1 IEREN ideren. i .EN. 1887. BINNENLAND. olen Zondag 23 October. 1887,. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken, (mud) i Hie. Cle. JONS aarmede is hi é:r IXHI a 3 TH.MA retten geeft ohting. Ia I .ES Hoest en ents. I holm 1 i’s L Zn. a Gouda, i U.MS- De inzending van advertentiën kan geschieden tot één uur des namiddags van den kag der uitgave goudschecourant Bij deze Courant behoort een Bjj voedsel. ;<3 V oorwerp. Eigenaar. i. rt meester. mist in de 'rjj aanhuil geljjk ge- toegang zjjn J. van BEN- Koster der De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG, WOENSDAG en VRIJDAG. In ue Stad geschiedt de uitgavë in den avond van DINSDAG, DONDERDAG en ZATER DAG. De prjjs per drie maanden is 1.25 franco per post 1.50. Wet. 1. TEEPE, 3 •1! ig gebruikt, 70 90 166 119 108 128 161 57 8 3 22 36 7 62 Dek m. Singel, 144 eene rkt H 101. Bellenhanger. Lantarens. Kruldek. Hoofdstel,Berl. 11 ii Enkel Trens. ii u Dek m. Singel. H H Lantaarn, Wit. Zweep.- Lantaarn, Gr. Zweep. o- Dinsdagnacht is te Bergen-op-Zoom overleden een officier, wiens naam zoowel in als buiten Nederland algemeen bekend was geworden, nl. de kapitein Adal- borth de Bourbon van het 3e regiment infanterie. De heer Adelberth de Bourbon was een jongere zoon van den onder den naam van Noundorff beken den persoon, die zich terecht, of ten onrechte Iers, Leidei. Voorburg. I. gebruik pater I BSDMN. I icon te ■O waarborgt jsheid. jzing 60 et EETVELT OFWEKKEH» MOEDE 3OTEZWKTE| 1OO 1 van Oudewater te gelas ten den heer D. Boer Jzn. als lid van den raad toe te laten. Eene formeele beslissing van Ged. Staten in dien zin werd gisteren ter kennis der belanghebbenden gebracht. Ged. Staten komen tot de slotsom dat de benoe ming van den heer D. Boer Jzn. tot brandspuit meester dezen niet maakt tot een ambtenaar van wege hot geméente-bestuur aangestehl of daaraan ondergeschikt, zij achten deze functie vereenigbaar met het lidmaatschap van den Raad, weshalve zij den Raad gelasten, den heer D. Boer Jzn. toe te laten. Donderdag schrok het paard van den heer D. v. E. uit Waarder zoodanig voor zeker hek in de nabijheid van Oudewater, dat het op zij uitsprong en met rijtuig en een vijftal passagiers in de vrij diepe Linschoten terecht kwam. Was er niet spoedig hulp komen op- dagen, dan had dit ongeval een treurigen afloöp kun nen hebben. Wordt in dezen niet spoedig verandering gebracht reeds meer was dit de heele oorzaak van eenig ongeval dan vreezen wij, dat het hiermee nog eens zal gaan als met den put en het kalf. Het bestuur der maaatschappij Zeenat te Sche- veningen heeft eervol ontslag verleend aan den heer O. Ten Gate als directeur van haar hotelin zijne plaats zal met 1 Januari optreden diens broeder, de heer B. J. L. Ten Gate. Gisteren herdacht dr. B. W. Hoffmann, rector van hei gymnasium te Haarlem, zijnen 25-jarigen dienst bij het hooger onderwijs en ontving bij die gelegen heid van Leeraren en Leerlingen prachtige geschenken. Na in 1862 tot conrector te Gouda te zijn be noemd, kwam de heer Hoffman in 1865 als precep tor aan de Latijnsche school te Haarlem en werd hij in 1877 tot rector bevorderd. GOUDA, 22 October 1887. Gisteren overleed alhier de heer G. Prince, die zich jegens de Gemeente Gouda hoogst verdienstelijk heeft gemaakt en aan wiens nagedachtenis openlijk een woord van erkentelijkheid mag worden gewijd. Gedurende ruim 34 jaar had hij zitting in den Baad dezer stad, en nam een werkzaam aandeel in zijne handelingen en besluiten. In het begin van 1878 tot Wethouder benoemd (ter vervanging van den heer T. P. Viruly, die naar Leiden vertrok nam hij deze betrekking waar tot het jaar 1882, toen hij zijn ontslag nam als Lid van den Raad. Meermalen toonde hij groote liefde voor de stad zijner geboorte en als hij een zaak nuttig achtte in hot algemeen belang, dan aarzelde hij niet soms met groote fi- nantieele opoffering zijnerzijds daarvoor te stryden totdat zij tot stand kwam. Aan het hoofd van een gewichtige handelszaak staande, mocht de heer Prince tot die personen wor den gerekend, die zoowel direct all indirect de wel vaart onzer gemeente bevorderden. Bij uitstek een werkzaam man, ontwikkelde hy tot op hoogen leeftijd een yver en een werkkracht, die werkelijk zeldzaam zijn. Onder de verdienstelijke Goudsche ingezetenen zal de naam van den heer G. Prince steeds met eere blijven voortleven! Gisteren had alhier de aangekondigde Vrije Paar denmarkt plaats. Aan de lijn stonden 181 paarden. De handel was tamelijk, doch beantwoordde niet aan de verwachting. Bij deze gelègenheid waren door de afd. Gouda der Hollandsche Maatschappij van Landbouw en door de Goudsche Harddraverij-Ver- eeniging «Eendracht maakt macht" prijzen uitgeloofd. Ieder eigenaar van een paard kreeg een Nr en kon een prijs winnen. De uitslag der trekking is aldus geweest .- 1 2 8 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 De« middags had eene sobooiirijdorij plaats voor paarden bepannon voor een tweewielig rijtuig. Hier aan namen 31 spannen deel. De eerste prjjs werd behaald door Emma van W. v. d. Giezen te Bode- Dinsdag 1 November a. st. heeft eene openbare gymnastiek-les plaats in de Sociëteit «Ons Genoegen.* Bij den veehoeder Adr. Hoogendoorn te Moor drecht is deze week eene koe door miltvuur aange tast en gestorven. Daarna is het overblijfsel door verbranding onschadelijk gemaakt. Het Dijkscollege van de Krimpenerwaard heeft langs de onder zijn beheer staande grintwegen onder de Berg-Ambachtsche en Stolwijksche polders houten stortbakken laten plaatsen, ter berging der grint. In? een der vorige nommers van dit blad deelden wij het besluit mede, waarbij de heer D. Boer Jzn., in Juli 11. tot Raadslid benoemd te Oudewater, op advies van Burg, en Weth. onlangs niet toegelaten werd. De heer Boer is brandspuitmeester en nu beweerden Burg, en Weth., en met hen de overige raadsleden behalve den heer A. 0. van Aelst, dat deze functie niet vereenigbaaar is met het lid maatschap van den Raad. Op verschillende gronden pleitte de heer A. 0. van Aelst voor toelating on met do boslissjpg van den Raad niet tevreden, wendde hij zich tot Ged. Staten van Zuid-Holland. In eene openbare zitting van dit College werd nu 11. Maandag, nadat de heer Boer contra den heer R. W. Haantjes Dekker als voorzitter van den Raad gehoord was door den betrokken rapporteur deze Onder verwijzing naar achterstaande advertentie, vestigen wij de bijzondere aandacht op het door den heer H. Giesen te Amsterdam ingevoerd voe dingsmiddel dat, onder den naaïn van Schotsch Havermeel, reeds bij velen het burgerrecht heeft verkregen. Volgens de getuigenissen van de voornaamste geneeskundigen in het buiten- en binnenland, iss het Schotsch Havermeel licht verteerbaar, voed zaam en versterkend, en wordt het dan ook aan zwakken en herstellenden als een gezond, smakelijk voedsel aanbevolen. Volgens eene analyse, in de //Huisvrouw" mede gedeeld, bevat Havermeele 62 pCt. zetmeel, 18pCt. kleefstof, 6 pCt. water, 7 pCt. celstof en 3 pCt. mineralen. De zzGeneeskundige Courant* constateert mede, uit eigen ervaring, de deugdelijke eigenschappen van het Havermeel, dat vrij gemakkelijk gebruikt wordt door personen, die bijna geen ander voedsel voedsel kunnen tot zich nemen. AD VERTENTIËN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centeniedere regel meer 10 Centen. GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, *t welk des Maandags verschynt. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. iding j pers te Charloisde 3e prys door David van J. conclusie gesteldden Raad Foyers te Haarlemmermeer en de 4« prijs door Mie A“ van van ’t Riet—Spruijt te pouda. luisterde dezen wed- groot i ntal mens-ben zich den geheelen dag op de markt v rtoonden, zoowel bij de t>j-i-x -i_ u:: a«k2^rij({orjj Veerman en Petri uit <e Kerk alhier, beeft loen genieten. Eerst genoemde door zijn vioolspel en de heer Petri - - -1 - 1 3__ 11. i nnl kunstttuk door Jean Moénu voltooid in 1736. over het geheel geno- enchillende werken erf ons de overtui ging heeft geschonken dat geleemde heeren artisten van zeer veel beteekenis 17- u-' man geene gelegenheid om J.v.d. Broek, Moordrecht. P. Lipelt, Gouda. C. Streng, S. Valekamp, Alex.pold. E. Hoogendoorn, Gouda Voorent, Bloemendaal. L. Karreman, Nieuwerk. H. Nieuwland, Zovenh. Schwommer, Gouda. D. v.Dam.Waddingsveen. T. Versloot, Zevenhuizen Blom, Gouda. D. v. Dam, Waddinxveen M. Bougers, Moordrecht, de Graaf, Gouda. sohoonrjjderij plaats De eerste prjjs werd graven de 2« prjjs door de Deugd van B. W. Schip- 6» te Charlois; de 3® prijs door David ’t Riet—Spruijt te G< De muziek der dd. Schutt strijd op, terwijl een Paardenmarkt als bij de Sch Het concert, door de h Utrecht gegeven in de Gm de weinige bezoekers veel het zoo «roemde orgel der kerk, door *t bespelen van een 12 Ieder hommer ran ’t pro ramma aftonderlijk te bespreken is overbodig, daal men, de uitvoering van de fragmenten uit grootere w often, zijn. Had de heer Veer- w Biotechnische vaardig heid te doen hooren, zoo hebben wij hem Jeeren kennen als een violist die één is met zijn instrument, begrijpt, voelt en weergeeft wat der componisten bedoeling is. Van de groote vaardigheid (zoowel manuaal als pedaal) gaf de heer Petri de beste getuignissen. Gebonden en gesloten spel heeft hij tot eene hoogte gebracht die hem ’t recht geven de werken van groote meesters te vertolken, terwyl hij door zijne registratie (behoudens een kleine vergissing gisteren avond) blyken gaf te zyn, «een or^ynist, het konink lijk instrument waardig." Ook zijn begeleiding der viool-solo’s was zeer be scheiden en passend. Dat de heeren zich door de slechte opkomst van ’t Goudsche muziekminnende publiek, zich niet laten afschrikken om in den volgenden zomer eene her haling te geven is voorzeker de wensch van ’t kleine, maar zeer dankbare auditbritftn.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1887 | | pagina 1