O IEW ideren. ËS" BINNENLAND. EN, »ne lading alen. XS. l 1887. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. 41 Cle. - kt, H 101. (mud) rg aan huis gelgk ge- 311 Zn. i 6, Co. SGIDS, Amsterdam en. Ien73*. iS of itten, aan maag- Ike'kwalen en door pakje met Zondag 16 October. 1N° 3613. ar. l 1 NKER l Zn. goudschecourant Bjj deze Courant behoort een Bijvoegsel. ?VELT Az. s Gouda en kostschool te Geertruiden- -■ J. R. C. Reesink, te Gouda. i .MG BAAR iifiee eerste nit- Oudewater. 1. Zoetenneer. Iphen. Bodegraven. Haastrecht. Woerden. faddinxveen. nderhooden en en te sndeweg. 20n Mei 1867 den rang van majoor deel- op 14 April 1873 het commando infanterie. Toen hij inmiddels den werd èy op 11 zijn betrekking waren toevertrouwd en veroordeeling tot 1 jaar gevangenisstraf. Mr. Jae. Van Gigoh wees er op dat in caeu een element voor het misdrijf van verduistering ontbrak, nL «het zich wederrechtelijk toeeigen en». Bekl. be hoefde het geld nimmer te storten, hij had het alleen onder zich om daarmede de mandaten, door kerk voogden afgegeven, te betalen. Nimmer was zulk een mandaat onbetaald gebleven; er was dus geen be- wys dat bekl. niet bij machte was het geld, als het werd opgevraagd, uit te betalen dat de 1067.07 niet in kas waren, werd gedekt door de transactie tusschen kerkvoogden en bekl. gesloten. Het niet boe ken van de ontvangen quitantiën was niet ten laste gelegd, zoodat te dien opzichte geen veroordeeling kon volgen. Op deze gronden concludeerde pl. tot ontslag van rechtsvervolging. Blijkens het jaarverslag aan den Koning is het tele grafisch verkeer in ’t binnenland door het sedert Juli 1886 ingevoerd verhoogd tarief niet achteruitgegaan, maar toegenomeu. De gemiddelde opbrengst van een binnenlandsch telegram was in de le helft van 1885: 0.292 gld. in de 2e helft 0.318 gld. Door de toepassing van het nieuwe tarief is de op brengst der Binnenl. telegrammen met gemiddeld ƒ4600 per maand verhoogd, ook het gemiddeld woor dental is door het nieuwe tarief toegenomen. Het bedroeg in het le halfjaar van 1886 14.9 en in ’t 2e halfjaar 16.1. Met betrekking tot de Dagblad-telegrammen wordt medegedeeld, dat van de 100 telegrammen in 1885 voorkwamen 3.25 en in 1886: 3.08, die over dag- bladmauwa handelden, dus eene vermindering van 0.17./*. Met zekerheid wordt vermeld dat het gemid deld woordental der dagblad-telegrammen sedert 1 Juli ’86 niet is teruggegaan. De gezamenlijke opbrengst der rijkstelegraaf was in 1886 ƒ65,478.551/, hooger dan in 1885, terwijl de totale uitgaven met 117,660 341/, verminderden, zoodat het saldo der rijkstelegraaf over 1886 met ongeveer twee ton wordeeliger sluit dan in 1885. De kosten waarop telegram den Staat komt te staan bedroegen in 1885 0.473 en in 1886 0.427. Staten-GeneraaL Twbbde Kambr. Zitting van Donderdag 13 Oct. Het debat over Hoofdstuk II, le afdeeling (Troons opvolging) werd voortgezet. De Minister van Binn. Zaken sloot zich aan bij het betoog, den vorigen dag door den hoer Sanders gele verd, en,Verklaarde nogmaals dat de voorgestelde wijzi ging noodig is voor het nageslacht, eene verduidelij king en niets meer was. De hoeren Schaepman en Schimmelpenninck v. d. Oye motiveerden hun stem en verklaarden vóór dit Hoofdstuk te zullen stemmen. De heer Lohman betoogde ook heden het onnoodige van fle voorgestelde wijziging en zag in het vasthou den der Regeering een dwang om politieke redenen. Het ontwerp werd aangenomen met 68 tegen 26 stemmen. Eveneens werd aangenomen het ontwerp tot ver anderingen, in de 3e, 4e en 5e afd. van Hoofdstuk II. met 68 tegen 16 stemmen en dat tot veranderingen in de 6e en 7e afd. met 68 tegen 16 stemmen. Bij de beraadslaging over Hoofdstuk III (Kiesrecht) verklaarde de heer Schimmelpenninck van Njjenbeek, tegen art. 80 te zullen stemmen, omdat dit dubbelzin nig is, op twee gedachten hinkt en den toekomstigon wetgever vrijheid laat om te doen wat hij wil. De hoeren Reekers en Schaepman verdedigden het ■voorstel, dat door de hoeren Ruijs, v. Baar, Bee- laerts v. Blokland en Haffmans bestreden werd, zoo wel om de uitbreiding van Kiesrecht als de weglating van den parlementairen eed. De minister v. Binn. Zaken refereerde «ich aan het geen door de Regeering reeds over 'dit punt is gezegd, en wees er op d»t de Kamer verleden jaar een ruime re regeling van het Kiesrecht verlangd beeft en dit Hoofdstuk in eerste lezing reeds «J, der stemmen kreeg. Hoofdstuk III (Kiesrecht) is daarna aangenomen met 71 tegen 14; Hoofdstuk IV met 70 tegen 12; Hoofdstuk V met 68 togen 11 en Hoofdstuk VII met 67 tegen 10 stemmen. Zitting van Vrijdag 14 October. Het debat over Hoofdstuk VIII (defensie) werd voortgezet. De heer Reuther bleef zijn bezwaren tegen de voor gestelde wijziging volhouden, eveneens de heer Sche pel. Beiden verklaarden hunne stem niet aan het ontwerp te kunnen geven. De heeren Viruly en Farncombe Sanders motiveer den hitn stem, die zij thans wel aan het Hoofdstuk konden geven. De heer Viruly was wel niet overtuigd van de noodzakelijkheid der voorgsstelde wijziging, doch wil de de geheele herziening nipt in gevaar brengen. De bezwaren van den heer Sanders waren, na de verkla ring der Regeering omtrent den staat van oorlog, vervallen. Na verdediging van hot wetsontwerp door den Minister v. Oorlog en den heer Rooseboom, werd Hoofdstuk VIII aangenomen met 62 tegen 22 stemmen. Hoofdstuk IX (waterstaat) is aangenomen met 66 tegen 17 stemmen. Bij de behandeling van de Add. artikelen drong do heer Clercx aan op het stellen van een langoren termijn van afkondiging der herzienings-voorstellen, omdat einde Februari het weer in den regel zeer guuSW is en de kiezers dan moeiolijk bijeen kunnen komen om te overleggen. De heer Keuchenius zijn steifi motiveerende, noem de dit herzieningswerk geen vrucht van wetgevend talent, maar een knutselwerk, een haak- en knoop- werk, dat men aan de Haagsche industrieschool aan wier directrice, mejuffrouw Beydals, de Minister Heemskerk onlangs een gedicht wijdde niet beter maakt. 1 Ook de Additioneele artikelen werden aangenomen met 77 tegen 4 stemmen, zoodat alle Hoofdstukken zijn aangenomen en de Grondwetsherziening in de Tweede Kamer hiermede is afgeloopen. De Kamer is tot nadere bijeeuroeping gescheiden. Dezer dagen overleed na een smartelijk lijden te ’s-Hage in den ouderdom van 68 jaar de gep. Generaal- majoor C. M. H. Pel. De overledene was laatstelijk commandant van de 2e divisie infanterie, met stand plaats te Arnhem. Hij stond bekend als een bekwaam bevelhebber, humaan chef, .stipt in plichtsbetrachting. In hooge mate genoot de overledene het vertrouwen r vin Z. M. den Koning, die hem tot zijn adjudant in buitengewonen dienst benoemde, en hem, bij zijn pensioneering als generaal, het grootkruis van de Eikenkroon schonk. De Fransche Regeering schonk hem het komman- deurskruis van het Legioen van Eer, toon hij als generaal door ons gouvernement naar de manoevres van het Fransche leger was afgevaardigd. Generaal Pel was ook ridder der orde van‘?den Nederlandschen Leeuw en ridder 2e klasse van den Gouden Leeuw van Nassau. De Vereeniging voor de krijgswetenschap verliest in den ontslapene haar jjverigen voorzitter, een ge mis, dat ongetwijfeld diep en lang zal worden gevoeld, omdat generaal Pel mot veel talent en waardigheid deze betrekking vervulde en' de meest welwillende leiding aan de debatten wist te geven. 1 Generaal Pel werd den 29n Augustus 1819 te Maastricht geboren. Hij ving zijn militaire loopbaan den 13n Oct. 1886 aan als cadet by do Mil. Aca demie en verliet die school den 11 Ang. 1840 met don rang van 2n luit., in welke hoedanigheid hij op 11 April 1841 bij het 2e rog. inf. werd ingodeeld. Den 7n Januari 1851 tot le luit, bevorderd, werd hij den f“ achtig en ontvii over het 3e i titel van kolonel had verkregen, April 1876 commandant van de 4e divisie der infanterie. Het behaagde Z. M. hem don 20 April 18.76 tot generaal-majoor te bevorderen. Den In April 1881 werd hem het commando der 2e divisie infanterie opgedragen en ’ruim een jaar later, 27 Augustus 1882, lienoemde Z. M. de Koning don generaal Fel tot Hds. adjudant in buitengew. dienst. In de afgeloopen week zijn te Zevenhuizen van verschillende eigenaars (waaronder arbeiders) op één nacht, 21 eenden gestolen. Voor de Rechtbank te ’s-Hage stond Donderdag terecht de. kerkelyke ontvanger van de Hervormde gemeente te Alfen a/d. Rhijn. Bekl. was op 1 Janu- arie 1883 als zoodanig aangesteld en genoot een salaris van ƒ200 ’sjaars. Op 12 November 1886 werden zijn boeken nagezien en bleek, dat hij in plaats van 1758.72, welke hij in kas moeet hebben, slechts 686.65 in kas had, zoodat er een te kort was van 1067.07. Bekl. werd toen: vooral op aandrang van diens borg, die 2000 gestort had als borgstelling voor de te innen plaatsgelden en hoofdelijken om» slag, nigt voor de te innen hurén van yan de ge meente toebehoonende huizen, uit medelyden in zijn betrekking gehandhaafd, op voorwaarde dat hij zijn salaris zooveel noodig zou laten staan en het te kort op die wijze zou dekken. In April 1887 werd op nieuw een onderzoek ingesteld, waarbij bleek dat een door bekl. op quitantiëii ontvangen bedrag van circa 300 niet was geboekt en bekl. alzoo onge veer 2000 van de meergemelde kerkelijke gemeente had verduisterd. Bekl. bekende de hem Wn laste gelegde feiten gepleegd en de verduisterde gelden ten eigen bate aangewend te hebben. Subst.-off. van justitie mr. baroti De Vos yan Steenwijk requireerde schuldigverklaring van bekj. aan verduistering van gelden, welke dezen krachtens GOUDA, 15 October 1887. VERGADERING VAN DEN GEMEENTERAAD. Dinsdag den 18 October 1887 des namiddags teh 1 ure. Aan de orde De door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland ontworpen wijziging van don Legger der wegert en voetpaden dezer Gemeente. liet adres van J.’ van Eeuwen betreffende gebruik van gerioleerden grond bij de Vrouwensteeg. Reclames in zake de PlaataeHjke directe belas ting op de inkomsten dienst 1887. Tot hoofd der dag- et berg is benoemd de heer Voor het litterarisch-mathematisch examen te Leiden zijn geslaagd de heeren W. F. van Essen, van Gouda, L. A. Mijnlieff, van Nieuwerkerk a/d IJsel en C. J. Idenburg, van Haastrecht. De beide eerstgenoemden zijn leerlingen der rijks hoogere bur gerschool alhier. In den nacht van Donderdag op Vrijdag brandde de bleekerij van de hh. G, A. Bonter en J. H. A. s Deumers qp den Bleekersingel af. Hoewel ten half twee nog geen brand van buiten te bespeuren was, stond de houten schuur ten ruim 2 uur in liohte laaie. Aanvankelijk liet het zich niet mooi aanzien, doelt door spoedig en flink optreden van de brandweer,, was men den brand te ruim drie uur meester en bleven de belendende peroeelen gespaard. Ofschoon spuit No. 6 ten 21/, uur het eerste water gaf, moet ge zegd worden, dat de brandspuit der militairen, die even daarna werkte, er krachtig toe bijdroeg om het vuur te Huaschen. De schade wordt ongeveer op 6000 a 7000 gulden geraamd. Behalve vele was- sohen, verbrandde ook een paard. Een groot ge deelte van het verbrandde ia geassureerd. De oor zaak is onbekend, men vermoedt echter door broeiing van hooi in den paardenstal. Bij loting is uitgemaakt dat de wedstrijd van de Nederlandsche kolfbond in het jaar 1888 zal worden gehouden in het lokaal van de kolfsocièteit «Vrede- best" te Zevenhuizen.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1887 | | pagina 1