KT ir. EREN leren. USER ALCOOF, o brieven r Courant. 1887. N° 3610. BINNENLAND. ÏD. Zondag 9 October. >A, en 73*. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken yen.” EZT, lion Zn. ij BU deze Courant behoort een Bijvoegsel. 387. )OORN. IR. gheid van Gonda. ra, Leiden. Zoorburg. DRINK. i uur m. stond eene 73 ie 4 BOTER- met bjjbe- te aan- 1568, aan eder vast, 'en krach- laren ont- t gebruik erbengen. 'jjzing 40 GOUDSCHE COURANT 887. Haspels. 1 Dinsdag a. at. ten half twee ure ia in de Tweede Kamer de Grondwetsherziening aan de orde. Vit Tiel wordt gemeld van Vrijdag De vier-en-dertigste algemoene vergadering der Nederlandache Guataaf-Adolf-vereeniging, die heden alhier gehouden wordt, werd gisteren avond ingeleid door eene openbare bijeenkomst in de Groote kerk, die in alle opzichten geslaagd ia en een recht feestelijk en opwekkend karakter droeg. Na de opening der samenkomst door den voorzitter der Tielache afdeeling, dr. Van der Ven, hield de heer dr. J. Offerhaus, hoogioeraar te Leiden, eene toespraak, waarin hij over het doel dpr vereeniging en den aard' harer werkzaamheden sprak en daaraan eene opwekking vastknoopte tot medewerking en steun. Daarna voerde de heer B. J. Swaan, pred. te Gouda, het woord. Hij bracht den geloofsstrijd ter sprake, die <le Gwlaaf Adolf-vereeniging heeft te voeren, de volharding die zij daarbij behoeft, den legen dien zij op haren arbeid mag wachten. Eindelijk trad nog de heer M. J. Mees, predikant te Haarlem, op, die Loyola en Gustaaf Adolf tegen over elkander plaatste, als krachtige openbaringen van twee lijnrecht tegenovergestelde godsdienstige richtingen, de oerq|o, strijder voor zijne kerk, de andere moedig kampioen voor de rechten van het geweten. Hij stolde de licht- en schaduwzijden van de Protestantsche vrijheid in het licht, en besloot met eene opwekking om het, in weerwil van allo gevafon on bezwaren, met de vrijheid te wagen, In de zitting der Rotterdamsche Arr.-Rechtbank van Donderdagmorgen werd veroordeeld: B. J. L. oud 22 jaar, pakhuisknecht te Gouda, bekl. van op 24 Juli aldaar den adjunct-inspocteur van politie, welke den bekl. van het schietterrein verwijderde, op het hoofd te hebben geslagen, tot 10 dagen gev. De Begroeting der gemeente Zevenhuizen over het jaar 1888 is thans door den Raad in ontvang en uitgaaf vastgesteld op 15438,70*. Van de ontvang sten wordt 12096,41 gevonden door belastingen. Voor kosten van onderwys is geraamd 5419. Arm wezen 2970. Uit Zevenhuizen schrijft men ons: Door jagers en landeigenaren wordt sterk geklaagd over de vele stroopers, die niet alleen het wild doen verdwenen, maar al jagende ook de veldwachters niet ontzien. Door een gezelschap stroopers moeten deze week op één nacht op gronden van één eigenaar 8 hazen zijn geschoten. De Rijksveldwacht schijnt hiertegen onmachtig. Bij den landbouwer A. Bikker in den Zuidplas- polder te Moordrecht is een koe door miltvuur aangetast en gestorven. volen om meer voorkomendheid tegenover reizigers te betóonen en den welverdienden naam van Frankrijk als de beleefdste natie niet bij lederen vreemde, die het Fransche grondgebied betreedt, terstond ie schan de te maken. Hetgeen dezer dagen den heer M. overkwam, die, Franscbman van geboorte, na eenige jaren verblijf in Nederland, met een paar kisten boe ken en eenig huisraad weder naar zijn vaderland ging, bewijst dat deze berisping niet onverdiend was en dat de Fransche ambtenaren nog zeer kleingeestig te werk gaan. Meer dan een dag moest hij te Havre wach ten en zulks zonder dat drukte er toe dwong eer dat weinige goed gevisiteerd werd. Alle boeken werden door een daarbij aangesteld boekhandelaar onderzocht, of er ook Belgische nadrukken onder waren. Een paar gebruikte schoolboeken mei stukken uit Fransche schrijvers werden verbeurd verklaard, omdat zij in Duitschland gedrukt waren. Een genees kundig werk met anatomische afbeeldingen kon de eigenaar slechts met moeite behouden, daar men het als onzedelijk wilde ophouden. (haarl. Cl.) Een der beste middelen tot het onderdrukken van misdrijven bestaat in het bewijzen van de identiteit van misdadigers, niettegenstaande hunne behendige vermommingen. Die personen spreiden in dit opzicht een buitengewone vindingrgkheid ten toon. Zoo bezit de Londensche politie eene serie van 60 photogra- phische portretten van een en hetzelfde Duitsche meisje, allen zoo verschillend, dat men niet zoude vermoeden dat zij van dezelfde persoon zijn. In de laatste jaren neemt men echter andere mid delen te baat, en in dit opzicht heeft men het vooral in Frankrijk reeds ver gebracht. De vinding is van den Hoer Bertillon en werd door hem zelf op het congres te Rome in 1885 beschreven. Zijn stelsel heet het anthropometrisehe stelsel van het nemen van maten en het doen van waarnemingen op gevangenen, die eenmaal gearresteerd zijn. Dit bestaat in hoofdzaak uii het hquden van aanteeke- ningen van de afmetingen van zekere beenderen van het lichaam, die in den volwassen persoon bijna on veranderd blijven en in Mit opzicht zeer verschillen van zulke herkenningsteekenen als de kleur van haar of gelaat, de uitdrukking van het gezicht, den vorm van den baard enz. Voornamelijk worden de volgende punten opgeteekend lengte en omvang van het hoofd, lengte van den linkervoet, den linker-voorarm en van den pink en middelste vinger der linkerhand de lengte van het rechter oor en van het bovenlijf, de lengte der armen en de geheele lichaamslengte. Deze afmetingen vormen de basis van het stelsel, waarbij intusschen ook gelet wordt op bijzondere ken- on litteekens, persoonlijke misvormingen en onregelmatigheden. Het meten geschiedt met bijzon dere toestellen en zeer snel. Het stelsel wordt reeds toegepast in Frankrijk Duitschland, Spanje, Italië en Denemarken. Ook in de Vereenigde Staten houdt het de aandacht der overheid bezig. Weezenverpleging. De Maatschappij tot opvoeding van Weezen in het Huisgezin richt in haar maand blad een verzoek om steun en medewerking tot allen die belang stallen in het door haar beoógde doel. Zij wenscht verbetering te brengen in het lot der weezen, die niet in gestichten worden verpleegd, en hun getal is ongeveer 8/3 van het geheel dat aan de openbare liefdadigheid vervalt, en mag zich reeds beroepen op een werkzaamheid van omstreeks 13 jaar. Niet slechts door burgerlijke en kerkelijke armbesturen, door den Staat en door voogden, maar ook door regenten van sommige weeshuizen, die ver zorging van enkelen van hunne pupillen in het huis gezin wenschelijker achten, werd haar hulp inge roepen, zoodat sedert haar oprichting ruim 288 wee zen aan haar zorg zijn toevertrouwd, aan wier opvoeding zij, door de hulp van velen, een som van ƒ158,000 mocht ten koste leggen. ffStèunt onze Maatschappij roept hot bestuur allen toe door een lidmaatschap van 5- of als begunstiger met een bijdrage van 2 ’sjaars, of door een aandeel in het reitteloos voorschot ad 10, door een gift eindelijk, flie, hoe klein ook, altijd wejkom zal zijn. Door het geven van kleedingstuk- Het Bestuur der Goudsche Zangvebeeniging deelt ons mede, dat het plan tot het geven eener Muziekuitvoering op groote schaal (met Orkestbe geleiding), waarover wij in een vroegernr. spraken, we gens te geringe deelneming aan het waarborgfonds, niet doorgaat. Wij vestigen de aandacht op de voorstellingen in de Sociëteit <Ons genoegen*' van den heer Okhuijzen op Zondag on Maandag a. st. In Rotterdam zoowel als in Amsterdam bobben de voorstellingen ge tuige de gunstige beóordeelingen in de bladen veel suedes gehad en het komt ons voor, dat zij die daar heen gaan een genoegelijken avond zullen door brengen. GOUDA, 8 October 1887. De 2e hut. der inf. A. Tromp zal op den 12n Norember a. s. met het stoomschip «Prins Willem I” naar Suriname vertrekken. omdat zij alleen tot waarheid en echte vroomheid leidt. Een zangkoor uit 60 dames bestaande, luisterde do plechtigheid op met de uitvoering van eenige liederen, waardoor de stichting niet weinig verhoogd werd. Onder deze verdient eene onberis pelijke voordracht van het bekende Duet voor sopraan- stemmen uit Mendelssohn's 95 Psalm afzonderlijk vermelding. Op Dinsdag 11 Oct. a. zal het 40 jaren ge leden zijn, dat de heer F. H. de Visser, hoofd der 1*. Openb. School te Streefkerk zijne betrekking aanvaardde. Daarenboven zijn een zoon en twee schoonzoons als hoofden van scholen werkzaam, na melijk de heer J. de Visset, Openb. Onderw. te Berkenwoude; H. Plooij, Openb. Onderw. te Mijns- heerenlsnd en J. H. van der Hoeven, Chr. Nat. Onderw. te Nederhorst-den-Berg. Eenige heeren te Kampen hebben het denkbeeld geopperd om, onmiddelljjk nadat de Tweede Kamer het Hoofdstuk der defensie heeft aangenomen, aan de Eerste Kamer een adres aan te bieden, ten einde, zoo mogelijk, te voorkomen dat dit hoofdstuk door de Eerste Kamer verworpen Worde. Van onberekenbaar nut zou het wezen, meenen zij, indien het Nederlandsche Volk, in dit beslissend oogenblik, te bewegen ware zijue stem te doen hooren, ten aanzien der belangen, waarmede de verdediging van den geboortegrond op het nauwst is verbonden. Do genoemde heeren hebben een ooncept-adres opgemaakt van den volgenden inhoud: Geven eerbiedig te kennen de ondergeteekenden Dat zij met groote ingenomenheid hebben begroet de aanneming van het ontwerp tot verandering der grondwet, op het stak van *s Jands defensie, door elk van de beide Kamers der Staten Generaal. De thans van kracht zijnde bepalingen der grond wet hebben toch, gedurende weldra 40 jaar, eene deugdelijke ontwikkeling, van het krijgswezen ver hinderd, en voortdurend do vermeerdering der oor logslasten noodzakelijk gemaakt De feiten bewijzen dat. Do onvermijdelijke hinderpalen, die de bestaande grondwet aan eene eenvoudige, doeltreffende organi satie der levende strijdkrachten in den weg stelt, waren voornamelijk oorzaak dat het zwaartepunt der defensie meer en meer naar de doode weermidde len werd overgebracht Steeds grootere financieels offers waren daarbij noodig qm gelijken tred te kun nen houden met den toenemenden vooruitgang op het gebied van geschut en vestingbouw. En het is met grond te vreezen dat nog voortdurend de uit gaven zullen stijgen voor een stelsel van landsverde diging, dat op den duur de financieels krachten der kleine staten niet slechts uitput, maar dat bovendien door eene enkele belangrijke uitvinding der militaire techniek, in korten lijd een groot deel zijner be trekkelijke waarde kan verliezen. Daarom is thans voor Nederland het oogenblik aangebroken dien weg te verlaten. Dit is evenwel slechts dan mogelijk, wanneer de voorgestelde veranderingen in hot 8e hoofdstuk dor grondwet worden aangenomen. Die veranderingen openen voor den gewonen wet gever de mogelijkheid om, met vermindering der oorlogsuitgaven, het krijgswezen, en in het bijzonder de levende strijdkrachten, beter in te richten over eenkomstig de gebiedende eischen van den tegenwoor- digen tijd. Dit eenparig oordeel van nagenoeg alle deskun digen, is ook gedeeld door de groote meerderheid waarmede, in de beide Kamers der Staten-Generaal, het ontwerp der thans voorgestelde veranderingen is aangenomen. Het’is op deze gronden dat de ondergeteekenden U eerbiedig verzoeken, de voorgestelde veranderingen der grondwet aangaande de defensie wel te willen aannemen, en zoodoende den eenigeu weg te openen, waarop in do toekomst, met vermindering der oor logskosten, de kracht van 's lands woervermogen kan worden verhoogd. Onlangs werd aan do ambtenaren der Fransche douane bij eene aanschrijving van hoogerhand aatlbe-

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1887 | | pagina 1