene commissie was naar de „statie" getogen, om ze alvast bij aankomst, namens ons allen te begroeten en verder naar de ontvangzaal te geleiden. Waren het dan zulke voorname, zulke beroemde personages, deze Vlaamsche letterkundigen, naar wier komst wij met popelend harte uitzagen Wij hebben het elkaar niet diets gemaakt. Wy weten te goed, dat indien alleen genieën mochten schrij ven, zelfs de besten uit Noord en Zuid de pen wel konden neerleggen. Volgens Chateaubriand zijn er maar zes genieën geweest, zoolang de wereld be staat. Ook zijn wij er vrij wel van bewust, dat het Congres misschien luttel zal bijdragen tot vermeerdering van de algemeene kennis of tot ver- hooging van den standaard onzer kunst. Zelfs ken ik er, die betwyfelen of het wel eenig nut zal stichten. Nu, dit moge zijn, zoo bet wezen wil. Wij hebben er heden geen hoofd naar om, met het oog op vorige congressen, de juiste rekening op te maken. Wij waren verlangend om velen der wakkersten uit het Vlaamsche volk te ontmoeten en persoonlijk te leeren kennen, hen, die zoo onversaagd, met zoo veel onverzettelijkheid gekampt hebben voor het be houd hunner taalEn door dien vurigen strijd om het bezit van iets, dat niemand een cent rijker kan maken, om een belang waaraan hoegenaamd geen practisch /voordeel verbonden isdoor dien strijd om idieeël repytjwaarvan de wijze beursman zegt, dat hij er geen Houvast aan kan vinden, waarvan de wereld burger in zijne hoogheid beweert, dat men er geen kinderhand mee vult; door dien strijd om een zuiver geestelijk goed dus, hebben zij zich den eerbied waar-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1887 | | pagina 1