-*•1 I 1887. 3614. 15 A.0 1 Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. tal.; sn.” jbekend DTAGE tl plaats CR a. i. ÏRDAG i BINNENLAND. uranz im) Woensdag 19 October. ïring od. •1 i THE. f£.J ■eene* Apo-1 met ver- 1 i' ï;2''Ceit| I er I aandacht wordt gewijd 'I oud» rang adjun .500.000 0.000. sde ken- ■mnr, gentnur LAND* agen. De Eerste Kamer is bijeengeroepen tegen Maandag 31 dezer, des avonds om acht uur. Binnen weinige dagen zegt de „Verzekerings- Ixxle» zullen in de «Staatscourant» verschijnen de rapporten van de in 1885 benoemde Staatscommissie voor het ontwerpen van eene wet op de levensver zekering, alsmede het ontwerp zelf. Cretans. GOUDSCHE COURANT. i< I I.. het Rapport van de Commissie, in wier handen was gesteld de Begrooting der gemeente voor 1888. qheljjke aangetoond, gén om de Hoogere Speel voor rekening «heente te ontheffen >t de cijférs wordt ------ school steeds vele gemeenten gebruik maken (in de 4 laatste jaren waren van dé,63, 65, 70 en 60 leerlingen er 32, 25, 27 en 27 Uit andere ge- i-. L— L.-_. speciaal een ge- degelijk een rykt- ter Kik*. Zaterdag werd alhier aan besteed de levering van de ten dienste van het garnizoen benoodigde aard appelen. Minste inschrijver was J. Gerritsen voor 2.15 per H. L. van 66 K. G. Ged. Staten van Zuid-Hólland hebben zich tot de Tweede Kamer gewend met een nader adres over het opnieuw ingediende wetsontwerp tot bekrachtiging eener overeenkomst met de Ned. Rijnspoorwegmaat schappij, waarin zij in het belang der binnenlandsche scheepvaart, waarbij schier alle doelen des Rijks zoo zeer zijn betrokken, dringend verzoeken aan die over eenkomst de bekrachtiging der Kamer te onthouden, zoolang piet door een convenant tusschen het Rijk, de Provihci'e Zuid-Holland en de Ned. Rijnspoor wegmaatschappij, of op andere wijze, een doelmatige verlegging en verhooging J-1- da flauw» nabij Gouda zi Voorts hebben Ged. Staten in een uitvoerig adres Bij beschikking van den Minister van financiën is met ingang van 1 November a. s. van Gouda naar Delftshaven (gemeente Rotterdam), orergeplaatst de heer W. Bos, verificateur der 2e cat. bijrijks belastingen. De minister van oorlog heeft afwijzend beschikt op het verzoek van het hoofdbestuur van „Volkson derwijs" om het lager onderwijs in de kazerne uit sluitend door bevoegde onderwijzers te doen geven, hoofdzakelijk op grond der kosten. De benoodigde concertmeester en W. Petri, organist uit Utrecht, in de St. Janskerk eene uitvoering geven, waarvan het programma iedereen zal uitlokken zich naar de St. janskerk te begeven. Wat de uitvoering zelve be treft, deze zal zeker ieders goedkeuring kunnen weg dragen, daar de heer Veerman steeds met succes als violist is opgetreden en de heer Petri door zijne orgel-conoerten in de Buurkerk te Utrecht een gevestigden naam als organist heeft verkregen. Op ’t programma komen werken voor van J. S. Bach, Nardini, Mendelsohn, Liszt, Guilmant enz. het Marktplein twee Iaën kunnen B. en W. mve daarvoor zou ge- jn daar de verlichting reérin J w •n dei VM i ’ZING.’ ilowen j IODEN1 intijds 1 en de i ierinr, m ter-J n den1 u fer-i a na Hakte lijden voorstel van het raadslid Dr. F. H. G. van Iterson tot reorganisatie van den geneeskundigen dienst voor de armen hier ter stade eo wenschee met het oog daarop nog geen definitieve beslissing te nemen, doch geven tevens in overweging den heer M. Spruijt, als heelmeester der Gasthuizen eene per soneels toelage te verleunen van 100. Met het voorstel om op 3-armige gaslantaarns te pl zich niet veresnigen. De u heel een uitgave van weelde aldaar voldoende is. Bij den Raad kwam voorts nog in een voorstel van den Burgemeester dezer gemeente om het aantal agenten met één te vermeerderen en wel met een hoofdagent op een tractement van 600, ‘die in den inspecteur volgt De betrekking van meeteur komt te vervallen. d besloot heden goed te keuren de door Gedeputeerde Staten van Znid-Holland ontworpen wijziging van den Legger der'wegen en voetpaden dezer gemeente en nam eene gunstige beschikking op het adres van J. van Eeuwen betr. gebruik van gerioleerden grond bij de Vrouwensteeg. Ingekomen waren 28 reclames in zake de plaat selijke directe belasting op de inkomsten, dienst 1887. Daarop werd als volgt beschikt De reclame werd afgewezen van F. T. Jorink, Wed. Nieuwveldvan der Pol, H. F. Souffree, A. Quispel en A. de Jong Jr. verminderd van Iqe van 3000.— op 1800.— Zaterdag herdacht de heer R. Wright, ingenieur van den weg bij de Nederlandsche Rhjjnspoorweg- maatschappjj te Utrecht, den dag, waarop hij vóór 25 jaren als adst^ingenieur bij die Maatschappij m betrekking trad. Bij monde van den heer J. Verloop Czu. werd^j^, hem door andere chefs der afdeelingen der Maat schappij eene kristallen biscuit-bus, met zilveren deksel, aangeboden, waarop eene inscriptie „Aan R. Wright van zijne ambtgenooten. 186215 October1887», benevens twee kristallen karaffen met zilveren stoppen, staande op bakjes met zilver ge monteerd. Ook werd den jubilaris door den keer Kool», namens het personeel zijner afdeeling een monumen taal voorwerp aangeboden, zijnde eene zilveren vrouwenfiguur, eenen genius voorstellende, op een zwart marmeren voetstuk, waarop is aangebracht eene tropee van werktuigen en gereedschappen, op zijnen diensttak betrekking hebbende, waaronder een zilveren schild met inschrift. Het geheel staat op een blauw peluchen voetstuk en is gedekt door eene glazen stolphierbij gevoegd een album, in pelu- che gebonden, met monogram en aan de hoeken versierd met rosetten, vermeldende de namen der gevers. Des avonds werd het personeel zijner afdeeling door den heer Wright feestelijk onthaald in de lokalen Buitenhui in de Maliebaan. De aansla J. J. vani G. van der Zwslm van 2000.— op" f 1600. 8. A. Aronson vsn 1000.— op 800. Wed. A. R. 8eibert van f 1500.— op 800. Iz. Mogendorff Van 600»— op 400. 8. L. Cats van /MO.— op 700.— Wed. de Knoopvan Wierst van f 600.op f 500.—. 8. Hazebroek van f 1000.op f 525. F. G. Overejjnder van f 1500.op 1200. J. Smit van 650.op 525.—. Wed. SmoetsZuurhout van f 525 op 500. J. de Jong van 575,op 525. H. J. Begeer van f 700.op f 400. C. L. W. van Nielschuuren van f 1800.— op f 1500.—. A. Houdijk van f 1400.op 1200. Geroyeerd werd de aanslag van de Wed. Stappershoefvan Duijn Mej. R. van den Berg G. PiasschorP. de MolWed. Koore- vaarFranchommeB. MullaartM. Koojjman C. Rabouw en Wed. Jaspersde Jong. Dr. J. Th. de Visser, predikant te Almelo, heeft voor het beroep naar de Herv. Gemeente alhier bedankt. Ook het beroep naar Arnhem en ’s Hertogen- bosch heeft hij niet aangenomen. Dr. J. H. Gunning J.Han. zal Zondag 23 October e. k. te Bennebroek afscheid prediken en Zondag 30 October e. k. hier ter stede bevestigd worden door Prof. J. H. Gunning. Zaterdag 22 October e. k. wordt de eerste Opera te Rotterdam gegeven, gevolgd do<w esn extra trein voor Gondsch abonnés. Ongevoerd wordtDz» Taoo- badoub. Loting: Woensdagmorgen voor eerde ran gen 11 uren. Voor Parterre en zijloge U>/j «ren. Wij ontvingen van den heer A. J. Le Gras, regis seur en Medo-Direeteur van de veroeniging Rotter- damsche Tooneelisten, een uitvoerig schrijven naar aanleiding van het artikel in ons vorig nr. over de laatste tooneelvoorstelling in «Ons Genoegen». Dit ontvingen wjj echter te laat om het nog heden te kunnen opnemen. Het sal in ons volgend nr. ge plaatst worden. Zoo wjj eene winter-campagno op muziekaal ge bied hebben zullen, wordt dere begonnen met een concert, dat do aandacht verdient van ieder be oefenaar of minnaar der toonkunst. Aanstaanden Vrijdag namelijk zullen de heeren G. Veerman, 3 van de spoorwegbrug over zal zijn verzekerd. den Min. van Waterstaat verzocht een onderzoek te doen instellen naar de practische uitvoerbaarheid van het maken eener doorvaarthoogte van 3.50 M. -f- AP. in plaats van 3 M. -|- AP. I----- GOUDA, 18 October 1887. In de hedenmiddag gehouden vergadering van den gemeenteraad, die door 16 leden werd bijgewoond (afwezig was de heer van Straaten) kwam o. a. in pport van de Commissie, in de Begrooting der gemeente Daarin wordt o. a. het wens om bjj de Begeering aan te drin Burgerschool alhier voortaan g van het Rijk te nemen en de g< van de subsidie daarvoor. M< aangetoond, dat van genoemde leerlingen uit andere j Uo 7 JOIOll WMVU T» leerlingen er 22, 25, 27 en meenten) koodat bet hier niet: moente-belang betreft, maar wel belaiig. De Jpommisaie geeft daarom den raad in overweging oln aoodra de Grondwetsherziening is beëindigd zich te wenden tot de Regeering en de Wten-Generaal met verzoek tot ontheffing van be doelde bjjdrage. De Commissie dringt voorts aan tot oprichting vm een volledig gymnasium en betoogt het wenschelijle dat, zoo lang de aansluiting van de hoogste klasse van de progymnasia aan de gymnasia niet afdoende bij de wet geregeld is, de bijzondere "l aan het leerpan op het pro- gymuasium alhier. De Commissie bespreekt voorts de wenaeheljjk- heid van rioleering der Boelekade en die van een vaste bestemming te geven aan het voormalig kerkgebouw op de Ooathaven. Zij stelt voor te. rerhoogen de jaarwedde van den Commissaris van Politie met 200 én eveneens het tractement van den heelmeester der Gasthuizen met j 200. Ten slotte stelt zjj voor op de Markt twee 3-armige gaslantaarns te plaatsen (1 vóór en 1 achter het Stadhuis) en daarvoor 1400 op de begrooting uit te trekken. De memorie van antwoord van B. en W. op ge noemd rapport kwam heden eveneens bn den Raad in. B. en W. vereenigen zich met de Commissie wat betreft het denkbeeld om opnieuw de noodige stappen te doen om te trachten de gemeente te ontheffen van de bijdrage ten behoeve van de hoogere burgerschool. Wat aangaat het verzoek om bijzondere aandacht te wjjden aan het leerplan op het progymnasium, zullen B. on W. dit overbrengen aan Curatoren dier in richting, doch zij merken op dat het leerplan, door den Koning wordt vastgesteld en dat het programma der lessen wordt opgemaakt in overeenstemming met dat leerplan door rectoren en leeraren in over leg met den Inspecteur. Aangaande de rioleering der Boelekade zullen B. en W. binnenkort een afzonderlijk voorstel indienen na gedaan onderzoek en na overleg met de Di rectie der Sociëteit „Ons Genoegen» en eveneens hopen B. en W. nog dit jaar een voorstel te doen om eens vaste bestemming te geven aan het kerk gebouw op de Oosthaven (dat trouwens nog tot 1 Februari et. verhuurd is.) B. on W- hebben bezwaar tegen verhooging van de bezoldiging van don Commissaris van politie. Vooreerst wordt die bezoldiging vastgesteld door den Koning en verhoogde de raad die bezoldiging Gedeputeerde Staten zouden aan do begrooting hunne goedkeuring onthouden. Doch mocht de commissie bedoelen dat de raad aan de regeering zou verzoeken om die bezoldiging met 200 te verhoogen, dan nog zijn B. en W. daar niet voor. De Commissaris van politic is nog te kort in ons midden en heeft te weinig gelegenheid gehad om zich verdienstelijk te maken jegens de gemeente, dan dat hem nu reeds een hooger bezoldiging moet worden toegekend vooral ook met het oog op gemeente-ambtenaren, die na veeljarigen diensttijd eer een verhooging zouden verdienen. Wat hot voorstel der Commissie betreft om den heelmeester dor gasthuizen met f 200 te verhoogen m bezoldiging wijzen B. en W. op het aanhangige

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1887 | | pagina 1