WOL REGIME. LöWENBRAIJ. Bullenlandscli Overzicht. ADVERTENTIËN. Normaal Goederen D. Hoogcnboom, F. van UTRECHT, 'Nuaii P A 1\ T A L O 1\ Si RIJTUIG-SCHOUW. POLITIE. POSTEE/IJ JUIST. Burgert Ij ke Stand. htvereent ging BRILLEN op voorschrift van HU. Oogartsen. S. II. POLAK, Café „SCHAAKBORD" Vrijdag avond D. PUIJK, <sn H. W. G. Koning) bood den jubilaris, met een hartelijke toespraak, namens de leden der gemeente en verscheidene andere belangstellenden zeer smaak volle en kostbare cadeaux aan als een bewijs van hulde en dank voor hetgeen hij hier in het alge meen belang had verricht. Deze cadeaux zyn Een keurig bewerkte Florentijnsche Spiegel, een prachtige gaskroon (nickel met verguld) en een zeer sierlijke Ve- netiaansche Aneroïd barometer, terwijl een album met de namen der gevers daarbij zal worden gevoegd. De smaakvolle bewerking van een en ander verdient een woord van lof. Ook van andere zyde ontving de jubilaris vele treffende blaken van belangstelling. De tfames- bestuurderessen van de Protestanische Zondagschool, tot wier oprichting de heer Schim van der Loeff het initiatief nam, bleven daarbij niet achterwege. In de godsdienstoefening van Zondag a. st. zal de heer Schim van der Loeff dezen voor hem zoo gewich- tigen dag herdenken. In de gisteren te Oudewater gehouden raadsver gadering werden de geloofsbrieven van het nieuw benoemde lid, den heer D. Boer, ingediend. Burg. en Weth. adviseerden echter tot niet-toelating van dien heer, daar hij brandspuitmeester is en deze functie volgens hun meening niet vereenigbaar is met het lidmaatschap van den Baad. De heer A. C. van Aelst was van eene andore meening en pleitte voor toelating. De overige leden van den Raad schaarden zich echter aan de zijde van Burg. en Weth., zoodat de heer Boer vooralsnog buiten den Baad blijft. Bij de Maandag gehouden verkiezing van een lid der Tweede Kamer in het kiesdistrict Winschoten is gekozen rar. J. W. J. baron De Vos van Steen- wijk, met 537 van de 1018 uitgebrachte geldige stemmen. De heer Prins had 303, dr. Smit 90, en de heer Van Swinderen 67 stemmen. De heer Armand Sassen bepleit in de jongste af levering van dén Economist" do wenschelijkheid, dat door den Staat een toezicht worde ingesteld op de organisatie, het beheer en de operatiën der parti culiere1 spaarbanken. Dezer dagen werd voor de arrond.-rechtbank te Am sterdam behandeld de zaak van de twee zusters R. en van de vrouw J. E. v. H., wegens het aangrijpen en opbrengen naar den politiepost op de Lauriergracht van een politie-agent, die, volgens haar voorgeven, smoordronken en, naar het oordeel van andero per sonen, burgers en politie-agenten, doodnuchter was. De drie beklaagden allen trouwe bezoeksters van de socialistische vergaderingen, waardoor haar //or delievende" daad al dadelijk een verdacht kleurtje krygt hielden vol, dat de „diender" meer dan vet was. „Maar," zei de eene, „als ik geweten had dat het een diender was welke verklaring nogal streed met den uitroep: „Kijk, menschen, een dronken diender!" alvorens zij handelend optrad had ik hem stiekem in 't water laten rollen." De ambtenaar van het Openbaar Ministerie eischte voor ieder der vrouwen 21 dagen gevangenisstraf. Mr. Willem Paap trad als verdediger op. Morgen zal het vonnis worden gewezen. Over de voorstellen houdende veranderingen in de Grondwet is het verslag rondgedeeld. Ondanks gewichtige bezwaren van velen, betoonde de groote meerderheid zich tot aanneming daarvan gezind. De herziening moge hoogst onvolledig zyn, meer ingrijpende veranderingen in de samen stelling der Eerste Kamer waren misschien wensche- lyk, tegen de additioneole artikelen mogen gewich tige bedenkingen bestaan, hier tegenover stond de overtuiging dat het kiesrecht onhoudbaar was en dat 's lands belang het tot stand komen van deze herziening vorderde. Er waren onder de meerder heid evenwel leden, die gekant waren tegen veran dering van het defensie-hoofdstuk en hunne bezwa ren vindt men meer in bijzonderheden ontwikkeld by de gedachten wisseling over het achtste hoofdstuk. Een minderheid zag in de herziening volstrekt geen verbetering der bestaande grondwet; zij kwam op tegen de haastige behandeling van de voorstellen en de onvolledige toelichting omtrent de troonopvolging. Eenige leden achtten het eerste hoofdstuk onaanne melijk wegens het niet uitdrukkelijk uitsluiten der uitlevering van Nederlanders Verscheidene leden jnaenende dat de bestaande bepalingen omtrent de troonopvolging duidelijk genoeg' waren, wenschten ge ii verandering. De meesten leden oordeelden an Iers wegens de onzekerheid van onderscheidene voorschriften met het oog 'op de mogelijkheid, dat vreemde vorston te eeniger tijd do bepalingen naar hun zin konden uitleggen en omdat in elk geval de vraag omtrent de toestemming tot huwelijken van prinsen of prinsessen ondubbelzinnig wordt uitge maakt. Het derde Hoofdstuk werd geoordeeld de wen- schen van geene enkele staatkundige richting ten volle te bevredigen. Verscheidene leden hadden een meer ingrijpende verandering gewenscht ten opzichte van de samenstelling der Eerste Kamer en de be noeming van haren voorzitter. By het defensie-hoofdstuk was het hoofdbezwaar gericht tegen het overlaten dor regeling van den verplichten krijgsdienst geheel aan 't goedvinden van ilen gewonen wetgever en tegen de uitgebreidheid aer aan de ingezetenon op te leggen militaire ver plichtingen. Hiertegen werd aangevoerd dat de tegenwoordige grondwet aan eeü min kostbare en doelmatige regeling der levende strijdkrachten in den weg staat. In twee afdeelingen werd er met nadruk op ge wezen, dat de Regeeriug een onverbreekbaar ver band gelegd heoft tusschen de voorstellen tot veran dering van het Hle hoofdstuk en van de additio- neelo artikelen, in dien zin, dat het eerstgenoemde niet zou worden gecontrasigneerd, wanneer niet tevens het andere bekrachtigd werd. Na de Regeeringsverslagen 'koesterde men geen wantrouwen meer. Ter voorkoming van ernstige practische bezwaren te verwachten van de voorloo- pige kiesrechtregeling werd de rogeering in beden- king gegevenlo zooveel doenlijk elke gemeente tot oen afzonderlijk onderkiesdistrict te verheffen en 2o toe te laten het bureau van stemopneming b. v. uit den voorzitter of een lid van den raad en twee beambten der gemeente te doen bestaan, de laatste regeling ten 'einde het aantal stembureau's in groote gemeenten aanmerkelijk te kunnen vermeerderen en een geregelde en ordelijke inlevering der ste'mbriefjes in gelijke mate te bevorderen. De gouverneur-generaal van Tonking heeft onlangs in tegenwoordigheid van alle Fransche troepen, die Hanoi, de hoofdstad, bezetten, het kruis vaji het Legioen van Eer geschonken aan een non, Moedor Maria Theresia, overste van de Zusters van Liefde in dat rijk. De troepen stonden op hot kleine plein der stad in een vierkant geschaard, en omring den een tribune, waarop zich de gouverneur-generaal met zijn staf bevond. Toon een adjudant gezonden werd om de non te halen, vond hij haar in een hospitaal, waar zij een soldaat troostte wiens been juist afgezet werd". Zij wilde het bed van den ongelukkige niet verlaten, vóór de operatie gedaan was, en volgde daarna den officier naar het plein, waar zij door den generaal in persoon ontvangen en' onder de' vreugdevolle hoe ra's der soldaten naar de tribune geleid wor«l. Do generaal gebood toen stilte, en sprak haar op plechtigen toon volgenderwijze too: .„Moeder Maria Theresia, toen gij 24 jaar oud waart, hebt gij van een kanonskogel een wonde ont vangen, terwijl gij een verwonde verpleegdet op het slagveld van Balaklava (Russische stad in de Krim bedoelde slag werd geleverd in 1854). In 1859 word gij in de eerste gelederen op het slagveld Magenta (in N. Italië) neergeworpen door de bom eener mitrailleuse. Sedert dien tijd zyt gij in Syrië, China en Mexico geweest, en indien gij niet gewond werd, is het niet, omdat gij u niet blootgesteld hebt aan het geweer- en kanonvuur en de sabels en lansen van den vijand. In 1870 werd gij te Reichshofon ondor een hoop doode kurassier» op genomen, overdekt met talrijke sabelhouwen. Zulke daden hebt gij eenige weken geleden bekroond met een der heldhaftigste feiten, waarvan io geschiedenis melding maakt. Een granaat viel op de ambulance, die onder uw toezicht# stondde granaat barstte niet, maar kon dat ieder oogenblik gedaan hebben, daardoor nieuwe wonden toebrengende aan do reeds gekwetsten; maar gij waart daar gy naamt de granaat in uw armen, gij gliralachtet tegen de ge wonden, die u met een gevoel van vrees, niet voor hen zeiven maar voor u, aanzagen, en gij bracht het moordtuig op een afstand van tachtig meters. Toen gij het neerlegde, zaagt gij dat de granaat op het punt stond van te bersten; gij wierptu op den grond, zij berstte; gij waartin een oogenblik met bloed be dekt; maar toon personen tot uw hulp kwamen toe snellen, stond gij, zooals gy gewoon zijt, lachende op en zeidet: „Dat is niets." Nauwelijks waart gij van uvv wonden hersteld, of gij keerdet terug naar het hospitaal,, van waar ik u zoo even heb doen roepen." Gedurende deze lofspraak hield de non haar hoofd bescheiden naar beneden gericht, terwyl haaroogen rustten op het crucifix, dat aan haar .zijde hing. Toen gebood de generaal haar neer te knielen, cn, zijn zwaard trekkend, raakte hij er zachtjes driemaal haar schouder mede aan en hechtte het kruis van het Legioen van Eer op haar borst, terwijl hij met bevende stem sprak: „In den naam van het Fransche volk en het Fran sche leger hecht ik op uw borst het kruis der dapperen; niemand heeft het meer verdiend door heldendaden, jioch door een leven, geheel en al in zelfverlooche ning doorgebracht, voor het welzijn van uw broeders in den dienst van uw vaderland. Soldaten! presen teert de wapenen!" De troepen salueerden, de tTommen werden ge slagen, de horens geblazen, de lucht was vervuld met een algemeen vreugdegeroep, iedereen jubelde en juichte, toen moeder Maria Theresia blozend op stond en vroeg: „Generaal, zyt gij klaar met mijP" „Ja", zeide hij. „Welnu, dan keer ik terug naar mijn armen sol daat in het hospitaal". Het hoofdbestuur van de vereoniging van leeraren bij het midd. onderwijs heeft een adres gezonden aan de Ministers van oorlog, marine, financiën, binnenl. zaken en waterstaat, waarin aangetoond wordt dat voor vele takken van openbaren dienst de opleiding aan de hoogere burgerscholen bijna niet of in het geheel niet' mogelyk is. Voor de betrekkingen by de posterijen, de belastingen en het kadaster, de marine, voor de toelating tot de rijks veeartsenijschool, wórden examens van algemeeno voorbereiding afge nomen, welke in het geheol geen rekening houden met de organisatie van het midd. quderw. en met bet leerplan, aan de hooger burgerscholen in 't alge meen gevolgd. Daardoor worden de leerlingen, welke zich voor genoemde en wellicht nog andere takken willen voorbereiden, van de openbare middelbare school naar de bijzondere school gedreven, omdat de middelbare school niet de geschikte plaats is, waar de voor hun loopbaan geëischte kundigheden in den voor hen moest geschikten vorm worden opgedaan. In oene vergadering der vereeniging is daarom h#t gevoelen uitgesproken, dat het in het belaag niet alleen van de verschillende takken Van openbaren dienst, maar ook van de financiën van rijk, gómeente en ouders wenschelijk is, de toelating tot tal van takken van openbaren dienst niet uitsluitend afhan kelijk te stellen van de speciale examens daarvoor ingesteld, maar daarbij ook rekening te houden met het bezit van een eind-diploma eener hoogere bur gerschool, hetzy van driejarigen, hetzij van vijfjarigen cursus. Ten einde bij het eindexamen eener hoogere bur gerschool met 8jarigen cursus de noodige waarborgen te vorkrygen, dat het diploma niet aan ongeschikten wordt uitgereikt, verdient wel het stelsel van ge- committeerden, thans by do gymnasia ingevoerd, de meeste aanbevoling. In dit stelsel zou het dan gewenscht zijn, om, evenals voor de toelating tot de universiteit, jaarlyks aan die leerlingen, welke geen hoogere burgerschool hebben bezocht, gelegenheid te geven, examen af te leggen voor een afzonderlijke commissie, die diplo ma's zou kunnen uitreiken, gelijkstaande met het einddiploma der hoogere burgerscholen met 5jarigen cursus. v De vestingbegrooting voor 1888 is voorgedragen tot een bedrag van 1,772,000. Daarop zijn alloen gelden uitgetrokken voor verbeteringen en werken, waarvan het nut in elk geval boven eiken twijfel verheven is, zooals de inundatiën, en de gehoele voltooiing der kunstforten. Overigens zijn slechts eenige gelden uitgetrokken voor kleine verbeteringen. De Minister wenscht een permanent technisch comité voor artillerie- en geniezaken te bolasten met he.t voorbereiden en hot nemen van proeven omtrent de toepassing van zoogenaamde crisante springstoffen als ladingen voor projectielen, om daaruit na te gaan hoe de nieuwe werken voor de stelling Amsterdam ingericht, en bestaande werken in de stellingen ge wijzigd zullen moeten worden. De uitgever W. E. J. Tjeenk Willink, te Zwolle, meldt öns Ten gevolge van het even plotseling als onver wacht uittreden van den heer Dr. L. Mulder, die in dato 30 September jl. berichtte dat hij met 1 October zijne betrekking tot de „Landbouw-courant" afbrak, kon het Nr. van laatstleden Zondag niet verschijnen. Op verzoek van den uitgever heeft thans oen alleszins bevoegd landbouwkundige zich bereid ver klaard dö redactie van het bl$d op zich te nemen, zoodat de geregelde uitgaaf nog deze week zal worden hervat. De heer Crispi is weer uit Friedriehsruhe over Frankfort naar Italië vertrokken. De Italiaansche minister werd vergezeld door een hooggeplaatst amb tenaar en drie secretarissen, terwyl graaf Herbert von Bismarck en graaf Pourtalès, een dor hoofdambtenaren bij het Duitsche ministerie van buitonlandsche zaken, den Dnitschen rijkskanselier ter zijde stonden. De tegenwoordigheid van zoovele ambtenaren, benevens die vap graaf de Lnunay, den Italiaansohen gezant te Berlijn, Wordt beschouwd als het bewijs, dat er te Frie driehsruhe inderdaad gewichtige zaken hehandeld zijn. De l'arijsche bladen zijn volstrekt niet tevreden over deze conforentie, ipaar troosten zich met de ge dachte, dat geen aangelegenheden, welke den alge- meenen Europeeschen toestand raken, zijn behandeld. Men gelooft te Parijs algemeen, dat te Frederiche- ruhe tnssehen de beide staatslieden slechts is gespro ten over de verhouding tusschen den Paus en de Italiaansche regeering. Te Londen denkt men er anders over, want daar wordt wel degelijk een groote politieke beteekenis aan deze bijeenkomst gehecht. Zoo o. a. komt de Standard tot de slotaom, dat Rusland nu Oostenrijk niet meer kan aantasten, zon der tevens het leger en de vloot van Italië tegenover zich te zien. De Fransche Kamers zullen zeer waarschijnlijk 25 dezer worden geopend. De Humeensche Kegeering heeft maatregelen ge nomen tegen een door de Buigaarsehe vluchtelingen in Bumenië beoogde oproerige beweging in Bulgarije, waardoor de partij der uitgewekenen zeer ontmoedigd zijn moet. Aan de «Daily News» wordt uit Petersburg dat ten onrechte beweerd is, dat alle mo- het denkbeeld ondorsteunen van een in ternationale commissie naar Bulgarije te zenden; Italië althans zou sterk daartegen zijn. Uit Odessa wordt aan de «Daily News" gemeld, dat het garnizoen te Odessa voor de eerste maal sedert jaren op de normale sterkte is gebracht en alle extra-troepen zijn weggezonden. De Russische Begeering zou voorgoed afgezien hebben van een gewapende tuaschenkomst in Bulgarije. Te Herlijn wordt verzekerd, dat ten opzichte van de onzijdigverklaring van het Snez-kanaal nog geen eenstemmigheid onder de groote mogendheden be staat; ket denkbeeld van een internationale commis-, sie van toezicht, samengesteld uit de consuls-gene raal, wordt verworpen door Oostenrijk en Duitsch- land, welke een bijzondere internationale commissie verlangen, uitsluitend voor het toezicht op het ka naal benoemd en bestendig daarmede belastr De Turksche Porte wijst elke regeling af, welke niet te voren aan haar goedkeuring onderworpen wordt en haar souvereiniteitarechten verkort. John Morley voerde het woord op een groote libe rale meeting te Templecombe. Hij herinnerde dat Chamberlain in 1886 gezegd had, dat de Iersche quaestie geen uitstel kon lijden, en Morley betoogde dat het onmogelijk was die thans op zijde te zetten. Het schip van Staat was in een woedenden storm verzeild, en het eenige middel om de haven te be reiken, was den «ouden stuurman" Gladstone terug te roepen. De Deensobe minister van financiën heeft bij het Folkething de begrooting voorj 1888/89 en de voor- loopige begrooting van 1887/88 ingediend. De inkomsten bedragen 54,000,000 en do uitgaven 56,000,000 kronen. De staatsschulden zullen wor den verminderd met 1,600,000 kronen door de afbe taling der Amsterdamscho leeningen van 1764 en 1785 en de Antwerpscho van 1788. Deze sommen zijn onder de uitgaven begrepen, even als de buiten gewone sommen, welke de minister van marine voor de vloot vraagt. W. Nieuwendijk, Terre Maute Naar BELGIE A. Desfosser de Tavemes, Aalst Naar DUIT8CHLAND C. Simson, DüsseldorfSchmidt Co., Elberfeld. Naar INDIE H. Straver, Batavia. De Directeur van het Postkantoor, SIMONS. KENNISGEVING. BUBGEMEESTEE en WETHOUDERS der ge- 'f smeente GOUDA, Gezien Art. 53 der Verordening van Politie voor die Gemeente, vastgesteld den 30 December 1881 en afgekondigd den 24 Januari daaraanvolgende. Brengen ter kelhnis der Voerlieden en Huurkoet siers, dat op Zaterdag den 15 October 1887 des morgens ten 10 ure, op het plein achter het Waag gebouw, zal worden overgegaan tot de algemeeno keuring hunner Rijtuigen, zullende de nakeuring der op dat tijdstip verhuurde of in gebruik zijnde Rijtui gen, plaats heb'ben op Zaterdag den 22sten daaraan volgende, ter zdlfde ure en plaatse. Gouda, den 5 October 1887. Burgemeester en Wethouders voornoemd, VAN BERGEN IJZENDOORN. De Secretaris, BROUWER. De Commissaris van Politie te Gouda, herinnert aan de bepaling van art. 72 der verordening van politie voor de gemeente Gouda, van 30 December 1881, luidende als volgt Wanneer iemand in een rij- of voertuig of in een vaartuig, op den openbaren weg, of op eene openbare plaats iets vindt, dat waarde bezit, moet hij dat binnen 24 uren aan den daaroprechthebbende of zoo deze hem onbekend ie, aan den Commissaris van Politie ter hand pellen of doen ter hand stellen Indien de daarop rechthebbende zich niet binnen zes maanden aanmeldt, wordt het gevondene aan den vinder afgegeven. Gouda, 4 October 1887. De Commissaris van Politie, J. W. TÜINENBÜRG. Het Bureau voor gevonden voorwerpen is geopend *"":»-8morgens van 111 uur. LIJST van brieven geadresseerd aan onbekenden door middel van het Postkantoor alhier terug te be komen: Mej. M. Doikenburg, Amsterdan Gilolliuk, Deert C, Klein, 's-GravenhageMevr. A. Hempbenius, Scheveningen A. Huisman Cz. Steenwijkordiep J. Jenyn, Steenwijkerdiep Van GOUDERAK: Mevr. H. Hissink, Amsterdam BRIEFKAARTEN A. Volkers, Delft; H. Heldermans Rotterdam; Brieven verzonden geweest naar AMERIKA. MARKTBERICHTEN Gouda, 6 Oct, 1887. Granen waren heden tamelijk ruim aangevoerd. De meeste artikelen werden vlug verkocht, Tarwe kon zelfs in puike kwaliteit iets meer opbrengen. Alleen Bruine boonen 50 et. lager. Jarige Zeeuwsche Tarwe 7.40 a,/ 7.90. Nieuwe Zeeuwsche ƒ7.30 a 7.70. Mindere Zeeuwsche 6.75 a 7.Nieuwe Polder 6.90 a 7. Afwijkende 6.Ja 6.30. Roode 6.40 a 6.50. Angel 6.75. a 7.Kanada 5.75 a 6.Zeeuwsche Rogge 5.25 a 5.50. Folder/ 4.25 a ƒ4.50. Buitenlandscheper 70 KG. 3.25 a 4.10. Wintergerst 4.30 a 4.70. Zomer 3.80 a f 4.20, Chevaliergorst 5,60 a 6.25. Haver per Heet. 2.50 a 3.50 en per 100 kilo 5.75 a 6.Hennepzaad Inlandsch f 6.25 a 6.50. Buitenlandsch 4.50 a 4.75. Erwten Kookerwten 9.a 9.50 Inlandsche blauwe meeting 6.a 6.25. Bal tenlandsche voererwten per 80 Kg. 5,30 6.Kanariezaad 10.a 10.25. Bruine Boonen 10.25 a 11.Dnivenboonen 6.25 h f 7.Paardenboonen 6.50 a 5.80. Spelt 2.40 a 2.90. Maïs: p. 100 kilo. Amerikaansche Mixed 5.80 a 6.—. Donan 5.70 a 5.80. Cinquantine 5.90 a 6.10. De veemarkt met goeden aanvoer, handel in alles traag, graskalveren 25 a 56, vette varkens 20 a 23 et^ varkens voor Londen 18'/, a 191/, et. per hg. magere varkens en biggen redelijk vlvg, biggen 0.90 a 1.20 per.woek, schapen traag, 18.a 26.nuchtere kalveren 6 a 11 per stuk. Kaas vlug, eerste kwaliteit 27.a 30. Zware hooger, tweede kwaliteit 24a 27. Noordhollaudsche 26.a 31. Goeboter ƒ1.30 a 1.45. Weiboter/ 1.10 a 1.25 2 NOVEMBER KAASMARKT. GEBOBE.V8 Oct. Anthonie Theodoras, onder» A. F. Polet en J. Stolk. Leonard at Fraucistus, onder» A. Steenwinkel en F. van der Steen. - 4. Maria Cornelia, ondera P. Baggert en H. H. Blok. Jacobus Johannes, ondera J. Uagemon en A. P. Nederberg. 5. Dirkje, ondera G. de Jong en A. Schouten. OVERLEDEN8 Oct. J. E. van den Heptel, 6 m. G* C. Boot, 8 j. 8 ro. A. 1. van Duoren, 5 ra. N. Mils, huiavr. van L. Lafeber, 64 j. 4. A. Wendela, hniavr. van C. M. Poyk, 56 j. 5. G. J. Begeer, 2 j. GEHUWD: 5. Oct. P. van den Toorn eu C. tan der Klein. C. van Dam en B. van Neatelrode. 6. S. Steensma en M. Braat. Den 8 October herdenken GIJSBERTUS SCHUILENBURG en WILHELMINA NEDERBOF, hunne 25-JARIGE ECHTVER- EEllIGING. Namens de Familie. Gouda1887. 25-J ARIGE van onze geliefde Onders I. MIDDEL, Pred1. EN J. G. van VUGT, op den 9 October 1887. Hnnne liefhebbende Zoon en Dochter. Baarland. 3. W. C. KROPMAN- Gouda, 5 Oct '87. Tack. Het Kindje, ons 8 September geschon ken, werd ons heden door den dood ontnomen. H. J. B. PLIEGER. .J. O. A. PLIEGER— Utrecht, 4 Oct. 1887. van Zijil. V Hartelijk dank voor de vele bewijzen van belangstelling bij de geboorte van onzen Zoon ondervonden. J. KOEMAN. A. O. KOEMAN—de Winkel. Gouda, 5 October 1887. OPTICIEN, Groenendaal. DE ECHTE met de bandteekening van Profl, JAEGER, zijn alleen en uitsluitend ver krijgbaar bij Agent voor Gouda en Omstreken. MARKT te Gouda. Eenig AGENT voor Gouda en Omstreken van de Zuld-Bollamlsche Bierbrou werij, den Ilaag. MUNCHENER-, BEIJERSOH-, PILSE- NER-, LAGER-, GERSTE en andere BIEREN. Verkrijgbaar per heel) en halve FLÏ5SCB. Uitmuntende Kwaliteiten j^concurreerende pryzen. N.B. SLLITERS genieten groot rabat. De ondergeteekende bericht de voorraad in alle prijzen van goedkoop tot de fijnste Nouveantés, een ruime sorteering Op maat kan alles in den kortst mogeljjken tijd geleverd worden. Korte Tiendeweg

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1887 | | pagina 2