3609. 1887. DEN. X 5> 1DEREN, BINNENLAND. Vrijdag 7 October. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. looping EN 1887, )BER, ran rs mis ter. Het rapport over de Meisjesschool, ii. eparte- 80,” >ntvan- GOUDSCHE COURANT r - t gezocht een nieuw hetwelk erkoopers zjj komen 250.- te verstrekt rrjjs wor- inkomen t geschat inco letter I REMER, Deco- t. EL len. 0.50. daan- den No- i/d IJiel. &7~ dter, JNEN, N, ir BLIK. BOONEN, en looren en >ning van misschien vergete niet, oorueelen de meeste GOUDA, 6 October 1887. VERGADERING VAN DEN GEMEENTERAAD. Vrijdag den 7 October 1887 des namiddags ten 1 ure. Aan de orde De Rekening en Verantwoording der baten en lasten van het voormalig Armbestuur van Stein, dienst 1886. Het voorstel tot het aanvragen van verlenging der concessie voor de heffing van sluisgeld aan het Reenwijksche Verlaat. Hot adres van de heeren W. Begeer o. s. be treffende de oprichting eener hoogere burgerschool voor meisjes. De benoeming van een lid der Commissie van beheer van de Stedelijke Gasfabriek. talen en letterkunde, boekhouden, de wis- en natuurkunde, alles ingericht naar den aanleg en de behoeften der vrouw. Wat wij willen is eene inrichting, waar meisjes van 1217 jarigen leeftijd een geregelden en grondigen cursus in allerlei vakken volgen, die haar in staat zal stellen «in den huiselijkea kring hare gewich tige doch bescheiden taak, beter dan nn te vervullen en derhalve de waardige gezellinnen harer echtgenooten en verstandige opvoedsters barer zonen te worden. Te gelijkertijd zonden dan die jonge dames geholpen zgn, die speciale kennis willen verwerven voor een vak, waar mede zij later in haar levensonderhoud kunnen voorzien. Indien de bestaande school ons en een deel der burger jj niet voldoet,'dan behoeft het tegenwoordige personeel dit zich niet per soonlijk aan te trekken, want het is niet haar schuld. Volgens de resultaten van het onder wijs bij enkele meisjes verder reikt onze kennis niet kan de school de vergelijking met andere van deze soort wel doorstaan. Wij stellen er prjjs op dit duideljjk te doen uitko men, omdat er ten deze allerlei misverstand heerscht. Natuurlijk is zjj niet volmaakt; er zullen ook wel ouders zgn, die aanmerkingen gegronde hebben, maar men dat onderwjjs en scholen te be- geene gemakkeljjke zaak is en dat klachten op dit stuk in den regel afkomstig zgn van ouders van de minst be gaafde en de onhandelbaarste kinderen. Indien de school gebreken heeft, die haar afbreuk doen, dan ligt dat misschiaa voor een deel aan de autoriteiten, want het onderwjjs voor meisjes is niet het troetelkind der regeering. Men laat dat zoo ongeveer geheel over aan het prei meenen der gemeentebesturen, die wel eens verouderde begrippen hebben over de op voeding der vrouw. Enkele aanmerkingen zgn ons bjj verschillende gelegenheden ter oore gekomen. Zoo meenen wjj b. v. te weten, dat aan de bewuste school geruimen tijd een vacature geweest is, die eerst onlangs is vervuld, schoon er steeds 4 in afdeelingen gesplitste klassen waren; de lokalen schjjnen ook veel te wenschen over te laten eg moeten niet vergeljjken te zijn met de in de laatste jaren nieuwgebouwde scholen ziekte eener onder wijzeres kan stagnatie en ongeregelden gang van de lessen ten gevolge gehad hebben. Maar deze en al dergeljjke bezwaren, die met eenigen goeden wil van het schooltoezicht en het ge meentebestuur uit den weg geruimd kunnen worden, hebben niets te maken met ons ver langen naar midd. onderwjjs en behooren daar mede niet verward te worden. Dat zgn niet Zeker verwachten wg niet, dat de raad, in strjjd met het advies van B. en W., onmid dellijk zal besluiten tot het oprichten eener h. burgerschool voor meisjes. Wg zouden dat geenszins wenschelijk vinden, want al achten wij voor de levensvatbaarheid eener dergeljjke instelling geene eenstemmigheid in den raad noodig, medewerking en harteljjke ingenomen heid van de zijde van het dagelijksch bestuur honden wjj voor een absoluut vereischte. Wg stelden ons de mogelijkheid voor, dat er een stem uit den raad opging, die op nader over weging aandrong en zjjne medeleden wist over te halen om B. en W. uit te noodigen tot een onderzoek naar de mogelijkheid of niet op andere wjjze dan door oprichting eener h. bur gerschool op kosten der gemeente alleen, geheel of gedeeltelijk kon worden voldaan aan den wensch naar zoogenaamd midd. onderwjjs voor meisjes. langt mede onze motieven en naar wij vermoeden ook niet die van het meerendeel der adressanten, welke eene hoogere burgerschool vragen. Wjj pleiten voor ruimer ontwikkeling der aankomende meis jes en noemen het daartoe strekkende onder richt, in navolging van dat voor jongens, middelbaar onderwjjs, maar daarmede wordt natuurlijk niet bedoeld een afdruk der h. bur gerschool voor jongbns, maar een naar de be hoeften der vrouw gewjjzigde instelling; ook dit verliezen velen uit het oog. Wil men aan dezen onzen wensch voldoen onder het etiquetlager onderwjjs, 't is ons welwjj hechten niet aan den naam, maar aan de zaak. Het eerste natuurkundig examen (voor arts) is met goed gevolg te Utrecht afgelegd door de heeren J. Prince en J. Schouten, beide van Gouda. Bij het te Leiden gehouden litt. math, examen (toelating tot de academische lessen voor a.s. artsen en apothekers) is geslaagd de heer H.? J. Paul, te Zevenhuizen, die tot het einde va» den afgeloopen cursus leerling was der 3e klasse van de rijks hoogere burgerschool alhier. Gisteren herdacht de heer H. P. Schim van der Loeff, predikant bij de Remonstrantsche gemeente alhier, zijn 25jarige evangelie-bediening. Op 5 October 1862 aanvaardde hij de predikants-betrek- king bij de Herv. Gemeente te Abbenbroek, 10 September 1865 die bij de Herv. gemeente te Bergen- op-Zoom, waarop hij 22 Augustus 1880 zijn intree rede hield bij de Remonstrantsche gemeente alhier. Gedurende de jaren dat de heer Schim van der Loeff hier ter stede werkzaam was, werd hij niet alleen als predikant hoogelijk gewaardeerd, maar wist zich ook als mensch vele vrienden te verwerven. Ofschoon hij te Gouda de eenige vertegenwoordiger is onder de predikanten van de vrijzinnige richting, mocht het hem gelukken door zijn ach tens waardig karakter, prettigen omgang en grooten ijver, ook op philan- tropisch gebied, zelfs bij hen, die eene andere rich ting volgen, veel waardeering te vinden. De tot stand koming van de zoo nuttig werkende Kamer van Navraag is voor een groot deel zijn werk eene vereeniging, waarin alle richtingen en partijen zijn vertegenwoordigd In menige belangrijke commissie is Schoon wjj in ons vorig nummer het voor naamste medegedeeld hebben, wat wij naar aanleiding van het rapport te zeggen hadden, zouden wjj er nog gaarne een opmerking aan toegevoegd hebben, maar de beschikbare ruimte liet zulks niet toe. Vandaar dat wg thans nog eens op dit onderwerp terugkomen. Het betreft de zinsnede, waarin B. en W. verklaren, dat zg niet gaarne het ongunstige oordeel der adres santen zouden onderschrijven. Deze verklaring slaat op de bewering, dat <de 2e Bnrger- «schod voor meisjes in geenen deele voldoet «aan de eischen, die aan eene dergeljjke «school moeten worden gesteld.» Wij heb ben dat steeds zoo opgevat, dat de adres santen geen vrede hadden met den omvang van het onderwjjs aan bedoelde school, dat zjj aan een inrichting van onderwjjs voor meisjes uit den beschaafden stand hoogere eischen stel den dan die waaraan de bestaande school volgens haar leerplan kan voldoen en dat B. en W. daarentegen dergeljjke uitbreiding minder noodig vonden. Men kan echter in het adres ook iets anders lezende bewoordingen zgn niet gelukkig gekozen. Letterlgk staat er: de 2e Burgerschool voor meisjes voldoet in geenen deele aan de eischen, die men aan eene dergeljjke school (d. i. een lagere Bur gerschool voor meisjes) moet steltenmet andere woordende school als zoodanig deugt niet, zjj is niet wat zjj volgens de verordening en het leerplan zgn moet. Indien B. en W. be doeld. hebben tegen dergeljjke bewering protest aan te teekenen, dan kunnen wjj ons er beter mede vereenigenook wjj zonden zulk vonnis niet gaarne onderschrijven. Wjj achten de groote meerderheid der adressanten gébeel onbe voegd tot een oordeel over de qualiteit van het onderwjjs aan bedoelde school en daar wjj de meesten hunner kennen als bezadigde en voor zichtige mannen, gelooven wjj dat onze op vatting hnnner gedachte hoe gebrekkig ook uitgedrukt de juiste is. Het kan, dunkt ons, geen kwaad hierop te wjjzen, daar anders licht onder het publiek een verkeerde meening post vat over eene school, die vooreerst nog wel zal bljjven bestaan en die in eene erkende behoefte voorziet. Een ander hier verschjjnend blad noemde haar reeds eene overtollige echool, die burgerij en overheid niet echijnt te voldoen. Neen, zjj is niet overtollig, want het is de eenige meisjesschool, waar de drie nieuwe talen worden onderwezen, ten onzent een noodzakeljjk be standdeel eener beschaafde opvoeding. Het is nog iets geheel anders dan de in hetzelfde stuk in een adem genoemde 2e Burgerschool voor jongensindertjjd is tegen de oprichting daarvan oppositie gevoerd, op grond dat de rjjkshoogere burgerschool voorzag in de behoeften van die jonge lieden, welke ruimer ontwikkeling verlangen dan de school van den heer Huber geven kan Maar naast de school van juffr. Gretser staat geene andere inrichting; deze behoort ,voffr meisjes te zgn wat de h. burgerschool is voor jongens, de plaats waar zjj algemeene ontwikkeling opdoen en genoeg zame kennis verwerven voor het practische leven. Nu is het bezwaar der adressanten en heeft ons tot hier toe te volgen, welk doel wjj ons voorstelden met dit schrjjven, dan is ons antwoord: wjj zouden gaarne zien, dat niet een voudig de conclusie van het rapport werd aangenomen, want dan vreezen wg, dat het denkbeeld van verbetering der meisjesschool weer voor eenige jaren wordt opgeborgen. zijne verdiensten en werkkracht op hoogen prijs worden gesteld blijkt uit zijne benoeming tot lid van het Hoofdbestuur van den Nedorl. Protestantenbond en de Vereeniging tot bevordering van Zondagsrust. Het was dus wel te denken, dat de dag van giste ren niet onopgemerkt voorbij zou gaan. Eene com missie uit het kerkbestuur der Remonstr. gemeente (bestaande uit de hh. Dr. A. Romeijn, K. Jonker zooals zij thans is ingericht, aan dien eisch niet kan voldoen. Om in den tegenwoordigen tijd eene beschaafde en ontwikkelde vrouw te heeten, wordt meer vereischt dan kennis van de beginselen der talen, van geschiedenis en aardrijkskunde en wat rekenen. Wijwenschten een uitgebreider leerstoflectuur in de nieuwere i

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1887 | | pagina 1