SK I I D, en 73». BINNENLAND. 1887. Zondag 2 October. N° 3607. if,HE Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken, f 1 l,Ms' 'K. 1 K, enendaal. ES ONS PHMA j etten geeft hting. In I ibruik iter sren, van of eerder Bedankt voor Berg-ambacht door Da. C. Ynaoni- dea, te Waspik. (N. Brabant.) kosteloos van Brussel voeren. DEN. on te goudsche courant. ÏOest en inta. HOLM iet. L TEEPE, 73 ia m verval. aan het JPWEKKENO rSVERDRUVEND lOEDE HE ZWAKTE L 00 armede in Orer proeven met een dynamiet-kanon. onlangs in de haven van New-York genomen, heeft de Ame- rikaansche Marine-minister zich in een rapport als volgt uitgelaten: he Cou- i door den Gouda. dat de verkrijgen i per HL. >t en aan minstens en dat de r.77-; 160 Liter, 60 Liter, i worden ten kan- we). alle werk- middags nr. De najaarsvergadering der onderwijzers in het arrondissement Gouda wordt heden in de Sociëteit «Ons, Genoegen" gehouden. Op de agenda is ge plaatst «het beredeneerd oplossen van rekenkunstige vraagstukken", in te leiden door den heer S. de Jong en //Nurks Jr. over vergaderingen" door den heer R. Leopold. In de Krimpenerwaard wordt de daling der lan derijen, bjj publieken verkoop, nog weinig bespeurd. Zoo is, onder anderen, in de gemeente Berg-Am- bacht eene hofstede met 19’/,_thectaren land, ver kocht voor/85645, behalve de kosten. Het lokaal waarin de telefoon te Zevenhuizen zal worden gehouden is thans door den Inspecteur van de telegrafie goedgekeurd, zoodat de vestiging van het Byks-telegraafkantoor aldaar (in directe verbin ding met het telegraafkantoor te Gouda) spoedig kan worden tegemoet gezien. Jj. C. D. schrijft in uSempervireiu" z/Het land der pruimen, dat is ontegenzeggelijk Servië en de aangrenzende provincie Bosnië. Van Servië zijn de pruimen een der voornaamste uitvoerartike- kelen, in 1885 bedroeg de uitvoer 23,228,777 kilo, ter waarde van ongeveer 2,780,000 gulden onzer munt. Een derde gedeelte dezer pruimen gaat rechtstreeks naar Duitschland, een derde gedeelte over Fiume naar Amerika en het overige naar Pesth van waar ze naar verschillende Europeesche markten verzonden worden. «Voor de verzending over zee, grootendeels naar Noord-Amerika, is de Hongaarsche havenstad Fiume beter gelegen dan Triëstniet minder dan 400 volle waggonladingen worden daar gedurende den ver- zendingstijd aangevoerd en verladen. In 1886 be droeg de pruimenoogst in Servië 17,000,000 kilo gram, hieryan werd meer dan een drie vierde gedeelte uitgevoerd. De qualiteit dezer pruimen laat niets te wenschen, ze zijn gaaf, goed gedroogd en zeer duurzaamsedert 1885 is er ook een recht- streeksche handel in dit artikel met Groot-Britannië ontstaan, die zeer belangrijk belooft te zullen worden. Duitschland verbruikt ontzaglijk veel pruimen en naar dat land wordt verreweg het grootste deel verzonden. In Engeland worden de pruimen meer als een weelde-artikel voor de hoogere klasse be schouwd, en bijgevolg wordt daar te lande aan de Fransche «Prunes Impériales" de voorkeur geschon ken, in weerwil dat Servische pruimen, hoewel over het algemeen kleiner dan de laatstgenoemde en goedkooper geleverd kunnen worden. «Doch aangezien in Engeland de pruimen over ’t algemeeq meer door de voornamere klassen genut tigd worden, hebben die uit Frankrijk aangevoerd zeket voor een groot deel de voorkeur, die zij ge nieten, te danken aan de nette verpakking, aan het zoogenaamde keurige apprêteeren, opmaken, waarin de Franschen uitmunten, en die aan hunne ver schillende hand elsartikelen op het eerste gezicht zooveel aantrekkelijks schenken. In dat opzicht vooral kunnen wy, Nederlanders, nog veel van hen leeren. Veel en velerlei wordt hier overigens verteld. Doch verschillende personen, wier namen hier in verband met het lachen of met anderen laster genoemd zijn, en bij wie de zaak onderzocht werd hebben gelukkig óf hunne daden in betrekking tot den laster kunnen verklaren óf zelfs hunne afwezigheid kunnen bewijzen. Laat ons tegenover uw bericht een feit mogen stellen: Reeds de week te voren was het bekend dat de ruiten ’s Maansdags zouden ingeworpen wor den. En toen wist men toch nog niets van het lachen. Maar wel wist ieder Nijkerker, dat dien Maandag de landpacht moest betaald worden, en dat er dan wel eens te voel jenever gebruikt wordt, waarop dan na tuurlijk een woelige avond volgt. En die bedreiging was niet nieuw, maar is gedurig al herhaald van den tijd af, dat voor eenige maanden hier samenscholingen van eenige honderden plaats hadden. Het volk heeft hier door de gebeurtenissen van *72 en ’83, toen om verschillende redenen op groote schaal ook de ruiten ingeworpen werden, smaak in dat werk gekregen, en dat gaat er zoo gemakkelijk niet uit. Sinds dien Maandag zijn nog bij herhaling ruiten verhield. Overigens was hetgeen nog in het U. D. bericht werd, zeer juist: «Aan het verbod van den burge meester, om met meer dan vier personen bijeen op de publieke straat te staan of te gaan, stoorde men zich blijkbaar niet. Hier en daar vond men groep jes van 10 a 20 personen pratende." Het nieuws had nog hiermede kunnen aangevuld worden, dat eenige doleerenden op den bewusten Maandagavond zijn gemolesteerd en o. a. een der po- litie-agenten, ook een doleerende, bijna onder de oogen der overheid derwijze in het gedrang is ge bracht, dat hij in een winkel de wijk heeft moeten nemen. Moge het tot stand komen van tentoonstellingen tegenwoordig in het algemeen niet zoo voorspoedig meer gaan als vroeger, de ondernemers van den «Grooten Internationalen Prijskamp van Weten schappen en Nijverheid te Brussel in 1888" hebben niet over gemis aan belangstelling te klagen. Het staatsbestuur heeft 2,800,000 francs toege staan voor het oprichten der gebouwen en 700,000 francs voor de inrichting der Belgische afdeeling. De stad Brussel verleende eene toelage van 250,000 francs, benevens kosteloos water en gas. De Regeering belast zich daarenboven met het vervoer (langs de banen van den Staat) der tentoon te stellen voorwerpen. Voor den vreemde geschiedt het vervoer kosteloos van de Belgische grens tot de tentoonstelling en terug. De inzenders, die na afloop der Brusselsche aan de Parysche tentoonstelling ver langen deel te nemen, zullen hunne voorwerpen kosteloos van Brussel naar Parys kunnen doen ver- GOUDA, 1 October 1887. Op de gisteren avond gehouden vergadering dor af deeling «Gouda,van het Nederlandsch Onderwijzers- Genootschap, bracht de heer Gonda verslag uit van de gewestelijke vergadering te Delft gehouden en de heer .Posthumus van de algemeene vergade ring gehouden te Haarlem. Daarop sprak de heer Den Oudsten over het teekenonderwys op de lagere school. Spreker schetste eerst hoe vroeger geteekend werd en gaf toen aan, hoe dit onderwijs gegeven moet worden en wat in iedere klasse zou moeten onderwezen worden om oog en hand te oefenen, en den smaak te ontwik kelen. Het teekenonderwys, meende hij, moet, zal hot practisch nut opleveren, een meetkunstigen grond slag hebben en zich hoofdzakelijk bepalen tot vlak- versieringen en profielen van vaatwerken. Na eenige discussie sloot de Voorzitter, na rondvraag, de ver gadering. De heer J. C. Fabius deelt in «De Standaard” mede, dat op eene hem door een antirevolutionair Volksvertegenwoordiger gedane vraag, betreffende de opbrengst der Unie-collecte hij verplicht is geweest te antwoorden, dat deze ditmaal op/95.000 werd geraamd, dus/15.000 beneden de opbrengst van het vorige jaar. Het wederwoord van zijn vriend en ambt genoot was de belofte, hem als penningmeester der Unie duizend gulden te zullen geven, indien nog veer tien andere vrienden van de «school met den Bijbel” desgelijks doden of op andere wijze de ontbrekende veertien duidend gulden werden bijeengebracht. De heer Fabius beveelt deze toezegging en hare bedoeling in do aandacht aan van alle vermogende vrienden van het Christelijk onderwijs. Over de gebeurtenissen te Nijkerk (Veluwe) ont vangt het Nieuw» van den Dag van twee ingezetenen der gemeente, de hh. D. van Ramshorst en A. van Sweden, een schreven, waaraan het volgende ont leend word. Vergun ons terug te komen op een bericht, dat in Het Nieuw» v. d. D. van 22 Sept, voorkomt. Daar staat, dat te Nijkerk Maandag (19 Sept.) by eenige doleerenden de glasruiten zyn verbrijzeld geworden, omdat zij tijdens het passeeren van den stoet, die het stoffelijk overschot van Da. Blüggel ter laatste rustplaats bracht, hadden staan lachen. Vooral op de woningen van de heeren v. Brumme- len en Schussler was het gemunt. Nu staat er wel niet, dat de beide met name ge noemden er zich persoonlyk aan zouden hebben schuldig gemaakt, maar toch zou oen onnadenkend lezer het er uit begrijpen, en wy weten, dat dit reeds geschied is. De beide genoemde personen hebben zich echter in dien tyd, dat de lykstoet onderweg was, niet aan of in het publiek vertoond, zoodat de niet doleeren- den zich aan hun lachen niet hebben kunnen ergeren. Men schrijft aan de «Amsterdammer» uit 'sHage Eindelijk is er eenige publiciteit gegeven aan de resultaten van de werkzaamheden der landbouwcom- missie. Men wist, dat zij vergaderde en rapporten maakte, maar had tot nu toe weinig vruchten voor den dag zien komen. Men weet nu, dat er een boterwetje in de maak is. Maar hoe lang zal het nog duren eer de langzaam werkende bureaux onzer departementen het uitgebroed hebben? Hier loopt het gerucht, dat dit wetje (dat uit slechts weinige artikelen zal behoeven te bestaan) reeds lang gereed zou zijn gekomen, indien het de partement van Justitie, waarmee overleg gepleegd moet worden, meerderen spoed gemaakt had. Zoo gooit de een de schuld op den ander. En nu het landbouw-onderwys I De minister heeft? meegedeeld, dat een post voor subsidie voor vak scholen op de begroeting gebracht was. En wat wil men nu weten? Dit nldat de regeering aan par ticuliere landbouwscholen, met wier bestaan en in richting zy zich op verschillende gronden zou kunnen vereenigen, een subsidie van vijftig percent zou toe kennen. Een landbouwoommissie-curiositeit I In de zitting van U. Maandag van de Tweede Kamer heeft de heer A. van Dedem er de regeering aan herinnerd, dat er een staatscommissie voor landbouw was ingesteld, er bijvoegende«dat die commissie, voor zooveel hem bekend nog geen rapport of voorstel ingediend had over het landbouw-onderwys.” En wat antwoordt de Minister Heemskerk «dat de landbouwoommissie wel eon voorstel heeft gedaan omtrent het landbouw onderwijs 1” Indien men nu weet, dat dé heer A. van Dedem zelf deel uitmaakt van die landbouwoommissie, kan men onmogelyk een hoogen dunk krygen van de wijze van werken dier commissie. Of van den yver van den heer Van Dedem als lid? Staten-Generaal. Twzbdz Ksmeb. Zitting van Donderdag 29 Sopt. De Voorzitter deelde mede dat de Koning, na aanbieding van het adres van antwoord op de Troon rede, het navolgende heeft geantwoord: «Mijne HeerenIk verzoek u bij Mijn bijzonderen dank voor het adres van antwoord van de Tweede Kamer der Staten-Generaal haar wel te willen over brengen, dat ik steeds op hoogen prijs stel de be tuiging van bare gehechtheid aan Mij en Mijn Huis.» De heeren Van Kerkwijk, De Geer van Jutphaas, Ruland en Viruly-Verbrugge werden beêedigd en namen zitting. Daarna werd vastgesteld de rooster van aftreding der leden. Tot leden der huish. commissie werden herbe noemd de heeren X>. Mackay en Goeman Borge- sius. Eveneens de heeren Schaepman, Beelaerts van Blokland en W. de Beaufort tot leden der gemengde commissie voor de Stenographic. De vergadering is daarna verdaagd tot Woensdag a. s. te 3 ure.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1887 | | pagina 1