BINNENLAND I zaam te zijn. ------ l -—- q Zn., rr- N° 3605. Woensdag 28 September. 1887. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken, GOUDA <TEN. E. 73». telzeilen., rtikelen, prgzeu, be- )OM, lousen m. Saison 7BAAB; rit \at ?EIJN, raat A. 168. 'en JOOM. De inzending van advertentiön kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave ;,-5v GOUDSCHE COURANT PERS.MAT- COUPONS BEHANG- De aitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG, WOENSDAG en VRIJDAG. Inde Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG, DONDERDAG en ZATER DAG. De prijs per driemaanden is 1.25 franco per post 1.50. nde Breiwol. O-, zag zich eerder alhier W-, winkel, aan de Boek- 3N te Gouda, van antwoord op op een aanwijzing anten gratis. en is menig it der baar- als kometen kende heeft in den Heer i roem hand- tjjd, wil een sduidenin- of GRIJS- PHEPHILE. ;eekeud) 1ESEKER. alleen ver- laarkundige, ,nco zending aan blanwe •s. en een half en klenrt. Staten-Generaal. Tweede Kamer. Zitting van Maandag 26 September. In deze zitting werd het adres de Troonrede behandeld. De heer Van Baar had bezwaar tegen eone haastige behandeling der Grondwetsvoorstellen, die werd toogezegd, en betreurde het dat geen woord van waardeering werd gesproken over den finan- cieelen toestand, welke blijkens de Troonrede vol doende is te noemen. De heer Kenchenius zag in het adres geen weer klank van, maar een protest tegen de Troonrede. Hij betreurde hot dat in het adres geen melding werd gemaakt van de redding van de Koningin en Prinses op ’s Konings jongsten verjaardag en een dankbare erkentelijkheid jegens God werd uit gesproken. Eveneens zag Bhij met leedwezen, dat over Indië, meer bijzonder over den Atjeh-oorlog en de te nemen maatregelen in het belang der hetLE-^" upers. JAKJES gj behoort, s Idelen cr 2 &Co.° N ILS enz. q Zn., O U6. GOUDA, 27 September 1887. Gisterenmiddag om half 5 ure is op de Gouwe nabij de Vischmarkt een knaapje in het water ge vallen en zou waarschijnlijk verdronken zijn, zoo niet de heer A. Steensma ter hulpe was toegesneld. Hij sprong van een der banken van de vischmarkt in het water en mocht het geluk smaken hot knaapje van deu dood te redden. Genoemde heer is een der leden van de Gmuhdu Zwmclub, die dezen zomer verschillende lauweren behaalde, die echter allen achterstaan bij„het redden van een kind”, dat voor een zwemmer zeker de hoogste voldoening is. De heer 8. F. W. Grebe, pred. bij de Evang. Lnth. gemeente alhier staat op het drietal te Schiedam. particuliere landerijen op Java, geen woord gespro ken wordt. Hij beschuldigde de Regeering van Grondwet- schennis, daar zij verzuimde de Kiestabel te herzien. Voorts stelde hij voor een paragraaf 3, luidende: „Bovenal geroepen tot overweging der vastgestelde voorstellen tot verandering in de Grondwet hoopt zij, gedachtig aan haren eed, dien gewichtigen arbeid zoo spoedig mogelijk te volbrengen.» Dit amendt. werd na bestrijding door den heer Van Houten door den voorsteller weder ingetrokken. Door nen heer A. v. Dedem werd gevraagd of er spoedig een ontwerp te wachten is tot wering van de knoeierijen in den boterhandel, terwijl de héér Verniers v. d. Loeff wenscht te vernemen, of de Regeering naar aanleiding van de arbeids-enquête voornemens is voorstellen te doen. De Minister van Binn. Zaken verklaarde dat een ontwerp-boterhandel in bewerking is. Bij de ont binding der Kamers kende de Regeering het resumé van het onderzoek nog niet en dus kon in de Troon rede dit onderwerp niet aangeroerd worden. De Minister verklaarde evenwel dat de bedoeling der Regeering is, een wet in te dienen tot volmaking van die op den kinderarbeid, en voorts een wets ontwerp in te dienen betreffende de Zondagsrust. Ook houdt de Reg. zich onledig met het samen stellen eener statistiek van den fabrieksarbeid. Het geheele adres werd, onveranderd, met alge- meone stemmen aangenomen. Het zal Z. M. den Koning worden aangeboden door den Voorzitter der Kamer, de Commissie van redactie, benevens de heeren Greve, v. d. Biesen, Donner en W. Cremers. De Kamer is daarna gescheiden tot Donderdag 2 uren. ADVERTENTIËN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centeniedere regel meer 10 Centen. GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. Bovendien worden alle Advertentien gratie opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, ’t welk des Maandags verschijnt. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. aan boord van dat stoon^chip werk- Aan eenige van die jongelieden heeft hij bewijzen afgegeven dat hun ouders maandelijks, op een aanwijzing van den heer Van Heerde te Rotterdam, een gedeelte van het bedongen loon kon den ontvangen. Diejongelieden zyn op een bepaald uur in den morgen van den 13n Sept. jl. door hem bescheiden aan de stoomboot «Telegraaf", om daarmede met hem van Rotterdam naar Antwerpen te vertrekken, maar Hendrikse was daar niet aanwezig, zoodat bedrog vermoed wordt, vooral daar hij sedert niets van zich heeft doen hooren en de heer Van Heerde, generaal-agent, uitbuitend voor passagiers voor de Maatschappij «Red Star line", kantoor houdende aan de Nieuwehaven te Rotterdam, verklaard heeft dat hij zich nimmer belast met het uitbetalen van gelden aan ouders of vrouwen van varensgezellen, in dienst van de gemelde Maatschappij en dat dit geschiedt door de heeren Van der Becke en Marsily, generaal-agenten voor Europa te Antwerpen, terwijl de schepelingen uitsluitend te Antwerpen worden aangenomen en gemonsterd en dit nimmer door een hofmeester geschiedt. Door de ouders van sommigen der door den verdachte aangenomen jongelieden is hij onthaald, en van een dier jongelieden heeft hij een jas en van een ander een das geleend, omdat hij op een par tijtje moest, onder belofte die kleedingstukken den volgenden dag te zullen teruggeven. Van de moeder van een der andere jongelieden heeft hy 7.50 geleend. Noch de jas en de das, noch het geld zijn teruggegeven. Het signalement van den zich genoemd hebbenden J. Hendrikse is als volgt ongeveer 28 jaren, lengte middelmatig, aangezicht ovaal, haar zwart, kneveltje blond, kleur gezond, oogen donker, neus eonigszins gebogen, ietwat kromme, buiten waarts gekeerde beenen kleedingblauwe pantalon on vest, zwarte fantasiehoed, bottines en een wit guta-percha boordjehij is ook gekleed geweest met de geleende witte zijden das en de geleende jas, zijnde een jacquette van zwart cheviot met breed lint omboord, twee heupkleppen, gevoerd met zwarte sanella en op den rechterarm een gestopt gaatje. De commissaris van politie bij de 2e afdeeling te Rotterdam verzoekt opsporing van dien persoon en bericht. Door het bestuur van de Vereeniging «Handel en Nijverheid" te Bolsward, werden onlangs naar verschillende plaatsen in ons land brieven gezon den, met verzoek, den datum en het uur van aankomst op te geven, en daarna met vermelding van uur en datum van afzending deze terug te zenden. Het resultaat is verrassend en bewijst, dat de dienst der posterijen allerslechtst geregeld is. Een brief, verzonden naar Emmen, in Drente, bleef zesenveertig uur onderweg. Een brief naar Wit- marsum, (afstand een uur gaans), ’s morgens om 8.30 aan het kantoor bezorgd, kwam eerst den volgenden dag ’s morgens om 7 uur aan zijn adres. Drie brieven naar de Joure, op verschillende uren van den dag in de bus gedaan, hadden meer dan 20 uur noodig om de plaats der bestemming te be reiken, en waren er per tram zestien uren vroeger geweest. Dit zijn slechts een paar voorbeelden. Het adres aan den Minister, om verbetering in den dienst te verzoeken, wordt deze week verzonden. (U. D.) Aan De Tijd wordt uit Breda geschreven: Per telegraaf gewerd ons hier de tijding dat de heer mr. C. H. B. Boot, officier van justitie bij de rechtbank alhier, benoemd is tot officier van justitie te Rotterdam. Iedereen die met dezen ambtenaar kennis maakte, zal hem noode van hier zien vertrekken, want in hot opsporen van misdrijven was hij onvermoeibaar. Dit heeft mr. Boot vooral in het jaar 1884 be wezen, toen zijn werkzaamheid geen grenzen kende, om den bekenden Bredaschen postdiefstal tot klaar- De heer H. van Wijngaarden alhier behaalde den 9n prijs in den personeelen schietwedstrijd (met 53 punten), uitgeschreven door de Vereeniging «Oranje Nassau" te ’s-Hage, en den heer W. van Mierop te Voorburg den 52n prijs (met 33 punten.) Van de door den Ned. Rhijnspoorweg aangeboden gelegenheid om des Zondags tegen verminderd tarief naar den Haag te kunnen gaan, maakten Zondag 180 personen gebruik. Als een bewys hoe de pryzen der huizen ten platten lande dalen, kan dienen dat een flink hoeren huis in Zevenhuizen dat voor eenige jaren publiek werd verkocht voor ongeveer 4000, by een derge lijke dezer dagen gehouden verkooping niet meer kon opbrengen dan 1325. In den avond van Zondag 18 Sept. jl. heeft An- toon tennissen zich ook noemende J. M. Hermans, 30 jaren tamelijk lang, haar blond en krullend en knevel blond, donkere kleeding dragende met lagen phantasie-hoed, laatst wonende te Haarlem in de Lange Bogaardstraat en als agent of colporteur werkzaam geweest voor Carl Bruck, houder van een wisselkantoor en premiën-bank te Amsterdam, doen uitgeven een valsche halfjaarlijksche coupon over een kapitaal van 500, rente 4 pCt. ’sjaars, ten laste der Parochie-kerk van den H. Dominicus, betaalbaar bij E. en H. Cranenburg te Amsterdam, groot 20 en geteekend Bonnike. Tounissen, alias Hermans,. moet deze cou ponblad bij den drukker Van Stoijn ontvreemd hebben. Vermoedelijk zijn meer coupons door hem uitgegeven, althans in zijn bezit. Do verdachte is op 19 Sept. d. a. v. via Alkmaar naar Gouda gereisd, waar hij poste-restante brieven wacht van zekeren Lanser, tapper te Haarlem. De comm. v. pol. der 2e sectie te Amsterdam vraagt opsporing, aanhouding en opzending van Tennissen, kennelijk een gevaarlijk sujet/ De commissaris van politie by de 2e afdeeling te Rotterdam vestigt de aandacht op een persoon, zich genoemd hebbende JHendrikse, zeggende te zyn 2e hofmeester aan boord van het stoomschip «Waesland", van de maatschappij «Red Star line", die dezer dagen, voorgevende door den eersten hofmeester van dat stoomschip daartoe gemachtigd te zyn, te Rotter dam jongelieden aangenomen heeft om in verschillende

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1887 | | pagina 1