EL IEL p IG N° 3606. 1887. DEN. BINNENLAND. EN, Vrijdag 30 September. a. s. MG N: teeneo, KLEI, OUT. 337. BOONEN, /en eenen ;offen, jer solide 13.— Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken, teparte- I jntvan- Liter, ONEN, !N, >er BLIK. ÏTH. larkt. De inzending van advertentiön kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave »fT Uectie j, aan de I dief- staat, Handel i Gouda. De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG, WOENSDAG en VRIJDAG. In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG, DONDERDAG en ZATER DAG. De prjjs per drie maanden is 1.25 franco per post 1.50. uw terrein m. ce Aanstaanden Zondagmorgen ten 10 ure zal door de leden der dd. Schutterij alhier, een huishoude- lijke schietwedstrijd gehouden worden, die des na middags ten 1J/S ure door eene uitvoering van het muziekcorps der Schutterij zal worden opgeluisterd, Mej. J. G. Haverkamp alhier is benoemd tot onder wijzeres te Amsterdam. waardig acht op een adres, geteekend door ongeveer 300 der voornaamste belastingschuldigen van de 3 genoemde gemeenten, eenig antwoord te geven 1 ibben van E, wegens rasfabriek, TEMBER i den Op- lasfabriek. Tot afgevaardigden tor Alg. Verg, van den Protestantenbond werden door de afdeeling „Oude- water en omstreken» in hare vergadering van 11. Dinsdag benoemd de heeren A. van Aelst en G. van Bnma. Tot bestuurslid der afdeeling werd ge kozen de hear G. J. W. de Jongh, die zich, naar wij vernemen, deze benoeming heeft laten welge vallen. Op een dezer dagen gehouden vergadering van het Dep. Oudowater der Mij. «tot Nut van 't Alge meen," werd met algemeene stemmen tot algemeen Secretaris van ’t Nut verkozen de heer Bruinwold Riedel. goudsche courant. Door het hoofdbestuur der Vereeniging van «Volks onderwijs, Ver. tot bevordering van het volksonder wijs en het schoolbezoek in Nederland", is een adres aan de Tweede Kamer gezonden naar aanleiding van de afwijzende beschikking van den Minister van Binnenlandsche Zaken op het verzoek om vernieti- van een besluit van den Gemeenteraad van Wijmbritseradeel, waarbij B. en W. gemachtigd wer den om de openbare scholen der gemeente voorkin- De heer Dr. J. Th. de Visser, prod. bij de Ned. lïerv. gemeente te Almelo is beroepen te Arnhem. De gasprijs te Woerden is van 13 op 10 cent gebracht. loopig werden zij onder borgstelling op vrije voeten gelaten, maar zij zijn thans tot gevangenisstraf en boeten veroordeeld. Zaterdag jl. ge- rRoode-Kruis"-con- de werkplaats der «New Budge Compagny" (Co’ slaagde uitmuntend en algemeen voelen, dat de nieuwe éenwieler ook zal zijn voor militaire doeleinden. Uit Carlsruhe wordt over de houden vergadering van de ferentie het volgende gemeld: De internationale conferentie hield zich heden bezig met het voorstel van Rusland tot reorganisatie van het internationaal comité te Genève dat comité is, zooals men weet, spontaan, uit eigen initiatief ontstaan, en werkt zeer verdienstelijk, maar het heeft eigenlijk geen officiëele organisatie. Rusland nu wilde het wettelijk organisoeren, de benoeming der leden regelen, hun rechten en verplichtingen vast stellen, in éen woord wettelijk maken wat nu eigen lijk alleen door usance bestaat en daaronder gewerkt heeft. Doch dit voorstel vond evenwel schier alge meene bestrijding, omdat zooals het nu is, bestaat en werkt, dat internationaal comité uitmuntende diensten bewezen heeft, terwijl alle leden geheel gratis hun arbeid leveren, vele uitgaven zelfs be kostigen men zag geen enkele reden, om daarin veel te veranderen. Men stelde echter voor, door oen bewijs van algemeene instemming, dat comité als het ware nu nog moreel te sanctioneeren, opdat het ook daarin de zedelijke kracht moge vinden, om op den totnutoe gevolgden weg voort te gaan. Het Russische voorstel kon alleen ondersteuning vinden bij Servië, Bulgarije, Roumanië en Montene gro, en ’t werd dus ten slotte verworpen, maar daarentegen werd aangenomen een voorstel tot vol ledige goedkeuring van alles wat het internationaal comité totnutoe verrichtte, waarvoor het de innige dankbetuiging verwierf van de conferentie, met drin gende aansporing, om, gelijk in het verledene, voort te arbeiden, en met dé verzekering, dat dit de wensch is van alle centraal-comité’s natuurlijk Rusland, Servië, Bulgarije enz. uitgezonderd. De aanneming van dit voorstel geschiedde bij acclamatie. Behalve de loden der Groothert,ogelijke familie, woonde ook H. M. Keizerin Augusta van Duitsch- land de zitting bij. In den namiddag werden verschillende voordrach ten gehouden over de bij do legers in gebruik ge nomen nieuwe kogels en over de wonden, die ze veroorzakendaarbij hadden schietproeven plaats, om plastisch den aard dor verwondingen met deze kogels aan de leden der conferentie duidelijk te maken. AD VERTENTIËN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. Bovendien worden alle Ad verten tien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, ’t welk des Maandags verschijnt. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. Volgens de «Daily News" heeft de uitvinder der veiligheids-tweewielers Lawson een éenwieler ont worpen, waarop een ieder, na eenige oefening, zal kunnen rijden. Het werktuig werd beproefd op ^-->ven- try), waar do uitvinder het Het maken’ De proef was men van ge- zeer geschikt GOUDA, 29 September 1887. In eene Dinsdagavond gehouden vergadering van het Depart. «Gouda" der Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen was aan de ordede verkiezing van een Secretaris, in de plaats van Mr. A. Kerdijk, uit het daartoe door het Hoofdbestuur ingediend drietal. Verkozen werd do heer J. Bruinwold Riedel, te Hoorn, met 19 st, terwijl Dr .Nieuwenhuijzen Kru- seman, te Gorinchem 13 en de heer de Bussy 1 st. verkreeg. Tot Bestuurslid van het Departement werd be noemd de heer J. H. van der Voort en tot Lid van *t Bestuur van de Volksbibliotheek de heer A. F. Cremer. Het U. 1). verneemt, dat ivods sedert eenige weken een ontwerp van wet gereed is, waarbij maatregelen worden vastgesteld om bedrog in den boterhandel tegen te gaan. Dat ontwerp gaat lang zoo ver niet als de commissie van advies voor de landbouwzaken heeft voorgesteld. De fabricage van kunstboter, of de handel in dat artikel, wordt niet aan belemmeren de bepalingen onderworpen, maar alleen wordt ge waakt, dat geen kunstboter worde verkocht voor na tuurboter. Het ontwerp is, na in het departement van justi tie te zijn bewerkt, opgezonden naar dat van water staat. Onlangs hebben wij gemeld dat Z. M. de Koning het voornemen heeft een gedeelte van het aanstaande voorjaar in het Zuiden to gaan doorbrengen. Dit plan is, naar wij vernemen, reeds in zoover tot uit voering gekomen, dat op ’s Konings last door den adjudant en particulier secretaris kapitein De Ranitz dezer dagen aan het meer van Genève eene fraaie villa is gehuurd en nog andere beschikkingen zijn genomen voor het verbijf der Koninklijke Familie aldaar in het begin van het volgend jaar. (J)agblad). Naar wij vernomen zal bij de Erven F. Bolin, te Haarlem, het licht zien een tweede boek van Hildebrand, getiteld: Na vijft'ujjaar. Noodige en overbódige ophelderingen van de Camera Obscura. Voor eenigen tijd werd te Newington Butts een club opgericht, de «Clock Toover Club and Insti tute", die niets anders dan een gevaarlijk speelhol bleek te zijn van kleine kooplieden, werklieden en dergelijken. Op de klachten van vele vrouwen ging de superintendent Williams er dezer dagen met ongeveer 100 konstabels hoon, omsingelde ’t gebouw en drong er binnen. Hij vond toon circa 150 personen aan 7 of 8 groote tafels gezeten of staande, waarop kaarten, dobbelsteenen en hoopjes geld, tot bedragen van 50 en 100 pd. st., terwijl op een estrade twee «bookmakers" zaten, die wedding schappen aangingen en gold inden of uitkeerden. Bij de komst der politie ontstond een groote ver warring; de spelers zochten door de deuren en vensters te ontkomen, maar werden buiten aan gehouden. 93 hunner, waaronder de clubhouder ging Hunt, die zich verstopt had en bijna gestikt was, w:i~ zijn voor het gerecht te Lambeth verschenen. Voor in de zitting der Rotterdamsche Arr.-Rechtbank van Dinsdag werden o. a, de volgende personen ver oordeeld J. 3., oud 54 jaar, smid te Gouda, bek). van dief stal van kleodingstukken op 9 Augustus to Gouda ge pleegd, tot 8 maanden gevangenisstraf. G. V., arbeider te ‘Reeuwijk, bekl. van diefstal van eenden aldaar, tot 3 weken gevangenisstraf. Uit Zevenhuizen schryft men ons: Toen op een verzoek van het Bestuur dezer ge meente aan de Directie der Rijnspoor om des Donderdags van hier op Gouda en terug een markttrein te laten loopen een weigerend antwoord kwam, stelde genoemd bestuur een adres op aan den Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid, hetzelfde verzoek inhoudende, en stelde dé onder- teekoning daarvan voor iedereen open, waarvan het hot gevolg was dat ongeveer 300 van de voornaam ste neringdoenden, tevens belastingschuldigen, in de gemeenten Bleiswijk, Moercapelle en Zevenhuizen er hunne handteekehingen onder plaatsten. Met het oog op het aantal en het gehalte der hanteekoningen vol moed op eert goéden uitslag werd het adres verzonden, doch de dezer dagen uitgekomen winterdienstregeling stelde allen zeer te leur daar er niet de minste notitie van is genomen. Men had te meer reden een dergelijken uitslag niet te verwachten daar tot heden nog geen weigerend antwoord was ingekomen en men niet veronderstel len kon dat Zijne Excellentie de eerste plichten der beleefdheid zoo zou uit hot oog verliezen als hij niet voornemens was het verzoek ia te willigen. Toch is dit zoo en kunnen wij dus constateeren dat Zijne Excellentie de heer Minister van Water staat, Handel en Nijverheid hot niet de moeite

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1887 | | pagina 1