TO. s 1 ti Esem, la, Li 1 Vr||dag 21 October. 1887. N° 3615. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. gen 0., BINNENLAND. GOUDA, iO October 1887. idlng- Iels, reparation V’ 1 ■J I 1 A «1 Si? LEN I bekl.' Vgn op vreemd te m aldaar. D* lx dan nog 1 g. wijnsteenzunrpoeder Izuur natron, waarna men de fles- e kurk met draad omwoelt en de zine in de c toerenden r No, 78 to hi rant. n in: 465.608.4» 896.726.59 661.024.93 023.359.92 meer dan en verdere j jj de Heer nkel alhier iMBER in ITER ge- 1 GOUDSCHE COURANT. De nieuwe cursus aan de Burgeravondschool alhier is begonnen met 94 leerlingen. Aan den vorigen na men 79 leerlingen deel. Zij rijn aldus verdeeld le klasse 42, 2e klasse 21, 3e klasse 12, 4e klasse 9, 5e klasse 10. Morgen (Vrijdag) namiddags ten 2 ure, zal de sehoonrijderij op de Markt opgeluisterd wor den door de muziek van de dd. Schutterij alhier, die zich vanaf het balcon achter het Stadhuis zal doen hooron. (D. Ct.) Te Rome kwamen in de vorige week 68 gevallen van cholera voor, waaronder 15 met doodeljken afloop. Als een voorbeeld van den overgrooten ijver van geneesheeren bij oholera-gevallen, of wat zij daarvoor houden, verhaalt men het volgende. Een dame werd onlangs plotseling ongesteld, en een dokter dien men haalde verklaarde bij don eersten oogopslag, dat de zieke cholera had in den ergsten graad en dat haar geval hopeloos was. Men moest haar echter ieder kwartier laudanumdruppels geven. Zijn voorschrift werd evenwel niet opgevolgd; maar door vlierthee en een paar andere huismiddeltjes ge nas de ziekte de vermeende cholera-verschjjnselen hielden op, en zij -viel in een gerusten slaap. Tegen middernacht werden de bewoners van het huis opgeklopt door de cholera-commissie, een dokter, twee opzichters en een paar doodgravers, die met den lijkwagen voor choleralijders de „doode” kwamen ha len. Zij wilden haar wegdragen en gingen reeds aan het ontsmetten van het huis, maar staakten dat werk toen hun door de vertoornde huisbewoners vrij hard handig werd beduid, dat het onnoodig was, en dat der gewaande choloraljderes niets anders gescheeld had dan dat haar maag wat van streek was geweest. Mousseerende wijnazijn. Tegenwoordig wordt in den handel gebracht, onder den naam van .mousseerende wijnazijn", een product, dat in vele streken opgang maakt. Zulk een azijn wordt, volgens H. Kriitzer, gemaakt als volgtin 50 kg. warm water lost men op 5 kg. suiker, voegt er bij het sap van 10 citroenen, met de schillen van dezen, on bovendien 16 g. beste kaneel en 125 g. goed uit- gewasschen biergist. Het geheel doet men in een vat, schudt dit sterk en onderwerpt het mengsel dan op eeno plaats, waar de temperatuur van 12.5 tot 18.5 C. afwisselt, aan de gisting. Na afloop daarvan zijgt men het vocht door een filter van katoen en vermengt hot met met 10 kg. van den Zondag 23 October e. k. heeft een huishoude- lijke Schietwedstrijd plaats van de Weerbaarheids- Vereeniging .Burgerplicht", aanvangende des voor- middags 10 ure. Bij ongunstig weer wordt de wedstrjjd uitgesteld tot op 30 October d. a. v. In de zitting der Rotterdamsche arr.-rechtbank van Dinsdag stonden terecht H. 8., oud 22 jaar, arbeider te Berkenwoude, bekl. van op 14 Aug. den veldwachter Mathuizen te Stolwijk voor dief te hebben uitgemaakt. Eisch 8 d. gev. J. F. A-, oud 73 jaar, koopman te Gouda, bekl. van beleediging van vrouw Marlijn op 27 Aug. 1. 1. te Gouda gepleegd. Eisch f 10 boete subsidiair 5 dagen hechtenis. B. v. W., oud 67 jaar, koopman te Botterdam. beKT.'Vgn op 6 Sept, te Waddinxveen een hond ont vreemd te hebben ten nadeele van G. van der Wilt aldaar. De bekl. zeide dat de hond met hem meege- loopen was en hij hem toen te koop had aangeboden. Eisch 45 dagen gev. Uitspraak Dinsdag a. st. Bij den Minister van oorlog is het volgende adres ingediend, waarvan, met het oog op de be handeling van hoofdstuk VIII der staatsbegrooting, afdrukken aan de leden der Tweede Kamer zullen worden gezonden Geeft met eerbied te kennen, het hoofdbestuur van de «Vereeniging van gepensioneerde onderoffi cieren en minderen van bet Nederlandsche leger», goedgekeurd bij kon. besl. van den 28sten Maart 1879, no. 19, van den 25sten November 1880, no. 31, en van den 27sten Juli 1885, no. 25, welke Vereeniging zich ten doel stelt, behalve het door onderlinge bijdragen onderstand verleunen aan hulp behoevende leden, hunne weduwen en weezen, ook op ander gebied de belangen harer leden te behar tigen en voor te staan, voor zoover dit tot den werkkring der Vereeniging kan geacht worden te behooren» dat de jaarljjksche contribution van de leden op verre na niet voldoende zijn, om aan de buitenge wone en steeds klimmende behoeften van de gepen sioneerden van het Nederlandsche Leger, beneden den rang van officier, en die van hunne weduwen slechts eeniger mate te voldoen; dat door het hoofdbestuur om deze reden, een beroep werd gedaan op den liefdadigheidszin van de natie en van het leger, welk beroep blijkens het hierbjj gevoegd jaarverslag der Vereeniging over het jaar 188687 wel is waar weerklank heeft gevonden, doch niet in die mate, dat do Vereeniging daardoor in staat is gesteld, zich, zonder eenige gel delijke tegemoetkoming van rijkswege, zóódanig te ontwikkelen als noodig is, om de meest hulpbehoe vende oudstrijders en oud-gedienden met hunne weduwen voor kommer en gebrek te vrijwaren dat het hoofdbestuur met de morste bescheidenheid de aandacht- van Uwe Excellentie er op meent te mo gen vestigen, dat aan het fonds tot ondersteuning en aanmoediging van den gewaponden dienst in de Neder landen, eene subsidie van 5000 gulden, en aan dat tot ondersteuning van weduwen, van actief dienende onderofficieren en minderen mede eene subsidie van 2000 gulden per jaar van rijkswege wordt verleend. Redenen waarom het hoofdbestuur voornoemd zich eerbiedig tot Uwe Excellentie wendt,, om ook voor 3 ‘5» ivolen het met 2 lepels gist. 3 aarden potten en stelt die zoolang aan eene temperatuur van 27 tot 30® C. bloot, totdat het vocht in een azijn rijk aan zuur is - overgegaan. Dan mengt men bij dien azijn 2 kg. Franschen brandewijn en verdeelt, na, 48 uur, het vocht in kleine flesschen. Op elk half kg. doet men dan nog 1 g. wijnsteenzunrpoeder en 2 g. dubbellq schen snel sluit, flesschen op eene koele plaats bewaart. Iets geheel nieuws is door den heer Lejeune, den bevelhebber der gewapende macht aan den Kongo, naar Brussel geschreven, gedagteekend Loukougou, den 20 Juli jl. wIn België moet het thans heerlijk zyn. Hier, geloof mij, beven wij van de koude. Ik overdrijf volstrekt niet Wij trekken onze kleeren uit Europa aan, zonder de oveijas te vergeten we zijn in het droge jaargetijde. Geen zon meer, op zijn hoogst soms des namiddags, en ook dan slechts voor eenige uren. Heden ochtend waren het dal en de bergen, die het dal insluiten, met een dikken, geheel witten nevel bedekt. Men zou hebben kunnen zeggen eene zee van melk. Het was een prachtig schouwspel, maar welk een koude De commissie uit het hoofdbestuur der Friesche Maatschappij van Landbouw, belast met een onder zoek naar de wijze van vervoer van boter, heeft rap port uitgebracht, waaruit blqkt, dat, na persoonlijk plaatselijk en herhaald onderzoek, het hare overtuiging is dat het vervoer naar de markt met zorg geschiedt, maar verder veel te wenscheu overlaat, daar soms 100 a 200 vaten boter boven op do schepen,'ongedekt, en dat bij 82 gr. Fahrenheit in de schaduw, naar Harlmgeo vervoerd werden, waar se in de booten op Londen geladen werden tusschendeks, daarover plan ken en een geteerd kleed en den zaagsel om schapen te laden. De commissie acht wenschelijk zoodanige transportschepen, waar de boter beneden de luiken geladen kan worden en deze, bij warm weder, gedekt met zeilen, en dan van Harlingen naar Londen stoom- booten, bij aansluiting bestemd voor het vervoer van boter; de lading steeds beneden de waterlijn, of afkoe ling der stoombooten door middel van ijs. Het hoofdbestuur heeft besloten, dit rapport in af druk te zenden aan de kamers van koophandel en ver schepen en groothandelaars van boter. Het hoofdbestuur der genoemde maatschappij heeft voorts besloten: 1. voor de provinbie Friesland een consulent in de zuivelbereiding aan te stellen, zoo mogelijk een Neder lander, die aan wetenschappelijke kennis paart practi- sche bekwaamheid en de noodige geschiktheid; 2. zoo deze niet mocht worden gevonden, dan iemand die het eindexamen der H. B. school of van het gym nasium heeft afgelegd, in de gelegenheid te stellen, zich op nader overeen te komen voorwaarden daarvoor te bekwamen, zoowel in het binnen- als in het bui tenland 3. tot bestrijding der vast te stellen bezoldiging en zoo noodig tot die der opleiding bij de provincie en het rijk ieder een subsidie aan te vragen van ten hoog ste 1000 ’s jaars, en zulks voor den tijd van 5 jaren; 4. tot tegemoetkoming in het bedrag der reiskosten bij het provinciaal bestuur bovendien aan te vragen de beschikking over eene som van 250 jaarlijks, en wel onder voorwaarde, dat vooraf het tarief van reiskosten door heeren Ged. Staten worde goedgekeurd; 5. voor den eventueel te benoemen consulent nader eene instructie vast te stellen. In het St. Petersburger kunstblad heeft P. P. Ssemónof studiën geplaatst over de Nederlandsche schilderkunst, welke gegrond zijn op de kunstwerken welke in openbare en bijzondere verzamelingen daar ter stede aanwezig zijn. Hijzelf, de voorzitter van de hoofdcommissie voor statistiek, bezit een belang rijk kabinet van Nederlandsche schilderijen. De groote aanvoerders der Hollandsche schilderschool zijn bijna niet daarin vertegenwoordigd, maar de meesters van den tweeden en derden rang zijn in grootbn getale aanwezig. Door deze omstandigheid en door een warme liefde voor de zaak, heeft de ngdarige droog waarbij de ton in ruime mate haar wan schijnt geen vctgoeding op te Ier warme “weder van tjjd tot tijd meer dan nou dit natuurlijk den groei ben en liet koude en natte weder niet zooveel de bovengenoemde Vereeniging eenige jaarljjksche I bosten, vooraf gekookten azijn en i2 tegemoetkoming van rijkswege te mogen ontvangen. Daarna verdeelt men het vocht in verscheidene ‘r I nnt.tfln «n V/tnlano» nnn oano famnnvnfn Een bekend Parijsch huis in reukwerken, de Parfumerie-Oriza (207 Ruo Saint-Honoré), heeft een aardige nieuwigheid in den handel gebrachtreuk werken in vasten toestand. Het huis stolt zich, met verklaarbaren jjver, veel voor van deze inventie het heeft vizioenen van geen gebroken flacons meer, geen ongerustheid meer over japonnen voor bal en soirée, geen vlekken meer, enz., maar zelfs al zou de ommekeer een weinig minder groot wezen, er is toch alle kans, dat de dames niet onverschillig zullen zijn roor de odeurs in vasten toestand. Met echt Parijschen smaak zjjn de staafjes in allerlei keurige ivoren en kristallen doosjes en kokertjes ge vat, waarvan een catalogus gratis te bekomen is. Men kan deze stukken odeur tusschen de goederen leggen en er ook hand of gelaat mede bestrijken. De schooae en heerlijke druiven, die het Westland oplevert, en waarvan de teelt voor vele tuiniers de hoop en verwachting be- i hot najaar jggeonnewarmte volstrekte behoefte en |«re weder, dat nu reeds wordt, zal een groote arden. Zelfs zoogenaamde om niet tot volle rijp- droogte dezen zomer, sdedeelde, voor het er i een niet onaanzienlijk deel van hun bestaan uitmaakt, zal dit jaar niet aan de hoop en r- antwoorden. Vooral’ in voor deze zuiderplant daar die door het natte en zoo lang aanhoudt, menigte druiven, niet rij raamdruiven loopen ge heid te komen. De lan irbij de zon in ruime i tegenwoordige gemis van zonnewarmte Ware bj het warme weder van tijd tot tijd meer regen gevallen, dan zou dit natuurlijk den groei bevorderd Mtal t.. schade doen. Leverde de wijnmaand zelve nu nog wat zonnig en warm weder, dan zou dit zeker nog eenigszins gebaat hebben, maar dit is zoo niet en de Octobermaand loopt dan ook zachtjesaan naar het einde. Voor het geheels Westland is de mindere productie dezer kostbare vrucht inderdaad een groot verlies.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1887 | | pagina 1