nac .1 Zondag 25’ October 1887. Koop ping ME. eiten BEVER, versch ''"I gericht tot den Raam Centiaren. Kleinhandel In Sterken Drank. roederen Verwaarloosd hoesten AFKONDIGING. Kantongerecht te Gouda. Bulteolandsch Overzicht. i 1887. 1 VEROORDEELD: ii boom, n Omstreken. -- mb mu min an 1881 'oornoemde lendeweg aan te Gouda. vóór en op fans van 9 en grooten lenlcade te 5 Aren, 75 iris 8, beneden iachikt voor WONING, ■ukkerjj van en TUIN 1 Are, 40 oor 1.25. en perceel louda, wjjk are. Ver- 17, des tnor- HakMONiKs A. J. Dongelmans Gouda, den 21 October 1887. Burgemeester en Wethouders voornoemd, VAN BERGEN UZENDOORN. De Secretaris, BROUWER. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda, p art. 5 der Wet van 28 Augustus no. 97) ter openbare kennis: dat bij hen zyn ingekomen van de navolgende personen verzoekschriften waarbij vergunning wordt gevraagd om in de bij ieders naam vermelde loca liteit sterken drank in het klein te mogen verkno pen, als: Naam van den Verzoeker: Aanduiding der localiteit: F, X. Hardijzer Markt A 158, in een lokaal grenzende aan en gemeenschap heb bende met de benedenzaal. Kuiperstraat K no. 222. treken. TE kening van ’ER, zyn litend ver- RECLAME. of niet in acht genomen heeschheid kan bij verdere ontwikkeling gezondheid en leven in gevaar brengen. Men gelieve dit destomeer in acht te nemen, daar een tijdig gebruik van den sedert 21 jaren bij hoest, heeschheid, hals-, borst- en longlijden, door autori teiten der wetenschap als onovertroffen erkenden, ge neeskundig aanbevolen, echten Rijnlandschen Drui- ven-Borsthoning van W. H. Ziekenheimer te Mainz elk gevaar uitalnit. Dit kostelijk Druivenpraeparaat een extract efficace nit edele rijnlandsche druiven, werkt verzachtend, slijmoplossend, terena bij uitstek voedend en versterkend. Na *t gebruik bespeurt men een aangenaam gevoel in ’t geheele ligchaam, de stem wordt klaarder, helderder en ‘t ademhalen levendiger en elastieker. publikeinen van veraehillende groepen uit het dc; toment Indre-et-Loire verlangen, dat hnn afgevaardig de zich in hun midden openlijk verdedigde tegen de gen hi BURGEMEESTER en WETHOUDERS vanGOUDA Gezien het besluit van den Heer Commissaris des Konings in deze Provincie van den 17n September 1887 A No. 798, 3o afd. (JW». Msd No. 58) betref fende de BELASTING op bot PERSONEEL over het dienstjaar 1887/88. Brengen ter algemeens kennis, dat, volgens de artt. 7 en 14 der wet op de Personeele Belasting, van den 29n Maart 1883 (Staatsblad No. 4,) zooajs die zyn gewijzigd en aangevuld bij de artt. 7 en 14 der wet van den 9n April 1889 (Staatablad No. 59) tot het doen van suppletoirs aangifte verplicht zyn, allen die na den 15n Mei jl. een perceel in gebruik hebben genomen, alsmede zy die dienstboden of paarden na laatstgenoemden datum hebben aangeschaft. Wordende de ingezetenen mitsdien herinnerd de op hen rustende verplichtingen tot het doen dier aangifte, ten einde bevrijd te blijven van de toepas sing der strafbepalingen voorgesehreven bij art 35, voor zooverre die zyn gewijzigd bij art 13 der wet van den 9n April 1889, (Staatablad No. 59) en art. 39 van meergenoemde wet van den 29n Maprt 1833 (Staatablad No. 4.) Gouda, den 20 October 1887. Burgemeester en Wethouders voornoemd, VAN BERGEN IJZENDOORN. De Secretaris, BROUWER. C. V. en A. V., arbeider te Nieuwerkerk a/d Ussel, ieder tot 1 gulden of 1 dag wegens maken van nachtgerecht te Nieuwerkerk a/d Ussel; G. H., J. H. en C. v. d. V., arbeiders te Nieuwer kerk a/d Ussel, ieder tot I/, gulden of 1 dag wegens loopon op eens anders weiland onder Nieuwerkerk a/d Ussel VRUGESPROKEN P. V., vrachtrijder te Nieuwerkerk a/d Ussel, van de aanklacht op 2 tijdstippen zijne paarden te hebben laten loopon op eens anders grasland onder Nieuwerkerk a/d Ussel. Terechtzitting van Woensdag 19 October 1887. KantonrechterMr. J. H. van MIEROP Ambtenaar van het Openbaar Ministerie: Mr. W. C. A. SCHOLTEN te Rotterdam. I. C., koopman te Gouda, tot 3 gulden of 1 dag wegens als houder van een localiteit op de Lange Tiendeweg te Gouda, waarin hij kraohtous ver gunning sterken drank in het klein mag verkoopen, doch waarin tevens eene andere winkelnering wordt uitgeoefend, toelaten dat daarin glaasjes jenever werden gedronken door eenige kolendragers C. H., kapitein op de stoomboot .Vooruitgang”, varende tusschen Gouda en Boskoop, tot 5 gulden of 2 dagen wegens te snel varen in de rivier de Gouwe onder Gouda H. v. E., arbeider te Reeuwyk, tot 1 gulden of 1 dag wegens loepen langs den Rijnspoorweg onder Reeuwijk zonder daartoe bevoegdheid te hebben W. V., koopman in kippen te Ouderkerk a/d Ussel, tot ’/s gulden of 1 dag wegens zitten op zyn hondenkar onder het rijden te Nieuwerkerk a/d Ussel A. B., Koopman in turf te Kralingen, tot 1 gulden of 1 dag evenals do vorige A. V., koopman in kippen te Nieuwerkerk a/d IJssel, tot 2 boeten van 1 gulden of 2 dagen wegens op 2 tijdstippen zitten op zyn hondenkar onder het ryden te Nieuwerkerk a/d Ussel Te Nottingham zijn de corypheen der Engelsche liberale partij vergaderd. De old pilot met zyn trouwe bootslieden Harcourt en John Morley, benevens de overige bemanning van het liberale vaartuig bobben ter bijwoning van de samenkomst der National Liberal Federation zich naar Nottingham begeven. Byzondere beteekenis wordt dit jaar aan de vergadering geschon ken, omdat de lersche politiek der regoering, de Icr- sche zaak, waarom zich alles in het Britsche rijk draait, het voornaamste onderworp der besprekingen zal uitmaken en Gladstone, naar men verwacht, in antwoord op Chamberlains beschuldigingen, eindelijk het volle licht op zijn lersche hervormingsplannen zal laten schynen. Men hoopt, dat ditmaal de groote lei der elke duistere plek in zyn lersche politiek, welke nog vele aarzelenden doet schromen hem te volgen, zal uilwisschen. Op Weg van Manchester naar Nottingham werden den ex-minister talrijke oraties gebracht. Niet min der groot was bij aankomst de geestdrift der bewoners van Nottingham. Nog dienzelfdon middag hield Gladstone den rede, die een nur en drie kwar tier duurde. Omtrent het gesprokene is ons nog slechts een kort telegraphisch bericht bekend. In de eerste plaats verklaarde de spreker zich tegen de dwangwet in Ierland, omdat zij niet gericht was tegen de misdaden, maar tegen het recht ran vereeniging en vergadering en tegen de vrijheid der pers. Scherp laakte Gladstone do houding der regoering, waarvoor hy slechts een uitdrukking wist te vinden, namelijk brutaal. Handelingen, als laatstelijk in Ierland zyn vóórge komen, zouden geen enkel oogenblik in Engeland ge duld worden. Indien de regeering in haar dwazen onbesnisde bonding volhardt, zou volgens des sprekers oordeel de moeielijkheid om het land te regeeren bijna onoverkomelijk worden. Een ingrijpende verandering in het stelsel van bestuur achtte hij noodig, en dat kan slechts geschieden door een vrijgemaakt rolk. Volgens latere berichten heeft de Engelsche national liberal auotmlion heeft haar beraadsla gingen te Nottingham besloten met het aanne- mon van een programma voor do liberale party, het welk in verschillende opzichten uitgebreider is dan het tegenwoordige. Hervorming van het kiesrecht, wyzi- ging der erfopvolging bij het groote grondbezit, de centralisatie van het plaatselyk bestuur, herziening der wetten op den verkoop van sterken drank, opheffing der staatskerk in Wales en misschien ook in Schotland, al deze quaesties moeten door de liberale party wor den geregeld, maar eent moet de lersche quaestie worden opgelost. In een redevoering op hot marktplein te Notting ham, waar duizenden menscben byeen Waren, wijdde de heer Gladstone nog eens uitvoerig over de lersche quaestie uit. Dit vraagstuk staat nog steeds boven op het programma der liberalen. Gladstone verklaarde zich bereid zyn oorspronkelyk J/ome-rw/e-ontwerp in twee opzichten te wyzigen, zoowel wat betreft de uit sluiting der Ieren uit het Britsch Parlement, als de onteigening van het grondbezit. De heer Gladstone eindigde zyn rede met de verwachting uit te spreken, dat de lersche quaestie binnen niet al te langen tyd tot een bevredigende oplossing zal komen. Bijna wordt de belangstelling voor Ierland onder het Engelsche publiek een oogenblik op den achter grond gedrongen door do voortdurende manifestaties dor werkeloozen in de straten van Londen. Evenals by vorige gelegenheden schryft men de demonstraties aan socialistisohen invloed toe, hoewel men nog geener- lei positief bewys in handen heeft, dat de sociaal-de- mooratischo federatie, die de manifestaties in Febru ari 11. leidde, ditmaal bij de beweging de handen in hot spel heeft. Ook uit Kopenhagen volgde oen logenstraffing van de vermoedelijko samenkomst van don Czaar en Kei zer Wilhelm, hoogst waarschijnlijk afkomstig uit de omgeving van don Czaar zelf. Toonden do Duitsche bladen zich vroeger gebelgd dat de Czaar hot verwach te en uit beleefdheid verplichte tegenbezoek aan den ouden Keizer niet bracht, van Russische -yde zal men zelfs den schyn willen vermyden, dat men te Berlyn om een of andere reden thans verzocht van dit bezoek verschoond te blyven. Inderdaad, de houding van de Duitsche pen bij het herleven van het gerucht der samenkomst was alles behalve vriendelijk. Overigens bereidt men er zich te Berlijn op voor, dat de Russische regeering de aanvallen der Duitsche officieuze bladen tegen de Russische fondsen niet on beantwoord zal laten. De Petersburgsche correspon dent der Vouiacke Zeiiung kondigt althans een nieu wen maatregel aan van den Rusaischen minister van financiën, welke niet gunstig zal zijn voor de Duitsche nijverheid. Bij de herziening van het tarief der invoerrechten zullen de Staten, die de Russische producten niet of niet zwaar belasten, bijzondere voorrechten ontvangen. Engeland eischt geen invoerrecht van Russisch graan en daarom zullen Engelsche fabrikanten 20 pCt. min der aan invoerrechten betalen, evenals Nederland en Zweden. Aan Frankrijk, dat een gering invoerrecht vraagt van Russisch graan, wordt een vermindering verleent van 10 pCt, maar ran Dnitachland en Oosten rijk zal de volle belasting worden gevorderd. Mgr. Kopp heeft zyn intocht in Breslau gehouden als Vorstbisschop, na vooraf in handen van den Prui- sischen Minister van Eeredienst don eed te hebben afgelegd. Op zijn reis naar Berlijn bracht dr. Kopp een bezoek aan Hannover cm met Windthorst te spre ken. Tegen Kerstmis gaat Kopp naar Rome om den Paus te bedanken voor het in hem gestelde vertrouwen en Z. H. geluk te wenschen mot zijn jubilè. Het Deensche Folkething heeft de voorioopige finan- cieele wet, welke de regeering heeft ingediend, weer met 68 tegen 25 stemmen verworpen. De vergade ring zal dus vermoedelyk, evenals in vorige jaren, terstond weer worden verdaagd. Het Franscho «Journal officiel” deelt het ontslag uit den dienst mede nb generaal Caffarel; de raad van het Legioen van Eer heeft dezen generaal tevens van de lijst der gedecoreerden geschrapt en hem het recht ontnomen eenige ridderorde te drogen. De hoor Wilson moet den 25sten October te Tours voor zijne kiezers verschijnen. Eenige voorname re publikeinen van verschillende groepen uit het depar tement Indre-et-Loire verlangen, dat hun afgevaardig de zich in hun midden openlijk verdedigde tegen de beschuldigingen, welke tegen hem worden ingebracht. De heer Wilson heeft deze uitnoodiging aangenomen, waarop te Tours een groote kiezersbyeenkomst is uit geschreven. Volgens de Berlijnsche Kreui-Zeitmg, is de graaf van Parys naar Nederland vertrokken met een poli tiek doel, on wel om den 22en October met de Or- leanistische afgevaardigden en senatoren te Dordrecht te confereereu. In deze bijeenkomst zal de houding worden vastgasteid, welke de monarchisten by do aan staande zitting tegenover het ministerie Bouvier zul len aannamen. ERF in de voorgaande Centiaren.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1887 | | pagina 1