LEN. M. I ÏG 'HG, .eren, Woensdag 5 October. N° 3608. 1887. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken» scuranz eim, I R! veen TS, ?s. Het rapport over de Meisjesschool i. II Zn. EGT. ING r jed msultm Zn. ^11 in. verkrijgen EN8. af 30% van f 10300 af schoolgelden (/60) ECTIE. moodig- swaren, jnkolen, Linnen, ren, ten iboven- 12238,25* 3090 9148,25* 2560 leren. 97. jongens geplaatst te en W. uit een rap- toezicht op het meisjes inderdaad scheen te bestaan. Daarop en VV. meisjes gezocht ischeljjk vonden fi? liggen ter >rgens 10 ns de ge- n worden, 1* klasse lk.500.000 >00.000. mede ken- PTIJN, Agentuur l-, LAND- dragen. b. schoolboeken en leermiddelen c. verlichting d. verwarming e. schoonhouden schoollokalen, enz. advertentiekosten g. gewoon onderhond v. meubelen l totaal te Gouda. iddags ten Admini- in het 100 KG. ERST ner ns 25 KG. >1-Regime GOUDSCHE COURANT. - 300 (-f-100 pers, toelage) 10300 1184.39 31.88* 152.56 200 169.42 200.— n van de IRRIS8E. «Zij zelven igunstig oordeel der burgerschool voor zjjn van gevoelen, meisjes in onze ge- «meente niet zoozeer achterstaat bij dat voor gerschool op kosten der stad alleen gaat niet, «jongens als zjj meenen; het onderwijs voor «meisjes, die meer in den huiselgken kring «hare gewichtige doch bescheiden taak zullen «hebben te vervullen, behoort niet zoo ver te «gaan.» Al deze uitlatingen, die wij zoo vrjj zgn geweest, tot een tuiltje saam te garen, wijzen, dunkt ons, op de juistheid onzer op vatting. Deze indruk wordt versterkt, als men ziet, hoezeer de steller van het rapport zich beijvert om de bezwaren tegen de oprichting eener h. burgerschool in een helder licht te stellen, zonder ook maar met een‘enkel woord te ge wagen van de mogelgkheid om het onderwjjs ook zonder die voor het oogenblik onbereik bare radicale verbetering, in beteren staat te brengen. Het is waar, het rapport slaat op het voorstel der commissie van L. O. om eene h. burgerschool op te richten, maar niets be lette B. en W. zelf het initiatief te nemen tot verbetering en deze naar de betrokken com missie te zenden om advies. Wjj althans vatten de onderlinge verhouding van die commissiën en het gemeentebestuur niet zoo op, dat B. en W. steeds een afwachtende houding aannemen en alleen rapporteeren op hetgeen de betrok ken commissie voorslaat. Indien de steller van het rapport innig overtuigd ware geweest van de noodzakelijkheid om in den bestaanden toe stand verandering te brengen had hjj naast zijn donkere partjjen wel eenige lichteffecten kunnen aanbrengen. Zoo had hjj o. a. bg de vermelding der aanzienlijke bommen, die in groote gemeenten aan midd. ond. v. m. ten koste gelegd worden, kunnen vermelden, dat daarby scholen zjjn met 200 en meer meisjes, waar parallelklassen en dus dubbel personeel in sommige vakken zjjn. Hjj had kunnen wijzen op Mifraelburg en Goes, waar onderwjjs zooals men hier verlangt, gegeven wordt onder de vlag van lager onderwijs en dientengevolge met veel minder kosten, omdat het Rijk een derde restitueert. Zooals thans het rapport luidt, heeft het allen schjin van een tooneelvoor- stelling in drie bedrijven, opgevoerd ten behoeve van een lastig publiek, dat zich niet met een kluitje in 't riet laat sturen. Wjj zeggen niet, dat dit de bedoeling was van de beide corhmissiën en het gemeentebestuur, maar het geheels verloop heeft er den schjjn van. Ieder die eenigszins op de hoogte is van onzen tegenwoordigen staatkun digen toestand, weet met zekerheid, dat het den minister van binnenl. zaken onmogelgk is rjjkssubsidie voor middelbare meisjesscholen voor te dragen. Een voorstel te doen waarbjj op dergeljjke bjjdrage gerekend wordt, met den meesten ernst een missive te richten aan het staatsbestuur om die te verkrijgen, ’t zjj direct, 't zjj langs een omweg door vrijstelling van de bjjdrage der gemeente in de kosten der rjjks hoogere burgerschool, zgn stappen, die van meet af aan tot onvruchtbaarheid gedoemd waren. Wij kunnen ons niet voorstellen, dat iemand zich in ernst van deze pogingen eenig suc ces heeft voorgesteld. Aan dergelgke naïviteit van ons gemeentebestuur gelooven wjj niet en wij beschouwen dus de in het rapport vermelde teleurstelling slechts als eene rhetoriscbe figuur Het denkende publiek moet wel bovengenoem den indruk krijgen van het rapport van B. en W. en dat is het gevolg van de afwezigheid van al wat Ijjkt op een ernstig streven naar tegemoetkoming aan de bezwaren der belang hebbende ingezetenen. Indien wjj belast waren geweest met het stellen van dat stuk, zouden wij er een variatie bjjgevoegd hebben van het bekende«wij knnnen wel dansen, al is ’t niet met de bruid.» Met andere woorden: h. bur- leisjesschool) te Middelburg. 1» Sept. 1887. a. Tractementen 2000 (en vrjje woning) -1200 ,1200 -1200 (-|- 200 pers, toelage) -1200(4-300 onderwijzer wisk. -1000 kennis der nat. - 400 -400 onderwijzeres handw. en teek. - 800 onderwijzeres gymnast. jenomen van het rapport, door B. en len raad ingediend naar aanleiding van het adres van eenige ingezetenen, waarbg om eene hoogere burgerschool voor meisjes ge vraagd wordt. Deze zaak heeft reeds lang onze aandacht getrokken. Jaren geleden, toen de heer A. A. G. van Iterson het eerst met dat denkbeeld voor den dag kwam en de quaes- tie door een adres aan den raad, vergezeld van een gedetailleerd plan en eene raming van kosten, aan de orde stelde, hebben wij de be hoefte aan degelijker onderwijs voor meisjes aangetoond. Herhaaldelijk zgn wg er op terug gekomen, ook toen de kans om rgkssubeidie te verkrijgen nog niet door het bekende votum der Tweede Kamer was afgesnedep. Ware toen de gezindheid van het gemeentebestuur het plan gunstiger geweest, dan Waren wjj reeds lang in het bezit van voldoend onderwjjs voor meisjes, evenals verscheiden andere ge meenten, waar de hoogere burgerschool, met of zonder reorganisatie, is blijven bestaan, oek na intrekking van het rgkssnbsidie. Het is ons voornemen niet het bovenge noemde. rapport van B. en W. op den voet te volgen, wg zullen ons bepalen tot het weer geven van den algemeenen indruk, dien wjj er van gekregen hebben, benevens een paar op merkingen, die ons bjj de lezing voor den geest kwamen. Onze indruk is, dat het gemeente bestuur eigenlijk de behoefte aan uitgebreider onderwijs voor meisjes niet inziet en dienten gevolge niet met bjjzonderen ijver gezocht heeft naar middelen om aan den wensch van vele ingezetenen te voldoen. Voor die opvatting pleiten verschillende omstandigheden. In de eerste plaats de historie vaff het rapport zelve. B. en W. schjjnen in Augustus van het vorige jaar nog volstrekt onbewust te zgn geweest van het feit, dat het onderwjjs voor aan komende meisjes hier ter stede niet in overeenstemming is met de eiscben van den tegenwoordigen tgd. Dat klinkt wel wat on waarschijnlijk na al hetgeen over deze quaes- tie gezegd en geschreven is, doch het kan wel zgn, dat de vroeger gebruikte argumenten zoo weinig steekhoudend waren, datzggeener- lei indruk op B. en W. gemaakt hebben. Toen echter deden 7 meisjes aanvrage om op de irgerschool voor jongens geplaatst te i bespeurden B. en W. uit een rap port van de commissie van toezicht op het M. O., dat de behoefte naar middelb onderwjjs voor - kwam het ook aan het college van B. voor, dat het midd. ond. voor i werd, zoodat ook zjj het wenscheïgk 'vonden middelen te beramen om die leemte, zoo werkelijk bestond, aan te vullen. Er wordt dus bg de commissie van toezicht op het L. 0. aan geklopt om advies. Ook «deze bevestigt het oordeel der andere commissie en adviseert in geljjken geest. Nu stellen B. en W. het onder zoek in, waarvan in het rapport sprake is, maar nergens blijkt dat het gemeentebestuur con amore zich aan de verbetering van dezen tak van onderwjjs laat gelegen liggen. Niet eigen overtuiging, maar aandrang van ingeze tenen is het, die B. en W. drijft en aan dien gebleken wensch trachten zjj met loffe lijke bereidwilligheid te voldoen. «zouden niet gaarne het on, «adressanten over de 2e «meisjes onderschrijven en «dat het onderwijs voor rest 6588,25* N.B. De hooge advertentiekosten zjjn het gevolg der reorganisatie. Hetzelfde is het geval met de post schoolboeken, leermiddelen, enz. Met de meeste belangstelling is door ons kennis g< W. bij de hoogere burgerschool voor meisjes ge- Deze zaak heeft reeds 1 aandacht getrokken. Jaren geleden, toen dag kwam en de qi len raad, vergezelt W. gemaakt hebben. Toen hoogere burgerschool voor worden en subsidie wordt geweigerd, laat ons dan trach ten ons voor het oogenblik te helpen door hetzy van stadswege geregelde toelating der meisjes tot de hoogere burgerschool voor jon gens te verzekeren, hetzij de bestaande 2e bur gerschool onder de vlag van lager ouderwijste reorganiseeren tot eene inrichting, die ons ideaal zoo nabjj komt als dat mogeljjk is. Wil men het eerste niet, omdat, zooals het rapport zegt, «omdat het daar gegeven onderwijs ver schilt van dat, wat men voor meisjes mag ver langen,» welnu sla dan den tweeden weg En dan zouden wij gewezen hebben op Middel burg, waar men een school heeft met 5jarigen cursus, wel zoogenaamd lager maar toch vak onderwijs, waar men onder den naam van beginse len der talen ook letterkunde en lectuur van schrij vers begrijpt, waar onder rekenen ook boekhouden en handelsrekenen verstaan wordt, waar wiskunde opgevat wordt als 4 jaar geregeld onderwijs in stel- en meetkunde, waar kennis der natuur is 3 jaar onderwjjs in plant- en dierkunde be nevens 3 jaar natuurkundig onderwijs in de algemeene eigenschappen der lichamen, warmte, geluid, licht en electriciteit en zoo voorts. Deze school heet eene inrichting voor lager onderwjjs en staat als zoodanig onder de auto riteiten op dat gebied, doch is feiteljjk middel baar; niemand, ook niet de minister maakt daartegen bezwaar, hetgeen zich bjj ontstente nis van eenige wetteljjke regeling van het middel baar onderwjjs voor meisjes zeer wel laat ver dedigen. Wetteljjk bestaat zulk onderwjjs niet het is alleen in het leven geroepen door be langstellende gemeentebesturen, die overtuigd waren, dat meer uitgebreid lager onderwjjs volgens de wet van 1857 als eindonderwjjs niet meer voldoet aan de behoeften van den tgd. Daaraan zouden wjj dan toegevoegd hebben de volgende langs ambteljjken weg verkregen in lichtingen. Kosten van school G voor meer uitgebreid lager onderwjjs voor meisjes (vroeger middel bare meisjesschool) te Middelburg. 1 Sept. 1886-1» Sept. ’"A" hoofd onderwjjzeres

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1887 | | pagina 1