Ker tir. ES en73«. ERIN gen. EN. ene lading >len BINNENLAND. N° 3612. Vrijdag 14 October. 1887. (mud) g aanhuis gelgk ge- Cle. FD Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. I ►RD,” De insending van advertentiön Ran g< 'l i Zn. leden tot Mn uur des namiddags van den dag der uitgave WNT OUD. uuwhaar- dat onder vee flacons leeft. t Rembours. Gouda. t - i Ct H 101. 1887. 8t Haspels. LDRINK. uur. sen. een elsje an. leren. AD VERTENTIÈN warden geplaatst van 15 regels a 50 Centeniedere regel meer 10 Centen. GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. Bovendien worden alle Ad vertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, 't welk des Maandags verschgnt. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. delen naar De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG, WOENSDAG en VRIJDAG. In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG, DONDERDAG en ZATER DAG. De prgs per drie maanden is 1.25 franco per post 1.50. eekend,) GALEN. Ivers, dun worden, al mnen door 'Éaarkun- i. Franco 2,25 aan GOUDSCHE COURANT. Bij de acte-examens lager onderwijs te ’s Hage verkregen de acte ala onderwijzeres Mej. G. W. Blok, H. G. Burgersdijk, A. I. F. Maas en E. van den Hing, uit Gouda. GOUDA, IS October 1887. Binnenkort zal wederom een onzer geachte stad- genooten een zilveren jubilaeum vieren. De heer M. Sprayt, heel- en verloskundige, zal nl. 1 Novem ber a. st. den dag herdenken waarop hij, 25 jaar geleden, zich hier ter stede vestigde. Tal van Goudsche ingezetenen danken aan zijne bekwaamheid,., welwillendheid en ijver het herstel hunner ge zondheid en vol erkentelijkheid zullen zij op 1 Novem ber zijne goede diensten herdenken. De heer Spruijt bepaalde zijne werkzaamheid niet tot zijn Intrekking. De Gezondheids-Commissie, Schoolcommissie en die over de Muziekschool tellen hem onder hare ge waardeerde leden. w. Uit Oudshoorn wordt gemeldVan wege het departement AlfenOudshoorn der Maatschappij tot nut van het algemeen worden pogingen aangewend om alhier eene volksgymnastieksohool op te richten. Ten einde dit onderwijs meer populair te maken en mogelijke vooroordeelen daartegen te overwinnen, gaf onlangs de heer Meijlink, leeraar in de gym nastiek aan de H. B. school -te Schiedam, alhier eene openbare les aan eenige zijner leerlingen, die door een belangstellend publiek werd bijgewoond. Thans heeft de commibsie, die te dezer zake be noemd word, de medewerking van ouders en voogden ingeroepen en do voorwaardenmedegedeeld, waarop van het bedoelde onderwijs kan gebruik gemaakt woelen. hot verhaal I had vastgobonden, sprong hij mot Gisteren, 12 October, den dag waarop de heer H. Bouters, gewezen inspecteur van politie alhier, zijn gouden huwelijksfeest vierde, is hem van wege het politie-penoneel oen stoffelijk blijk van hoog achting aangeboden, bestaande in eert wandelstok met gouden knop, met de volgende inscriptie „H. Bontere Sr. 18871887, van hel politie-penoneel te Gouda." Verder werd hem nog van wege de agenten van politie 3e kl. (nachtwakers) een gouden bril met étui aangeboden waarop deze- inscriptie„ter herinnering aan de agenten van politie 3e hl. te Gouda 1837—1887.» De heer A. Steensma alhier ontving dezer dagen van „de Goudsche Zwemcluh" ten geschenke een glas op zilveren voet met inscriptie ter herinne ring aan het metflevehsgevaar redden van een dren keling op 26 September 1.1.» De 2e luit. Enklaar, van het 4e reg. inf. is over geplaatst van het le bat. te Delft naar het Be bat. te Gouda. boei over boord, om'zwemmende het strand te be reiken en zoodoende hulp voor de achtergeblevenen te gaan zoeken. Die stoute tocht gelukte hem, en toen het gerucht zich verbreidde dat er een schip gestrand was, begaf de reddingsboot van het statio.u Midsland zich naar het strand. Dicht daarbij ge komen, werd men geen schip meer gewaar en moest de reddingsboot onverrichter zake terugkeeren. Eenigen tijd daarna werdén aan het strand gevon den twee lijken, van schepelingen, die aan eene ra waren vastgebonden. Beide lijken, die naar het 8u- rieper lijkenhuis werden gevoerd om daar geschouwd te worden, werden door den kapitein herkend als het lijk van zijnen gewezen stuurman en van óenen der bemanning. De kotter is zeer waarschijnlijk weg, en dan zijn er nog drie man meer in de golven omgekomen, waaronder ook de broeder van den kapitein. Het Deensche driemast schoenerschip Valdemar, 1 - hagen, is uit de buitengronden door sleepboot Ad- gedeept Oosterend ligt een stuk wrak, Aan de Universiteit te Utrecht is het candidaats- examen in de geneeskunde afgelegd door den heer H. ïdenburg. Benoemd tot houder van het telefoonkantoor te Zevenhuizen do heer L* J. W. van Deventer. Uit Oudshoorn wordt gemeld De rechtbank te- Leeuwarden heeft den verver K. F., Van Harlingen, die in een koffiehuis te Leeu warden opzettelijk den Koning heeft bcleedigd, ver oordeeld tot 3 maanden gevangenisstraf. -- Van 'Terschelling wordt dd. 11 October gemold In den morgen van heden strandde, bij het strand van Formorum, de Engelsclie visclikottor No. 651 Yarmouth, kapt. James Jacman. Daar volgens stemmen. 1 van den kapitein het schip gebroken T en het volk, zijnde vijf man, zich in het want sprekende de onwettigheid i - vn -t eene ro(ldings-Grondwetsherziening te behandelen, over welke, mo- In de Dinsdag gehouden zitting van den Hoogen Raad werd o. a. behandeld de voorziening van twee aannemers te Utrecht, die met bevestiging van een vonnis der Rechtbank aldaar door het Gerechtshof te Amsterdam veroordeeld werden ieder tot 14 dagen gevangenisstraf, de eerste wegens valschbeid in ge schrifte en de tweede wegens het gebruikmaken van het valbche stuk. De eerste re<). nl. had in een inschrijvingsbiljet voor eene aanbesteding van het bouwen van zes heeren- huiaeu in do Maliebaan te Utrecht de onderteekening van een der borgen zelf geplaatst en de tweede had het biljet, alsof het echt was, aan den aanbesteder ter hand gesteld. Het beroep werd toegelicht door mr. D. Simons, advocaat te Amsterdam, die het in ’t algemeen twijfelachtig oordeelde of onderscheiden pun ten in VHofs arrest wel voldoende waren gemotiveerd en overigens als middel van cassatie voordroegschen ding en verkeerde toepassing van art. 225 in verband met art. 121f Burg. Wetb., door te beslissen dat het plaatsen eener handteekenmg met toestemming, Van den persoon wiens handteekaning geplaatst is, als valschbeid in geschriften moet worden aangemerkt. Pl. was van gevoelen dat in deze geen strafbaar feit was gepleegd, en concludeerde tot vernietiging van het arrest. Het Openb. Min. zal in deze zaak den 31 October conclusie nymen. Nog werd behandeld het beroep van den president der aid. ’s-Grarenhage van den sociaal-democmtischen bond, die met bevestiging van een vonnis der Recht- bank door het Gerechtshof te ’s Gravenhage veroor deeld is tot 1 maand gevangenisstraf voor het.’schrij ven en in het blad „Recht voor Allen» doen plaatsen van het bekende stuk getiteld: De leugenpers on Schermbeck’s dronken agenten.» Ter ondersteuning van deze voorziening was eene memorie ingediend, waarbij als middel van cassatie was aangegeven schending en verkeerde toepassing van art. 261 in verband mot art. 267 Wetb. van Strafrecht, omdat, indien het stuk al inhield een be paald foit, het dan toch niet ware een feit, waardoor iemands eer en goede naam is aangerand, en omdat de agenten niet waren in de rechtmatige uitoefening hunner bediening. Adv. Gen. Mr. de Savornin Loh man was echter van meening, dat op deze memorie, daar zij te laat was ingediend, geen acht kon worden geslagen. Hjj concludeerde mitsdien tot verwerping van het beroep. j, De uitspraak is bepaald op 7 November. De prachtige villa op den hoek van de Ruijsstraat en Weesperzjjde te Amsterdam, bewoond door den voormaligon eigenaar, dea beer Krasnapolsky, is door de directie van het Anutel-Hotel met kleeden en gordijnstoffen aangekocht en als een blijk van waardeoring aan dr. Mozger aangeboden. kapt. Baager, met cokes van Londen naar Kopen- 1 rietent voor de haven Op het strand bij gemerkt X. H. 146. Staten-GeneraaL Tweede Kamer. Zitting van Dinsdag 11 Oct,-- Ingekomen ware»: een wetsontwerp omtrent den zoutaccijns en wijzigingen in verband met de nieuwe strafwetgeving. Het algemeen debat over de tweede lezing der Grondwets-herziening is daarna aange vangen. x De heeren Vermeulen, Ruys v. Beerenbroek en Van Baar hielden hunne bezwaren tegen de wijzi- gingen vol. De heer Wassenaar v. Catwijk verklaarde vóór de Reformbill en de Add.-artikelen te zullen stommen. De beer Van der Feltz constateerde dat wanneer do anti-revol. partij alleen die hoofdstukken wilde aannemen, de liberalen zich hun stem over de Add. artikelen voorbehielden. De heer Donner betreurde het dat hoofdstuk 6 (Godsdienst) ongewijzigd zal blijven. De heer, Lohman -protesteerde tegen de bedreiging der linkerzijde en verklaarde, dat de anti-revoL par tij zich daardoor niet zal laten dwingen. De heer Van'Houten constateerde dat waar de heer v. d. Feltz namens de Liberale partij sprak, aan spreker dergeljjk besluit als werd medegedeeld niet bekend was. Po Minister van-BinnL Zaken herinnerde aan den onderliugen samenhang tusschen de voorstellen en beantwoordde kortelijk de gemaakte opmerkingen; hij wees vooral op de noodzakelijkheid van verdui delijking der bepalingen omtrent de Troonsopvol ging- De Minister verklaarde voorts dat de Regeering de voorstellen als een geheel blijft beschouwen. Mocht de Kamer dit onverhoopt onmogelijk maken, dan zou eene andere regeering detaak der herzie ning moeten vervolgen. Zitting van Woensdag 12 Pet Bij het voortgezet debat over de Grondwetsher ziening motiveerde de heer Reuther zijn stem en verklaarde^tok nu tegen de herziening te zullen 'jmmen. De heer Keuchenius stelde èen motie voor, utt- 1 van deze Kamer om de nieuwste OLZUUR, en worden

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1887 | | pagina 1